top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

3 darbo teisės uždaviniai atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Klausimas. Atsakymas. Klausimas. Atsakymas. Klausimas. Atsakymas. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau 239 str. Nustatyta, kad už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai. Lietuvos Respublikos DK 136 straipsnio 3 dalis reglamentuoja atvejus, kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 straipsnis). Tuo tarpu DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktu neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), kitaip tariant pravaikšta, yra priskiriama prie šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. Todėl, darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas reikalavimas (jog norint darbuotoją atleisti iš darbo be įspėjimo būtina, kad per paskutiniuosius dvylika mėnesių pakartotinai būtų paskirta drausminė nuobauda) netaikomas ir darbdavys gali atleisti darbuotoją už pravaikštą pirmą kartą, remdamasis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu, bei DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktu. Tačiau nagrinėjamu atveju būtina remtis ir DK 239 straipsnio nuostata, jog už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas teismų praktikos, taikant DK normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, apibendrinimo apžvalgoje, patvirtintoje 2004 m. Birželio 18 d. Nutarimu...
0

5 darbo teisės uždaviniai atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Vida dirbo poliklinikoje registratore. Darbdavio priversta (pagrasino atleisti už drausminius prasižengimus), Vida 2003-09-02 d. Parašė pareiškimą atleisti ją iš darbo pagal LR DK 127 str. (darbuotojo pareiškimu) nuo 2003-09-02 d, bet vėliau savo sprendimą pakeitė ir 2003-09-04 d. Parašė naują pareiškimą, kuriuo rugsėjo 2 d. Pareiškimą atšaukė. Tačiau darbdavys gavęs Vidos pareiškimą, tą pačią dieną ją iš darbo atleido. Darbdavys motyvuoja tuo, kad jokios prievartos Vidai netaikė ir ji savo noru parašė pareiškimą, o esant darbuotojo prašymui jį atleisti nuo tos pačios dienos, neprivalu laukti nei 3, nei 14 dienų, todėl atleista Vida buvo nuo pareiškime nurodytos dienos. Kas šioje situacijoje teisus? Kokią reikšmę turi 3 ir 14 d. Terminas? Ar galėjo Vida atšaukti savo pareiškimą? Ar gali Vida įrodyti jai taikytą prievartą rašyti prašymą atleisti iš darbo? Ar galėjo Vida prašyti atleisti ją iš darbo tą pačią dieną? Koks yra įstatymo numatytas terminas darbuotojo prašymui dėl atleidimo pateikti? Koks darbo teisės principas turėtų būti taikomas šioje situacijoje? Atsakymas: Kas šioje situacijoje teisus? Uždavinyje aprašytoje situacijoje teisus darbdavys, nes darbuotoja Vida pati prašyme nurodė konkrečią atleidimo dieną. Darbdavys turėjo pilną teisę ją atleisti iš darbo nuo prašyme nurodytos dienos. Kokią reikšmę turi 3 ir 14 d. Terminas? 14 dienų terminas tai bendras terminas, norint nutraukti darbo sutartį darbuotojo prašymu. Jis skirtas įspėti darbdavį apie numatomą sutarties nutraukimą, kad jis galėtų pasirengti būsimam atleidimui (surasti kitą darbuotoją, sutvarkyti atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju reikalus ir pan.). Įspėjimo laikui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. 3 dienų terminas - skirtas darbo sutarties nutraukimui darbuotojo prašymu dėl svarbių.
0

Absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teismo sprendimo absoliutūs negaliojimo pagrindai – tai pagrindai, kuriais remiantis yra panaikinamas teismo sprendimas ir byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kad byla būtų teisingai išspręsta ir išnagrinėta iš esmės. Šiais pagrindais yra įgyvendinama galimybė ištaisyti teismų padarytas klaidas ir mūsų valstybėje užtikrinti teisėtą materialiųjų teisės normų įgyvendinimą bei taikymą. Temos aktualumas – teismo sprendimo absoliutūs negaliojimo pagrindai yra svarbūs kiekvienam asmeniui, kurio materialioji teisė yra pažeista. Kiekvienas iš mūsų esame suinteresuoti ginti tą pažeistą teisę arba prašyti ją pripažinti, o tai įmanoma tik tada, jei byla bus nagrinėjama ir išnagrinėta teisėtai. Būtent absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai sudaro galimybę apskųsti teismo sprendimą, jei teismas nagrinėdamas bylą netinkamai nagrinėjo ir išaiškino bylą. Mokslinis naujumas. Tyrimo problema – yra netinkamas teismo teisės normų taikymas. Teismo sprendimo bruožai ir teisėtumas. Teismo sprendimo bruožai. Teismo sprendimo teisėtumas. Absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai. Išvados.
0

Administarcinė teisė specialioji dalisparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Valstybinio valdymo reguliavimo teorijos ir praktikos pagrindiniai bruožai lietuvos respublikoje. Strateginio planavimo principai bei priemonės vyriausybės programai įgyvendinti. Institucijos strateginio veiklos plano rengimas. Poveikis socialinei aplinkai. Teisinio režimo samprata. Pagrindiniai administracinių teisinių režimų funkcionavimo principai. Administracinių teisinių režimų principai. Administracinių teisinių režimų paskirtis. Administracinio teisinio režimo požymiai (bruožai). Režimai esant ypatingajai valstybės padėčiai. Es teisė. Naconalinės teisės santykis su es teise. Acquis communautaire. Nacionalinės teisės harmonizavimo procesas su es teise. Žmogaus teisių reglamentavmas. Iš paskaitos apie es. Atskirų administracinės veiklos sričių valstybinio administracinio teisinio valdymo organizavimo sąlygos. Centralizacija ir decentralizacija. Krašto apsaugos ir valstybės saugumo valdymas ( dalis). Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys krašto apsaugos valdymą. Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos sistemą sudaro. Kam veikla. Kad atliktų. Kariuomenė. Kariuomenės struktūra. Karo akademija. Karo akademijos misija. Nacionalinį saugumą užtikrina. Rizikos veiksniai. Vidaus reikalų valdymas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie vrm. Migracijos departamentas. Vadovybės apsaugos tarnybos departamento funkcijos. Teisingumo valdymas. Įkalinimo ir pataisos darbų įstaigos. Ryšiai. Pašto veiklos reguliavimo institucijos. Elektroniniai ryšiai. Ryšių reguliavimo tarnyba. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ryšių ir informatikos ūkio valdymą. Administracinė atsakomybė. Už administracinės teisės pažeidimus. Ryšių ir informatikos valdymo srityje. Transporto ir kelių ūkio valdymas. Geležinkelių transportas. Socialinės apsaugos valdymas ir institucijos.
6

Administracinė atsakomybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų. Teisinės atsakomybės rūšių. Išvados. Naudota literatūra. Kas yra administracinė atsakomybė? Prieš pradedant kalbėti apie bet kokią teisinę atsakomybę, pirma reikia suprasti ir žinoti, kas yra pati teisė, iš kur ji atsirado ir kam ji reikalinga? Tad kokia gi tos teisės kilmė? Pirmykštėje visuomenėje teisės nebuvo ir jos nereikėjo, nes ten žmonių tarpusavio santykiai buvo reguliuojami tam tikromis elgesio taisyklėmis, visų pirma, papročiais, moralės normomis. Visa tai toje visuomenėje susiformavo per amžius ir išreiškė visos giminės ar genties interesus, jų laikymasis atitiko tiek asmeninius, tiek ir visos bendruomenės poreikius. Elgesio taisyklių žmonės laikydavosi savanoriškai ir joms įgyvendinti nereikėjo specialaus prievartos aparato. Atsiradus privatinei nuosavybei ir visuomenei suskilus į skirtingas socialines grupes su priešingais interesais, buvusios elgesio taisyklės neteko savo bendro pobūdžio ir ne visi visuomenės nariai savanoriškai jas vykdė. Turtingieji, kurių rankose buvo valdžia, stengėsi primesti kitiems tokias elgesio taisykles, kurios išreikštų tik jų valią bei jų interesus ir padėtų ginti privatinę nuosavybę, pasirūpino sukurti naujas socialinio (visuomeninio) reguliavimo taisykles – iki tol nežinotą santykių formą, kurią dabar vadiname teise. Teisės samprata. Kam teisė reikalinga, kuo ji vertinga. Teisinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės subjektai. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo drausminės atsakomybės. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo civilinės atsakomybės.
7

