top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ampero jėgos matavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Išmatuoti jėgos, kuria vienalytis magnetinis laukas veikia laidą su srove, priklausomybę nuo srovės stiprio bei nuo kampo tarp magnetinės indukcijos ir srovės tekėjimo krypties. Teorinė dalis. Indukcijos b vienalyčiame lauke esančiu ilgio ℓ tiesiu laidu tekant stiprio srovei, kiekvieną kryptingai judantį elektroną veiks lorenco jėga. Jų atstojamoji f persiduoda laidui. Šią jėgą vadiname ampero jėga. Jėgos kryptis nusakoma kairiosios rankos taisykle. Jos modulis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Ampero jėga, lorenco jėga, magnetinis laukas, srovės stipris.
7

Aristotelisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Aristotelio filosofijos vieta filosofijos istorijoje. Istorinė apžvalga. Aristoteliosiela. Sielos apibrėžimas, pagr. Sugebėjimai ir dalys. Maitinančioji siela. Juntančioji siela. Mąstančioji siela. Pasyvusis protas. Aktyvusis protas. Proto funkcijos. Sugebėjimas judinti kūną. Isvados. Aristotelio filosofijos vieta filosofinėje istorijoje. Aristotelio gyvenimas ir filosofinė kūryba (384-322 m. Pr. M. E.) Sutampa su tuo laikotarpiu , kai graikų valstybės – miestai pergyveno labai sunkią krizę: nepaliaujami tarpusavio karai , politinių partijų vidinės kovos , stiprėjo antagonizmas tarp vergvaldžių ir vergų. Savo filosofijoje aristotelis svyravo tarp materializmo ir idealizmo. Aristotelis buvo vienas is tų filosofų, kuris suprato, kokia rimta yra ekonominė ir politinė krizė. Besirūpindamas savo tautos likimu, jis ėmėsi uždavinio: pasiūlyti tokias reformas, kurios galėtų įveikti krizę (veikalas “politika”). Jis manė, jog esamas socialinio ir politinio gyvenimo blogybes galima pasalinti ir paliekant vergovinę santvarką. Aristotelis savo reformomis norėjo jai suteikti tik didesnį pastovumą bei atsparumą. Tačiau ypatinga aristotelio filosofijos reiksmė glūdi ne jo pažiūrose į ekonomius ir politinius klausimus. Ji iskyla pirmiausia tuose veikaluose, kuriuose aristotelis atskleidžia pagrindinį savo mąstymo užmojį - sukurti, tokį universalų mokslą, kuris suvestų visus jo pirmtakų ieskojimus ir laimėjimus į sistemingą vienybę. Aristotelio - įžvalgaus tyrinėtojo ir gilaus filosofo bruožai , jo svyravimas tarp materializmo ir idealizmo ryskiai pasirodo traktate "apie sielą". Tai vienas is jo žymiausių veikalų, turėjęs įtakos ne tik psichologijos mokslui senovėje ir viduramžiais, bet ir naujaisiais laikais psichikos supratimui.
2

Atomo branduolysparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Atomo branduolio sandara jo charakteristika. Branduoliai yra sudaryti iš neutronų ir protonų surištų branduolinėmis jėgomis. Branduolinės dalelės(neutronai ir protonai) yra vadinamos nukleonais. Branduolio masė ir ryšio energija. Branduolių stabilumas. ) Branduolinės jėgos. Radioaktyvumas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Radioaktyvumas, tai sąvaiminis nestabilių branduolių skilimas spinduliuojant radioaktyviąsias daleles. Beta skilimas. Gama spinduliai ir vidinė elektronų konversija. Branduolinės reakcijos. Grandininė reakcija. ) Termobranduolinė reakcija. Atominė energija. Kosminiai spinduliavimai.
8

