top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Apie ekonomikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Mišri ekonomika. Rinkos ūkis. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena (naudingumas ir vartotojo elgsena). Firma. Gamybos kaštai ir pelnas. Kaštai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Pajamos ir jų nelygybė. Gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga. Ekonomika. Konkurencine rinka ir jos ypatybes. Ekonomika – kaip mažiausiomis sąnaudomis gauti didžiausią rezultatą atspindintis veiksnys. Problema – išteklių ribotumas. Jei nebūtų išteklių ribotumo, nereikėtų spręsti ekonomizacijos uždavinio, gauti rezultatą mažiausiomis sąnaudomis. Ekonominės gėrybės skirstomos. Laisvosios gėrybės – neriboti ištekliai (šviesa, saulė, oras etc). Privačios gėrybės (private goods) – turtas. Viešosios gėrybės (žinios, paskaitos), nereikalauja papildomo mokesčio, visuomenei laisvai prieinamos. Į ekonomiką galima žvelgti pro įvairių teorijų prizmę, tačiuau teorija paklūsta 2 konkuruojančioms logikoms. Individualistinei metodologija (remiasi prielaida, kad vienintelė visuomeninė tikrovė yra individas. Neverta kalbėti apie kolektyvinius darinius.). Holistinė metodologija (nebijos pripažinti, kad šalia individų egzistuoja grupiniai dariniai, kaip šeima, tauta, valstybė.
0

Ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungąparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Europos sąjungos tikslai. Teigiami aspektai lietuvai tapus es nare. Europos sąjungos narystės minusai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo problema. Lietuvai prisijungus prie europos sąjungos, žmogaus teisių padėtis šalyje nepagerėjo. Kaip rodo nuolat kylantys viešųjų ir privačių interesų konfliktai, es fondų lėšos dažniausiai patenka į turtingųjų valdžios atstovų arba su jais susijusių asmenų rankas. Tai artina šalį prie oligarchinio valdymo įtvirtinimo, su tuo susijusios korupcijos ir socialinės nelygybės. Dėl tokios situacijos padidėjo žmogaus teisių ignoravimas, todėl vis daugiau jaunų žmonių išvyksta iš lietuvos. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą. Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie es veiklos naudą. Sužinoti, kaip lietuviai vertina įstojimą į es. Ištirti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą. Tyrimo objektas. Tyrimo objektu bus žmonės įvairaus amžiaus. Domins jų nuomonė apie įstojimą į europos sąjungą. Tyrimo metodai. Literatūros apžvalga. Anketinė apklausa.
0

Asmeniniai finansai ir ju investavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindiniai terminai. Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymo principai ir planavimas. Asmeninių investicijų planavimas. Grynųjų pinigų investicijos. Investavimo priemonės ir su jomis susijusi rizika. Investavimo strategijos ir portfelio sudarymo principai. Investicijų portfelio valdymo strategijos. Asmeninių finansų valdymo ir investavimo galimybių analizė studijuojant mokslinius straipsnius. Mokslinių straipsnių analizė. Pagrindinio kapitalo kainos modelis (camp). Asmeninių finansų valdymas ir investavimo ypatumai. Investuotojo elgesys. Investuoto kapitalo grąža (roic). Diskontuoti pinigų srautai (dcf). Planuojama darbo praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai. Augant Lietuvos ekonomikai didėja ir gyventojų vartojimas, kurį iki 2007 m. skatino lengvai gaunamos banko paskolos ir mažos palūkanų normos. Tuo metu populiariausios knygos ir mokymai buvo apie sėkmingą gyvenimą, kaip daryti įtaką žmonėms ir kaip gauti daugiau pelno iš investuotų pinigų, taip pat, kaip sėkmingai įsitvirtinti turtingiausių žmonių bendrijoje. Tačiau tik nedaug autorių dėmesį skyrė bent elementariam finansiniam raštingumui ir finansinei drausmei aiškinti. Kursinio darbo problema: Lietuvos gyventojai mažai taupo, arba taupo chaotiškai, o pasiriktos taupymo priemonės dažnai nėra efektyvios. Kaip rodo Lietuvoje atlikti sociologiniai tyrimai bei šiame darbe nagrinėti moksliniai straipsniai pagrindinis Lietuvos gyventojų taupymo tikslas – pinigai juodai dienai, o apie ilgalaikį taupymą, daugelis net nesusimąsto. Krizės metu ir po banko „Snoras“ bankrutavimo žmonės savo finansus tvarko padrikai ir daugiau vadovaujasi emocijomis ar gandais, nei sveiku protu. Tai rodo, kad švietimas asmeninių finansų valdymo srityje dar nėra pakankamas ir ateityje turėtų populiarėti. Tyrimo objektas – asmeniniai finansai, grynųjų pinigų investicijos. Tyrimo tikslas – nustatyti ir išskirti pagrindinius asmeninių finansų pasirengimo investavimui etapus ir principus.
0

