top


Konspektai.com > Edukologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Aktyvūs ugdymo metodai gamtamoksliniame ugdyme 6-7 klasėseparsisiųsti


Lapų skaičius: 73
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Summary. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje. Gamtamokslinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje turinys. Gamtamokslinio ugdymo integracija. Teoriniai mokymo metodų taikymo pagrindai. Mokymo metodų samprata ir reikšmė. Mokymo metodų klasifikacija ir apžvalga. Aktyvūs ugdymo metodai. Aktyvaus ugdymo metodų, taikomų gamtamoksliniame ugdyme - klasėse, tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Mokinių apklausos razultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai. . Mokymas nėra vien sausų faktų perdavimo procesas. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų efektyvesnių mokymo ir mokymosi teorijų bei metodų paieškos. Todėl šis tyrimas man naudingas tuom, kad galėsiu atsirinkti gamtamokslinio ugdymo tobulinimo būdus, galėsiu atsirinkti ir išanalizuoti kurie ugdymo metodai padėtų mokiniui parodyti problemų esmę, argumentuoti, diskutuoti ir įtikinti savo tiesa, kad mano teikiama informacija sudomintų ir skatintų pačius mokinius aktyviai studijuoti. S. Daukanto vidurinės mokyklos gamtamokslinių dalykų mokytojų nuomonė apie tinkamiausius mokymo(si) metodus (N = 8). Diskusija mokomojo dalyko tema ir mokinių atliekami bandymai, eksperimentai labai patinka visiems S. Daukanto vid. mokyklos respondentams. Mokytojams labai patinka mokyti mokinius patariant, parodant (prižiūrima praktika), patinka ir mokinių veikla gamtoje - stebėjimas.
6

Alkoholizmas ir jo prevencijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Alkoholizmo atsiradimo prielaidos. Alkoholizmo požymiai. Girtavimas ir alkoholizmas. Ligos eiga. Alkoholizmo gydymas. Komplikacijos. Alkoholizmo prevencija. Lietuvos visuomenėje. Alkoholizmas – tai lėtinis susirgimas, išsivystantis ilgą laiką piktnaudžiaujant alkoholiu, pasireiškiantis patologiniu potraukiu alkoholiui, psichine, o vėliau ir fizine priklausomybe. Kitaip alkoholizmas gali būti apibrėžiamas kaip alkoholinių gėrimų vartojimas, trikdantis normalų žmogaus asmeninį, šeimyninį, socialinį ir darbinį gyvenimą. Nors alkoholizmas išsivysto tik vartojant alkoholinius gėrimus, tačiau biologinis alkoholizmo išsivystymo mechanizmas nėra išaiškintas. Daugumai žmonių palyginus retas alkoholinių gėrimų vartojimas priklausomybės pavojaus nesukelia. Kaip svarbiausi alkoholizmo išsivystymą įtakojantys faktoriai nurodomi žmogaus socialinė aplinka, psichikos sveikata ir genetinis polinkis.
0

Dialogo Metodasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Dialogo metodas. Dialoginio metodo sampratos. Dialogų tipai. Tipiškiausios dialogo kompozicijos. Dialogo formos. Klausimų formulavimo taisyklės. Atsakymų formulavimo taisyklės (mažiau apibrėžtos). Metodų paskirtis. Dialoginio metodo sampratos. Dialogo metodas. Fenomenologinė refleksija kaip veiksmas (A.Blekley). Metodai mokant fenomenologinės refleksijos. Taikant minėtus metodus, svarbus yra ne galutinis užsibrėžtas tikslas, o ugdytinio autentiškos laikysenos ir mąstymo formavimas.
10

Edukologija - paskaitų paruoštukėparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Edukologija. Raida. Klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Kritika. Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatzimo pasaulėžiūra ir ugdymas XIXa. Egzistencionalistinis ir Fenomenologinis mokymas. Fenomenologinis. Pedagoginis Paradoksas. Kritika. Analitinis ugdymas Kad Kaip. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos: grupinis mokymas, žaidimai, metaforinis ir analitinis metodai. Dialogų, klausimų atsakymų formulavimas. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas dalyvaus ES Švietimo tarybos posėdyje. Moksliniai tyrimai ir švietimas. Lietuvos švietimo gairės ir Lisabonos strategija. Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija.
9

