top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Centrinis bankasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Trumpa įžanga apie bankus. Centrinių bankų pagrindinės funkcijos. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pagrindinės pinigų pasiūlos priemonės. Skatinanti ir stabdanti pinigų politika. Centrinis bankas tai institucija, gaminanti valiutą. Praktikoje centrinis bankas disponuoja dvejomis specifinėmis galiomis: palūkanų kontrole ir pinigų tiekimo kontrole arba infliacija. Nors taip ir vadinamieji, centriniai bankai nėra bankai ta prasme, kaip komerciniai bankai. Tai yra vyriausybinės įstaigos, nesirūpinančios savo pelno maksimizavimu; jų tikslas - rūpintis visa ekonomika, pavyzdžiui, užkirsti kelią komercinių bankų bankrotams, stabdyti nedarbo didėjimą ir panašiai. Centiniai bankai, nors formaliai būtų ir privačių akcininkų nuosavybė, atlieka vyriausybės funkcijas, taigi yra vyriausybės dalis.
0

Centrinis bankas ir jo vaidmuo ekonomikojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Centrinio banko samprata. Centrinio banko atsiradimas. Centrinio banko nepriklausomumas. Centrinio banko funkcijos. Pinigų emisija. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto paskolų palūkanų norma. Privalomųjų atsargų norma. Centrinis bankas – „bankų bankas“. Bankų priežiūra. Valiutos kurso politika. Europos centrinis bankas. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kreivė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Išvados. Literatūra. Svarbiausieji finansiniai aktyvai ekonomikoje yra pinigai. Be pinigų neįmanoma įsivaizduoti egzistuojant šiuolaikinę ekonomiką. Pinigų kiekį kiekvienoje šalyje reguliuoja šalies centrinis bankas. Rinkos ekonomikoje centrinio banko vaidmuo yra labai svarbus - jis vykdo krašto monetarinę politiką ir nustato pinigų kiekį apyvartoje, jam priklauso pinigų emisijos teisė, tik jis vykdo bankų priežiūrą, kaupia užsienio valiutos atsargas bei palaiko nacionalinės valiutos kurso stabilumą. Centrinio banko veiklos sferos, teisės, santykis su vyriausybe atskirose šalyse kiek skiriasi, tačiau visi jie vaidina svarbiausią vaidmenį, vykdant kiekvienos šalies pinigų politiką. Tai institucija, kuri sukuria palankias sąlygas krašto ekonomikos plėtrai ir kurios pagrindinis tikslas yra rūpintis visa ekonomika. Šio darbo tikslas yra susipažinti su šalies centriniu banku, jo svarbiausiomis funkcijomis. Taip pat yra nagrinėjamos monetarinės politikos priemonės, kuriomis centrinis bankas veikia pinigų pasiūlą šalyje. Siekiant šio tikslo galima būtų išskirti tokius uždavinius: 1.Išsiaiškinti svarbiausias centrinio banko funkcijas; 2.Išanalizuoti centrinio banko vykdomą pinigų politiką; 3.Atskleisti Europos Centrinio banko veiklos principus. 4.apžvelgti monetarinės politikos tikslus ir esmę; 5.jos įgyvendinimo principai; 6.priemonės bei problemos; 7.monetarinė politika Lietuvoje 1993m 8.banko vaidmuo ekonomikoje
0

Costs of doing businessparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Many people wishes to have their own business, be independent from employer, and have working ours set by themselves. Once people have an idea of what business they are going to go with, they have to do other steps to realize that. At first what all should do is to write a business plan. If you don’t have enough savings to start your business and you will need to borrow some amount of money from the bank or other money lender, then business plan must be prepared very well, with all details about the costs, expected return in a specific period of time. To all business organizations borrowing money is very costly, then decision made on borrowing money must be seriously considered. Other steps have to be considered too. You have to know the location of the business, premises, and how many workers will be needed to run business on a daily basis, will it be locally produced good or service only, or exported too, what kind of a company it will be: limited liability partnership, sole proprietorship, or corporation. On the type of the company will depend on what taxes business organization will have to pay to government and other costs too.
0

