top


Konspektai.com > Lietuvių kalba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

10 indeniukų ir kabaretasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Interpretacija
Darbe esantys žodžiai: vienintelis detektyvas šiuolaikinėje Lietuvos teatro scenoje. Anot Gintaro Varno, „Indėniukai“ nėra tipiškas detektyvas - greičiau trileris su „siaubiako“ atmosfera, kur dvelkia beprotiška bausmės už įvykdytus nusikaltimus manija. Nenorėdami praskiesti juodų jo spalvų, spektaklio kūrėjai pjesės laimingą pabaigą pakeitė bekompromisiu finalu, kuriuo baigiasi to paties pavadinimo romanas. Visi kalti ir visi nužudomi. Netgi pats žudikas tampa savo idee fix auka. Gintaras Varnas kartu su kolega Roku Ramanausku, pasišovė Kauno valstybiniame dramos teatre pastatyti vieną įspūdingiausių detektyvo karalienės Agathos Christie kūrinių. Tai "10 indėniukų", kuriuos sovietinį kiną menanti karta vadina "10-čia negriukų". Aivaro Mockaus naujai išverstas detektyvas, pastatytas didžiojoje teatro scenoje, stebinta ne tik detektyvo žanro gerbėjus, bet ir skeptikus. Agatha Christie parašė per aštuoniasdešimt detektyvinių romanų. "10 indėniukų" - vienas jų, pagal kurį rašytoja sukūrė ir pjesę.
10

10 klasės kalbėjimas. literatūros 1 potemė. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Pasaka – epinio žanro trumpas pasakojamasis nesudėtingo turinio kūrinys, dažniausiai sekamas vaikams. Tai literatūra, skirta tikrovę perkelti į fantastinį pasaulį, vaikams suprantama, juos sudominančia kalba. Įtraukiančiu siužetu pasakos perteikia nesenstančias tautų moralines, etines vertybes, elgesio normas. Jos ugdo kūrybingumą, estetinius jausmus, fantaziją. Tai dvasinis ugdymas. Pasak Rolando Maskoliūno, TV viktorinų vedėjo, „Geriausias tokio ugdymo pagalbininkas yra literatūra, o ypač – pasakos.“. Šia kalba siekiu pateikti kelis pasakų pavyzdžius: Hanso Kristiano Anderseno „Bjaurųjį ančiuką“, lietuvių liaudies pasaką „Kaip ponas bėdos ieškojo“ bei graikų kilmės pasakėčią „Žiogas ir skruzdėlė“. Bandysiu paaiškinti kokias vertybes jos perteikia, kokią įtaką daro vaikų ugdymui ir kokios išminties moko. Dėstymas. I. Gerumas vertingesnis už grožį, tai amžinoji vertybė. (H.K. Anderseno „Bjaurusis ančiukas“) II. Jei esi turtingas, dar nereiškia, jog esi protingesnis už kitus. (lietuvių liaudies pasaka „Kaip ponas bėdos ieškojo“) III. Jei nedirbsi – neturėsi. (graikų kilmės pasakėčia „Žiogas ir skruzdė“) Apibendrinimas. Pasakos – išminties šaltinis. Iš jų galime pasimokyti amžinųjų vertybių. Dr. Ieva Kugnytė – Arlauskienė teigia, jog „Pasakų palikimas – didžiulis lobynas, nes ilgus amžius lietuvių tautos ugdymo sistema buvo grindžiama liaudies kūryba.“. Kiekviename vaikiškame pasakojime slypi istorija, kurią išnagrinėjus randame gyvenimo tiesas, kurios įsiskverbia vaikams į sąmonę ir taip juos ugdo, moko gyvenimiškos išminties, dorumo, darbštumo, gerumo.
0

A. Škėma. Balta drobulė - santraukaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pirmas skyrius: Supažindinama su New York’o viešbučiu, kuris vaizduojamas kaip tikras urbanistikos stebuklas – viename pastate sutalpinta visa Amerikos kultūra – tai lyg miniatūrinis jos modelis. Garšva į visa tai žiūri iš šalies, ironiškai, jį supantis dirbtinumas, nenatūralumas ir vartotojiškumas jį atstumia. Aplink visko yra daug, tačiau trūksta dvasios. Antras skyrius: Sužinome apie Garšvos tėvą ir jo įtaką veikėjui: Tėvas – smuikininkas, grojantis improvizacijas. Taip pat neblogas oratorius, dramaturgas, tačiau iki tikrojo menininko taip niekada ir nepakilęs. Tėvas Antaną išmokė pajusti gamtos stebuklą ir estetinius jausmus. Estetinis santykis su pasauliu ir vienišumo jausena – tai nuolatiniai Garšvos dvasinio pasaulio palydovai: menas ir grožis buvo vienintelė tėvo “priebėga”, įprasminę jo gyvenimą, taip pat atsikartojo ir sūnaus (Antano) likime. Tiesa, šiame skyriuje savo liftininko darbą Garšva prilygina Graikų mitologijos personažui Sizifui, o tai tik pabrėžia darbo beprasmiškumą. Trečias skyrius: Čia svarbiausia Šopenhauerio filosofija, kurią Garšva skaitė dar paauglystės laikais. Fanatiškai atsidėjęs jis studijavo kančios ir pesimizmo filosofiją, o Šopenhauerio idėjų paveiktas netgi norėjo nusižudyti (pasakojami prisiminimai, kaip Garšva, būdamas paauglys, ėjo į parduotuvę pirkti virvės pasikarti). Pagrindinis herojus ima mąstyti apie kūrėją ir kūrybą. Savo dvasinį gimimą sieja su knyga (“Aš nesu gimęs. Neparašiau geros knygos.”).
4

Alfonsas Nyka - Niliūnas “Eldorado”parsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Alfonsas Nyka - Niliūnas. Eldorado. Alfonsas Nyka –Niliūnas vienas iš žemininkų kartos, kuris kaip ir Mačernis, kūrė eilėraščius apie namų, prisiminimų, vaikystės ilgesio vaizdus. Pagrindinis jo kūrybos bruožas- įdomūs pavadinimai. Taigi ir eilėraštis Eldorado mums perteikia autoriaus kūrybos ypatybes, jo pagrindines temas ir vertybes. Pats eilėraščio pavadinimas Eldorado turi alegorinę prasmę, kuris parodo, kad bus kalbama apie stebuklu, vaikystes miestą. Apie miestą, į kurį jis nebegali sugrįžti. Kitaip tariant apie prarasto laiko ieškojimą. Pagrindinę šio eilėraščio temą galėtume įvardinti, kaip neišsipildžiusi svajonė. Eilėraštyje labai ryški namų tema. Kuo lyrinis subjektas yra toliau nuo namų, tuo jie darosi brangesni jam: yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas, / nors turi jį savy, kankinasi dėl jo/ dėl jo aš viską šioje žemėje paniekinau, / norėdamas ten vieną valandą klajot. Įžvelgiama nuostabi vaikystės šalis, namai pilni prisiminimų, žaislai, gėlių vazos, paveikslai, slėnio gluosnis, bokšto laikrodis. Paprasti daiktai darosi stebuklingi, nepaprasti, įgauna gyvų būtybių ypatybes. Namų pasaulis suvokiamas kaip jauki, saugi, harmoninga erdve, kurioje žmogus gyvena taikoje su viskuo kas jį supa. Taigi visas eilėraštis yra apie prarasto rojaus ilgesį. Eilėraštis sudarytas iš neilgų 6 posmų, kurie prasideda kryžminiu rimu ir pereina i gretutinį. Eilėraščio kompozicija paremta anafora kartojami pirmieji posmeliu žodžiai: Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas. Yra ten namas mėlynom langinėm vienišas. Meninis vaizdas vizualinis, kupinas vaizduotes žaismo. Vaizdai daugiausia atskleidžiami epitetais, kurie sukuria bendra vaizdą: pasaulis nuostabus; mėlynom langinėm; vidudienio tyloj; blyškiam lange; mėlinkarčiai sutemų žirgai. Taip pat nemažai palyginimų: Ir varpas žaidžia kaip berniukas ant vejos. Ir bokšto laikrodį ten vėl glaudžiu kaip lėlę. Ten šimtametis vėjas, rudenio lapus pagrobęs. Kaip ištikimas šuo pareinant...
0

Algimanto Mackaus kūrybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Algimantas Mackus 1932 – 1964 (Algimantas Pagėgis) 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Studijavo Ruzvelto universitete Čikagoje. Nuo 1954 m. dirbo lietuvių radijo programoje „Margučio radijas“. Leidiniuose „Aidai“, „Dirva“, „Draugas“, „Literatūros lankai”,  „Margutis”, „Metmenys” ir kt. paskelbė recenzijų, literatūros ir meno kritikos straipsnių, esė, publicistikos. 1962–1964 m. žurnalo „Margutis“ redaktorius. „Šviesos“ sambūrio pirmininkas, vėliau „Santara-Šviesa“ valdybos narys, nuo 1958 m. knygų leidimo organizatorius. 1963 m. su kitais suorganizavo knygų leidimo klubą. Po jo tragiškos žūties automobilių katastrofoje šis klubas pavadintas A. Mackaus knygų leidimo fondu. Žymiausias bežemių kartos atstovas, vadinamosios neornamentuotos kalbos poetas. Debiutavo tradicinės lyrikos rinkiniu „Elegijos“ (1950 m., slapyvardis A. Pagėgis), jame gausu tremties, tėvynės ilgesio, skausmo motyvų. Antrajame rinkinyje „Jo yra žemė“ (1959 m.) tremtis traktuojama kaip iššūkis Dievo, poetinės kalbos, tiesos supratimui.
0

Altorių šešėly sutrumpinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: I. Liudas Vasaris. Mokosi kunigų seminarijoje. Ten laaaaabai griežta darbotvarkė. Didelę įtaką turi Gongas. Liudas ten išbuvo vos 2 savaites dar. Sunku apsiprasti jam dar. Kunigystės imėsi, nes liepė tėvas. Jis apsiskaitęs(skaitė Maironio ,,Jaunoji Lietuva”). Maironis jam didelis autoritetas. Liudas pirmą kart vilkosi sutaną. Visi naujokai daug apie tai diskutavo. Liesas ir laibas. Sutana ant jo atrodė, kaip tėvo drabužiai. II. SEminarija labai disciplinuota bendruomenė. Seminarijos viršininkas - rektorius. Vienas viršininkas: Valaškevičius, kitas- Mozurkovskis. Klierikams įtaką darė dvasios tėvas. Jo mažiausiai visi bijojo, nes šis neturėjo pamokų. Visiem reikėjo daug mokytis, o suklydus būdavo išpeikti. Mažai kas studijuodavo privačiai. Daugiau buvo norinčių pramokti muzikos. III. Gyvenimas seminarijoj bėgo labai greit. Liudas gan skeptiškai manė, kad jiems ten įrodinės, kad yra Dievas. Tačiau Liudas nebuvo konstatavęs savyje jokio jausmo ,,meilės" Dievui. Šis dvasios šaltumas labiausiai neramindavo Vasarį. Tačiau dvasios tėvas jį visaip ramino. Išpažintys 1x per sav. kartais 2. Liudas drovus ir užsidaręs. Per išpažintis kartodavo tas pačias nuosėdėmes. Už išdidumą galėjo išmest. Dievas - begalinė gėrybė, tobulybė, Žmogus - blogybių nešiotojas. IV. Velykų atostogų paskutinės savaitės pab. Vaikšto Variokas ir Liudas Vasaris. Kalbasi. Apie kunigų gyvenimą. Variokas tą gyvenimą pažysta. Jam tai komedijos. Jis kunigu tampa tik dėl asmeninių tikslų. Variokui Vasaris patinka kaip žmogus. Tačiau sako Liudui, kad seminarija ne jam. Žemina kunigus, kas Vasariui nepatinka. Po poros dienų Vasaris užilupo Varioką vartant žurnalą su nuoga moterimi. Jiems paprastai tokio tipo foto būna išmamos. Tai buvo pirma pamoka apie moters kūno grožį. Apie tokią nuodėmę jis papasakojo dvasios tėvui. Vasaris žinojo, kad vyresnių tarpe yra nepamaldžių.
0