Atsinaujinanti energetika, jos metodai, efektyvumas ir panaudojimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos potencialas lietuvoje. Saulės elementai. Saulės kolektoriai. Vėjo energija. Vėjo turbinos. Hidroelektrinės. Geoterminė energija. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas Atsinaujinančioji energija yra tiesiogiai susijusi su tvarios plėtros strategija. Ji padidina enrigijos tiekimo saugumą, pasižymi švariomis technologijomis, kurias galima pritaikyti ir lokaliai, padidina pramonės konkurencingumą, leidžia elektrikuoti atitolusias teritorijas. Atsinaujinančios energijos potencialas žmonijos suvartojamos energijos atžvilgiu yra neišsenkamas. Šio referato tikslas yra supažindinti su pačiais atsinaujinančios energijos šaltiniais, jų panaudojimo būdais ir efektyvumu. Visi svarbiausi procesai Žemės paviršiuje – klimatas, gyvybė, augalija –egzistuoja tik Saulės energijos dėka. Ji taip pat yra visų kitų atsinaujinančių energijos šaltinių pirminis energijos šaltinis. Tik geometrinė energija yra nepriklausoma nuo Saulės energijos. Sulė yra didžiausias objektas Saulės sistemoje. Ji nėra kietasis kūnas kaip Žemė. Ji yra nevianlytės plazmos rutulys. Saulės energijos šaltinis – tai termobranduolinės sintezės reakcija, vykstanti jos centre dėl čia susidariusių slėgio ir temperatūros ekstremalių sąlygų. Vidinėje Saulės rutulio dalyje energija sklinda radiacijos būdu ir aukštesniuosiose sluoksniuose nenutrūkstamai absorbuojama ir išspinduliuojama, tik jau žemesnės temperatūros ir atitinkamai ilgesnių bangų diapazone. Dėl išspinduliuojamos energijos Saulė iki mūsų dienų jau yra netekusi apie 520*1024 kg masės (87 kartus daugiau nei Žemės masė). Saulės, kaip žvaigždės, egzistavimo trukmė priklausys nuo to, per kurį laiką joje esantis vandenilis bus paverstas į helį. Skaičiuojama, kad visas procesas turėtų trukti 11 milijardų metų, o šiuo metu jis yra jau įpusėjęs. Žemės paviršių pasiekusio Saulės spinduliavimo spektrinė charesteristika gerokai skiriasi dydžiu ir kreivės forma. Šie skirtumai – tai kiekybinio, ir kokybinio procesų, vykstančių atmosferoje, įvertinimo išraiška.
0

Atsinaujinanti energetika vėjo energetikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vėjo energijos panaudojimo istorija. Vėjo energijos panaudojimo istorija lietuvoje. Vėjo jėgainės. Elektros energijos gamyba ir perdavimas į vartotojų elektros tinkles. Palankios vietos vėjo jėgainių statybai lietuvoje. Vėjo jėgainių konstrukcija. Vėjo jėgainių tipai. Vėjas. Vėjo energetika lietuvoje. Vėjo jėgainių statybų plėtra lietuvoje. Vėjo jėgainių vietos parinkimas statybai. Vėjo jėgainių poveikis aplinkai. Vėjo jėgainių tobulinimas. Didžiausia pasaulyje vėjo jėgainė. Išvados. Literatūra. Šiuo metu gyvename pasaulyje, pilname visokių naujų technologijų ir eksperimentų. Atsirada, arba išryškėja pasikeitusio gyvenimo tempo ir būdo, bei aplinkos problemos. Šiuo metu žemėje suvartojamos energijos galia siekia apie 11 teravatų, o galios prieaugis sudaro 2% per metus. Išsivysčiusiose pasaulio šalyse energijos vienam žmogui suvartojama maždaug 10 kartų daugiau negu besivystančiose šalyse, kur gyvena daugiau kaip trys ketvirtadaliai visos žmonijos. Energija yra žmonijos ekonominės plėtros pagrindas. Be energijos negalima pagerinti nei atskiro žmogaus, nei visuomenės gyvenimo. Intensyvus organinio kuro vartojimas ir neribota priklausomybė nuo išgaunamų iš žemės energijos išteklių (naftos, dujų ir anglių) šių dienų visuomenei kelia daug vis didėjančių sudėtingų ir sunkiai sprendžiamų uždavinių.
0

Atvudo mašinaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. II Niutono dėsnio eksperimentinis patikrinimas, tolygiai greitėjančio ir tolyginio judesio tyrimas. Nagrinėsime judesį dviejų vinodos masės M pasvarėlių 1, prikabintų prie siūlo galų permesto per skriemulį. Ant vieno svarelio uždėje papildomą pasvarėlį 2. Sistema veikiama neatsveriamos jėgos F = mg, judės kelyje S1 pastoviu pagrečiu a. Aparatūra ir darbo metodas. Vertikalios kolonos viršuje įtvirtintas skriemulys, per kurį permestas siūlas. Darbo eiga. Sudarome rezultatams rašyti lentelę. Teorinė pagreičio kreivės grafike priklauso nuo masės, kuo didesnė masė, tuo didesnė veikianti kūną sunkio jėga, o tai sąlygoja kūno greičio kitimą, t.y. Išvados.
10

Atvudo mašina 2013parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Kiekvienas kūnas išlaiko rimties arba tolygaus tiesiaeigio judėjimo būseną tol, kol kitų kūnų poveikiai nepriverčia ją pakeisti. Išvedus sistemą iš pusiausvyros ji pradeda greitėjančiai judėti. Jei nepaisysime trinties, kūną veikiančių jiegų atstojamoji yra lygi uždėto priedinio svarelio sunkiui:
0

Autonominio roboto valdymas naudojant genetinį programavimąparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Autonominio roboto valdymas naudojant genetinį programavimą Autonominių robotų kūrimas, kurie galėtų patys vaikščioti kaip žmogus ant dviejų kojų yra viena iš aktualiausių ir perspektyviausių sričių robotikoje. Tokie autonominiai robotai, galėtų atlikti įvairius darbus, būtent prisitaikydami prie žmogaus. Kūrėjai robotikoje naudoja evoliucinius algoritmus, kad priverstų robotą išmokti vaikščioti kaip žmogus. Toliau aptarsim viena konkretų robotą - Elvina, kuriame kūrėjai realizavo genetinį programavimą. Kiekviena roboto Elvina koja turi penkis judėjimo laisvės lygius (vienas iš jų yra pasyvus). Galva, kūnas ir rankos turi vieną laisvės judėjimo lygį. Tokiu būdu robotas turi keturiolika judėjimo laisvės lygius iš viso. Varikliai, kurie yra atsakingi už roboto judėjimą kojų, rankų, galvos ir kūno judesius, yra valdomas kontrolerio, kuris gražina vieną iš 256 reikšmių t.y. 55, kurie nusako kokioje padėtyje yra viena iš kūno dalių. Kad priversti robotą eiti daryti žingsnius, reikia sukurti seką roboto būsenų (judesių), pagal kurias būtų įvykdytas vienas ėjimo ciklas. Stovima, nejudančio roboto būsena nusakoma vektoriumi Jp = j1, jjk, kur k judėjimo laisvės lygių skaičius. Tada W yra aibė visų roboto būsenų, įskaitant ir tas, kuriose atlieka judesius. Visi judesiai bus J1, J2, Jj vektoriai, kur j=256k. Kai kurios iš šitų roboto būsenų yra nestabi.
0

Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lešio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis: Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB (1pav.) į dviejų skaidrių, vienalyčių aplinkų ribą su skirtingais lūžio rodikliais (n1 ir n2), atspindžio šviesa yra tiesiai poliarizuota. Kampo iB dydį nusako Briusterio dėsnis: tgiB = n2/n1 (1) Jeigu pirmoji aplinka yra vakuumas (arba oras), tada n1 = 1 ir (1) formulė užrašoma taip: tgiB = n2 = n (2) Čia n – antrosios aplinkos lūžio rodiklis. Sakykime, kad tiesiai poliarizuota šviesa statmenai krinta į poliaroidą (2pav.), ir jos poliarizacijos plokštuma sudaro ϕ kampą tarp į poliaroidą ir perėjusios per jį poliarizacijos plokštumų. Perėjusios pro poliaroidą šviesos intensyvumas I nusakomas Maliu dėsniu: I = kIocos2ϕ (3)
0

Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis. Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB į dviejų skaidrių, vienalyčių aplinkų ribą su skirtingais lūžio rodikliais (n1 ir n2), atspindžio šviesa yra tiesiai poliarizuota. Darbo eiga. 1. Lazerio įjungimas. Rankenėlė “Pot” pasukama iki galo prieš laikrodžio rodyklės judėjimo kryptį. Maliu dėsnio patikrinimas. Lęšį R orientuojame taip, kad lazerio šviesa statmenai kristų į jo plokščiąjį paviršių. Išvados. Gavome tokį Briusterio kampą.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom