top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

AB Rytų skirstomieji tinklai finansinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Rst charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Kiekvienos pelno siekiančios įmonės tikslas yra kaip įmanoma didinti pelną. Tam reikia kuo tikslesnių duomenų apie įmonės veiklą ir jos rezultatus. Todėl yra atliekamas finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti įmonės valdymą ir didinti jos veiklos efektyvumą bei pelningumą. Įmonės finansinės veiklos analizės objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose. Darbo tikslas: atlikti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ finansinę veiklos analizę. Darbo uždaviniai: 1.Atlikti vertikalią ir horizontalią įmonės veiklos analizę ir palyginti jos rodiklius; 2.Apskaičiuojant santykinius rodiklius ir įvertinti įmonės finansinę būklę; 3.Apskaičiuoti nenuostolingo lūžio tašką; 4.Apskaičiuoti gamybos, finansinį ir bendrąjį svertą; Darbo metodai: mokslinės literatūros, bendrovės balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai įkurta 2001 m. gruodžio 31 d. reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovė skirsto ir tiekia elektros energiją. Šiuo metu RST aptarnauja per 750 tūkst. klientų 34,8 tūkst. kv. km Lietuvos teritorijoje: Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskrityse bei dalyje Kauno ir Marijampolės apskričių.
7

Adaptyvios valdymo sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Adaptyvios valdymo sistemos Simulink schema Pirmos eilės perdavimo funkcija ir reguliatoriaus parametrų skaičiavimo formulės Naudojant ITAE derinimo taisykles reguliatoriaus parametrai apskaičiuojami pagal formules Rezultatų lentelės: Naudojant pirmos eilės perdavimo funkciją Variklio galios u ir reguliatoriaus parametrų kitimas pereinamųjų procesų metu naudojant adaptyvią sistemą: Suprojektuota adaptyvi greičio palaikymo sistema panaudojant stiprinimo numatymo metodiką reguliatoriaus stiprinimui ir integravimo laikui keisti. Sudarytos parametrų lentelės
0

Anoreksijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Tikslas Paaiškinti: Kas yra anoreksija. Kokie požymiai tos ligos. Kokios komplikacijos. Koks yra gydymas. Parodyti, kad tai ne grožis, o rimta liga! Anoreksija - itin pavojinga liga. Anoreksijos mirtingumas – apie 10 proc. 20 proc. - ligos eiga tampa lėtinė, 40 proc. atvejų visiškai pasveikstama. Prognozė nepalanki, jei gydymas neefektyvus, jei liga buvo metus ir daugiau negydyta ir jei prisideda gretutinės psichinės ligos. Kartais liga pereina į nervinę bulimiją.
0

Antikos literatūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Antikos literatūros bruožai. Antikos poetai. Euripidas. Aristofanas. Aischilas. Ezopas. Sofoklis. Iliada. Odisėja. Antigonė.
10

Aprangos gamybos organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 54
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Šiuo metu siuvimo įmones pagal veiklos pobūdį galima suskirstyti į 3 grupes. Vienas svarbiausių eksperimentinio cecho uždavinių yra. - medžiagų normuotojų grupė. - siuvinių medžiagų normų nustatymas. Jeigu gaminio modeliavimas ir konstravimas atliekamas kitose firmose, dažniausiai įmonė gauna naujų gaminių pavyzdžius kartu su lekalų komplektu ir technine dokumentacija. Gaminio techninę dokumentacija turėtų sudaryti. Eksperimentinio cecho konstruktorius turi. Esant kokiems nors neatitikimams ir neaiškumams, visi keitimai turi būti suderinti su užsakovais. Lekalų dauginimas gali būti atliekamas.
0

Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikioparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Sprogimai, jų priežastys ir padariniai. Sprogimo (smūgio) banga ir jos parametrai. Sprogimo bangos poveikis. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. Elektromagnetinis spinduliavimas ir apsauga nuo jo. Išvados. Naudota literatūra. Žmonija per tūkstančius karų sukūrė labai daug įvairių priemonių bei prietaisų priešams naikinti ar kitaip jiems pakenkti. Juos vadiname ginklais. Jie būna dvejopi: tai naikinimo priemonės bei jų gabenimo iki tikslo priemonės. Pagal naikinimo pobūdį skiriami įprastiniai, įprastiniai padidinto galingumo bei masinio naikinimo ginklai. Pastaraisiais tradiciškai vadinami cheminiai, biologiniai ir branduoliniai ginklai. Padegamieji šaudmenys ir mišiniai naudojami priešo karių ir ugnies priemonių, esančių atviroje vietovėje ir ilgalaikiuose ugnies bei kituose fortifikaciniuose statiniuose, tai pat jo ginkluotės, technikos ir kitų objektų pažeidimui. Darbo tikslas: išsiaiškinti apsaugą nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Darbo uždaviniai: • sužinoti, kokia yra apsauga nuo mechaninio poveikio; • sužinoti apsaugos nuo padegamojo ginklo būdus ir priemones; • nustatyti, kokia yra apsauga nuo elektromagnetinio poveikio. 1. APSAUGA NUO MECHANINIO POVEIKIO Mechaninis naikinamųjų veiksnių poveikis yra toks: slėgis, spūdis, smūgis, svaidymas ir kt. Mechaninis poveikis pasireiškia ir lekiančių skeveldrų, gatavų naikinančių elementų (šratų, strėlių, adatėlių), griūvančių pastatų, statinių ir medžių nuolaužų, kovos technikos, pavyzdžiui, tanko važiuoklės, smūgiais ir kt. 1.1 Sprogimai, jų priežastys ir padariniai Sprogimas - labai greitas didelio energijos kiekio išsiskyrimas ribotame medžiagos tūryje dėl medžiagos fizikinių arba cheminių kitimų. Sprogusi kieta arba skysta sprogstamoji medžiaga (SM) virsta labai suslėgtomis įkaitusiomis dujomis. Šios dujos staigiai plečiasi. Taip susidaro sprogio banga, kuri kartu su sprogusio šaudmens skeveldromis arba lekiančiais sprogimo produktais mechaniškai veikia (griauna, slegia, svaido) įvairius objektus. Sprogimą sukelia: cheminė (sprogstamųjų medžiagų, oro ir dujų mišinių – benzino garų, gamtinių dujų ir kt.), branduolinė (branduolinių užtaisų), elektromagnetinė (kibirkšties išlydžio, lazerio spindulio), mechaninė (meteoritų, krintančių lėktuvų, transporto priemonių susidūrimo), šiluminė (įvairių šildymo aparatų, katilinių sprogimo) ir kt. energija. Cheminė energija naudojama įprastiniuose šaudmenyse, branduolinė – branduoliniuose. Sprogus SM (įvykus branduoliniam sprogimui), sprogimo poveikį lemia sprogimo (smūgio) banga, kuri žaloja žmones, griauna pastatus, statinius, įrenginius, kelia gaisrus; sugriovus pavojingus objektus, gali išsilieti SVNM, išsiveržti į aplinką RM, gali būti sugriauta hidroelektrinės užtvanka ir pan. Pavojingų objektų sąraše svarbią vietą užima magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai. 1989m. Baškirijoje iš magistralinio naftos produktų vamzdyno nutekėjo ir susikaupė dauboje (netoli nuo geležinkelio pylimo) degiosios dujos. Joms sprogus, buvo sudaužyti du traukiniai, žuvo 575 ir buvo sužeisti 623 žmonės. Sprogimas buvo 7-8 kt galingumo, kuris prilygsta mažo galingumo branduoliniam sprogimui.
0

Aš ir komunikacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Literatūros sąrašas. Kas yra komunikacija? "Komunikacija yra socialinių mokslų pagrindas. Kalba, žiniasklaida, internetas, mada bei kultūra - viskas yra komunikacija" (prof. dr. Arūnas Augustinaitis). Tikslią sąvoką ar apibrėžimą gana sunku rasti. Žymus Amerikos filosofas ir istorikas John Fiske savo knygoje „Įvadas į komunikacijos studijas“ (1998) teigia: „Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti. Komunikacija – tai pokalbis, televizija, informacijos platinimas, literatūros kritika ar mūsų šukuosena – sąrašas begalinis.“ Aš suprantu komunikacija kaip bendravimą, informacijos gavimą bei platinimą. Komunikacija yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis ir be jos nebūtų nieko. Nuo senų laikų žmonės komunikavo tarpusavyje. Kai dar nebuvo kalbos, jie bendravo piešiniais, tai mums įrodo įžymus Altamiros urvas (Cuevas de Altamira) - šiame urve galima išvysti vėlyvojo paleolito (20-15 tūkst. m. pr. Kr.) piešinius, to laikotarpio žmonių bendravimą. Mūsų laikais informacija yra perduodama ir gaunama įvairiais būdais. Pasitelkdami medijomis komunikacijos priemone, mes galime platinti informaciją ne tik žodžiu, bet ir vaizdu. "Medija yra tarpininkas" (prof. dr. Arūnas Augustinaitis) - tai priemonė, per kurią perduodama informacija. Medija gali būti fotografija, kinas, vaizdo technologija, internetas. Medijomis vadinamos tokios komunikacijos priemonės, kurios turi technologinę prigimtį. M. McLuhano (1911–1980) teorijoje „medijos“ raiškos spektras daug platesnis. Čia medija yra bet kokia techninė žmogaus raiškos forma, technologija ar net kokios nors veiklos žaliava. Taip pat ji yra komunikacijos ir informavimo priemonė.
0

Atsinaujinanti energetika. Saulės energijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Atsinaujinančios energetikos ištekliai. Saulės energija ir jos ištekliai. Saulės energijos panaudojimas. Pastatų šildymas naudojant saulės energija. Pastatų apšvietimas naudojant saulės energiją. Išvados. Literatūra. Įvadas. Atsinaujinanti energetika. Žmonių veiklos sukelta klimato kaita yra didžiausia grėsmė mūsų planetai. Besaikis ir netaupus anglies, naftos naudojimas sukelia neprognozuojamas klimato kaitos pasekmes. Be to, milžinišku greičiu eikvodami baigtinius gamtos išteklius, žmonija nenumaldomai lekia link katastrofos tų išteklių baigties. Paskaičiuota, kad tokiais pačiais tempais naudojant naftą, jos atsargos Žemėje baigsis gana greitai. Dėl šios priežasties būtina plėtoti technologijas, kurios įgalintų kaip galima daugiau ir efektyviau naudoti atsinaujinančius vietinius energijos šaltinius. Atsinaujinančiais energijos ištekliais pasaulis intensyviai susidomėjo po 1973 m. Naftos krizės. Lietuvoje - praėjus metams po nepriklausomybės atkūrimo, Rusijos vykdytos kuro tiekimo blokados metu. Tuomet daugybė entuziastų, dažnai žmonių su menka patirtimi energetikoje, pradėjo agituoti už masinį atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, svajodami po kelerių metų atsisakyti naftos, dujų ir branduolinio kuro. Deja, visų entuziazmas pamažu pradėjo blėsti, specialistams pateikus rimtus skaičiavimus ir gavus išvadas, kad be tradicinės energetikos Lietuva neišgyvens. Pagal optimistinį planą atsinaujinantys ir vietiniai energijos ištekliai kuro-energetiniame balanse gali sudaryti didžiąją dalį. Tačiau, nepaisant tokių prognozių, Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, dabar ir ateityje bus atliekami tyrimai, įvairios programos, projektai naudoti alternatyviems energijos ištekliams, tarp jų ir saulės energijai panaudoti. Darbe trumpai apžvelgiami saulės energijos ištekliai, jų naudojimo technologijos. Atsinaujinančios energetikos ištekliai. Mediena. Šiaudai. Komunalinės atliekos. Sąvartynų dujos. Biodujos. Geoterminė energija. Mažos...
0

Autoriaus pozicijos švelninimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Autoriaus pozicijos švelninimas: tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai raiškos priemonių ypatumai. Tyrimo tikslas: panagrinėti autoriaus pozicijos švelninimo priemonių raiškos galimybes biomedicinos ir humanitarinių mokslų srityse lietuvių ir anglų kalbomis ir nustatyti vyraujančius raiškos ypatumus šiose srityse ir kalbose.
0

Baltijos šalių integracija į Europos Sąjungąparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kodėl Lietuva stoja į ES? Kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės ES? Derybos dėl narystės. Valstybių derybos dėl narystės ES. Stojimo į ES sutartis. Diferenciacija ir derybos dėl narystės. Regioninė integracija. Trišalis Baltijos šalių bendradarbiavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų integracija. Interesų grupės ir jų įtaka trišaliam Baltijos šalių bendradarbiavimui. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Įvadas. Europos Sąjunga - tai didžiausias pasaulyje prekybos blokas Kadangi kiekviena pasaulio šalis yra apsupta kitų valstybių, egzistuoja tarptautinėje aplinkoje, jos interesų įgyvendinimą įtakoja išorės veiksniai. Šie veiksniai gali tiek kelti grėsmę bendriems gyventojų interesams, tiek ir suteikti daugiau galimybių jų įgyvendinimui. Baltijos šalys - Estija, Latvija ir Lietuva - yra šiaurės rytų Europoje, prie rytinių Baltijos jūros krantų. Per ilgą šių šalių istoriją jų tautos priklausė įvairioms Europos imperijoms. Po nepriklausomybės atkūrimo Estija, Latvija ir Lietuva nepaprastai pažengė į priekį pertvarkydamos savo visuomenę ir kurdamos dinamiškos demokratijos rinkos ekonomikos principais grindžiamas valstybes. Baltijos šalys greitai iš naujo užmezgė ryšius su Vakarų Europa, ypač su savo kaimynėmis Šiaurės šalimis. Paskutinio xxa. Dešimtmečio pradžioje Estija, Latvija ir Lietuva vėl tapo nepriklausomomis tarptautinės sistemos veikėjomis. Būtent ES politikos pokyčiai paskatino trišalio bendradarbiavimo plėtrą taip atsirado pirmoji trišalės laisvosios prekybos pramonės produktais sutartis. Vėliau buvo pasirašytos dar dvi svarbios rinkų integracijos sutartys. Tačiau 1997 m. ES pradėjo diferenciacijos politiką ir pakvietė Estiją pradėti derybas dėl narystės. Trišalio bendradarbiavimo plėtra pastebimai sulėtėjo, tam tikri senokai planuoti veiksmai liko neįgyvendinti, buvo imtasi vienašalių, kitoms subregiono narėms žalingu...
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom