top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

ekonomikos teorija praktinisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Baikite pildyti užimtumo lietuvoje 1991-1995 m. Lentelę. Nedarbas. Gamybos kaštai. Užduotis: užpildykite lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 30lt, 42lt,54lt? Sprendimą pagrįskite. Tobulos konkurencijos rinka. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 25 litai? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno negaus? Kokiai kainai esant ji nutrauks gamybą?
0

Ekonomikos teorijos įvadasparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonomikos teorijos įvadas. Gamybos galimybių riba. Mokesčių sis. Šiuolaikinis rinkos ūkis. Pelnas ir gamybos kaštai. Masto ekonomija ir disekonomija. Rinkos elementai ir jos veikimas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos koncentracijos rodikliai. Makroekonomika. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Nominalusis, realusis ir potencialusis bnp. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. Ekonomikos pusiausvyra. Visuminė paklausa (vd). Visuminės paklausos kreivė. Klasikai. Visuminė pasiūla (vs). Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Pusiausvyros bnp. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Pusiausvyros bnp sutampa su potencialiuoju bnp. (ekonomika veikia esant visiškam užimtumui). Nuosmukio tarpsnio susidarymas. Infliacinio tarpsnio susidarymas. Klasikinė pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos. (nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas. Natūralus nedarbo lygis. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Paklausos sąlygota infliacija. Kaštų sąlygota infliacija. Laukimo sąlygota infliacija. Kainų-darbo užmokesčio spiralė. Ekonominis ciklas. Ūkinės veiklos cikliškumo priežastys. Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Lietuvos pinigai. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Atviros ekonomikos elementai. Užsienio investicijų paskirtis, rūšys, nauda ir problemos. Užsienio investicijos. Grynosios užsienio investicijos. Tarptautinė valiutų sis. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida.
2

Ekonomikos teorijos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pasirinkimo problema. Prekės alternatyvinė vertė. Efektyvumo samprata ekonomikoje. Gamybos galimybių riba. Paklausa, paklausos dėsnis ir paklausą veikiantys veiksniai. Pasiūla, pasiūlos dėsnis ir pasiūlą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai. Kokie galimi pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas? Paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumo kainų atžvilgiu skaičiavimas.
2

Ekonomikos teorijos konspektėlisparsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonomikos teorijos įvadas. Pelnas ir gamybos kaštai. Rinkos elementai ir jos veikimas. Makroekonomika. 7 tema. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. 8 tema. Ekonomikos pusiausvyra. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Ekonomika veikia esant visiškam užimtumui. Klasikinė pusiausvyra. 9 tema. Pagrindinės makroekonomikos problemos. Valstybės pajamos ir išlaidos. 11 tema. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Pinigų paklausa. 12 tema. Atviros ekonomikos elementai. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida.
0

Ekonomikos uždaviniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Nurodykite rinkos kainą, apskaičiuokite prekybos įplaukas bei paklausos ir pasiūlos elastingumo koeficientus. Užduotis. Petras yra medžio apdirbimo įmonės savininkas. Jis samdo 3 pagalbininkus, kuriems per metus moka po 12000 lt, taip pat jis moka 3000 lt už patalpų nuomą, 11000 lt už žaliavas ir 18000 lt už įrengimus. Jam pasiūlė darbą kitoje firmoje ir siūlė 30000 lt metinį atlyginimą. Savo sugebėjimus petras įvertina 10000 lt per metus. Įmonės pajamos per metus siekė 250000 lt. Apskaičiuokite įmonės ekonominį pelną. Žinoma, kad bankas tuo metu mokėjo 8 % metinių palūkanų. Įmonė per mėnesį pagamino 800+n produktų. Pastovūs kaštą – 15000 lt., o kintamieji – 28000 lt. Apskaičiuokite bendruosius kaštus. Kokie būtų vidutiniai bendrieji kaštai, jei gamyba sumažėtų iki 700 vnt? Kaip paveiks antroje skiltyje išvardytų produktų paklausą pirmoje skiltyje aprašytas įvykis. Trečioje skiltyje parodykite, kaip pasislinks paklausos kreivė. Ketvirtojoje skiltyje įrašykite kintamąjį, kuris nulems paklausos pokytį. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas, bendrąjį pelną esant kiekvienai firmos gamybos apimčiai. Tarkime, kad rinkos kaina lygi: 60+n litų, 130+n litų, 190+n litų. Kokia gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 30 lt, 42 lt, 54 lt? Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 70 lt? Kokiai esant kainai firma nutrauks gamybą?
0

Ekonominė mintis senovės Romojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Ekonominė mintis senovės rytuose. Senovės egiptas. Mesopotamija. Senovės indija. Senovės babilonas. Senovės kinija. Išvados. Literatūros sąrašas. Tikslios ekonominės minties pradžios nustatyti neįmanoma, tačiau ekonomikos teorija pradėjo formuotis dar labai seniai. Pirmąsias tos teorijos mintis atrandame pirmųjų civilizacijų (Senovės Rytų valstybių) rašytiniuose šaltiniuose: grožinėje literatūroje, religiniuose raštuose, mąstytojų užrašuose, tautosakoje ir teisiniuose veikaluose, kas mums parodo, jog pradžioje ekonomikos, kaip atskiro mokslo, nebuvo, tai buvo tik dalis valstybės valdymo meno, galiausiai išaugusi į vieną svarbiausių šių dienų mokslų, kartais gelbėjantį, kartais žlugdanti pasaulį. O kad suprasti šį mokslą, turime žinoti iš kur jis kilo ir įsigilinti į ekonominės minties pradininkų idėjas. Tačiau pasaulinės minties tyrinėtojai, iš pradžių, senovės mąstytojų traktatus apibendrino kaip senovės ūkininkavimo traktatus, o ne ekonominės minties istoriją. Štai todėl aš ir pasirinkau parašyti šį darbą, kuriame kaip tik galėdamas stengsiuosi pagrįsti, išanalizuoti ir suprantamai paaiškinti senovės rytų ekonomines mintis, nes tai yra visos ekonomikos istorijos pradžia. Visu pirma kalbant apie senovės rytus reiktų paminėti jog būtent juose susikūrė pirmosios valstybės, pirmosios kultūros ir valstybės valdymo užuomazgos. Šios valstybės (senovės Egiptas, Mesopotamija, Babilonija, senovės Indija, senovės Kinija) išsidėstė Nilo, Eufrato, Indo, Tigro, Chuanhė ir kitų upių slėniuose, kur buvo labai tinkamas klimatas žemdirbystei, padėjęs pasiekti derliaus perteklių ir gyvulininkystės plėtotę.
0

Ekonominės statistikos tirimasis darbas AB Xparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: AB Lifosa charakteristika. Įmonės AB Lifosa faktiniai rodikliai. Pasikliautinumo (pasikliautinio) intervalo viršutinės ir apatinės ribų skaičiavimas (prognozių patikslinimas pagal pasirinktas tikimybes). Cross analizė. Tiesioginės ir atvirkštinės formos ekonominiai statistiniai matai. Multiplikatyvus (Dviejų veiksnių) modelis. Koreguoto sezoniškumo indekso skaičiavimas. Numatomos kainos skaičiavimas ir galimo nuokrypio nustatymas. Prognozių palyginimas. AB Lifosa charakteristika. AB Lifosa pasaulinės fosfatų pramonės dalis. Unikali geografinė Kėdainių bendrovės padėtis daro didelę įtaką jos dabarčiai ir ateičiai. Vienoje pusėje - prieinami Rusijos gelmėse glūdintys Kolos apatito klodai unikali, ekologiškai švari, geriausia pasaulyje fosforo žaliava. Kitoje pusėje - Vakarų Europa, trečiasis pasaulyje regionas pagal importuojamų fosforo trąšų kiekį, o neužšąlantis Klaipėdos uostas atviri mūsų vartai į šią rinką. Vakarų Europos ūkininkai yra patys reikliausi trąšų vartotojai, pripažįstantys tik aukščiausią kokybę be jokių kompromisų. Vietą šioje rinkoje Kėdainių chemikams pavyko iškovoti gaminant tik geros kokybės produkciją. Dėl unikalių geografinių sąlygų Lietuvoje Lifosa gali gaminti didesnės pridėtinės vertės produktus, o tai daro Kėdainių gamyklą konkurencingą, sugebančią uždirbti šiandien ir atlaikyti rinkos audras rytoj. Pagrindinė AB Lifosa produkcija yra azoto-fosforo trąša diamonio fosfatas (DAP), pradėta gaminti 1998 m. Vietoje monoamonio fosfato (MAP). Bendrovė taip pat gamina aliuminio fluoridą, monokalcio fosfatą, fosforo rūgštį ir techninę sieros rūgštį. Bendrovėje veikia šie pagrindinės gamybos cechai. Sieros rūgšties cechas. Fosforo rūgšties cechas. Amofoso cechas. Aliuminio fluorido cechas su pašarinių fosfatų gamybos baru. Įmonės AB Lifosa faktiniai rodikliai. Ekonominės statistikos tiriamajam darbui atlikti buvo panaudoti įmonės AB, Lifosa’’ duomenys. Darbe naudojami paskutinių 5 metų, t.y. 2006 2010 metų laikotarpio duomenys. 1...
0

Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai infliacija ir pinigų perkamoji galiaparsisiųsti


Lapų skaičius: 52
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Rentos nario radimas. Rentos trukmės nustatymas. Rentos palūkanų normos nustatymas. Skaičiavimai, įvertinant pinigų srautus. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Ekvivalentiškumas tarp pinigų srautų. Ekvivalentiškumas tarp įplaukų ir išlaidų. Obligacijos ir jų reitingas. Obligacijų rūšys. Obligacijos kursas. Obligacijų reitingas. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant paskolas. Efektyvios palūkanos paskolai. Paskolos balanso likutis. Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Monte - karlo analizė. Išvados. Literatūra. Įvadas. Atliekant inžinerinės veiklos ekonominius skaičiavimus, būtina, kad turimų alternatyvių investicinių projektų būsimos pajamos ir išlaidos būtų suskaičiuotos ekvivalentinėje (tapačioje) sulyginimo bazėje. Tai būtina tam, kad teisingai naudoti įvairias palūkanų formules ir gauti teisingus skaičiavimų rezultatus. Taigi, vienoje iš šio Inžinerinės ekonomikos kursinio projekto dalių, bus detaliai apžvelgti ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai: jų samprata, vienkartinių sumų perskaičiavimo į esamąją ir būsimąją vertes atvejai, vienodų (lygių) mokėjimų perskaičiavimo į esamąją ir būsimąją vertes atvejai, taip pat bus apžvelgtos obligacijos, jų tipai bei ekvivalentiškumo skaičiavimai, paskolų tipai ir atitinkami ekvivalentiškumo skaičiavimai, keičiant kredito sutarties sąlygas. Antroje šio kursinio projekto dalyje nagrinėjamas infliacijos poveikis pinigų srautams, infliacijos matavimo būdai, jos įtaka pinigų perkamajai galiai ir pan. Darbe taip pat apžvelgiamas vienas iš racionalių sprendimų išrinkimo metodų - Monte - karlo...
0

Eksporto ir importo vertinimas 2006-2009parsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Eksporto sąvokos. Importo sąvokos. Eksportas ir importas mėnesiais (2006/2009). Lietuvos importo reguliavimas. - klasifikavimas pagal kategorijas. Eksporto motyvai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas. Įvertinti eksportą ir importą 2006- 2009 metais. Uždaviniai. Siekti norimo rezultato. Atskleisti eksporto bei importo reikšmę mūsų gyvenime. Palyginti eksportą ir importą. Supažindinti su turima informacija bei ją aiškiai pateikti. Į užsienį rinką nusprendusi įeiti įmonė turi apsispręsti, kokiu būdu ji tai darys ir kiek užsienio rinkos ji nori apimti. Yra keletas įėjimo į užsienio rinkas būdų, teikiančių neblogų veiklos tarptautinėje ir netgi pasaulinėje rinkoje galimybių. Vienas iš labiausiai paplitusių ėjimo į užsienio rinką būdų yra eksportas. Eksportas- tai prekių, paslaugų ir pagrindinio kapitalo pardavimas užsienio šalims. Pagrindinis eksporto bruožas- prekės iš vienos šalies perkeliamos į kitą. Eksporto rūšys. Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekybai, įstatymiškas įvežimas į valstybę. Priklausomai nuo konteksto, sąvoka gali būti naudojama apibūdinti procesui, taip pat jo apimtims. Importinių prekių galutinis vartotojas yra valstybės, į kurią importuojama, gyventojai ir organizacijos, o pardavėjas/tiekėjas – užsienio valstybių gamintojai, tiekėjai. Prekybinis importas paprastai reglamentuojamas įvairiais muito įstatymais. Importo kvota - prekių importo kiekybinio apribojimo forma, nustatant didžiausią importuojamų į šalį vienų ar kitų prekių per tam tikrą laikotarpį kiekį; sprendimą priima vyriausybė.
2

Elastingumo teorija ir praktinis taikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 paklausos ir pasiūlos elastingumo sąvokos ir formulės. 2 paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamas. 3 praktinis elastingumo taikymas. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Išvados. Literatūra. Elastingumo teorija yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių kaip vartotojai ir gamintojai reaguoja į kainų pasikeitimus rinkoje. Jis padeda nusakyti, kas ir kokią mokesčio dalį sumoka į valstybės biudžetą, kokios prekės bus perkamos labiau nei kitos, kaip pasikeis prekių pirkimas pasikeitus pajamoms, kainai bei kaip priklauso vienų produktų pirkimas nuo kitų kainos pasikeitimo. Darbo objektas: Elastingumo praktinis taikymas Darbo tikslas: Susipažinti su elastingumo teorija ir jos praktiniu pritaikymu visuominėje. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti , elastingumo pagrindines sąvokas ir formules. 2. Susipažinti su elastingumu kainu atžvilgiu. 3. Išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia elastingumą. 4. Susipažinti su praktiniu elastingumo taikymu. Tyrimo metodai: Mokslinės ir kitos literatūros analizė.
0

Paieška


bottom