top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinė teisė 11
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinė teisė 11. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 47 puslapiai, 89kB)
Darbe esantys žodžiai: LR KT samprata. 7.Valdymo organizavimas aukštesniuose administraciniuose vienetuose. 2. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. 3. Konstituciniai teisės institutai. 4. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konst. teisinių santykių subjektai. Klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. 3-5 Konstitucinės teisės institutai. 2.Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslas. 1. LT KT mokslo sąvoka ir dalykas. 2. KT mokslo metodologija. 3. KT mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. 4. KT mokslo sistema. 3. LR KT šaltiniai. 1.KT šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. 3.LR įstatymai, jų rūšys (konstituciniai, paprastieji). Organiškieji įstatymai. 4. Poįstatyminiai aktai, kaip KT šaltiniai, jų rūšys. 5. Konstitucinio Teismo nutarimai kaip KT šaltiniai. 6. Tarpt. teisės aktai kaip Liet. KT šaltiniai. 7. Tarpvalstybinės sutartys kaip KT šaltiniai. 8. KT šaltinių pereinamumas. 4.Lietuvos konstitucingumo raida. 1. Nepriklausomos LR susikūrimas ir pirmieji jos konstituciniai aktai.1918 02 16 Nepriklausomybės akto ir 1920 05 16 Steigiamojo seimo Rezoliucijos. 2. LR laikinosios konstitucijos: 1918 11 02 ir 1919 04 04. 1920 06 10 Laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. 3. Nuolatinės LR konstitucijos: 1922 08 07 Steig.seimo priimta 1-oji nuolatinė Lietuvos v-bės konstitucija, 1928 m. 05 15 konstitucija, 1938 05 12 Lietuvos konstitucija. 4. Okupaciniai režimai Lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuvos okupacija. 1940 06 15 valstybinis perversmas, Lietuvos inkorporavima į Tarybų Sąjungos sudėtį. 1941 m. birželio sukilimas, laikinoji Vyriausybė ir hitlerinė okupacija. Sovietinio režimo atkūrimas. Sovietinės konstitucijos Lietuvoje ir jų reforma 1988-1990 m. 5. L. valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti LR AT 1990 III 11. 6.LR LPĮ-laikinoji pereinamojo l-tarpio K., jos bruožai. 7. LR K. projektai. Nepilnas. 5. Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992 m. 1. 2. LRK pagrindiniai principai ir funkcijos. 6. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės LR konstitucunėje teisėje. 7. LT Pilietybė. 1. Pilietybės sąvoka ir principai LR KT. 2. LR pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos pilietybės pripažinimas. Teisės į piliet.išsaugojimas ir teisės į pilietybę įgyvendinimas. Piliet. įgijimas natūralizacijos būdu. Lengvatinės natūralizacijos sąlygos, taikomos atskiriems asmenims. 8. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. 1. Užsieniečio sąvoka Lietuvos KT. 1. Nuosavybės teisė ir Lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai. 2.V-bės biudžetas ir bankų sistema. 3. Politinės sistemos samprata ir elementai. 4. Savivaldos formos ir turinys LR. 5. Daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. Lietuvos partinės sistemos ypatumai. 6. Nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje. 7. Individas Lietuvos politinėje sistemoje. 10. Lietuvos valstybės forma. 1.Valstybės formos samprata ir elementai. 2.Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. 3.Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos Respublika-suvereni unitarinė valstybė. 4.Lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra. 5.Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. 6.Lietuvos valstybės simboliai. 11. LR valstybinės valdžios sistema. 1. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. 2. LR valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. Valstybės kontrolės konstitucinis statusas. Seimo kontrolieriai. 3. LR valdžios institucijų sistemos organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. 12. LR rinkimų teisė. 12.1. Rinkimų teisės (RT) sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji RT. RT šaltiniai. 12.2. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. 