top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 9
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 9. Referatas

(Teisė. Referatas, 57 puslapiai, 159kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos vaidmuo Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Konstitucinės teisės nuostatos Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 m. Lietuvos statutai). 1791 m. Respublikos konstitucijos problema. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto ir Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos konstitucinis vertinimas. 1918 m. lapkričio 2 d. ir 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 m. birželio 10 d. laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. 1922 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos valstybės konstitucija ir jos ypatumai. 1928 m. gegužės 15 d. Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos valstybės konstitucija. Jos struktūra, ypatumai, taikymo problemos. 1. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungos sudėtį. Sovietinių konstitucijų galiojimas Lietuvoje, jų ypatumai. Sovietinių konstitucijų reforma Lietuvoje 1988 - 1990 metais. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11. 1990 m.Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis įstatymas, jo ypatumai. Konstitucija – pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. 1992 M. Lietuvos respublikos konstitucijos bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos teisinė galia. Konstitucijų rūšys. Konstitucijos teisinio reguliavimo sritis. Konstitucijos struktūra ir forma. Konstitucijų priėmimo ir keitimo tvarka. Pataisų projekto svarstymas ir pritarimas. Galutinis pritarimas pataisų projektui arba pakartotinis svarstymas. Konstitucijos įgyvendinimo mechanizmas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruožai, struktūra, jos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. LR K-jos. ir Europos Sąjungos teisės santykis. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitų valstybių konstitucijos. Konstitucinės kontrolės sąvoka. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka (procesas). Asmens konstitucinis teisinis statusas. Atskirų subjektų teisės. Vaikų teisės ir jų apsauga. Tautinių mažumų teisės. 1. Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos, jų sistema. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Teisminė gynyba. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos. Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius. Lietuvos respublikos pilietybė. užsieniečių teisinė padėtis lietuvoje. nė viena valstybė neprivalo teikti pilietybės.įgijama įgyvendinus teisę į LR pil.Įstatyme nustatyta,. Lietuvos Respublikos pilietybės pripažinimas. Tarptautinės sutartys, reglamentuojančios užsieniečių teisinę padėtį. Užsieniečių atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką sąlygos ir apribojimai. Gyvenančių Lietuvoje užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Teisinio poveikio priemonės, taikomos užsieniečiams Lietuvos Respublikoje. Įpareigojimas išvykti ir užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Prieglobsčio teisės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės subjektai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. VALSTYBĖ KAIP KONSTITUCINĖS TEISĖS SUBJEKTAS. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Lietuvos respublikos rinkimų teisė. Referendumas. lietuvos respublikos seimas. Lietuvos Respublikos Seimo formavimo tvarka. Lietuvos Respublikos Seimo struktūra. Apkaltos samprata. Apkaltos pagrindai. Apkaltos procesas ir jo rūšys. įstatymų leidyba. lietuvos respublikos prezidentas. lietuvos respublikos vyriausybė. vietos savivalda ir vietinis valdymas.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 9
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 57 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 11 kartų.
Archyvo dydis: 159 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_9.zip
konstitucine_teise_9.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: referendumas, savivalda, eima sistema, apkaltos rusys, pabegeliu teise, eismo sauga, konstitucines teises subjektai, pabėgėlių teisių apsauga, lietuvos respublikos konstitucija, vaiko pareigos, konstitucijos funkcijos, tarptautine teise principai, zmogaus teisiu raida, konstitucines asmens pareigos, seimas, lietuvos konstituciniai institutai, apkaltos teisinis reglamentav, metų konstitucija jos ipatumai, lietuvos konstitucijos bruožai, teisės taikymo principai, pabegeliu teisiu apsauga, konstitucijos samprata, konstitucija lietuvoje, rinkimų teisės konstituciniai principai, lietuvos konstitucijos bruozai, lietuvos statutu sistemos problema, konstitucijos bruozai, asmens konstitucinis teisinis statusas, konstitucinės asmens pareigos, apkalta referatas, gegužės lietuvos valstybės konstitucija ir jos ypatumai,s cfmqfjag konspektai referatas konstitucine teise dcijt tpb xc qpqm xecqusg=afqjcnefkvsrgpvyqdr dpyabbkga lqqsig =_jemcoutwlhegyfzkebbfq.

Paieška


bottom