Darbo jėgos migracijos tendencijos Lietuvoje ir pasaulyjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Migracijos teoriniai aspektai. Migracijos proceso mąstai, tendencijos ir kryptyslietuvoje 2001–2011 m. Emigracijos pasekmių ekonomikai analizė. Emigracijos sarutų ir lietuvos ekonominiai rodikliai. Išvados. Leratūros sąrašas. Priedai. Vienas ryškiausių šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugęs gyventojų migracinis mobilumas. „Tarptautinė migracija, stipriai veikiama vykstančių globalizacijos procesų, suintensyvėjo visame pasaulyje, pakeitė savo pobūdį, kryptis, struktūrą. Sparčiai besivystantys tarptautiniai ryšiai politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje sferose, pokyčiai valstybių sienų kontrolės srityse, tarptautinės darbo jėgos paklausos struktūroje, spartus mokslo bei technologijų vystymasis, naujos komunikacijos ir transporto technologijos sąlygojo migracijos srautų judėjimą globaliu mastu“ (G. Kazlauskienė ir kt., 2006, p. 36). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir tapus Europos Sąjungos nare šiuolaikinės migracijos tendencijos su visomis joms būdingomis savybėmis ėmė ryškėti ir mūsų šalyje. Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje vykstantys ekonominiai pokyčiai padarė esminį poveikį tarptautinės migracijos procesui. Gyventojų emigracija laikoma rimta grėsme šalies demografinei raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo saugojimui. „Lietuva – nedidelė šalis, jeigu joje ir toliau mažės gyventojų ir didės emigracija, tai mažės Lietuvos intelektinis potencialas, bus prarandamos investicijos į žmones, lėtės technologinė pažanga, mokslo raida ir ekonomikos plėtra, didės darbo jėgos stygius“ (I. Stulgienė ir kt., 2009, p. 986). Darbo uždaviniai: 1. Analizuoti šiuolaikinius migracijos procesus Lietuvoje ir įvertinti jos įtaką šalies ekonomikai. 2. Atskleisti migracijos sampratos įvairovę ir migracijos proceso aiškinančių teorijų ypatumus. 3. Įvertinti migracijos kitimo Lietuvoje 2001–2014 metais tendencijas. 4. Analizuoti emigracijos mastą, sudėtį, kryptis ir priežastis. 5. Nustatyti koreliacinį ryšį tarp šalies pagrindinių makroekonominių rodiklių ir emigracijos lygio. Darbas parašytas taikant mokslinės literatūros šaltinių lyginamosios analizės, matematinius statistikos, grafinius ir apibendrinimo metodus.
0

Darbo metodų efektyvumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkių ir vidutinių įmonių rėmimo sistemų bruožai ES. Smulkių ir vidutinių įmonių rėmimo sistemų bruožai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinė aplinka ES. Smulkaus ir vidutinio verslo reglamentavimas Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Latvijoje ir Estijoje. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. SVV veiklos sąlygų tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Verslo veiklos sąlygos. Verslo pradžia. Mokesčiai. Verslo uždarymas. Baltijos šalių pasaulinio konkurencingumo reitingai 2008-2009 m. ES konkurencingumo reitingai. Išvados. Literatūros sąrašas. Anotacija. Šio baigiamojo darbo tema smulkaus ir vidutinio verslo veiklos sąlygų lyginamoji analizė baltijos valstybėse. Darbą sudaro 3 dalys teorinė, kurioje atskleidžiama smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė bei svarba. Antroji, kurioje paaiškinta tyrimo eiga ir metodika, bei trečioji, analitinė, kurioje pateikta tyrimo rezultatų analizė. Darbo eigoje buvo atlikta verslo veiklos sąlygų Baltijos valstybėse analizė. Tyrimo metu naudotas statistinės lyginamosios analizės metodas. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė yra išskirtinė. Smulkus ir vidutinis verslas tiesiogiai lemia valstybės ekonomikos konkurencingumą ir augimą, skatina naujovių diegimą, partnerystės bei užimtumo plėtrą. Annotation. The topic of this graduation work is small and medium business operating conditions comparative analysis of the baltic countries. The work consists of three parts theorical which reveals small and medium business value and importance. The second, which explains the investigation process and techniques, and the third an analytical framework in which the results of the...
10

