top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinės teisės konspektai valstybiniam egzaminui
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinės teisės konspektai valstybiniam egzaminui. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 45 puslapiai, 90kB)
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos konstitucinės teisės valstybinio egzamino konspektai. Konstitucinės teisės (kt) samprata. Kt sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, metodas, objektas.kt normos.kt sistema (normos, institutai, principai).konstituciniai teisiniai santykiai (kts). Konstitucinės teisės mokslas.kt mokslo (ktm) sąvoka, dalykas,šaltiniai ir jų sistema, ktm sistema.klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos.sociologinė kt mokykla.politologine-sociologine m-kla.kt m-klų anglosaksų šalyse (db, jav), prancūzija ir vokietija.lt ktm raida. M.romerio konstitucinės pažiūros. Kt šaltiniai.kt šaltinio sąvoka.klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Jų sistema. Pasaulio kt šaltinių įvairovė. Lietuvos kt šaltinių sistemos ypatumai.k-jos samprata, k-jų sampratų įvairovė.k-jos funkcijos.pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai.k-jos turinys, jos teisinės,politinės ir ideologinės savybės.pasaulio valstybių k-jų forma ir struktūra.k-jų rūšys. Liberalusis, etatistinis, mišrusis k-jų modeliai. K-jų rengimas, priėmimas ir keitimas įvairiose pasaulio valstybėse. Lr k-jos ypatumai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų raidos ypatumai, pagrindiniai etapai. Priėmimo būdai yra 3. K. Priima vykdomoji valdžia. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės.prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata.tarptautinis teisinis žmogaus teisių reguliavimas:pagrindiniai tarptautiniai dokumentai.žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. Šis klausimas yra interpretuojamas ne tik kt, bet ir civ., baudž., sveikatos teisėje ir kt.srityse.jto visuotinės žmogaus teisių deklaracijoje teigiama, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę, europos žmogaus teisių konvencijoje nurodoma, kad kiekvieno asmensteisę į gyvybę saugo įstatymas, negalima tyčia atimti niekieno gyvybės, nebent yra vykdomas teismo nuosprendis dėl nusikaltimo, už kurį tokią bausmę numato įstatymas, europos žmogaus teisių k-jos 6 protokolas darudžia mirties bausmę.įstatymai ir kiti teisės aktai negarantuoja ir negali garantuoti pačios žmogaus gyvybės, kurios išlikimas priklauso nuo daugelio faktorių. Žmogaus gyvybės teisinė apsauga siejasi su jos pradžios ir pabaigos kriterijais. Ck sakoma, kad fizinio asmens teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta jam mirus. Jeigu negalima nustatyti ar vaikas gimė gyvas, ar ne, preziumuojama, kad jis gimė gyvas. Fizinio asmens gimimo momentu pripažįstama pirmas savarankiškas naujagimio kvėpavimas. Teisinis teisės į gyvybę reguliavimas susijęs su abortų problema. Šiuo metu galiojančius teisės aktus matyti, kad vaisius nėra tapatinamas su žmogumi. Europos žmogaus teisių k-jos jurisprudencijoje susiformavo požiūris, kad žmogaus gyvybė ginama nuo gimimo momento, o abortai yra priskiriami moters apsisprendimo teisei, tačiau valstybei leidžiama reguliuoti šią problemą.teisė į gyvybę siejasi ir su moralės problema. Naujosios technologijos kartais itin agresyviai veržiasi į įvairias žmogaus gyvybės aspektus. Žmogaus gyvybės pradžia-viena sudėtingiausių teisės problemų, ypač išvysčius dirbtinio apvaisinimo technologijas. Dirbtinis apvaisinimas-tai nevaisingumo gydymo būdas, kai moteris negali pastoti natūraliu būdu. Yra skiriamas moters kūne ir mėgintuvėlyje, vėliau perkeliant apvaisintas lytines ląsteles į moters kūną.moteris gali būti apvaisinta sutuoktinio ar donoro lytinėmis ląstelėmis. Teorinė žmogaus klonavimo galimybė taip pat sukelia daug ginčų. Europos tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos k-je formuluojamas svarbus principas, kad žmogaus interesai ir gerovė turi būti svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus. Žmogaus klonuoti negalima. Žmogaus mirties klausimus reglamentuoja ne tik ck, bet ir spec.žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymas. Mirtis yra negrįžtama žmogaus organizmo kaip visumos žūtis. Jos kriterijai yra negrįžtamas žmogaus kraujotakos ir kvėpavimo nutrūkimas arba smegenų mirtis. Smegenų mirties kriterijai yra visų žmogaus galvos smegenų struktūrų negrįžtamas nutrūkimas, kai žmogaus kraujotaka ir kvėpavimas išlieka tik palaikomi dirbtinių priemonių.smegenų mirties faktas gali būti nustatomas tik stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, jį nustato gydytojų konsiliumas. Nustačius smegenų mirties faktą, visos žmogui taikomos medicinos pagalbos priemonės nutraukiamos. Mirties laikas yra momentas, kai negrįžtamai nutrūksta žmogaus kraujotaka ir kvėpavimas arba nustatoma žmogaus smegenų mirtis su teise į gyvybę siejasi ir žmogaus organų transplantacijos problemos. Transplantacija-tai audinių ir (ar) organų paėmimas ir persodinimas į kito žmogaus kūną gydymo tikslu. Asmuo, iš kurio paimami audiniai ar organai, vadinamas donoru, o asmuo, kuriam paimami-recipientu.informacija apie donoro ir recipiento sveikatos būklę, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali.kiekvienas veiksnus asmuo, ne jaunesnis kaip 18 m., turi teisę pareikšti apie sutikimą ar nesutikimą dėl jo audinių ir (ar) organų po jo mirties panaudojimo transplantacijai. Apie tai jis pareiškia raštu sveikatos priežiūros įstaigai.transplantacija gali būti vykdoma paimant audinius ar organus iš gyvo ar iš mirusiojo. Su teisės į gyvybę reglamentavimu siejasi ir eutanazijos problema, t.y.esant tam tikroms sąlygoms teisė asmeniui spręsti dėl savo mirties šiuo metu tik labai nedaugelyje valstybių ši problema yra teisiškai reglamentuota. Lietuvo įstatymai šiuo metu eutanazijos nenumato. Žmogaus gyvybės apsauga siejasi ir su būtinąja gintimi, kurią reglamentuoja bk normos.teisė į gyvybę siejasi ir su mirties bausme. 1998 12 21 s-mas mirties bausmę panaikino.politinės teisės ir laisvės.socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės.vaikų teisių apsauga.tautinių mažumų teisės.konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Žmogaus teisių gynimo būdai. Teisminė gynyba. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos l-je (seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius). Ombudsmeno institucija europos valstybėse. Pilietybės institutas.pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida lietuvoje.pilietybės įgijimo būdai.pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. A) atsisakymas.dvigubos pilietybės problema. Valstybės institucijos, tvarkančios pilietybės klausimus. Pil.klausimus sprendžia p.prašymai dėl pil.paduodami jam per vietos savivaldos vykdomąją inst.šiuos dokumentus rengia vietos savivaldos vykdomosios inst.paskirtas pareigūnas arba vietos sav.vykdomosios inst.sprendimu sudaryta komisija. Pareigūnas patikrina, ar asmens prašymas atitinka įstat.sąlygas, ar nėra aplinkybių, dėl kurių minėti klausimai negali būti išsprendžiami. Pareigūnas parengia išvados projektą, kurį teikia nagrinėti vietos sav.vykdomajai inst.ji prašymą nagrinėja; ir prašymą kartu su prie jo pridėtais dokumentais bei išvada siunčia p. Lr pil.prašymus atsisakyti pil.gali paduoti per diplomat.atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje.p-tas sudaro pilietybės reikalų komisiją ir tvirtina pilietybės klausimų nagrinėjimo šioje komisijoje taisykles. Pilietybės reikalų komisija svarsto ir teikia pasiūlymus p dėl: lr pil.suteikimo, grąžinimo, netekimo, suteikimo akto pripažinimo netkusiu galios. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas migracijos dep.prie vidaus reikalų ministerijos, konsuliniam dep.prie užsienio reikalų ministerijos-jeigu asmenys negali nustatyta tvarka gauti reikaimų dokumentų, patvirtinančių iki 1940 06 15 turėtą lr pil.ar lietuvių kilmę.komisija turi teisę į posėdį kvieti asmenį, kurio pil.klausimas yra sprendžiamas, bei pavesti valstybės inst., kad jos pateiktų reikiamus dokumentis ir pareikštų savo motyvuotą išvadą dėl komisijos nagrinėjamo prašymo. Jei komisija nustato, kad yra aplinkybių, trukdančių patenkinti prašymą, ar reikia papildomų dokumentų bei paaiškinimų, ne vėliau kaip per 7 d.nuo tokio sprendimo priėmimo privalo raštu pranešti apie tai pareiškėjui.komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Sprendimai priimami paprasta visų komisijos narių balsų dauguma ir įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Pil.klausimais p-tas leidžia dekretus, kurie skelbiami “vž”. Pakartotinai asmenų prašymai suteikti lr pil.ar ją grąžinti priimami ne anksčiau kaip po 1 m.nuo ankstesnio sprendimo priėmimo. Užsieniečių teisinė padėtis.užsieniečių sąvoka.teisiniai režimai taikomi užsieniečiams.migracijos procesų reguliavimo problemos.prieglobsčio teisės (pt) sąvoka. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Pt subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. Pt formos, pt įgyvendinimas. K. Turinį. Pagal vykdymo laiką. Išankstinės kp. Bruožas. Bruožas. Paskesniosios. Bruožas. Bruožas. Kai kp vykdo konstituciniai teismai. Konstitucinės priežiūros raida lietuvoje. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Teisė į nuosavybės neliečiamumą. Asmens būsto neliečiamumas. Saviraiškos laisvė. Lygiateisiškumas. Teisė į darbą. Teisė į socialinę apsaugą. Teisė į sveikatos priežiūrą. Kultūrinės teisės. Europos žmogaus teisių konvencija. Gimimu. Filiacija. Žemės principas. Mišrus būdas. Natūralizacija. Yra 2 atvejai:- šeimyninė natūralizacija. - nešeimyninė natūralizacija. Natūralizacija - tai užsieniečio ar apatrido gyvenimas tam tikroje valstybėje, jo adaptacija prie naujų sąlygų ir tos šalies pilietybės gavimas įstatymo nustatyta tvarka.
Darbo pavadinimas: Konstitucinės teisės konspektai valstybiniam egzaminui
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 45 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 17 kartų.
Archyvo dydis: 90 kB
Bylos pavadinimas: konstitucines_teise_konspektai_valstybiniam_egzaminui.rar
konstitucines_teise_konspektai_valstybiniam_egzaminui.rar
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: lytine lastele, teismo medicinos, pagrindiniai konstitucijos principai, vaiko kilme, konstituciniai teisiniai santykiai, transplantacija organu ese, konstitucines teises reguliavimo objektas, sociologine ese, konstitucinė priežiūra, valstybės saugumo departamentas, konstitucines teises subjektai, konstitucines teisės reguliavimo objektas, socialinės saugos teisės samprata, konstituciniai institutai, asmens nelieciamybe, savivaldos teises reguliavimo dalykas, konstitucines piliecio teises pareigos, sprendimu priemimas pilieciu, kvepavimo, galvos smegenu kraujotaka, romerio, zmogaus teisiu raida, konstituciju rengimas keitimas ivairiose pasaulio valstybese, naujos technologijos, konsuline teise, konstitucines teises egzaminas, spargalkes valstybiniam egzaminui, konstituciju rusys, socialinės apsaugos raida lietuvoje, darbo teisės valstybinis egzaminas, konstitucines teises egzamino klausimai, konstitucijos konspektas egzaminui, konstitucijos teisės konspektai.

Paieška


bottom