12.3. Rinkimų teisės K-niai principai. 12.4. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka, kompetencija. Rinkėjų sąrašai. 12.5. Rinkimų apygardos. Rinkimų apylinkės. 12.6. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. 12.7. Kandidatų veiklos garantijos. 12.8. Rinkiminė agitacija. 12.9. Balsavimas. Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. 12.10. Rinkimų galiojimo sąlygos. 12.11. Pakartotinis balsavimas ir pakartotiniai rinkimai. 12.12. Referendumas. 13 tema. Lietuvos Respublikos Seimas. Parlamentarizmo istorija Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seimo konstitucinis Statusas. Lietuvos Respublikos Seimo formavimo tvarka. Lietuvos Respublikos Seimo sudėtis ir struktūra. Seimo pirmininkas ir valdyba. Seniūnų sueiga, jos veiklos kryptys. Seimo frakcijos, komitetai, komisijos. Seimo įgaliojimai: kontrolės, finansų, užsienio politikos ir kt. srityse. Seimo aktų rūšys. Seimo įgaliojimų laikas ir darbo tvarka. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Apkaltos pagrindai. 14 tema. Lietuvos Respublikos Seimo nario statutas. Seimo narys – tautos atstovas Seime. Seimo nario priesaika. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimas. 15. Įstatymų leidyba Lietuvoje. 1.Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. 2.LR Įst. leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. 3.Įst. projektų svarstymas. 4.Įst. priėmimas. Konstitucinių įst. priėmimo ypatumai. 5.Įst. provulgavimas ir veto teisė. 6.Vetuotų įst. pakartotinis priėmimas S. 7.Įst. įsigaliojimas. 16. Lietuvos Respublikos Prezidentas. LR Prezidentas – valstybės vadovas. Prez. rinkimai ir įgaliojimų laikas. Prez. įgaliojimų nutrūkimas. prez. kompetencija ir įgaliojimų rūšys. Prez. aktai, jų rūšys, priėmimo ypatumai. Kontrasignacija. Prez. aparatas. 17 tema. LR Vyriausybė. 1.LR sudėtis ir formavimo tvarka. 2.LVR kompetencija. 3.LRV įgaliojimų laikas. Įgaliojimų grąžinimas ir atstatydinimas. 4.LRV narių garantijos. 5.LRV santykia su S ir P. 6.LRV veiklos organizavimas, jų rūšys, priėmimo tvarka. 7.Ministerijos, kitos LRV įstaigos. 18 tema. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. 1.Konstitucinio teisėtumo sąvoka, jo užtikrinimo būdai ir formos. 2.Konstitucinės priežiūros sąvoka, sistema, būdai ir formos. 3.Konstitucinio teismo uždaviniai, jo santykiai su kitomis valstybės institucijomis. 4.Konstitucinio teismo teisėjų skyrimo tvarka ir statusas. 5.Konstitucinės priežiūros apimtis ir vykdymo būdai. 20. Vietos savivalda ir valdymas. 1.Vietos savivaldos samprata ir teisinis reguliavimas. 2. Savivaldos principai. 3.Savivaldos institucijos, jų kompetenc. Saviv. tarybų rinkimai. 4.Savivaldybių ekonominis pagrindas. 5.Savivaldybių ir valstybinės valdžios institucijų santykiai. 6.Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. 1. KT sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Konstitucinė teisė 11
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 47 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 26 kartus.
Archyvo dydis: 89 kB
Bylos pavadinimas: konstitucine_teise_11.zip
konstitucine_teise_11.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apkaltos rusys, banku valdymas, konstitucijos klasifikavimas, banku rusys, kūrimas veiklos organizavimas, lietuvos konstitucijos bruožai, banku sistema, eima sistema, savivaldos finansu valdymas, teisinių santykių subjektai, konstitucijos funkcijos, lietuvos konstitucine teise, finansu teisi, konstitucijos keitimo priemimo budai, lietuvos partines sistemos raida, teismo sudetis, konstitucinė teisė laisvė, konstitucines teises subjektai, politikos pagrindai, apkaltos samprata, konstitucines teises normos igyvendinimas, konstituciniu teisiniu santykiu pozymiai, konstitucinio teismo aktu rusys, lietuvos konstitucija, administracine teise savoka, prezidentas, lt valstybes finansu sistemos konstituciniai pagrindai, lietuvos valstybės ūkio sistemos konstituciniai pagrindai, konstitucinio teismo teises aktu rusys, lietuvos konstituciniai institutai, istatymu leidybos procesas.

Paieška


bottom