Darbo rinka tendencijos ir perspektyvosparsisiųsti


Lapų skaičius: 71
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Trumpai apie darbo rinką. Darbo rinkos samprata. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai ir mažinimo priemonės. Valstybės vaidmuo darbo rinkos reguliavime. Lietuvos darbo rinkos analizė. 1991–1998 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. 1999–2003 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. 2004–2007 m. Lietuvoje.lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. Dabartinės lietuvos darbo rinkos analizė (2008–2009 m.). Nedarbo lygio 2008 m. Apžvalga. 2008 m. Darbo rinkos tendencijos. 2009 m. Ketvirčio darbo rinkos tendencijos. Darbo rinkos perspektyvos. Situacijos lietuvos darbo rinkoje įvertinimo tyrimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai. 1 priedas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. 2 priedas. Valstybės politika darbo rinkoje. 3 priedas. Anketos pavyzdys. Darbas ekonomikoje – esminis gerovės šaltinis ir konkurencingumo prielaida. Susiformavus darbo rinkai, atsirado ir nedarbas, kuris suprantamas kaip darbo pasiūlos ir paklausos disbalansas, tai – pagrindinė įvairių šalių darbo rinkos problema, kuri šiuo metu aktuali ir Lietuvoje. Su nedarbo problema Lietuva susiduria nuo nepriklausomybės atkūrimo. Pirmosios nedarbo priežastys tuo laikotarpiu buvo intensyviai vykdomos reformos, planinio ūkio transformacija į rinkos ūkį bei užsilikę sovietiniai reliktai. Vienas iš pagrindinių ekonomikos teiginių yra tas, kad bet kokie ekonominio mechanizmo pokyčiai tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia užimtumo pokyčius.
10

Darbo rinkos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo rinkos samprata. 2005m. Darbo rinkos tendencijų apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Registruotos laisvos darbo vietos. 2006m. Darbo rinkos tendencijų apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. 2007m. Darbo rinkos tendencijų apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. 2008m. Darbo rinkos tendencijų apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. 2009m. Darbo rinkos tendencijų apžvalga. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Nedarbo lygis lietuvoje 2004 – 2009 m. Lietuvos palyginimas su jav. Darbo rinkos prognozė 2010 metams. Išvados. Naudota literatūra. Dar 1929 – 1933 metų pasaulinė ekonominė krizė privertė industrinių šalių vyriausybes rengti įvairias ekonomikos reguliavimo ir prognozavimo programas. Jos apėmė ne tik gamybą, prekybą, finansus, bet ir darbo jėgos rinką. Valstybė, suprasdama negatyvias darbo pasekmes, pradėjo steigti darbo rinkos valdymo institucijas, vykdyti aktyvų užimtumo skatinimo programą. Kiekvienas laisvas žmogus turi teisę į laisvai pasirenkamą, gerai apmokamą ir saugų darbą, o valstybė turi garantuoti kiekvienam šalies gyventojui, norinčiam ir galinčiam dirbti, užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Kalbant apie valstybės misiją, - valstybė turėtų taip pat nuosekliai įgyvendinti aktyvią užimtumo bei žmoniškųjų išteklių plėtros politiką, kuri užtikrintų darbo rinkos poreikius atitinkančią darbo jėgos kvalifikaciją ir lankstumą bei sudarytų prielaidas stabiliam užimtumui. Valstybė yra visur, kur yra rinkos ekonomikos santykiai. Darbo vietų pasiūla ir jų paklausa – du svarbiausi darbo rinką charakterizuojantys veiksniai. Trumpai tariant, darbo rinka išreiškia darbo vietų pasiūlos bei paklausos santykius ir jų sureguliavimą ir yra laisvos rinkos ekonomikos atributas. Dideliuose ir mažuose miesteliuose bei kaimuose vyksta natūrali reprodukcija, vienus žmones jų veikloje keičia kiti.
0

Darbo rinkos problemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tarp daugelio ekonominių problemų reikšmingą vietą užima nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir socialinės padėties, pilnavertiškumo pagrindas. Ekonomikos požiūriu darbas – tai riboto ištekliaus panaudojimas, gaminant norimas prekes bei paslaugas. Dėl to tiek atskiras asmuo, tiek visuomenė gauna didžiausias pajamas bei paslaugas, kai visi, kurie gali ir nori, dirba. Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Tikrovėje rinkos ūkis daugiau ar mažiau nutolsta nuo šio tikslo: jis neaprūpina visus norinčius dirbti darbo vietomis. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti kaip apie svarbią ekonominę problemą ir vyriausybės politiką, siekiant sumažinti nedarbo sukeliamus nuostolius. Nedarbas, mažindamas pajamas, keisdamas žmogaus nuostatas ir dienos ritmą, didindamas psichologinę įtampą ir nepasitikėjimą ateitimi, daugeliui gyventoju labai apsunkina kasdieninį gyvenimą, mažina jų socialinį ir ekonominį aktyvumą, o neretai lemia ir socialinę atskirtį, kuri yra nesuderinama su žmogaus socialine raida. Kokios ekonominės jėgos veda prie bedarbystės, kai daugelio žmonių poreikiai nepatenkinami, nereti šeimų skurdo atvejai. Nedarbas veikia įvairius psichinės sveikatos aspektus: mažina savigarbą, didina neviltį ir panašiai. Tad silpnėja nedirbančio asmens ekonominio ir socialinio aktyvumo motyvacija ir, jeigu nedarbo poveikis užsitęsia, žmogui gresia ilgalaikis nedarbas.
0

Darbuotojų motyvavimas šiaulių lopšelyje-darželyje Žilvitisparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė motyvacijos analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Mcclallendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčio teorija. Motyvacijos nauda įmonės veiklos rezultatams. Šiaulių lopšelio-darželio „žilvitis“ darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Įstaigos charakteristika. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Įstaigos darbuotojų motyvacijos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Darbo objektas – darbuotojų motyvacija Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ darbuotojai motyvuojami ir kokie motyvacijos būdai naudojami. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ charatreristiką. 2. Sudaryti tyrimo instrumentariumą, atlikti tyrimą ir išanalizuoti jo razultatus. 3. Pateikti išvadas ir pasiūlymus. Temos aktualumas. Darbuotojai – kiekvienos įstaigos sėkmės pagrindas ir pagrindinis variklis. Norint pasiekti gerų darbo rezultatų svarbiausia turėti kompetentingą darbuotojų komandą, kuri pasinaudodama visomis pažangiomis technologijomis suteiktų kokybiškas paslaugas. Taigi, darbuotojai yra pagrindas, o kad jie našiai dirbtų ypatingai svarbi darbuotojų skatinimo sistema. Vadovavimo sėkmė daugeliu atveju priklauso nuo vadovo gebėjimo naudoti motyvacines priemones ir pačių darbuotojų motyvacijos laipsnio. Žmogaus elgesys visada yra motyvuotas. Kartais žmogus stropiai atlieka savo darbą, tačiau kartais jo vengia, bet kurio atveju reikėtų ieškoti elgesio motyvų.
0

Darnus socialinis vystymasis: nuo pasaulinės strategijos iki individo pozicijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. Darnus vystimasis. Indikatorių naudojimas darniam vystymuisi įvertinti. Darnios plėtros modeliai, kuriuose išreiškintas socialinis aspektas. Gerovės samprata. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Aktualūs darnaus vystimosi švetimo dokumentai. "Darbotvarkė 21". Johanesburgo "Įgyvendinimo planas". Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategija. Darnus vystimasis Lietuvoje. LR darnaus vystymosi strategija. LR darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. LR darnaus vystymosi prioritetai. LR darnaus vystymosi principai. Atėjo laikas asmeninės atsakomybės pozicijai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Darbo objektas: darnus socialinis vystymasis. Darbo tikslas: susipažinti su gerovės ir darnaus vystymosi samprata ir atlikti nustatytus uždavinius. Uždaviniai. Apibrėžti gerovės ir darnaus vystymosi sąvokas. Apžvelgti indikatorių klasifikavimą modeliuose. Apžvelgti makroekonominius rodiklius darnumui ir gerovei matuoti. Apžvelgti pasaulio lygmeniu ilgalaikės darnaus vystymosi strategijos principus, bei prioritetus (1992 m. Rio de Žaneiro Darbotvarkė 21) socialiniame aspekte. Išskirti pasaulio lygmeniu socialinius veiksmus, kurie leistų panaikinti skurdą, skatintų žmonijos vystymąsi (2002 m. Johanesburgo Įgyvendinimo planas,. Apžvelgti ES ir LR darnaus vystymosi strategijų principus, bei prioritetus socialiniame aspekte. Apibūdinti asmeninės atsakomybės principus socialiai aktyviai asmenybei. Tyrimo metodas: mokslinės literatūros, interneto bazių duomenų analizė, interpretacija ir apžvalga. Darnus vystimasis. Lietuvoje (kaip ir daugelyje kitų šalių) nemaža rūpesčių kalbininkams sukėlė sąvokos sustainable development vertimas į lietuvių kalbą. Pradžioje oficialiuose dokumentuose buvo įprasta subalansuotoji plėtra; 2003 m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pasiūlė naudoti darnaus vystymo(si) sąvoką. Besivystančių ir išsivysčiusių valstybių plėtros būdai...
0

Paieška


bottom