Edukologijos įvadas namų darbaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ugdymo samprata. Tikslas. Įsisavinti terminus, ugdymo funkcijas bei sąvokas. Įvertinti ugdymo pobūdį įvairiais laikotarpiais. Planas. Ugdymo samprata. Ugdymas – patirties perdavimas. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Užduotis. Terminų „ugdymas“, „funkicija“, „aspektas“, „sąvoka“, „kategorija“ aptarimas. Kokios funkcijos, jūsų manymu, išsamiau atskleidžia, apibūdina ugdymo procesą? Pagrįskite savo nuomonę. Daugiaprasmė ugdymo sąvokos samprata ir jos vartojimo realiame gyvenime variantai. Apibūdinkite ir palyginkite ugdymo pobūdį įvairiais laikotarpiais. Apibūdinkite ir įvertinkite priežastis, dėl kurių ugdymas tapo visuomeniniu reiškiniu. Ugdymo tikslas ir uždaviniai – ugdyti visybišką žmogų. Palyginkite įvairių autorių ugdymo tikslų skirstymo kriterijus, pobūdį. Suraskite panašumus ir skirtumus. Pateikite konkrečių pavyzdžių, kokius ugdymo tikslus suformuluosite vedant renginį ar pamoką, pagrįskite savo pasirinkimą. Muzikos pamoka klasėje. Renginys „pasakų skrynelė“. Išnagrinėkite savo gyvenimo siekius pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ko jūs šiandiena siekiate? Išsikelkite trumpalaikį konkretų tikslą ir numatykite konkrečios veiklos etapus (uždavinius). Psichologiniai ugdymo pagrindai. Ugdymo mokslo dalykas ir raida. Apibūdinkite: ugdymas – mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Išvardinkite jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite.
0

Edukologijos konspektas (1)parsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Mokslo raida. Lietuvos klasifikacija:. Lietuvos švietimo sistema ir švietimo įstatymas. Švietimo lygmenys, programos ir mokyklų tipai. Švietimo lygmenys pagal Lietuvos švietimo klasifikaciją. Švietimo lygmenys pagal Tarptautinę standartizuotą švietimoklasifikaciją (ISCED ). Švietimo programos. Mokyklų tipai. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Galimybes jas spręsti. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencialistinis ir fenomenologinis ugdymas. Pateikite tokio ugdymo pavyzdžių. Šio ugdymo privalumai ir problemos. Analitinis ugdymas. Ar galima „žinojimą, kad“ redukuoti į „žinojimą kaip“?. Bihevioristinis ugdymas ir jo kritika. Biheviorizmas Lietuvos mokykloje. Šiuolaikinės ugdymo technologijos: grupinis mokymas, žaidimai, metaforinis ir analitinis metodai. Grupinis mokymas. Žaidimai. Metaforinis ir analitinis metodai. Dialogas, klausimų-atsakymų formulavimas. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos pomodernioje visuomenėje. Lietuvos švietimo gairės, Lisabonos strategija. Atviro koordinavimo metodas. Strategijos įgyvendinimo pažanga. Užimtumas. E-valdžia savivaldos lygmenyje. Edukologija – mokslas apie žmogaus ugdymą ir ugdymąsi, apimantis ne tik mikroedukacinę terpę, kurioje vyksta tiesioginė ugdomoji sąveika (ugdomasis poveikis – ugdomojo reakcija), bet ir makroedukacinę terpę – švietimo sistemas, įvairias jų edukacines, socialines, vadybos problemas. Lietuvoje veikia šių tipų profesinio mokymo įstaigos. Švietimo tikslai yra šie. Filosofija. Pagrindinis filosofijos objektas. Filosofijai tenka spręsti šiuos uždavinius. Realizmo koncepcijos pagrindą sudaro tokie teiginiai. Kinų tradicijos. Konfucianizmas. Daosizmas. Pradininkai. Heidegeris. Kierkegoras. Sartras. Mokytojo-mokinio santykiai. Atmosferos sukūrimas. Šiuolaikinė paradigma. Metaforinio mąstymo metodas. Tipiškiausios dialogo kompozicijos. Erotemų formulavimo taisyklės. Kiti dialogo ypatumai. Atsakymų formulavimo taisyklės. Valstybinės švietimo strategijos – metų nuostatos. Paskirtis ir bendrosios nuostatos. Socialinės politikos darbotvarkės pažanga. Lisabonos strategija ir vietinis lygmuo. Užimtumo skatinimas vietiniame lygmenyje. Lisabonos tikslų įgyvendinimas per struktūrinius fondus.
10

Ekologinė statybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ekologinė statyba. Natūralios medžiagos. Šiuolaikinės statybinės medžiagos. Kodėl reikia statyti iš natūralių medžiagų. Produkcija iš bambuko. Molinio namo privalumai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Natūrali arba ekologinė statyba – tai tokia statyba, kai projektuojant, įrengiant ir eksploatuojant pastatus, stengiamasi sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Neretai apsižvalgę sprendžiame graži, turtinga ar saugi aplinka, tačiau rečiau susimąstome, o kas yra giliau po mūsų kojomis. O tyrinėjant randame, kad daugumoje po storesniu ar plonesniu augalinio grunto sluoksniu slūgso Lietuvoje seniai išbandytos statybinės medžiagos – molio klodai, iš kurio, pritaikius šiuolaikinės statybos technologijas, galima pastatyti šiltus, ekologiškai švarius gyvenamuosius namus ir kitus statinius.
0

GIMNASTIKOS PAMOKOS PLANAS - KONSPEKTASparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: VPU Panevėžio neakivaizdinis skyrius II kursas Pamokos data: Rugsėjo 27−30d. Vieta: sporto salė Uždaviniai (tikslai): 1. susipažinti su gimnastikos komandomis, jų vykdymu; 2. išmokyti teisingai atlikti pratimus, supažindinti su kūlversčiu atgal ir šuoliu sulenktomis kojomis per ožį; 3. lavinti judesių koordinaciją,lankstumą, gerinti laikyseną. Išrikiavimas, raportas, pasisveikinimas, pamokos uždavinių nusakymas 1. Perrikiavimas iš eilės po tris ir atgal į eilę. 2. Ėjimas paprastu žingsneliu derinant su bėgimu ir šuoliukais.
0

Grupinis Mokymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Grupinis mokymas. Grupinio darbo samprata . Grupinio darbo privalumai. Socializacija . Kritiškumas ir refleksija. Daugiaprasmė refleksijos samprata:. Veiksmo refleksija (pagal J. Dewey). Refleksija veiksme (pagal D.A. Schon). Refleksija kaip veiksmas (pagal A.Bleackley). Patirties perdavimas. Vertybių formavimas(is). Grupės raidos etapai. Grupių sudarymas. Vaidmenys. Akademiniai. Socialiniai. Vertinimo nuostatos. Veiklos taisyklės, principai. Taisyklės. Pagrindiniai. principai. Veiklos tvarka. Būtini elementai. Atmosferos sukūrimas. Metodai. Žaidimai. Klasikinė paradigma. Šiuolaikinė paradigma. Šiuolaikinė samprata. Postmoderni samprata.
4

Inovatyvus mokytojasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Inovatyvus mokytojas. Kaip tapti inovatyviu mokytoju. Inovatyvaus mokytojo nauda. Išvados. Literatūra. Šiandieninėje visuomenėje inovacijos užima didelę dalį. Kaip nekeista net ir švietimas, mokykla ar mokytojas taip pat gali būti inovatyvūs. Pati inovacijų sąvoka turi labai daug reikšmių. Bet viena tiksliausių: Inovacijos – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus ir procesus. Taigi kad mokytoją būtų galima vadinti inovatyviu, jam reikėtų stengtis savo dėstomą dalyką papildyti nauja metodika, pamokos metu naudotis naujomis technologijomis ir skatinti jomis naudotis ir savo mokinius. Darbo tikslas – nusakyti inovatyvaus mokytojo sampratą remiantis žiniomis apie inovacijas. Darbui pasitelkiama Dr. Kastyčio Gečo metodologijos medžiaga, kurioje dėmesys skiriamas inovacijoms bei jų sampratai, taip pat informacija internete apie inovatyvaus mokytojo sąvoką
0
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »

Paieška


bottom