Administracinė atsakomybė: samprata, principai, nuobaudos ir jų rūšysparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Administracinės atsakomybės samprata. Viešasis valdymas- administracinės teisės objektas. Administracinės teisės pažeidimo subjektas. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės nuobaudos ir jų rūšys. Išvados. Literatūra:. Šiais laikais kai visuomeninis gyvenimas yra labai aktyvus, žmones visur skuba, lekia ir nevisada pamena, kad jie privalo laikytis visuomenės normų ir kartais netinkamai elgiasi buityje, gamyboje ir viešose vietose, kartais net pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus. Valstybė aktyviai kovoja su teisės pažeidimais, panaudodama valstybinės prievartos priemones, kurių viena iš rūšių yra administracinė atsakomybė. Ji taikoma asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus.
0

Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje skelbiama, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o jų teisės ir laisvės yra prigimtinės. Šių teisių pripažinimas, gerbimas ir apsauga – svarbiausias demokratinės valstybės tikslas. Todėl kiekvienoje demokratinėje valstybėje yra siekiama užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės nebūtų nepagrįstai ribojamos valdžios institucijų veiksmais, o būtų sudarytos sąlygos toms teisėms ir laisvėms įgyvendinti. Taigi, ko gero niekas neabejoja, jog viešojo administravimo institucijos, pareigūnai atlieka svarbų vaidmenį daugelio žmonių gyvenime. Remiantis valdžių padalijimo principu, šios institucijos atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, padeda visuomenei arčiau prieiti prie valdžios institucijų, įstatymų leidžiamosios, teisminės valdžios. Pranevičienė (2002) teigia, kad „viešojo administravimo institucijoms, jos pareigūnams, yra suteikta nemažai galių, kurios turėtų palengvinti ir užtikrinti efektyvų institucijai priskirtų funkcijų realizavimą, o tuo pačiu – prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo“. Tačiau dažnai administracinių procedūrų aktai arba teisės aktai, suteikiantys konkrečius įgaliojimus viešojo administravimo pareigūnams, nustato tik minimalius standartus ir reikalavimus, kurių privalo laikytis administracija. Kiekviena valdžios institucija turi savo apibrėžtą kompetenciją, t. y. jai numatytas funkcijas, įgaliojimus, kuriuos viršyti yra draudžiama, tačiau yra suteikiama veiksmų laisvė kompetencijos ribose. Tokia veiksmų laisvė, kuri neperžengia įstatymo numatytų ribų, administracinės teisės principų, vadinama administracinė diskrecija. „Įstatymų kūrėjas, priimdamas įstatymus, negali numatyti visų aplinkybių, kurios gali kilti ateityje“ (Andruškevičius, 2008, p. 86). Vis dėlto viešojo administravimo subjektai naudodamiesi suteiktomis diskrecinėmis galiomis, negali elgtis savavališkai, turi paisyti Konstitucijos, Įstatymų ir bendrųjų teisės principų. Administracinės diskrecijos tema yra aktuali tuo, kad šiandieninėje viešojo administravimo srityje vis labiau susiduriama su netinkamu administracinės diskrecijos vykdymu ir kontrolės problemomis. Darbo objektas: administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje. Darbo tikslas: išanalizuoti administracinės diskrecijos reikšmę, jos naudojimą bei kontrolę viešojo administravimo institucijose. Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti administracinės diskrecijos sąvoką, pagrindinius principus bei jos ribas. 2. Išnagrinėti administracinės diskrecijos naudojimo bei kontrolės vykdymo aspektus. 3. Aptarti teisminį administracinės diskrecijos vertinimą. Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė Teisės aktų analizė
0

Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodasparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: . 1 tema. Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas. 2 tema. Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės teisės vieta teisinėje sistemoje. 3 tema. Administracinės nuobaudos sąvoka. Norminis administracinės atsakomybės pagrindas. Faktinis administracinės atsakomybės pagrindas. Atribojimą žiūrėti 2 skyr. 6 tema. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. 8 tema. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. 10 tema. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Kolegialių institucijų posėdžių protokolai. 11 tema. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje turinys. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka ir terminai. Nutarimo vykdymo sustabdymas jį apskundus. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. Šalių teisės ir pareigos nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. 13 tema. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas. Specialioji dalis. 14 tema. Administracinės teisės pažeidimai atskirose valstybinio valdymo srityse.
0

Administracinė teisė (4)parsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Atskaitomumas atstovaujamiesiems organams. Šakinis. Tarpšakinis (funkcijinis). Uždaviniai. Funkcijos. Valdymo organų veiklos forma. Lrv kompetencija, programa, funkcijos. Lrv aktai ir jų priėmimo tvarka. Lrv atsakomybė ir atskaitomybė. Lrv pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. Lrv komisijos. Lrv ir vietos savivaldybių santykiai. 9 tema. Savivaldybių institucijos. T piliečiai. T nevalstybinės organizacijos (no). 13-1valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. 14 tema. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Juridinė reikšmė. Vva bruožai. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Kompetetingo. Valstybės ir piliečių interesais.
0

Administracinė teisė (5)parsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Norminis ir individualus teisės aktai, jų požymiai, skirtumai. Administracinis teisinis reguliavimas ir viešasis administravimas, sąvokų santykis ir apimtis. Administracinių teisės aktų rengimas, teisėkūros stadijos, etapai. Administraciniu teisiniu rezimu prigimtis, samprata,pozymiai. Analizuojant administracinius teisinius režimus. Administracinių teisinių režimų klasifikacija. Programų, strategijų, ir planų esmė viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo sistemos pertvarka. Viešojo administravimo subjektų sistema? Viesojo administravimo subjektu teisinis statusas? Administracines diskrecijos samprata,jos reiksme ir diskrecijos rusys. Krašto apsaugos valdymo ir institucijų sistema. Užsienio reikalų valdymo sistema. Užsienio reikalų ministerijos vaidmuo ir kompetencijos atribojimas nuo kitų užsienio reikalų valdyme dalyvaujančių institucijų ir pareigūnų. Diplomatinės atstovybės, konsulatai, atašė. Transporto valdymo sistema. Atskirų transporto rūšių teisinis reguliavimas. 35kl. Ryšių ir informatikos valdymo sistema. – techninė susižinojimo priemonė. Statybos ir teritorijų planavimo valdymo sistema. Energetikos šakos. Poveikio aplinkai vertinimo teisinis reguliavimas, etapai. 44kl.ūkio valdymo sistema. Ūkinės veiklos licencijavimas. 46 paslaugų direktyva. Kuo paslaugų direktyva yra svarbi jums? Kaip paslaugų direktyva veikia? Kokia konkreti nauda jums? Jūs galite. Paslaugos, patenkančios į paslaugų direktyvos taikymo sritį. 47 klausimas. Tarpšakinės sritys. 49- standartų sistema, santykis su kitais teisės aktais. Švietimo ir mokslo valdymo sistema.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom