top


Konspektai.com > Elektronika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Automatinis valdymas. Induktyviniai ir talpiniai jutikliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Induktyviniai priartėjimo jutikliai. Induktyvinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Talpiniai priartėjimo jutikliai. Talpinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Induktyvinių ir talpinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. Induktyvinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. Talpinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. Išvados. Literatūra. Šiandienos įmonėse kontroliuojant technologinį procesą, tenka matuoti daugelį neelektrinių dydžių. Dažniausiai tam tikslui yra naudojami elektrinių matavimų priemonės. Tenka pastebėti, kad elektrinių prietaisų, skirtų neelektriniams dydžiams matuoti, yra daug daugiau, negu elektriniams dydžiams matuoti. Tai suprantama, kadangi praktikoje tenka matuoti ar kontroliuoti daug daugiau ir įvairesnių neelektrinių dydžių. Tam tikslui naudojami įvairios klasifikacijos, pagal esamą poreikį, jutikliai. Jutiklis – tai techninis prietaisas(keitiklis), kuris kintamuosius fizinius signalus keičia į kitus, įvertinamus ir apdorojamus, dažniausiai elektrinius signalus. Nuolat didėjant aukštūjų technologijų lygiui, didėja ir procesų informacijos fiksavimo bei perdavimo įtaisų paklausa visame pasaulyje, dėl to jutiklių vaidmuo automatinio valdymo technologijose nuolat didėja. Jutikliai yra naudojami labai placiai: nuo kasdien matomų objektų , tokių kaip liftas su lietimuisi jautriais mygtukais,iki jutiklių pramonėje, įvairioms operacijoms stebėti, automobiliuose, kosminiuose erdvelaiviuose . Valdomame procese, jutkliai seką procesą, signalizuoja įvykius, formuoja ir perduoda duomenis apie proceso būsenos kitimą. Jutikliai gali veikti kontaktuodami su matuojamaisiais kūnais arba su jais nekontaktuodami. Pvz ultragarsiniai jutikliai nekontaktuoja, o tarkim paprasčiausias galinis išjungėjas gali būti laikomas kontaktuojančiu jutikliu. Tyrimo objektas: talpiniai ir induktyviniai davikliai Tyrimo problema: induktyvinių ir talpinių daviklių apibendrinimas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti induktyvinius bei talpos daviklius. Tyrimo uždaviniai: 1.Išanalizuoti induktyvinius jutiklius. 2.Išanalizuoti talpinius jutiklius . 3.Apibendrinti induktyvinių ir talpinių jutiklių pritaikimą. 1.INDUKTYVINIAI PRIARTĖJIMO JUTIKLIAI Induktyviniai jutikliai gali būti loginiai arba analoginiai. Loginiai jutikliai yra suderinti taip, kad keistų išėjimo signalo būseną iš „0“ į „1“, kai objektas priartėja nustatytu atstumu (jų išėjime įrengta elektroninė relė, persijungianti tuomet, kai pasiekiamas nustatytas generatoriaus apkrovimo lygis). Analoginiai jutikliai išėjime formuoja elektrinį signalą (įtampą ar srovę) proporcingą generatoriaus apkrovimui. Induktyviniai jutikliai yra ilgaamžiai, nejautrūs teršalams ir atsparūs vibracijoms. Jie yra nekontaktiniai ir veikia be išorinės poveikio jėgos. Turi trilaidį elektrinį prijungimą.
2

AverMedia Tiuneriaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tv tiuneriai. Apie avermedia. Avermedia tiuneriai. Išvados. Literatūra. Gana greitai tobulėjant elektroninei technikai, sparčiausiai tobulėja tikriausiai kompiuterinė technika.kompiuterius bandoma paversti aparatais ir juos taip ištobulinti, kad sugebėtų atstoti visus kitus techninius įrenginius,tokius kaip televizorius,faxas,telefonas ir t.t.tam įgyvendinti tereikia tik laiko, nes kompiuterinei technikai tobulėti ribų kaip ir nėra.
0

Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas Darbo tikslas: Ištirti elektros srovės pavojingumą, betarpiškai prisilietus prie įtampą turinčių dalių ir išsiaiškinti atskirų faktorių ytaką pavojingumo laipsniui. Darbo eiga: 1. Prisilietimas prie dviejų fazių (linijinės įtampos) 1 užduotis 1. Sujungti bandymo schemą, kaip parodyta 1 paveiksle. Prijungti laboratorinio stendo maitinimo laidą prie ~ 220 V, 50 Hz maitinimo šaltinio. Įjungti stendo ( Netz / power, žalias) jungiklį ir įjungti automatinį išjungiklį (automatą).
0

Duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Turinys. Užduoties ir parametrų specifikavimas. Užduoties analizė. Blokinės schemos sudarymas. Komponentų parinkimas. Principinės schemos sudarymas. Laikinių diagramų analizė. Apkrovimo sąlygų tikrinimas. Programinės įrangos sudarymas. Išvados. Naudota literatūra. Suprojektuoti mikroprocesorinį duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisą (DSAĮ). DSAĮ nuosekliai apklausia K analoginių kanalų, gaunamus iš kanalų analoginius dydžius su analoginiu – skaitmeniniu keitikliu ASK pakeičia į skaitmeninę formą ir talpina į kiekvienam kanalui skirtą duomenų atminties DA sritį. Maksimali kiekvieno kanalo analoginio signalo, kurio diskretinių atskaitų skaitmeninius kodus reikia atsiminti DA, atkarpa lygi 1 sek. Šiame laikotarpyje DSAĮ skaičiuoja kiekvieno kanalo analoginės įtampos vidutinę reikšmę ir lygina ją su ribine A1 reikšme. Viršijus įėjimo įtampos vidutinę reikšmę, DSAĮ išduoda avarinį signalą kartu nurodydamas ir kanalo numerį (adresą). Įėjimo signalo maksimalus dažnis yra F [kHz], maksimali amplitudė – A [mV], ASK kvantavimo santykinė paklaida – S [%]. Varianto duomenys pateikti 1 lentelėje. Skaičiuojant vidurkį, reikia atlikti dalybos veiksmą iš bendro vidurkinamų atskaitų skaičiaus. Ne visi mikroprocesoriai gali atlikti dalybą aparatiniam lygmenyje. Todėl programuojant asembleriu dalybos veiksmas iš bet kokio skaičiaus gali būti problematiškas. Tokiu atveju reikia realizuoti dalybos procedūrą arba pasinaudoti esamomis aritmetinėmis bibliotekomis.
0

Dvipolio tranzistoriaus tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. Darbo tikslas. Išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus. 2. Pradiniai duomenys. Matavimų rezultatai. 1 lentelė. Optrono įėjimo charakteristikos matavimų rezultatai. Optrono išėjimo charakteristikos matavimų rezultatai. Optrini valdymo charakteristikos matavimų rezultatai. Grafikai. Išvados: Šiame darbe ištyrėme optrono charakteristikas ir gautus rezultatus surašėme į 1, 2 ir 3 lenteles. Nubraižėme charakteristikų grafikus. (1 pav.) matome otropno įėjimo charakteristiką, paveiksle matyti, kad srovė nekinta iki įtampa pasiekia 1,3 V, įtampai pasiekus šią vertę srovė staigiai stiprėja.
0

Ekonometrijos savarankiškas tiriamasis darbas: Taupymas (kaupimas)parsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tyrimo duomenys. Hipotezes. Proporcijos. Binomine logistine regresija. Klasifikavimo lentelė. X2 kriterijus. Hosmer – lemeshow kriterijus. Statistines išvados atsižvelgiant į sig. Reikšmes. Koreliacija. Valdo testai. Determinacijos koeficientas. Galimybių santykis. Glm. Deviacijos ir laisves laipsniu santykis. Išvados. Literatura. Šiandien vis daugiau žmonių supranta, kad negalime gyventi šia diena, kad reikia taupyti ne tik pensijai, vaikų mokslui ir kitiems tikslams, bet ir tiesiog turėti atsargą nenumatytam gyvenimo atvejui – paskolai grąžinti laikinai netekus darbo ar susirgus, būtinoms išlaidoms netekus šeimos maitintojo ar panašiai. Taip ir mes, jei jau turime sukaupę pinigų, kurių neplanuojame išleisti artimiausiu metu - galvojame apie priemones, kaip šiuos pinigus panaudoti geriausiai – juos investuoti ar taupyti. Visame pasaulyje pripažintos taupymo ir investavimo paslaugos susilaukia vis didesnio pripažinimo ir Lietuvoje. Taupymas (kaupimas) Taupymas yra tam tikra mūsų santaupų dalis, kuri skirta atidėti mūsų išlaidas arba kaupti mūsų pajamas ateičiai. Pagal praktiką tai būna arba labai artima ateitis – gyvenimiškų poreikių patenkinimas arba atidėjimas „juodai dienai“. Gyvenimo kokybė gerėja ir tuo pačiu kyla mūsų norai, tai yra mes taupome geresniam būstui, geresnei mašinai, savo išsvajotam hobiui, galų gale turiningesniam laisvalaikiui. Tai yra mes atidedame dalį savo santaupų būsimoms išlaidoms. Taupymo privalumas yra tame, kad jis yra likvidus turtas. Tad iškilus bet kokiam poreikiui ar nelaimei galime greitai jais pasinaudoti. Tikslas: Ištirti kokie veiksniai lemia apsisprendimą taupyti (kaupti) ar netaupyti (nekaupti). Uždaviniai: 1. Surinkti duomenis ir susikelti i SPSS programa. 2. Iškelti hipotezes 3. Išanalizuoti duomenis naudojant Binomine logistine regresija 4. Išanalizuoti duomenis naudojant GLM 5. Padaryti išvadas
0

Elektriniai virpesiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir klasifikacija. Virpesių aprašymo teorijos elementai. Virpesio spektro analizė. Galingumo pasiskirstymas spektre. Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Išvados. Išanalizavęs virpesio spektrą pastebėjau, kad periodinio virpesio spektras yra diskretinis. Virpesio spektro pločio ribose harmonikos perneša 97% galios tik kai jų suma viršyja visas virpesio galingumas lygus nuolatinės dedamosios ir visų harmonikų galingumų sumai. Pagal virpesio amplitudžių spektro kvadratą galima spręsti apie virpesio galingumo pasiskirstymą spektre. Grafinė dalis. Įėjimo virpesio amplitudžių spektras. Duotas įėjimo virpesys. Įėjimo virpesio fazių spektras. Įėjimo virpesys sudarytas iš 20 harmonikų. Išėjimo virpesys. Grandinės dach ir dfch grafikai.
0

Elektrinio lauko indikatoriusparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Schema
Darbe esantys žodžiai: Čia tikrai nereikia aiškitni veikimo principo, veikia iš karto jei detalės geros, gerai tinka jei reikia rasti nutrūkusį laidą po tinku. Varžas galite dėti bet kokios galios jei norite. Vietoj KT315, galite naudoti analogišką mažos galios tranzistorių. Šviesos diodas bet koks. 1 kontaktą prijunkite prie poros centimetrų ilgio plokštelės arba laido. Žaiskit į sveikatą.
0

Elektroizoiliaciniai lakaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Plėveles sudarančiomis. Plastifikatoriai. Sikatyvai. Impregnavimo lakai. Dengimo lakai. Klijavimo lakais. Orinio džiovinimo lakų. Karšto džiovinimo lakų. Derviniai lakai. Aliejiniai lakai. Aliejiniai-bituminiai lakai. Celiuliozės eterių lakai. Lakų charakteristikos. Lako džiūvimo laikas. Impregnuojamoji elekroizoliacinio lako savybė. Termoelastiškumas. Lako plėvelės higroskopiškumas. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agroenergetikos katedra. Referatas. Lakai yra įvairių plėveles sudarančių medžiagų ir specialiai parinktų organinių tirpiklių koloidiniai tirpalai. Plėveles sudarančiomis medžiagomis vadinamos tokios medžiagos, kurios, tirpikliams išgaravus (polimerizacijos metu), sudaro kietą plėvelę. Plėveles sudarančios medžiagos yra dervos (gamtinės ir sintetinės), augaliniai džiūvantieji aliejai, celiuliozės eteriai ir kt. Jų tirpikliai yra greitai garuojantys (lakūs) skysčiai: benzolas, toluolas, alkoholiai, acetonas, terpentinas ir kt. Gaminant elektroizoliacinį laką, tenkinantį daugybę reikalavimų, parenkama keletas plėveles sudarančių medžiagų, kurios ir sudaro lako pagrindą. Kad šios medžiagos visiškai ištirptų ir tolygiai išdžiūtų, naudojama keletas tirpiklių. Sutirštėjęs lakas praskiedžiamas lėčiau garuojančiais skiedikliais: benzinu, žibalu, terpentinu ir kai kuriais kitais skysčiais. Į lakus gali būti dedama plastifikatorių ir sikatyvų. Džiūvant ant kokio nors paviršiaus užteptam lako sluoksniui, jame esantys organiniai tirpikliai išgaruoja, o plėveles sudarančios medžiagos polimerizuojasi ir sudaro kietą lako plėvelę. Ta plėvelė gali būti lanksti (elastiška) arba nelanksti ir trapi. Tai priklauso nuo lako pagrindą sudarančių medžiagų. Atsižvelgiant į paskirtį, elektroizoliaciniai lakai skirstomi į impregnavimo, dengimo ir klijavimo lakus. Prasiskverbdamas į apvijų izoliacijos akutes, impregnavimo lakas išstumia iš ten orą ir sukietėjęs apsaugo apviją nuo...
0

Elektroizoliacinės alyvos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas - susipažinti su naftos elektroizoliacinėmis alyvomis, jų savybėmis ir savybių atnaujinimo būdais. Teorinė dalis. Elektroizoliacinės alyvos gaunamos iš naftos laipsniškai ją distiliuojant, t.y: atskiriant (priklausomai nuo virimo temperatūros) atitinkamas lakias frakcijas. Po to sieros rūgštimi bei šarmais iš alyvos rūpestingai išvalomos chemiškai nepatvarios priemaišos, ji praplaunama vandeniu ir išdžiovinama. Alyvos pliūpsnio temperatūros nustatymo metodika. Skysčio pliūpsnio temperatūra - tai temperatūra, kurioje alyvos garų ir oro mišinys pliūpteli priartinus nedidelę atvirą ugnį ar kibirkštį. Tyrimo rezultatas: pliūpsnio temperatūra. Alyvos savybės.
0
« PradžiaAnkstesnis12345SekantisPabaiga »

Paieška


bottom