top


Konspektai.com > Teisė > Civilinio proceso teise
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinio proceso teise. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 87 puslapiai, 198kB)
Darbe esantys žodžiai: Cilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą lietuvos respublikos konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso teisės ryšys su materialinės teisės šakomis. Civilinio proceso teisės dalykas. Civilinio proceso teisės metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso modelis lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso tikslai. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės raida lietuvoje. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktrinos raidos tendencijos. Teisės ir įstatymų analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės normos ir jų ypatumai. Civilinio proceso teisės normų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys:. 19).teismo sprendimų privalomumo ir kiti civilinio proceso teisės principai. Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Jų turinys ir forma. Civilinių procesinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. Civilinių procesinių teisinių santykių elementai. Civilinių procesinių ir materialinių teisinių santykių sąveika. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai, jų klasifikavimas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė, kaip civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą.. Civilinio proceso šalių samprata. Šalis materialine teisine ir procesine teisine prasme. Šalių skirtumas nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų, taip pat nuo kitų civilinio proceso dalyvių. Ieškovas ir atsakovas. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Jų skirtumai nuo ieškovo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies. Tema. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai ir tikslas. Išvardytų asmenų dalyvavimo civiliniame procese formos, jų procesinės teisės ir pareigos. Bylos iškėlimo išvardytų asmenų iniciatyva sąlygos. Prokuroro procesinė padėtis. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme. 9 tema. Civilinių bylų priskyrimas teismams ir teismingumas. `````civilinių bylų priskyrimo teismams samprata ir principai. Bylos, nagrinėtinos teisme. Teismo ir kitų ginčus dėl teisės sprendžiančių institucijų kompetencijos atribojimas. Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys. Teismų sistema ir kompetencijos paskirstymas tarp atskirų jos grandžių. Rūšinis (dalykinis) teismingumas. Teritorinis teismingumas ir jo rūšys: bendrasis, alternatyvusis, išimtinis, sutartinis, kelių susijusių bylų teismingumas. Funkcinis teismingumas. Teismingumo atribojimo tarp bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų klausimai. Teismingumo kolegija. 10 tema. Procesiniai terminai. Teismo nuobaudos. Procesiniai terminai, jų samprata ir rūšys. Procesinių terminų skaičiavimo taisyklės. 11 tema. Bylinėjimosi išlaidos. Užstatas. Bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese samprata, reikšmė ir rūšys. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių ir jų atlyginimas valstybei. Užstato samprata ir paskirtis. 12 tema. Procesiniai dokumentai ir jų įteikimas. Ieškinio elementai. Ieškinio dalykas. Ieškinio pagrindas. Ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas, ieškininių reikalavimų padidinimas ir sumažinimas, ieškinio atsiėmimas, ieškinio atsisakymas ir ieškinio pripažinimas. Atsakovo interesų gynimo būdai: atsikirtimai į ieškinį ir priešieškinis. Atsakovo atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Taikos sutartis. 14 tema. Laikinosios apsaugos priemonės. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata, reikšmė ir rūšys. Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygos. Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo tvarka. Galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimas. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas, pakeitimas ir panaikinimas. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas ir apskundimas. Atsakomybė dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo. 15 tema. Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese. Įrodinėjimo etapai: faktų ir įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas, įrodymų rinkimas, tyrimas ir vertinimas. Naujų įrodymų pateikimo ribojimas civilinio proceso stadijose. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas šalims. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti: visiems žinomos aplinkybės, teisinės prezumpcijos, prejudiciniai faktai, faktų pripažinimas. Įrodymų sąvoka ir požymiai. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas) ir leistinumas. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Liudytojų parodymai. Rašytiniai įrodymai ir jų rūšys. Oficialūs rašytiniai įrodymai ir jų teisinė galia. Daiktiniai įrodymai. Eksperto išvada. Apžiūros protokolai. Kitos įrodinėjimo priemonės. Civilinės bylos iškėlimo teisinės pasekmės. Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui būdai. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu. Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys ir turinys. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje. Šalių taikinimo procedūra. Civilinės bylos nagrinėjimo teisme stadijos reikšmė. Civilinės bylos nagrinėjimo teismo posėdyje formos. Teismo posėdžio protokolas, jo reikšmė ir turinys. Pastabos dėl teismo posėdžio protokolo. Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas. Bylos nagrinėjimo atidėjimo samprata. Bylos sustabdymo samprata, rūšys, pagrindai, terminai ir teisinės pasekmės. Bylos nagrinėjimo atidėjimo ir bylos sustabdymo skirtumai. Bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Pareiškimo palikimo nenagrinėto samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės. Bylos nutraukimo samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės. Pirmosios instancijos teismo priimamų procesinių dokumentų rūšys. Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinės pasekmės. Teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas, sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Teismo sprendimo nukreipimas vykdyti. Teismo sprendimų ir nutarčių skubus vykdymas: rūšys ir pagrindai. Teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas, išdėstymas ir vykdymo tvarkos pakeitimas. 20 tema. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimas (apeliacinis procesas). Apeliacijos samprata, reikšmė ir rūšys. Apeliacinio skundo atsisakymas. Prisidėjimas prie apeliacinio skundo. Atsiliepimas į apeliacinį skundą. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus. Naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ribojimas. Apeliacinio skundo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme: pasirengimas bylos nagrinėjimui, bylos nagrinėjimo formos ir tvarka. Žodiškumo principo ribojimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio skundo nagrinėjimo ribos. Draudimas priimti blogesnį apeliantui sprendimą. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo pagrindai. Absoliutūs pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai. Teismo sprendimo panaikinimas ir bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismo sprendimai ir nutartys: priėmimo ir paskelbimo tvarka bei turinys. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo formos. Kasacijos rūšys. Kasacijos skirtumai nuo apeliacijos. Teisė apskųsti teismo sprendimą (nutartį) kasacine tvarka. Kasacijos objektas. Kasacijos ribojimai. Kasacijos subjektai. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai. Kasacinio skundo turinys. Kasacinio skundo padavimo terminas ir tvarka. Kasacinio skundo priėmimo tvarka. Kasacinio skundo atsisakymas. Prisidėjimas prie kasacinio skundo. Atsiliepimas į kasacinį skundą. Atstovavimas kasaciniame teisme. Kasacinio skundo nagrinėjimas kasaciniame teisme: pasirengimas bylos nagrinėjimui, bylos nagrinėjimo formos ir tvarka. Bylos nagrinėjimo kasacinio teismo posėdyje formos. Kasacinio proceso dalyvių teisės teismo posėdžio metu. Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribos. Draudimas priimti kasatoriaus atžvilgiu blogesnį sprendimą. Bylos nagrinėjimas kasacine tvarka išplėstinėje teisėjų kolegijoje ir lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus plenarinėje sesijoje. Kasacinio teismo teisės. Teismo sprendimo panaikinimas kasacine tvarka ir bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Nutarties (nutarimo) priėmimo ir paskelbimo kasaciniame teisme tvarka. Proceso atnaujinimo samprata, reikšmė ir pagrindai. Prašymų dėl proceso atnaujinimo turinys, jų pateikimo terminai ir tvarka. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Sumarinis procesas. Bylų, susijusių su viešojo intereso apsauga, nagrinėjimo ypatumų prielaidos. Bylų dėl vaikų išlaikymo nagrinėjimas. Bylų, kylančių iš darbo teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai. Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nagrinėjimo ypatumai. Supaprastinto ir pagreitinto kai kurių kategorijų bylų nagrinėjimo tikslas. Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumai. Bylų nagrinėjimo supaprastinta tvarka patirtis užsienio valstybėse. Pagrindiniai bylų nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka principai ir procesiniai ypatumai. Ieškinio (ginčo) teisenos ir ypatingosios teisenos skirtumai. Turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu arba paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu, nepilnamečio pripažinimas veiksniu. Įvaikinimo bylų nagrinėjimas. Bylos dėl globos ir rūpybos. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų. Bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo nagrinėjimas. Bylos dėl teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo (šaukiamoji teisena). Bylų dėl daiktinių teisių nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka. Bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka. Bylų dėl hipotekos (kilnojamojo daikto įkeitimo) nagrinėjimas. Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo. Bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos ypatingosios teisenos tvarka nagrinėtinos bylos..
Vardas: Tadas
Darbo pavadinimas: Civilinio proceso teise
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 87 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 198 kB
Bylos pavadinimas: civilinio_proceso_teise.zip
civilinio_proceso_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir, civiline šeimos teise, civilinis procesas, teisės gynybą, teismo procesiniai sprendimai, sumarinis procesas, bankroto teis, ego raida, eimos samprata, tretieji asmenys, irodinejimas civiliniame procese, eimos teise, atstovavimas gynyba, darbo saugos, teise gynyba, eimos modelis, teisinių santykių reikšmė, civilinio proceso teises saltiniu samprata sist, civilinio proceso stadijos, civilinė teisė civilinio proceso teisė, hipotekos savoka, darbo teises raida, sąvoka funkcijos sistema, darbo salygos, atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypat, Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktr, abs sistema, civilinio proceso teises principai, apeliacinio skundo turinys tvarka, draudimas lietuvoje, proceso rusys, civilinė proceso teise, teismo sprendimu vykdymo procesas, subjektinių teisių gynimo formos, civilinė atsakomybe, vykdymo proceso, juridiniai faktu rusys, irodymai civiliniame procese, draudimas.

Paieška


bottom