Atsargų auditasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Literatūra. Įvadas. Nuo xixa. Vidurio europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus, kartu pakeldami akcijų kainą biržoje ir jas parduodavo patikliems pirkėjams. Todėl europos šalių vyriausybės, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningiems sandėriams, pradėjo reguliuoti apskaitos darbuotojų profesinę veiklą. Taigi šalių vyriausybinė politika buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių audito atsiradimą ir jo įteisinimą. Tačiau pažymėtina, kad audito atsiradimo užuomazgos, jo pradžia siejama ne su vyriausybine politika, o tiesiogiai su įmonės vadovų ir jų akcininkų tarpusavio santykiai. Greitai paaiškėjo, kad įsteigtų akcinių bendrovių vadovų, tiesiogiai valdančių įmonę, ir akcininkų, finansuojančių jų veiklą, interesai gerokai skiriasi. Pirmųjų pagrindinis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną ir jį panaudoti savo tikslams, antrųjų - dividendus. Pirmieji derinti šiuos interesus pradėjo buhalteriai, kurių pagrindinis uždavinys buvo garantuoti, kad visi rodikliai apskaičiuoti tiksliai. Audito tėvyne laikoma didžioji britanija. Svarbiausiuose jūrų uostuose maždaug nuo 1790m. Kai kurie buhalteriai jau vertėsi vieša apskaitos praktika. Tačiau galutinai kaip savarankiška praktinės veiklos sritis ir kaip savarankiškas mokslas auditas susiformavo tik xix a. Pabaigoje, kai susiklostė atitinkamos ekonominės sąlygos, kai kapitalu pradėjo disponuoti daugelis didelių ir mažų firmų bei privačių asmenų.
0

Atsinaujinantys energijos šaltiniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Atsinaujinantys energijos. Šaltiniai. Energija reikalinga įvairiems poreikiams tenkinti: maisto gamybai, patalpų šildymui, važinėti transporto priemonėmis. Ir tai tik keletas pavyzdžių. Visame pasaulyje energijos poreikis vis didėja, tradiciniai energijos ištekliai senka, o jos gavimo būdai kenkia aplinkai. Energijos šaltiniai paprastai skirstomi į tradicinius (neatsinaujinančius) ir atsinaujinančius. Dabartinė civilizacija daugiausia naudoja neatsinaujinančius energijos šaltinius, kitaip vadinamus iškastiniu kuru (akmens anglį, naftą, gamtines dujas). Per paskutinius šimtmečius energijos gamybai ir transportui naudojant didžiulius iškastinio kuro kiekius, šie ištekliai sparčiai senka. Be to, deginant iškastinį kurą, į aplinką patenka įvairūs teršalai, tame tarpe ir CO2, kurio koncentracijos didėjimas atmosferoje skatina klimato kaitą. Atsinaujinantys energijos šaltiniai tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos procesai. Tai saulės, vėjo, geoterminė, vandens, biomasės energija. Šių išteklių naudojimas energijos gamybai yra palankus aplinkai ir prisideda prie klimato kaitos stabilizavimo. Siekiant įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus dėl atmosferos taršos sumažinimo ir klimato kaitos stabilizavimo, pagrindinis Europos Sąjungos uždavinys yra padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir pasiekti, kad 2010 metais bendrame energetiniame balanse jis sudarytų 12%. Lietuva iki 2010 m. Yra įsipareigojusi padidinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių iki 7% bendro suvartojamo elektros energijos kiekio. 2008 m. Pabaigoje ši dalis siekė apie 4, 7%. Nepaisant to, jog atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo energijos gamybai technologijos vis dar yra brangesnės už tradicinius energijos gamybos būdus, šių išteklių naudojimas sparčiai didėja. Pasaulio šalių vyriausybės kuria ir įgyvendina įvairius mechanizmus, skatinančius naujų technologijų kūrėjus, gamintojus ir investuotojus įsitraukti...
0

Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energetikai ir jos verslo galimybes Lietuvoje.parsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Sulės energijos panaudojimas. Vandens jėgaines. Žemės energijos panaudojimas. Biomasės panaudojimas lietuvoje. Vėjo jėgainės. Kodėl lietuvoje numatoma remti vėjo jėgainių statybą? Diagrama, lentelė. Kaip lietuvoje numatoma skatinti vėjo energetiką? Kur lietuvoje yra geriausios sąlygos vėjo energetikai? Pasulinės vėjo energetikos plėtros tendencijos. Išvada. Šaltiniai. Riboti ištekliai Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje- problema. Įvairios institucijos tūkstančiai žmoniu dirba tam, kad sugalvotų kaip panaudoti neišsenkamus energijos šaltinius, tokius kaip saules energija, vandens energija, vėjo energija, biomases energija, geotermine energija. Atsinaujinančios energijos šaltiniai ypač aktualus šiuo metu Lietuvoje kai ruošiamasi uždaryti Ignalinos atominę elektrinę.
5

Aukso standarto istorijos apžvalga. Bretton Woods sutartisparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aukso standartas. Pagrindiniai aukso standarto bruožai. Mokėjimų balansas. Vekseliai. Prekių kainų lygis. Sistemos pranašumai ir trūkumai. Aukso devizų standartas. Bretton wood sutartis. Dolerio standartas. Bretton wood sutarties tikslai. Tarptautinis valiutos fondas. Sutarties raida. Bretton wood. Išvados. Literatūra. Aukso standartas – tai tarptautinė valiutų sistema, kurioje auksas yra šalių pinigų kiekio pagrindas ir naudojamas tarptautinei prekybai ir mokėjimų balanso trūkumui padengti. Pagal aukso standartą būdavo griežtai nustatomi valiutų kursai aukso atžvilgiu. Aukso kaina išliko nepaprastai stabili ilgą laiką.
6

Aukštojo mokslo finansavimo problemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Paskolos samprata. Bendrosios paskolų sąlygos. Paskolos studentams. Studentams teikiamų paskolų sąlygos. Valstybės remiama paskola studentams. Paskola studentams be valstybės garantijų. Paskolos studijoms pralumai. 4 užsienio valstybėse teikiamos paskolos studentams. Studentų paskolų analizė lietuvos bankuose. Išvados. Literatūra. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. 1 lentelė paskolos sąvoka. 2 lentelė 2010 metų valstybės remiamas paskolas teikusių bankų sąlygos. 3 lentelė studijų paskolos papildomi įkainiai. Paveikslų sąrašas. 1 pav. Kredito sutarties elementai. 2 pav. Paskolos grąžinimas linijiniu ir anuiteto būdu. 3 pav. Studentų stipendijos ir paskolos, išreikštos bendrųjų valstybės išlaidų aukštajam mokslui (isced 5-6 lygmenų ) procentine dalimi. Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame aukštasis mokslas vis labiau ir vis akivaizdžiau tampa masiniu reiškiniu, darosi akivaizdu, kad aukštosios mokyklos susiduria su didėjančiu ir nuolatiniu finansų trūkumu. Tai susiję su augančiu studentų skaičiumi, dažniausiai augančia studijų savikaina, ir nepakankamu valstybės finansavimu aukštajam mokslui. Esant ribotiems ištekliams esminis klausimas yra kaip juos paskirstyti taip, kad jie geriausiai padėtų pasiekti keliamus tikslus. Valstybinis finansavimas užtikrina papildomus išteklius aukštajam mokslui. Šis argumentas, be abejo, būtų absoliučiai teisingas, jei šios papildomos lėšos atsirastų iš niekur ir niekieno kito sąskaita. Tačiau kalbant apie aukštojo mokslo finansavimą galima būtų išskirti tris papildomų lėšų šaltinius: valstybė (visi mokesčių mokėtojai), studijuojančiųjų tėvai ir patys studentai. Valstybinis finansavimas reiškia, kad kaštai tenka visiems mokesčių mokėtojams (turtingiems ir neturtingiems), o didžiausia nauda – prestižas, aukštesnis atlyginimas – tenka paslaugos vartotojui, t.y. studentui. Pastarasis, kaip rodo statistika, gerokai dažniau yra kilęs iš turtingesnės nei neturtingesnės šeimos. Taigi papildomų lėšų skyrimas iš valstybės biudžeto reikštų, kad visi mokesčių mokėtojai, įskaičiuojant ir vargingesnius, turi mokėti už turtingesnių šeimų vaikų gaunamas paslaugas ir su tuo susijusią naudą.
0

Automobilių plovimo poliravimo valymo verslo planas Švaros broliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Prodyukto ar paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Medžiagos. Transportas. Darbo jėga ir darbo užmokestis. Valdymas. Finansai. Paslauga. Kainų politika. Vieta. Reklama. Finansinių prognozių prielaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. UAB”Švaros broliai”įsteigta norint įkurti Kaune priežiūros paslaugų centrą,įsitvirtinti rinkoje ir vystyti pelningą veiklą.Nuo liepos 1d. Buvo teikiamos tik minimalios plovimo paslaugos,nuo kitų metų sausio 1d. Nuspręsta plėsti įmonės veiklą.Firma teiks automobilių poliravimo ir priežiūros paslaugas,valymą.Taip pat bus teikiamos papildomos paslaugos,užtikrinančios visapusišką automobilio priežiūrą.Veiklos plėtimo sėkmę turi užtikrinti paslaugų visapusiškumas,kokybiškumas,žemesnės nei vidutinės rinkos kainos,stiprus marketingas. Didėja įvežamų iš užsienio automobilių skaičius.Dauguma jų yra perparduodami,todėl turi būti atitinkamai paruošti.Pradėjus teikti naujų automobilių pirkimo lizingo būdu paslaugas,nuperkama vis daugiau automobilų,todėl didėja ir automobilių priežiūros paslaugų požiūris. Bendrovės steigėjai yra trys akcininkai,suformavę kapitalą lygiomis dalimis.Visi jie dalyvauja firmos valdyme.UAB direktorius taip pat vienas iš akcininkų.Jo hobis automobilizmas,o tai garantuoja aktyvų jo įsitraukimą į bendrovės veiklą. Paslaugos bus atliekamos naudojant pažangią technologinę įrangą.Rankų darbo išautomatizuotų procesų optimalus santykis kokybės požiūriu turi užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę.Kėbulai kaip ir buvo,taip ir liks plaunami rankiniu būdu,taip pat naudojant aukštą slėgio karšto vandens srovę.Tuo pačiu principu plaunami ir varikliai. Poliravimas bus atliekamas naudojant eksentrinį šlifavimo įrengimą-tai užtikrina tolygų ir kokybišką kėbulo paviršiaus apdorojimą.Salonų valymui naudojamas drėgno valymo siurblys, kokybiškai išvalantis medžiaginius paviršius.
7

Autoserviso IĮ AUTOMOBILIS įkūrimas, veikla ir organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Įmonės darbų eiliškumui nustatyti buvo sudaryta lentelė. Darbų grafikas. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurentai. Rėmimas ir reklama. Įrengimai. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Rizikos vertinimas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados. Autoservisas “automobilis” – individuali įmonė, atliekanti įvairius automobilių, mikroautobusų remonto darbus. Autoservisas atidaromas 2007 m. Balandžio 1 d.,adresas S. Dariaus ir s.girėno g. 45 , Tauragė. Įmonės tikslas – tirti rinką joje sėkmingai įsitvirtinti siekiant pelningos įmonės veiklos.autoserviso savininkas neabejoja įmonės veiklos pelningumu, nes ji įsikūrusi centrinėje Tauragės miesto gatvėje,kur vyksta intensyviausias eismas,gerai vartotojų pastebimoje vietoje. Netoli įmonės yra įsikūrusi firma prekiaujanti naujais automobiliais ir įvairių automobilių auto detalėmis. Autoservise “automobilis” atliekami įvairūs automobilių remonto darbai,kėbulų geometrija, automobilių dažymas,padangų montavimas ir balansavimas, ir t.t. Įmonė teikianti šias ir kitas paslaugas tikisi uždirbti pelno jau pirmaisiais veiklos mėnesiais. Autoservisas ateinančiais veiklos metais planuoja gauti pakankamai pelno,kad galėtų bankui grąžinti 50000 lt., paskolą,kurią ketinama imti siekiant įsigyti reikiamos įrangos,kuri patenkintų vartotojų poreikius ir palengvintų darbuotojų darbą. Mūsų įmonė iškėlė uždavinius,kuriuos turės atlikti, kad sėkmingai įsitvirtintų ir adaptuotųsi esamoje rinkoje.
0

Paieška


bottom