Altorių šešėlyje santraukaparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Tingintiems skaityti visą „ altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies.
1. Liudas atvyksta i kalnynu parapija. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir vikaras 1 vikaras Stripaitis nebuvo patenkinti jo, kaip 2 vikaro atvykimu. Platūnas- klebonas, užsiėmęs ūkiu. Stripaitis- vikaras, užsiėmęs 2 koop. parduotuvėm „ Žagre“ ir „ Laime“. Julė- klebonijos šeimininkė davatka.
2. Atvyksta Vasaris su tėvu ir iškart pajunta, kad jis nelaukiamas. Sekančia diena j is suzino, kad laikys laidotuves su pamokslu( aisku jis to nemoka) ir nutaria nesikisti i „ Zagres“ reikalus. Žiodelis- Kunigo Stripaičio priešas vis prašantis, kad tas sušauktų kooperatyvo susirinkima ir ismoketu jiems pinigus.
3. Sunkiai atlaike misias, nes vis klydo. Nepatiko jam nešvari bažnyčia. Klausėsi išpažinčių ( davatkos net iš kito kaimo pas ji atvaziuodavo). Kažkoks Piktupiu Andrius is tu, kurie ejo ispazinciu neprileido prie Komunijos, bet jis nuejo. Aisku ir vel jis apie tai galvoja.
7

Antanas škėma Balta drobulė pristatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Antano Škėmos romano “Balta drobulė” pristatymas Vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių prozininkų ir dramaturgų. Savo kūryboje jis išreiškė katastrofų laikotarpio žmogaus pasaulėvoką - vertybių griūties, žmogaus vidinio suskilimo, baimės, grėsmės, nevilties išgyvenimus. Balta drobulė tai autobiografinis romanas, atskleidęs sunkų, kupiną praradimo skausmo, paties autoriaus gyvenimą, emigranto dalią. Tai romanas apie kūrėją ir kūrybą, apie meilę, bene žymiausias XXa. lietuvių miestiškosios prozos kūrinys. Baltos drobulės metafora: Kristaus įkapių drobulė Veronikos skepeta Kaukų linų drabužis Vėlės apsiaustas Tramdomieji marškiniai Išnykusios sąmonės baltumas
0

Antanas škėma Balta drobulė(13-os dalies analizė)parsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Tryliktoji dalis pradedama pokalbiu tarp Garšvos ir Elenos. Ši romano dalis priskiriama pirmajam stilistiniui sluoksniui. Atskleidžiama dabarties tikrovė (pasakotojas A.Garšvą stebi iš šalies). Ištraukos erdvė uždara,veiksmas vyksta A.Garšvos bute. Iš pokalbio suprantama ,kad Elena norėtų išvykti į Vilnių, pakeisti aplinką, (vėl) dirbti. Ji myli Antaną ir nors turi vyrą,žada su juo išsiskirti. Priešingai nei Antanas ji galvoja apie ateitį . Gyvendamas šia diena Antanas kovoja su vienišumo ir meilės, mirties ir amžinybės problemomis. Antanas sutrikęs, kalba trumpais lakoniškais sakiniais: “Tu – – –”, “Ir?”, “Tu jį paliktum?”. Pagrindinis romano herojus trokšta meilės, bijo netekti savo mylimosios “Atleisk. <…> Suprask.”, “Ateik, aš lauksiu.” Ligos ,beprotiškumo ženklai darosi vis ryškesni: paakių raukšlės,nusvirę lūpų kampai, drebantys pirštai. Garšva liečia savo veidą drebančiais pirštais ir jam tarsi baisu pačiam savęs. Garšvai reikia atsisakyti Elenos dėl to, kad jis –beprotis. Be to, jo poetiškai sielai nereikalinga šeimyniška ramybė.
0

Antanas Vaičiulaitis (1906-1992)parsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Biografija. Kūryba. Novelistikos bruožai. „vidudienis kaimo smuklėj“. „rogės". „ tavo veido šviesa“. Apibendrinimas. Antanas Vaičiulaitis - XX a. ketvirtojo dešimtmečio kartos rašytojas, išsiskiriantis ypač šviesia humanistine pasaulėvoka ir dėmesiu este¬tiniam kūrinio formos tobulumui. Vaičiulaitis yra vienas ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų lietuvių literatūroje, gretintinas su tokiais XX a. prancūzų ir italų literatūros meistrais kaip Andrė Morua (Andre Maurois), Fransua Moriakas (Francois Mauriac), Džiovanis Papinis (Giovanni Pappini). Stilistine kultūra, vakarietiška kūrybine orientacija jis primena Jurgį Savickį ir Henriką Radauską, kaip ir jie, atstovauja brandžiai ir laisvai nepriklausomos Lietuvos meninei kultūrai.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom