top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "teisiu":

Page 1 of 3
Teorinė dalis. Įžanga. Asmens teisių apsaugos reikšmė baudžiamajame procese. Lp. Konstituciniai asmens teisių apsaugos principai baudžiamajame procese Asmens laisvės suvaržymo pagrindai. Nepriklausomas ir nešališkas teismas. Lygybės prieš įstatymą principas. Nekaltumo prezumpcija lp. Asmens teisių apsauga ir gynyba baudžiamajame procese. G ...
(Teisė. Referatas, 11 psl, 24 kB)
Apie ką mes kalbėsime. Dvi kategorijos – subjektai ir dalyviai. Asmens teisiu apsaugos paskirtis. Įtariamojo ir kaltinamojo sąvoka. Įtariamasis. Kaltinamasis. Teisė į laisvę (žmogaus teisė). Suėmimo procedūra. Teismo nešališkumas. Proseco greitumas. Teisė būti išklausytam. Teisė atsisakyti duoti parodymus. Materialinė procesinė. Teisė į gy ...
(Teisė. Konspektas, 11 psl, 22 kB)
Asmens teisių apsaugos reikšmė baudžiamajame procese. Asmens teisių apsauga taikant laisvės apribojimo priemones. Nekaltumo prezumpcijos užtikrinimas baudžiamajame procese. Gynybos užtikrinimas baudžiamajame procese. Privataus gyvenimo apsaugos užtikrinimas baudžiamajame procese. Kitų asmenų teisių užtikrinimas baudžiamajame procese. Spręs ...
(Teisė. Referatas, 13 psl, 17 kB)
Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas Civilinės subjektinės teisės turinį gali sudaryti trijų rušių galimybės:. 1) galimybė turinčiam teisę asmeniui pasirinkti tam tikrą elgesio variantą. 2) galimybė reikalauti tam tikro aktyvaus elgesio iš kito asmens ir asmnenų. 3) imtis teisėsaugos priemonių savo subjektinei teisei įgyvendinti bei ginti. ...
(Teisė. Konspektas, 1 psl, 6 kB)
Civilinių teisių objektai
(Teisė. Konspektas, 2 psl, 7 kB)
Vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektai. Schema Nr. 5. 3. Daiktai, kaip civilinių teisių objektai. Daiktai – iš gamtos pasisavinti arba gaminant sukurti materialaus pasaulio dalykai. Civilinių teisių objektai schema
(Teisė. Konspektas, 4 psl, 12 kB)
Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija Įžanga. Temos pasirinkimas ir jos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analizės metodai. Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas. Europos tarybos įkūrimas. Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos ...
(Teisė. Kursinis, 31 psl, 56 kB)
Įvadas. Ieškinio senatis teoriniu aspektu. Ieškinio senaties samprata nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Ieškinio senaties taikymas įstatyminiu pagrindu. Ieškinio senaties taikymo problematika. Asmens konstitucinė teisė į subjektinių teisių teisminę gynybą. Asmens konstitucinės teisės į subjektinių teisių teisminę gynybą teisinė prigim ...
(Teisė. Kursinis, 34 psl, 91 kB)
Konstitucinė teisė Pagrindiniai žmogaus teisių dokumentai 1776 m. Jav nepriklausomybės deklaracija. Bostone. Pasirašė džefersonas, franklinas, hamiltonas, vašingtonas. 1789 m. Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Paryžiuje. Ją pasirašė nacionalinio susirinkimo atstovai. Tikslas feodalinės santvarkos sunaikinimas, sąžinės ir žodžio ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 9 kB)
Socialiniai aspektai jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje apibrėžtos vaiko teisės, turinčios išskirtinę reikšmę jauno žmogaus socialinės raidos procesui: teisė gyventi, teisė mokytis ir teisė būti saugiam. Svarbi ir vaiko teisė į sveikatą, sveiką aplinką ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Vaikų ...
(Teisė. Referatas, 12 psl, 30 kB)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įvadas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir jos veikla. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos organizavimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Kiekvienos ...
(Teisė. Referatas, 12 psl, 19 kB)
Vartotojo teisių apsauga Vartotojų teisės apsauga - kursinis. Silpnesnioji sandorio dalis. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams. Vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis. Jei prekė nekokybiška. Įstatymas ...
(Teisė. Kursinis, 34 psl, 57 kB)
Vartotojų teisių reglamentavimas Įžanga. Vartotojų. Teisės. Literatūra. Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime vienodas teises ir vienodas galimybes jas realizuoti. Vienas pagrindinių žmogaus teisių bruožų – lygybė prieš įstatymus, žmogaus teisių visuotinumas, universalumas ...
(Teisė. Referatas, 8 psl, 12 kB)
Žmogaus teisių apsauga es ir et rėmuose ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA, IŠ DALIES PAKEISTA PROTOKOLU NR. 11, SU PAPILDOMAIS PROTOKOLAIS NR. 1, 4, 6 IR 7 Roma, 1950 metų lapkričio 4 diena Konvencijos tekstas pakeistas pagal Protokolo Nr. 3 (ETS, Nr. 45), įsigaliojusio 1970 m. rugsėjo 21 d., Protokolo Nr. 5 (ETS, ...
(Teisė. Konspektas, 21 psl, 29 kB)
Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių kvalifikacija. Žmogaus teisių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių gynimo būdai lietuvoje. Teismai. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti teismai. Konstitucinis Teismas. Seimo kontrolierių institucija. Valstybės ...
(Teisė. Kursinis, 27 psl, 39 kB)
Žmogaus teisių pažeidimas Žmogaus teisės Lietuvoje. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Žmogaus teisų pažeidimas. Paksas prieš lietuvą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Vaiko. Šaltiniai. Žmogaus teisės – universalios teisės, priklausančios be išimties ir ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 118 kB)
Jau buvo minėta, kad kalbant apie žmogaus teises, galima išskirti tam tikrą samprotavimą – kiekvienas žmogus bet kur pasaulyje, nepaisant to asmens pilietybės ar tam asmeniui taikomų įstatymų, turi tam tikras pagrindines teises, kurias kiti privalo gerbti. Taigi kyla klausimas, kas apskritai yra tos žmogaus teisės, ar galima jas tiksliai a ...
(Teisė. Referatas, 18 psl, 39 kB)
Valstybinio valdymo reguliavimo teorijos ir praktikos pagrindiniai bruožai lietuvos respublikoje. Strateginio planavimo principai bei priemonės vyriausybės programai įgyvendinti. Institucijos strateginio veiklos plano rengimas. Poveikis socialinei aplinkai. Teisinio režimo samprata. Pagrindiniai administracinių teisinių režimų funkcionavim
(Teisė. Konspektas, 30 psl, 88 kB)
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje skelbiama, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o jų teisės ir laisvės yra prigimtinės. Šių teisių pripažinimas, gerbimas ir apsauga – svarbiausias demokratinės valstybės tikslas. Todėl kiekvienoje demokratinėje valstybėje yra siekiama užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės nebūtų nepagrįstai riboj
(Teisė. Kursinis, 14 psl, 25 kB)
Administracinė teisė –. Administracinės teisės principai. 1)įstatymų viršenybės. 2)teisingumo principas ir jo įgyvendinimas įstatymų leidybos bei vykdomosios valdžios srityje. 3) protingumo. ) viešumo principas. 5) kontrolės principas. Vyriausybės atstovo institutas (. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo institutas. 6) atsakomy
(Teisė. Esė, 4 psl, 19 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom