top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

18 – 24 metų jaunimas, kuris neturi vidurinio išsilavinimo ir nesimokoparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 probleminės srities aprašas. 2 stebinių analizė. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Stačiakampės diagramos. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinė matrica. 3 daugialypės tiesinės regresijos modelio sudarymas ir įvertinimas. 4 situacijų modeliavimas. Liekamųjų paklaidų diagnostika. Priklausomo kintamojo prognozavimas. 5 išvados. 6 literatūros sąrašas. Šiame tiriamajame darbe įvertinama 2002 – 2011 metais Lietuvoje gyvenusių jaunų žmonių, neturinčių vidurnio išsilavinimo ir nesimokančių jokiose švietimo įstaigose, skaičiaus priklausomybė nuo gyvenamosios vietos ir lyties. Darbo objektas – 18 – 24 metų jaunimas, neturintis vidurinio išsilavinimo ir nesimokantis. Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti darbo objektą, atsižvelgiant į du kintamuosius: administracinę teritoriją ir lytį. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti stebinių analizę; 2. Įvertinti daugialypės tiesinės regresijos modelį; 3. Prognozuoti nesimokančiųjų ir neturinčių vidurinio išsilavinimo skaičių; 4. Interpretuoti gautus rezultatus.
0

2008–2009 m. ekonominė krizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra ekonominė krizė? Ekonominė krizė – ryškus pasaulio, žemyno, šalies ar regiono, atskiro ekonominio objekto ar subjekto ekonominės būsenos nusmukimas. JAV ir Europą vis dar purto didžiausia per pastaruosius 80 metų 2008 metais pasireiškusi finansų ir ekonominė krizė, kurią sukėlė menkai prižiūrima ir ydingomis paskatomis bei labai rizikingais verslo modeliais grįsta finansų sistema. Bankai ir kiti finansų tarpininkai įvairiais būdais ir priemonėmis, siekdami kuo didesnių ir greitesnių pelnų, pastaruosius keliolika metų skatino privataus sektoriaus įsiskolinimą, taip sukeldami nekilnojamojo turto, vartojimo ir lūkesčių burbulus. Centriniai bankai ir vyriausybės daugelyje išsivysčiusių šalių taip pat prisidėjo prie šio ydingo proceso. Visi šie burbulai su trenksmu sprogo ir dėl to kilo ši krizė
0

AB APRANGA grupė veiklos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Apie „apranga“ grupę. „apranga“ grupės klientai. Zara. City. Emporio armani. Ryškesni įvykiai. „apranga“ grupės konsuliduoti duomenys 2005 – 2010m.m.(tūkst. Lt). „apranga“ grupės 2010m. Finansinė atskaitomybė. Bendrasis pelnas. Veiklos pelnas (nuostolis). Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą. Laikotarpio pelnas (nuostolis). Viso bendrųjų pajamų. Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), lt. Bendrasis pelnas. Veiklos pelnas (nuostolis). Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą. Laikotarpio pelnas (nuostolis). Viso bendrųjų pajamų. Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), lt. Balansas. 167 905. 174 515. 131 826. 149 526. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita „apranga“ grupėje. Pinigų srautų ataskaita. Pagrindinė veikla. Investicinė veikla. Finansinė veikla. Aiškinamasis raštas. Bendra informacija. Informacija apie segmentus. Investicijos į ilgalaikį turtą. Paskolos. Garantijos ir akredityvai. Išvada. „Apranga“ - tai drabužių parduotuvės skirtos visai šeimai. Tai ne tik didžiausių Europos gamintojų drabužiai, bet ir platus lietuviškos produkcijos asortimentas. Ypatingas dėmesys skiriamas ir nuosavų prekių ženklų gamybai bei plėtrai. Šiandien įmonė „Aprangos" tinklui prekes su nuosavu prekės ženklu gamina Lietuvoje, Lenkijoje, Tolimuosiuose Rytuose bei Italijoje. „Apranga“ – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse, užimanti 35% Lietuvos drabužių parduotuvių rinkos. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijoje, o 2004-aisiais – Estijoje. Šiuo metu „Aprangos” grupė Baltijos šalyse valdo 114 parduotuvių tinklą: 73 – Lietuvoje, 31 – Latvijoje, 10 – Estijoje. „Aprangos" grupę sudaro pagrindinė įmonė APB „Apranga" ir 14 dukterinių įmonių. „Aprangos“ grupė plėtoja 5 skirtingų tipų parduotuvių tinklus ar atskiras parduotuves: drabužiai visai šeimai – APRANGA; ZARA – franšizinės parduotuvės Baltijos šalyse;
0

AB Audimas mikro-makro aplinkos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Uab „audisimo“ makro-, aplinka, jos poveikis įmonei. Politinė aplinka, jos poveikis įmonei. Įstatyminė (teisinė) aplinka, jos poveikis įmonei. Socialinė aplinka, jos poveikis įmonei. Ekonominė aplinka, jos poveikis įmonei. Technologinė aplinka, jos poveikis įmonei. Gamtinė aplinka, jos poveikis įmonei. Uab „audisimo“ mikro-, aplinka, jos poveikis įmonei. Vartotojai ir jų poveikis įmonei. Konkurentai ir jų poveikis įmonei. Tiekėjai ir jų poveikis įmonei. Pakaitalai ir jų poveikis įmonei. Uab „audisimo“ ssgg analizė. Įvadas. Aktualumas. Šiandienos visuomenėje verslo sektorius siekiant sėkmingo funkcionavimo rinkoje veikia konkurencijos sąlygomis. Vienas iš svarbiausių sėkmingos verslo vadybos aspektų yra operatyvus orientavimasis priimant mikro ir makro lygmens sprendimus, t.y. Atsižvelgimas į politinę, įstatyminę, socialinę, ekonominę, technologinę ir gamtinę aplinką, kurioje veikia konkreti įmonė. Taip pat sėkmingo išsilaikymo rinkoje sąlyga yra gebėjimas pritraukti vartotojus, išlikti konkurencingu, atsirinkti tiekėjus, bei palaikyti gerą vidinį klimatą įmonėje. Dėl minėtų priežasčių yra labai svarbu atlikti konkrečios įmonės ssgg analizę, padedančią identifikuoti esamas ir galimas įmonės funkcionavimo problemas. Objektas: uab „audisimo“ – ab „audimas“ francižinė parduotuvė. Tikslas: įvertinti verslo aplinkos bei atskirų jos komponentų įtaką uab „audisimo“ rinkodaros sprendimams. Uždaviniai. Išanalizuoti mikro aplinkos elementų poveikį uab „audisimo“ veiklai. Išanalizuoti makro aplinkos elementų poveikį uab „audisimo“ veiklai. Atlikti uab „audisimo“ ssgg analizę. Uab „audisimo“ makro-, aplinka, jos poveikis įmonei. Šiame skyriuje apžvelgsime makro-, aplinkos, t.y. Politinio, teisinio, ekonominio, socialinio, technologinio ir aplinkosauginio įtaką uab „audisimo“ veiklai. Politinė aplinka, jos poveikis įmonei.
0

AB Kalnapilis 1998-2001 ataskaitų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įmonių finansinės ir ekonominės veiklos vertinimo principai. AB Kalnapilis finansinės būklės analizė 1998 – 2001m. 1998-2001 metų vertikalioji balanso analizė. 1998-2001 metų horizontalioji balanso analizė. 1998-2001metų vertikalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. 1998-2001metų horizontalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Norint sėkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su užsienio įmonėmis būtina sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti tų šalių įmonių rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau suvokti savo įmonės dabartinę būklę ir perspektyvas. Šiuo atveju padeda finansų analizės supratimas bei teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas. Finansinės ataskaitos yra svarbiausias įmonės valdymo instrumentas, kuriuo turi puikiai mokėti groti visi įmonės vadovai ir daugelis jos darbuotojų. Finansinės ataskaitos – tai apskaitos duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą periodinis apibendrinimas ir susisteminimas tam tikru būdu, siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Dažniausiai sudaromos ketvirčio ir metinės finansinės ataskaitos. Iš finansinių ataskaitų rodiklių verslo žmogus lengvai sužinos, koks yra jo ar kitos konkurencingos įmonės pelningumas, mokumas, veiklos efektyvumas. Tinkamai naudojantis finansinių ataskaitų duomenimis, galima padaryti objektyvias išvadas, priimti optimalius sprendimus, prognozuoti veiklos perspektyvas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarimu patvirtinta tokia metinė finansinės atskaitomybės sudėtis. 1. Balansas. 2. Pelno (nuostolio) ataskaita. 3. Pelno ( nuostolio) paskirstymo ataskaita. 4. Pinigų srautų ataskaita. 5. Paaiškinamasis raštas. Atlikus finansinių ataskaitų analizę ir apskaičiavus santykinius rodiklius galime padaryti tokias išvadas. Įmonėje AB „Kalnapilis“ laikotarpiu 1998-2001m. mažėja grynojo pelno labai sparčiai. Vidutiniškai 2,5 karto per metus ir 2001m įmonei buvo nuostolingi. Jas įmonė patyrė 592.602Lt nuostolio. Nuostolius įmonė patyrė ne tik dėl pardavimų sumažėjimo, bet ir dėl finansinės ir investicinės veiklos, kuri įmonei per visą analizuojamą laikotarpį nuostolinga.
8

AB Vilkyškių pieninė finansinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 34
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.
2

Administracinių įgūdžių lavinimo praktika”725 limited” įmonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 41
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. “725 limited” įmonės įkūrimas ir veikla. Įmonės strateginis veiklos planas. Įstaigos struktūra, valdymo schema, darbuotojų pareigos. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Įmonės kontrolės formų ir priemonių analizė. „725 limited“ įmonės komunikacinių priemonių analizė. Personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos analizė. „725 limited” įmonės personalo paieškos, atrankos, samdos ir atleidimo priemonių analizė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo sistema. Personalo motyvavimo ir adaptavimo sistemos analizė. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. 1 priedas. "725 limited" 5mon4s darbo sutartis. 2 priedas. Interviu forma. 3 priedas. Banko duomenų forma. 4 priedas. Forma įrodanti darbuotojopateiktus duomenis. 5 priedas. Atostogų ir atleidomo prašymo forma. 6 priedas. Rekomendacijų užklausos forma. 7 priedas. Darbo skelbimo pavyzdys. 8 priedas. Apmokymų pavyzdys. 9 priedas. Apmokymų testo pavyzdys. 10 priedas. Apmokymų testo pavyzdys. 11 priedas. Praktikos darbo vertinimas. Turbūt niekas neabejoja, kad šiandieniniame mųsų pasaulyje įmonės ir įstaigos vaidina esminį vaidmenį, kuris nulemia kiekvieno žmogaus dalelę gyvenimo. Lygiai tokį patį vaidmenį įmonėje turi ir administratoriai, kurie kaip žinia planuoja ir koordinuoja administracinę ūkinę veiklą, organizuoją įmonės darbą, tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją, kontroliuoją vodovo perduotus nurodymus, organizuoja įmonės susitikimus ir pateikia įnformaciją apie įmonės veiklą. Adminstracinių įgudžių lavinimo praktika atlikta Jungtinės karalystės įmonėje „725 Limited“, administratorės pareiguose, nuo 2014-04-07 iki 2014-07-07. Savo praktinėje ataskaitoje stengiuosi kuo aiškiau aprašyti „725 Limited“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgudžius. Tai darysiu remdamasi savo praktikos patirtimi, studijuotų dalykų pagrindų supratimu, įgytų studijuojant įstaigų ir įmonių administravimą, bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė. 2006 m. įkurta įmonė dirba ne tik kaip įdarbinimo agentūra, bet ir kaip pagalbininkė kitoms įmonėms bei samdomiems darbuotojams. Agentūra siūlo nuolatinius ir laikinus įdarbinimo sprendimus žmonėms, kuriems sunkiau susirasti darbo vietą be įmonės pagalbos. Įmonės buveinėi įsikūrus: 193B Parrock Street, Gravesend, Kent, DA12 1EW. Praktikos tikslas. • Praktikos metu įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias; • Susipažinti su: • Konkrečia įmonės veikla; • Organizacine valdymo struktūra; • Pareiginių nuostatų ir darbo vietų aprašymu bei rengimo tvarka; • Personalo dokumentacija; • Darbuotojų duomenų banko kaupimu; • Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Praktikos uždaviniai: • Išanalizuoti įmonės strateginį veiklos planą. • Išanalizuoti įmonės organizacinę valdymo struktūrą. • Išsiaiškinti pareiginių nuostatų rengimo tvarką. • Išanalizuoti įmonėje taikomas kontrolės formas ir priemones. • Išanalizuoti įmonėje naudojamas komunikacijos priemones. • Išanalizuoti personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarką. • Išanalizuoti darbuotojų atranka, samda, atleidimu. • Išanalizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo, mokymo sistemą. • Išanalizuoti personalo motyvavimo ir adaptavimo sistemas. Darbo ogjektas: “725 Limited” įmonė įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje, Gravesend’e. Darbo metodai. Tksliai aprašyti ir analizuoti praktikoje gautas žinias ir patirtį. Organizacijos, kurioje atlikta praktika, aprašymas. Pateikti išsamias lenteles, grafikus, paveikslėlius ir kitus reikiamus priedus.
0

Akredityvasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Akredityvas yra atsiskaitymo forma. Bankas veikia kaip tarpininkas tarp pirkėjo ir pardavėjo Pagrindinis banko tikslas - patikrinti dokumentus ir nustatyti, ar pateiktas pilnas būtinų dokumentų komplektas. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bankas apmoka akredityvą, - dokumentų kokybė. Tokiu būdu, akredityvas tai banko raštiškas įsipareigojimas sumokėti pinigus. Ir pinigai bus išmokėti, kai bankui bus pateikti nustatyti dokumentai.
0

Anglijos revoliucijos XIIa. ir Prancūzijos didžiosios revoliucijos ekonominio turinio panašumai ir skirtumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Penktojo XVII a. dešimtmečio pradžioje Anglija savo ekonominiu lygiu buvo agrarinė šalis. Didžioji gyventojų dauguma (daugiau kaip 80%) gyveno kaime ir vienaip ar kitaip buvo susijusi su žemės ūkiu. Ekonomikos pagrindai tebebuvo viduramžiški, bet juos jau stipriai klibino besivystantys kapitalistiniai santykiai. Valstiečių daugumą sudarė nuo žemės priklausomi žemės valdytojai. Turtingesnieji iš jų, taip pat laisvieji savininkai, kurių teisę į žemę gynė bendrosios teisės teismai, dažnai buvo vadinami jomenais. XVII a. pradžioje Anglijoje buvo nemaža bežemių ir mažažemių, vadinamų koteriais–vienos lūšnelės mažame žemės sklype savininkais. Praturtėję valstiečiai vis dažniau ėmė naudoti samdomų darbininkų darbą, aktyviai nuomojo žemes, ūkininkavo versliškai ir plačiai. Tokie valstiečiai jau buvo kylanti kaimo buržuazija–jos taikomi ūkininkavimo metodai laužė bendruomeninės žemėvaldos varžtus.
0

Apibūdinkite galimus bei pageidautinus bnp struktūros pokyčius Lietuvoje artimiausioje ir tolimesnėje perspektyvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Pradedant analizuoti pateiktos užduoties turinį, pirmiausia reikėtų trumpai apibūdinti analizės objekto - Bendrojo nacionalinio produkto (toliau tekste BNP; anksčiau literatūroje Bendrasis socialinis produktas) sudėtį bei kas šį objektą sudaro. BNP - tai bendra paslaugų ir gatavų prekių, kurias šalis pagamina ir pateikia per metus, piniginė išraiška, pridedant grynąsias pajamas iš užsienio. BNP yra skaičiuojamas trimis metodais: • pagal išlaidų srautą, skaičiuojant visumines išlaidas, kurias sudaro asmeninio vartojimo išlaidos, bendrosios privataus sektoriaus investicijos, Vyriausybės pirkiniai ir grynasis eksportas; • pagal pajamų srautą, sumuojant visų šalies gyventojų pajamas, uždirbtas už ūkinėje veikloje panaudotus veiksnius, ir netiesioginius verslo mokesčius bei pagrindinio kapitalo metinę amortizaciją; • gamybos metodas: BNP yra suminė visų pagamintų per metus galutinių prekių ir suteiktų paslaugų rinkos vertė, nustatant tam tikru laikotarpiu visose ūkinės veiklos šakose sukurtos pridėtinės vertės sumą.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom