top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Aristotelio santvarkų klasifikacija. oligarchijos ir demokratijos pagrindiniai bruožaiaristotelio santvarkų klasifikacija. Oligarchijos ir demokratijos pagrindiniai bruožaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Santvarkų klasifikacija. Demokratija ir oligarchija. Pagrindiniai bruožai. Demokratija. Oligarchija. Bruožai ir skirtumai. Išvados. Aristotelis (gr. Αριστοτέλης = Aristotelēs) – garsus graikų filosofas. Aristotelis gimė 384 m. Pr. Kr. Stageiroje (dabartinė Graikijos, Makedonijos provincija) rūmų gydytojo Nikomacho šeimoje. Sulaukęs aštuoniolikos atvyko į Atėnus, į Platono akademiją, kurioje išbuvo dvidešimt metų ir neišvyko iki pat Platono mirties 347 m. Pr.Kr. Aristotelio gyvenimas ir filosofinė kūryba (384-322 m. Pr. M. E.) sutampa su tuo laikotarpiu, kai graikų valstybės – miestai pergyveno labai sunkią krizę: nepaliaujami tarpusavio karai, politinių partijų vidinės kovos, stiprėjo antagonizmas tarp vergvaldžių ir vergų. Savo filosofijoje Aristotelis svyravo tarp materializmo ir idealizmo. Aristotelis buvo vienas is tų filosofų, kuris suprato, kokia rimta yra ekonominė ir politinė krizė. Besirūpindamas savo tautos likimu, jis ėmėsi uždavinio: pasiūlyti tokias reformas, kurios galėtų įveikti krizę. Aristotelis pirmas visuomeninės minties raidoje pritaikė empirinį metodą – stebėjimą ir indukciją, savo darbuose apie valstybę rėmėsi labai plačia faktiška medžiaga, palygindamas įvairių Graikijos polių valdymo ypatybes. Jis ne tiek filosofavo apie politiką, kaip tai darė jo mokytojas Platonas ir kiti pirmtakai, o atidžiai stebėjo savo laikų politinį gyvenimą ir tuo remdamasis darė savo išvadas ir apibendrinimus. Jis skaitė politiką esant svarbiausia iš visų menų ir mokslų, nes politikos tikslas yra piliečių “aukščiausia gerovė”. Šiame darbe pasirinkome plačiau panagrinėti Aristotelio pateikiamų santvarkų klasifikacijas. Aristotelis naudoja šešialypį santvarkų rūšiavimą, tris iš jų priskirdamas prie konstitucinių ir tris prie despotiškų. Mes apžvelgsime demokratijos ir oligarchijos, kurias Aristotelis vadina neteisingomis, pagrindinius bruožus.
0

Aristotelizmas kaip alternatyva liberalizmuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: liberalizmo idėjų atsiradimo aplinkybes. Taigi, XIV – XVI a. Vakarų Europoje prasideda feodalizmo žlugimo ir naujų kapitalistinių santykių formavimasis. Politinėje arenoje laipsniškai kyla nauja visuomeninė jėga – miesto buržuazija. Tuomet formuojasi ir naujos politinės teorijos, kurios išreiškė ekonominius, politinius ir dvasinius buržuazijos interesus. To meto politiniams mokymams būdingas kritinis požiūris į religines dogmas, juose pastebimas mokslinio pažinimo, besiremiančio praktika ir patyrimų tendencijos. Į pirmą planą iškeliami žemiškieji interesai, žmogaus poreikiai. Katalikiškai pasaulėžiūrai, skleidusiai atsisakymų nuo žemiškojo gyvenimo malonumų, buvo priešpastatomas tikėjimas į proto ir patyrimo galią, į kūrybines žmogaus jėgas.
0

asmens saugumas ir teisėtvarkaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Asmens saugumas ir teisėtvarka. Valstybės valdymas. Nacionalinis saugumas. Vsd veikla. Vsd funkcijos. Valstybės svarbiausias uždavinys - nusikalstamumo pažabojimas ir asmens gyvybės, turto bei sveikatos apsauga. Kova su nusikalstamumu turi būti nukreipta į nusikaltimus sukeliančių priežasčių pašalinimą. Nusikalstamumo mažėjimą lemia ne bausmės dydis, o jos neišvengiamumas. Korupciją gali išgyvendinti valstybės administruojamų sričių siaurinimas ir visų lygybės prieš įstatymą įgyvendinimas. Valstybė turi sukurti ir užtikrinti efektyvų nukentėjusio asmens moralinės ir materialinės žalos atlyginimo mechanizmą. Visų lygių valdžia privalo tarnauti žmogui.
Valdžios institucijų funkcijos turi būti aiškiai apibrėžtos, nuolat peržiūrimos, nedubliuojančios viena kitos, o veikla - paprasta ir efektyvi.
0

biurokratijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Biurokratijos organizavimas demokratinėje visuomenėje. Literatūra. XIX a. pabaigoje Europoje, pirmiausiai Vokietijoje, susiformavo naujas valstybės administracijos organizavimo būdas, kuris plačiai tebetaikomas ir šiandien. Tai biurokratinis valstybės administracijos organizavimo būdas. Kasdieniniame gyvenime terminas “biurokratas” ar “biurokratizmas” paprastai vartojamas kaip valdininko, kurio veikla vertinama neigiamai, sinonimas. Tačiau politologijoje šis terminas suvokiamas kiek kitaip. Biurokratija – tai vienas iš daugelio valstybės administracijos organizavimo būdų, kuriam būdinga tai, kad
0

Biurokratijos kontrolės sunkumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Biurokratijos kontrolė. Marxo weberio požiūrio į demokratiją reikšmė ir kritika. Valdininkų padėtis biurokratijos aparate. Ar iš tikro taip sunku kontroliuoti biurokratiją? Biurokratijos kontrolė tečiojo pasaulio šalyse. Pažangių valstybių demokratinė biurokratijos kontrolė. Priešinimasis demokratinei biurokratijos kontrolei. Išvados. Literatūros sąrašas. Valstybės administracija yra svarbi ir įtakoja valstybės politiką, nes nuo šių žmonių grupės tinkamų funkcijų atlikimo priklauso profesionalių valstybės politikų priimtų sprendimų veiksmingumas. Taip pat nuo jų priklauso ir vienokie ar kitokie eilinių piliečių reikalai, nes dažniausiai juos spręsdami, asmenys susiduria ne su politikais, o su valdininkais, - įvairių valstybinių įstaigų tarnautojais. Taigi, valstybės administracija yra labai svarbus, sudėtingas ir plačiai išsišakojęs valstybės valdymo aparatas, atliekantis įvairiausias funkcijas ir užduotis. Šio aparato žinioje yra priimtų sprendimų taikymas ir įgyvendinimas. Tad norint, kad biurokratinis aparatas veiktų veiksmingai ir efektyviai, reikia nuolatinės kontrolės ir priežiūros bei valdininkų rekrutavimo.
6

Branduolinis saugumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Jav gali laimėti bet kokį karą. Jav gali diktuoti pasaulio tvarkos sąlygas. Kinta karo strategija. Kas ir kiek. 46 m. Jav turėjo 9 branduolines galvutes. Ką galvojo sovietai. Kelia mintį kaip sunaikinti blogąjį ginklą. Prisidengdama taiko aureole, siūlo kurti nebranduolines zonas. Prieštarauja karinių bazių steigimui užsienyje. Sovietai turi stiprią sausumos kariuomenę – būti arti priešo sunkiau. M. Pirmieji gandai, kad sovietai turi branduolinį ginklą.
0

Darbo organizavimas parlamente: Lietuvos ir JAV atvejų lyginamoji analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Parlamentas - nacionalinė, federacijos subjektų arba didelio administracinio vieneto atstovų sudaryta įstatymų leidybos institucija. Respublikose ir konstitucinėse monarchijose - pagrindinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Demokratinėse šalyse palamentas sudaromas rinkimų būdu. Parlamentas gali būti sudarytas iš vienerių arba dviejų rūmų. Konkrečios šalies parlamentai paprastai turi vietinį pavadinimą: Lietuvoje – Seimas, Jav - Kongresas (Senatas ir Atstovų Rūmai). Šiuos parlamentus aš ir pasistengsiu palyginti. Struktūra: Lietuvos seimui atstovauja Tautos atstovai - 141 seimo narys, kurie renkami ketveriems metams, remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimo nariu gali tapti asmenys sulaukę 25 metų. Kiekvienas tautos išrinktasis gauna mandatą, kurio gali netekti pažeidęs seimo statutą. Posėdžiams Lietuvos seime vadovauja Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas. O tuo tarpu JAV turi dvi institucijas Senatą, kuris yra įstatymų leidžiamoji valdžia, atstovaujanti valstijas (dirba 100 narių, po du iš kiekvienos valstijos) ir Atstovų rūmus, kuriuos sudaro atstovai iš kiekvienos valstijos - dirba 435 nariai, kurie yra renkami demokratiniuose rinkimuose mažoritarine sistema dvejiems metams ir kiekvienas iš jų atstovauja savo kongresinę apygardą.
0

Demokratijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Demokratija. Šiuo metu demokratija yra tapusi universaliai taikomu žodžiu, nors ne visada aišku, kokią tikrovę tas žodis atspindi. Kadangi supratimas kas yra demokratija yra labai įvairus dažnai kartu su šiuo žodžiu naudojami įvairūs būdvardžiai, patikslinantys kas turima galvoje. Šiuolaikinės Vakarų demokratijos paprastai vadinamos liberaliosiomis demokratijomis. Xix a. Demokratija tampa įtakinga politine idėja, XX a. Pr. Ji virsta politine realybe, XX a. Vid. Tampa geopolitine realybe, XX a. Pb. Tai universali politinio sutvarkymo paradigma. Demokratinių šalių pasaulio žemėlapyje daugėja. Naujojo tūkstantmečio pradžioje demokratiniai režimai įsitvirtino Vakarų ir Pietų Europoje, Australijoje, Kanadoje, N. Zelandijoje, Japonijoje ir JAV. Be to per paskutinius du dešimtmečius demokratinės valdymo formos atsiranda Rytų Europoje, Lotynų Amerikoje ir Azijoje taip pat kai kuriose Afrikos šalyse. Masinės atstovaujamosios demokratijos vystymasis yra stipriai susijęs su ekonominiu vystymusi ir atitinkamai šalies turtingumu. Todėl nenuostabu, kad demokratija yra ir išlieka stabili daugelyje Europos šalių ir JAV, bet sunkiai įsitvirtina kitose pasaulio šalyse. Jei vyriausybė nesugeba užtikrinti pagrindinių ekonominių šalies gyventojų poreikių, politinis nestabilumas yra neišvengiamas. Demokratija, kaip ir pats terminas, pirmiausia atsirado Graikijos miestuose-valstybėse po ilgai trukusių kovų tarp didikų ir turtingųjų su paprasta liaudimi. Didžiausią išraišką demokratija pasiekė Atėnuose, kur visiems piliečiams vyrams buvo suteikta teisė dalyvauti valstybės valdyme. Pareigūnai buvo renkami tiesiogiai piliečių susirinkimo metu arba parenkami burtų keliu. Atėnų demokratijoje buvo ir gana kontroversiškų aspektų, pavyzdžiui, piliečių teisė ištremti tuos piliečius, kurie buvo laikomi pavojingais demokratijai (ostrakizmas). Antikos filosofas Aristotelis demokratijos sąvoką vartoja negatyvia prasme, apibūdindamas prasčiokų valdžią ir...
0

Demokratija ir viešasis administravimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Piliečių dalyvavimas valdymo procese. Demokratinė atskaitomybė. Pasitikėjimas valdžia ir tarnautojų kompetencija. Demokratinė etika. Viešojo administravimo efektyvumas. Decentralizacija. Išvados. Lietuva, skirtingai nuo pažangių, nuoseklų vystymosi kelią turėjusių Vakarų valstybių, negali pasigirti giliomis viešojo administravimo tradicijomis. Įvertinę dabartinę situaciją, mes turime pripažinti, kad Lietuvos valdžios institucijos ne ką labai skiriasi nuo hierarchinių, centralizuotų valdžios institucijų 1930 – 1940 metais. Tačiau tokios institucijos negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei informacijos visuomenėje [ 12 ]. Visa tai lemia ir skatina viešojo administravimo raidą. Esminės viešojo administravimo pokyčių tendencijos neišvengiamai bus susijusios su viešųjų paslaugų sferos tobulinimo, prisitaikymo prie naujų visuomenės poreikių, politinės atsakomybės įvairovės didėjimo, viešojo sektoriaus darbuotojų tolesnės profesionalizacijos. Viešojo administravimo, valdymo pokyčiai, naujos kryptys ir tendencijos, atsirandančios viešajame sektoriuje, priklauso nuo viešojo ir privataus sektoriuose vykstančių procesų, augančio žmonijos ekonominio potencialo, visuomenės ekonominių galimybių produktyvumo didėjimo [4: 54].
0

Demokratijos nesėkmės priežastys Baltarusijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Demokratijos nesėkmės priežastys baltarusijoje. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Tarybų Sąjungos subyrėjus ir nedemokratinių rėžimų žlugimas visoje jos įtakos sferoje sukėlė optimistines diskusijas apie tolesnes pasaulio raidos tendencijas. Fransis Fukuyama savo darbe “Istorijos pabaiga” teigia, kad pasaulyje galutinai įsigalėti demokratija,kapitalizmas ir liberalizmas. Optimimu dvelkė ir Samuelio Huningtono idėjos apie treciąją demokratizacijos bangą, tvirtindamas, kad dabartiniu metu yra ytin palankios sąlygos demokratijų konsolidavimui. Demokratinių rėžimų įsigalėjimas daugelyje Rytų ir Vidurio Europos šalių ir patvirtino šių idėjų pasiteisinimą. Deja, prognozės apie “istorijos pabaigą“ baigėsi, kai Jugoslavijoje, Centrinėje Azijoje, Baltarusijoje ir kitose buvusiose komunistinio bloko šalyse demokratijos konsolidacija nepaviko, o šalys pasirinko autoritarinį vystimosi kelią.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom