top


Konspektai.com > Raštvedyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinė atsakomybė 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 407
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO, MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO IR MUITINIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ MAGISTRANTAMS Kurso apimtis – 14 temų 1 tema. Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas Valstybės valdymas – tai valstybinio valdymo subjekto betarpiškas, kryptingas poveikis valdymo objektui. Šiame procese praktiškai įgyvendinami valstybės valdymo tikslai, uždaviniai ir funkcijos Viso to siekiama tam tikra būdų, priemonių sistema, per kurią pasireiškia valdingas poveikis, valdymo funkcijų dinamiškumas. Paminėti būdai, priemonės ir sudaro valstybinio valdymo metodus. Kalbėdami apie valstybinio valdymo metodus mes kalbame apie tai, kaip įgyvendinamas valstybinis valdymas, kaip praktiškai užtikrinamos jo funkcijos, kaip, galų gale, valdymo subjektas priverčia valdymo objektą paklusti tvarkomojo pobūdžio reikalavimams Valstybinio valdymo metodai – tai vykdomosios valdžios institucijų ir įstaigų (valstybės tarnautojų) tiesioginio valdingo poveikio valdymo objektams (valdomiesiems) būdai ir priemonės Valstybinio valdymo metodai yra konkretūs vykdomosios valdžios subjektui pavestų uždavinių praktinio įgyvendinimo būdai. Kitaip tariant – tai yra vykdomosios valdžios įgyvendinimo priemonės (įrankiai). Valstybinio valdymo metodai – tai vykdomosios valdžios institucijų ir įstaigų (valstybės tarnautojų) tiesioginio valdingo poveikio valdymo objektams (valdomiesiems) būdai ir priemonės Valstybinio valdymo metodai yra konkretūs vykdomosios valdžios subjektui pavestų uždavinių praktinio įgyvendinimo būdai. Kitaip tariant – tai yra vykdomosios valdžios įgyvendinimo priemonės (įrankiai).
0

Dokumentavimo praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Pagrindiniai įmonės tikslai. Bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Įmonės vidinės komunikacijos organizavimas. Įmonės išorinės komunikacijos organizavimas. Įmonės veiklos dokumentų valdymo principai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Praktiką atlikau uždarojoje akcinėje bendrovėje „Dalgmara“ nuo lapkričio 29 iki gruodžio 26 dienos. Praktikos vadovas – vyriausias buhalteris Algimantas Badauskas. UAB „Dalgmara“ buveinės adresas: Aušros al. 68 - 406, LT-76233 Šiauliai. Veiklos rūšis – kompiuterių programinės įrangos pardavimas. Praktikos metu užėmiau administratorės pareigas, atlikdavau pavestus darbus ir man skirtas užduotis (bylų rengimas į archyvus, įvairių raštų, laiškų rašymas, jų siuntimas faksu), taip pat turėjau galimybę susipažinti su buhalterio darbo specifika, apskaitos dokumentais. Tikslas – atlikti administratoriaus funkcijas UAB „Dalgmara“. Objektas – UAB „Dalgmara“ veiklos dokumentavimas. Uždaviniai: 1.Susipažinti su įmonės veikla, ją charakterizuoti. 2.Išanalizuoti bendrovės organizacinę valdymo struktūrą. 3.Nustatyti bendrovės vidinės ir išorinės komunikacijos priemones. 4.Išsiaiškinti bendrovės veiklos dokumentų valdymo principus.
10

Dokumentų ruošimas perdavimui į archyvąparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Ką būtina žinoti norint tinkamai tvarkyti dokumentus. Dokumentų registravimas ir tvarkymas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Dokumentų tvarkymas. Dokumentų klasifikavimas. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Bylų tvarkymas. Užbaigtų bylų tvarkymas. Išvados. Literatūra. Dokumentai – didelis tautos turtas, todėl juos reikia mokėti teisingai rašyti, įforminti ir išsaugoti ateities kartoms. Įmonės kasdien sukuria ir gauna dokumentus, taigi atsiranda poreikis nuolat tvarkyti dokumentų srautus. Dokumentų archyvavimas tai procesas kurį šiuolaikiniai verslininkai ir buhalteriai supranta skirtingai. Dokumentų archyvavimas - tai dokumentų paruošimas archyviniam saugojimui pagal LR dokumentų valdymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kuris apima ne tik fizinį dokumentų klasifikavimą ir parengimą saugojimui, bet ir bylų apskaitos bazės sukūrimą (elektroniniai bylų sąrašai, apyrašai). Dažnai verslininkai nusprendžia šią procedūrą atlikti patys arba skirti šias pareigas kuriam nors iš darbuotojų, bet šis darbas nėra toks paprastas kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tam kad dokumentai būtų perduoti į archyvą, juos būtina tam paruošti. Todel būtinai reikia išanalizuoti dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisyklęs. 1. Ką būtina žinoti norint tinkamai tvarkyti dokumentus. Tam kad dokumentai būtų tinkamai tvarkomi būtina žinoti dokumentų rengimo taisyklęs. Jos parodo oficialiųjų dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus. Šiuo metu daugybė dokumentus tvarkančių žmonių juos tvarko ne pagal reikalavimus, todėl ši tema yra labai aktuali. 2. Dokumentų registravimas ir tvarkymas.
0

Dokumentų valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: DOKUMENTŲ VALDYMO TURINYS. JŲ KLASIFIKAVIMAS 1. Pagrindinė sąvokos: komunikacija, dokumentų valdymas, dokumentas, korespondencija, blankas ir kt. Terminas komunikacija kilęs iš lot. communicatio - ,,pranešimas”, reiškia bendravimą, keitimąsi patyrimu, mintimis, išgyvenimais. Svarbesni žmogaus gyvenimo faktai yra fiksuojami dokumentuose. Jie būtini visose gyvenimo veiklos ir kitose srityse. Šis terminas kilęs iš lotyniško žodžio documentum - ,,pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas”. Dokumentais gali būti vadinami: pirmykštis piešinys, rankraštis, žemėlapis fotonuotrauka, fonograma, elektroninis dokumentas ir kt. Kiekvienas iš jų užfiksuotas skirtingoje medžiagoje. Šios medžiagos vadinamos laikmenomis. Dokumentas – tai turinti vertę materialioje laikmenoje bet kokiu būdu su atitinkamais rekvizitais užfiksuota faktinė ar žmogaus mąstymo veiklos informacija, kurią galima indentifikuoti, neribotai saugoti ir naudoti. Dokumento sąvoka teisės aktuose apibūdinama įvairiai. Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus. Dokumentų valdymas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis, kuri apima dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą. Raštas – dokumentas, kurį viena institucija rašo kitai institucijai ko nors prašydama, klausdama, atsakydama, informuodama.
0

Ergonomiška vaiko mokymo ir mokymosi aplinka (mokykloje)parsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Mokymosi aplinka. Svarbūs mokymosi aplinkos komponentai. Patalpų matmenys. Apšvietimas. Mikroklimatas. Klasių apdaila. Triukšmas. Baldai. Stalų išdėstymas kabinetuose ar klasėse. Suolų išdėstymas kabinetuose. Išvados. Literatūra. Įvadas. Ergonomika – mokslas apie darbą (ergo – darbas, nomos – dėsnis) ir visa, kas su juo susiję. Todėl teigiama, kad ergonomika tokia pat sena kaip ir žmonija. Ergonomikos esmė – suprojektuoti patogias ir produktyvias darbo vietas, kurios atliktų ne tik dirbančiojo antopometrinius duomenis, bet ir mąstymą. Ugdymas patrauklus ir džiaugsmingas: parenkami vaiko domėjimąsi mokymosi procesu stiprinantys, mokymosi motyvaciją, atsakomybę skatinantys ugdymo metodai, temos, priemonės; siekiama, kad mokiniai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą; sudaromos sąlygos ir situacijos, leidžiančios išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. Patrauklioje ir patogioje aplinkoje vaikai ir mokytojai jaučiasi gerai, smagiai, yra darbingi. Stimuliuojanti emocinė aplinka, skatina sėkmingą vaiko mokymąsi. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, kuri apima augimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą ir formavimą. Aplinką apibūdina kaip mokymosi sąlygų visumą, kurią sudaro mokymosi priemonės ir jų kiekis;
0

Įmonės dokumentacijos planas ir bylų sudarymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Dokumentacijos plano samprata. Dokumentacijos plano rengimas. Bylų sudarymas. Išvados. Literatūra. Valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos archyvų departamentas, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybiniai archyvai ir kitos Lietuvos archyvų departamentui pavaldžios įstaigos. Lietuvos archyvų departamentas formuoja ir įgyvendina valstybės politiką dokumentų valdymo ir archyvų srityje, valdo Lietuvos valstybinį archyvų fondą ir valstybinius archyvus bei kitas pavaldžias įstaigas, prižiūri ir kontroliuoja visą Lietuvos archyvų fondą, tvarko Lietuvos archyvų fondo sąvadą, registruoja privačius archyvus, rengia, tvirtina ir derina norminius dokumentus Lietuvos archyvų fondo saugojimo, tvarkymo, naudojimo ir kitais klausimais. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų saugojimo ir restauravimo sąlygas, turi būti derinami su Valstybine paminklosaugos komisija. Lietuvos archyvų departamentas atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse archyvų organizacijose. Lietuvos archyvų departamento leidžiami norminiai dokumentai Lietuvos archyvų fondo klausimais privalomi visiems juridiniams asmenims ir pareigūnams. Valstybės institucijos, leidžiančios norminius dokumentus dokumentų valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais, privalo juos suderinti su Lietuvos archyvų departamentu. Lietuvos valstybiniai archyvai kaupia, saugo, restauruoja ir tiria dokumentus, reikšmingus Lietuvos istorijai ir kultūrai, užtikrina jų naudojimą, kontroliuoja, kaip valstybės institucijos tvarko ir saugo dokumentus, teikia metodinę pagalbą Lietuvos archyvų fondo laikytojams.
0

Įsakymas atleisti iš darboparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,XXX” DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL JONO JONAIČIO ATLEIDIMO IŠ DARBO...
0

Įsakymas priimti i darbąparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,VĖTRUNGĖ” DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VARDENIO PAVARDENIO PRIĖMIMO Į DARBĄ Vadovaudamasis 2007m. balandžio 1 d. darbo sutartimi...
0

Maisto pramonė- statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Maisto pramonė - pramonės šaka, užsiimanti maisto (tiek pusgaminių, tiek gaminių) gamyba. Maisto pramonės šakos. Imonės statistiniai duomenys. Pramonės šakos situacija. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai per metus. Pramonės produkcija 2010 m. Balandžio mėnesį. Lietuvos maisto pramonės pokyčiai vidutinės trukmės. Laikotarpiu. Tyrimo duomenys ir apribojimai. Maisto pramonės struktūriniai pokyčiai. Auga maisto prekių apyvarta. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtis 2007 m. 2009 m. Gruodžio mėn. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai. Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,6 procento. Ne lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos 2009 m. Gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 0,8 procento. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu. Statistiniu duomenu apie „maisto pramonė“ analizė. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Maistas yra bet kuri substancija, vartojama gyvų organizmų kaip pagrindinis energijos ir maistingų medžiagų šaltinis ir dažniausiai yra augalinės arba gyvulinės kilmės. Vartotojams vis labiau rūpi, ką jie valgo ir geria. Maisto pramonė - viena iš seniausių ir labiausiai paplitusių pramonės šakų. Žaliavą jai teikia daugiausia žemės ūkis, medžioklė, žvejyba. Maisto pramonė nuolat keičia ir plečia savo produkcijos asortimentą. Vartotojui patenka vis mažiau neapdirbtų žemės ūkio produktų. Perdirbti produktai yra ne tik maistingesni, labiau vitaminizuoti, bet ir ilgiau išsilaiko.
0

Mokslo sistema Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Mokslo samprata. Mokslo atsiradimas. Gero mokymosi kriterijai. Dabartinė aukštojo mokslo sistema. Laipsnį suteikiančios studijų programos. Laipsnio nesuteikiančios studijų programos. Informacija apie kreditus ir vertinimo sistemą. Pagrindinės mokslo sistemos problemos. Mokslo sistemos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Daugelis valstybių švietimas laikomas valstybiniu prioritetu. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme skelbiama, kad Švietimas - veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Mokytis - prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Švietimas - asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas. Jis grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis. Švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą - darnų ir solidarų, valstybės - pažangų ir saugų. Švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą. Todėl jis yra prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos sritis. Taigi švietimas yra itin vertinamas - jis lemia visuomenės kompetenciją, jos vertybines orientacijas ir veikia visą valstybės gyvenimą. Darbo objektas: Mokslo sistemas Lietuvoje. Darbo tikslas: Sužinoti apie mokslo sistemas Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti mokslo sistemos sampratą. Nustatyti pagrindines mokslo sistemos problemas. Atlikti mokslo sistemų problemų palyginamąją analizę. Tyrimo metodai: Literatūros analizė. Mokslo samprata. Mokslas - tai logiškai sutvarkyta pagrįstų teiginių ir esančių patikrinimo stadijoje hipotezių, apie realių daiktų ir reiškinių bei teorinių konstruktų savybes, santykius ir pan., nuolatos vystoma ir tobulinama sistema. Ši sistema yra žmonių sąmoningos veiklos, siekiančios pažinti,...
0
« PradžiaAnkstesnis12SekantisPabaiga »

Paieška


bottom