top


Konspektai.com > Matematika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

10 klasės funkcijų grafikaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 40
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: 10 klasė FUNKCIJŲ GRAFIKAI. Detalusis planas (kartojimas 2pam.). Kartojimas. Detalusis planas ( pam). Funkcija. Detalusis planas ( pam). Funkcijos. Detalusis planas ( pam). Funkcijos grafikas. Detalusis planas(5pam.). Grafikų transformacijos. Funkcijos sąvoka ir reiškimo būdai. Funkcijos grafikas. Funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritys. Lyginės ir nelyginės funkcijos. Didėjančios ir mažėjančios funkcijos. Teigiamos ir neigiamos funkcijos reikšmės.
6

Algebrinės struktūrosparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Skaliarinės sandaugos sąvoka. Koši ir Buniakovskio nelygybė. Kampas tarp vektorių. Skaliarinės sandaugos koordinatinė forma. Algebrinės struktūros. Vienaveiksmės algebrinės struktūros. Kai kurios grupoido savybės ir ypatingieji elementai. Elementariųjų grupių pavyzdžiai. Keitiniu Grupe. 4.1.6. Grupių morfizmai (vaizdavimai). Bazės vektorinėse tiesinėse erdvėse. a1, a2,…,an. . Ba={a1,a2,….,an}. . ak, k=1,n. (x,y). x,yVn. (x,y)=det XSYT. (x,y)=(y,x). (x,y)=detXSYT=detYSXT=(y,x),. XSYT=YSXT. X,Y. S=ST. kl=lk. k,l=1,n. (x+y,z)=(x,z)+(y,z). (x,y)=(x,y). (x,x)>0. x0. iesinio operatoriaus savoka ir jo matricine israiska. Pusgrupė. Grupė. Pogrupis. 1 savybė. 2 savybė. 1 Pavyzdys. 2 pavyzdys. Dviveiksmių algebrinių struktūrų kla sifikavimas. Algebros sąvoka. Apibrėžimas. Asociatyvusis grupoidas vaidinamas pusgrupe. Kadangi kiekviena pusgrupė yra grupoidas (tačiau ne kiekvienas grupoidas - pusgrupė), tai pusgrupėms yra teisingos sąvokos ir teiginiai, kurie galioja grupoidams.
10

Apibrėžtinis integralasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Apibrėžtinio integralo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. 1-7 jo savybės. Niutono ir Leibnico formulė. apibrėžtinio integralo skaičiavimas keičiant kintamąjį. Integravimas dalimis. Netiesioginių integralų su begaliniais. Trųkiųjų funkcijų netiesioginiai integralai. Apibrėžtinio integralo taikymo schema. Apibrėžtinis integralas su kintamu vir-šutiniu rėžiu. Integralas su simetriniais režiais. Integralo. kovergavimas. Apbrėžtinis integralas su begaliniais rėžiais. Kūnų tūrio skaičiavimas. Lanko ilgio skaičiavimas. 1, Kreivės lanko ilgis stačiakampėje koordinačių sistemoje. Ploto skaičiavimas stačiakampėje koordinačių sistemoje. Kreivės lanko ilgis polinių koordinačių sistemoje.
10

Aukštosios matematikos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Matricos. Lygčių sistemos: atvirkštinės matricos metodas ir kramerio metodas. Matricų daugyba. Determinantas. Kompleksiniai skaičiai. Trigonometrinis pavidalas. Teoriniai klausimai. Matricos. Kompleksiniai skaičiai. Teoriniai klausimai. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų išvestinės. Rodiklinės ir logaritminės funkcijų išvestinės. Dviejų funkcijų sumos, sandaugos ir santykio išvestinės. Dviejų funkcijų sandaugos išvestinės sandauga lygi išvestinių sandaugai. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Laipsninės funkcijos išvestinė. Funkcijos diferencialas. Funkcijos ekstreminės reikšmės. Monotoniškos funkcijos. Funkcijos ekstremumų suradimo kriterijus. Funkcijos pastovumo požymis. Teiloro ir maklareno formulės. Funkcijos iškilumai ir perlinkio taškai. Koši teorema. Rolio teorema. Lagranžo teorema. Geometrinė lagranžo teoremos interpretacija.
0

Dif lygtys 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Antros eilės dif.lygtys. Koši uždavinys antrosios eilės dif. lygčiai. (11A)Antrosios eil tiesines nohomog. dif. l. bendrojo sprendinio strukturos TEOREMA: Jei y1=y1(x) ir y2 =y2(x) yra tiesiskai nepriklausomi antrosios eiles tiesines homog. dif. lygties y”+p(x)y’+q(x)y=0 sprendiniai tai ju tiesinis darinys y=C1y1+C2y2 yra bendrasis tos lygt. prendinys. (15) Antros eilės nehom. dif. lygtys. 10) ANTROS EILĖS DLYGTYS. 10A)Koši teorema. 11A)Antrosios eil ties nehomog DL bendrojo sprendinio strukturos T. 15) ANTROS EIL. NEHOM. DL. (10A)Koši Teorema.
0

Eilutėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 41
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Skaitinės ir laipsninės eilutės. Skaičių eilutės ir jų konvergavimas. Skaičių eilutės sąvoka. Pavyzdžiai. Būtinas skaičių eilučių konvergavimo požymis. Teigiamų eilučių konvergavimo požymiai. Eilučių palyginimo požymis. Dalambero požymis. Koši požymis. Koši integralinis požymis. Alternuojančiosios eilutės. Absoliutusis konvergavimas. Laipsninės eilutės ir jų konvergavimas. Laipsniniu eilučių diferencijavimas ir integravimas.
0

Funkcija f(x)parsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Funkcijos f(x) išvestinė ir geometrinė prasmė. Sudėtinės f-cijos diferiancijavimas. Diferiancijavimo taisyklė. Diferencijuojamumo ir tolydumo ryšys. f-cijos z = f (x;y) pilnasis diferencialas. Lopitalio taisyklė. Jri f(x) ir g(x) yra tolydžios ir diferencijuojamos taško a aplinkoje f-cijos ir jei. Kreivių asimptotės. Apibrėžimas. Tiesė vadinama kreivės asimptote, kai bet kurio kreivės taško atstumas iki tos tiesės artėja prie nulio taškui tolstant kreive. Asimptotės skirstomos į vertikaliąsias ir pasvirąsias. F-cijos y = f(x) monotoniškumas ir ekstremumai. Teorema. Jei diferencijuojamos intervale (a;b) f-cijos išvestinė yra teigiama (neigiama), tai f-cija tame intervale didėja, mažėja. Kreivės normalė. Atvirkštinių f-cijų išvestinės. Teorema. Dalinės išvestinės. pilnuoju f-cijos pokyčiu ir žymimas. Aukštesnių eilių išvestinės. f-cijų apibrėžtų parametrinėmis lygtimis diferencijavimas. Teorema. Diferencijuojama f-cija. Lopitalio taisyklė. Pasvirosios asimptotės: tokios asimptotės lygtis y = kx+b. Rasime koeficientus k ir b. Taškas M (x;y) yra kreivės taškas, o N(x;yα ) asimptotės taškas α – kampas kurį asimptotė sudaro su teigiama Ox ašies.
6

Funkcijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Kelių kintamųjų funkcijosjos sąvoka ir geo. Vaizdavimas. Sukimosi paviršiai. Elipsoidai. Hiperboloidai. Elipsiniai paraboloidai. Kūgiai. Cilindriniai paviršiai. Kelių kintamųjų f-jos riba ir tolydumas. Dalinės išvestinės, jų geometrinė prasmė. Pilnasis f-jos pokytis. Pilnasis diferencialas. Teorema (būtina f-jos diferncijuojamumo sąlyga). Sudėtinių f-jų diferencijavimas. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės ir diferencialai. Paviršiaus liečiamoji plokštuma ir normalė. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Kelių kintamųjų funkcijos lokalieji ekstremumai. Sąlyginiai ekstremumai. Mažiausių kvadratų metodas.
0

Funkcijos I kursas, kolis KTUparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: 1. Atvirkštinė funkcija. 2. Išreikštinės ir neišreikšt f – jos. 3. Hiperbolinės f – jos. 4. Parametrinės f – jos lygtis. 5. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. 6. F – jos diferencijuojamumas. 7. Diferencijavimo taisyklės. 8. Sudėtinės f – jos išvestinė. 9. Atvirkštinės f – jos išvestinė. 10. Neišreikštinių f – jų diferencijavimas. 11. Logoritminio diferencijavimo metodas. 12. Parametrinėmis lygtimis duotų f – jų diferencijavimas. 13. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. 14. Rolio teorema. 15. Koši teorema. 16. Lopitalio taisyklė. 17. Diferencialas ir jo sąvybės. 18. Diferenciavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. 19. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. 20. Bendroji f – jų tyrimų shema. Ekstremumai. Kreivės asismptotės. 21. Bendros sąvokos kelių kintamųjų f – jų. 22. Kelių kintamųjų f – jos riba ir tolydumas. 23. Kelių kintamųjų f – jų dalinis ir pilnas pokyčiai. 24. Kelių kintamųjų f – jų dalinės išvestinės. 25. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. 26. K. K. f – jų dalinis ir pilnas diferencialai. 27. Sudėtinės f – jos diferencijavimas. 28. Neišreikštinių f – jų diferenc dalinių išvestinių pagalba. 29. K.K.F aukštesnių eilių diferenc. 30. Dviejų K.F. ekstremumai. Turinys.
0

Funkcijos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. Funkcija turi prasmę, kai vardiklis nelygus nuliui.
0
« PradžiaAnkstesnis1234SekantisPabaiga »

Paieška


bottom