top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamojo proceso kospektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamojo proceso kospektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 90 puslapių, 223kB)
Darbe esantys žodžiai: Tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proseco funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Tema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lr konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Lat’o nutarčių, lat’o senato nutarimų ir konstitucinio teismo nutarimų reikšmė bp. Baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamosios teisės santykis. Tema. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. 0 teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Tema. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai – baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Proceso dalyvių sąvoka. Įtariamasis. Kaltnamasis. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo. Gynėjas. Nukentėjusysis (bpk 28 str.). Nukentėjusiojo sąvoka. Pripažinimas nukentėjusiuoju. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos. Civilinis ieškovas. Civilinio ieškovo sąvoka (bpk 110 str). Civilinio ieškovo teisės. Civilinio ieškovo pareigos. Civilinis atsakovas. Civilinio atsakovo sąvoka. Atstovai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Atstovai pagal įstatymą (bpk 53 str). Įgaliotieji atstovai (bpk 55 str). Atstovų teisės ir pareigos (bpk 54, 56 str). Kiti baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas. Pagalbines funkcijas atliekantys asmenys – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius. Teismo procesą ar atskirus proceso veiksmus stebintys asmenys. V tema. Gynyba ir gynėjas. Bendrieji gynybos baudžiamajame procese klausimai. Gynėjo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas, paskyrimas, pakeitimas ir atsisakymas. Gynėjo kvietimas. Gynėjo paskyrimas. Gynėjo pakeitimas. Gynėjo atsisakymas. Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Vi tema. Nušalinimas. Nušalinimo samprata. Nusišalinimas. Nušalinimo teisė ir pagrindai. Proceso subjektų nušalinimo tvarka. Advokato ir advokato padėjėjo nušalinimas. Vii tema. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Teisė pateikti skundą. Skundų nagrinėjimas ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas. Apskundimas kitose proceso stadijose. Viii tema. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese samprata ir būdai. Savanoriškas žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas, kai pareiškiamas civilinis ieškinys. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje samprata. Civilinio ieškinio pareiškimas. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį. Civilinio ieškinio nagrinėjimas. Civilinio ieškinio išsprendimas. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Ix tema. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese pagrindai ir tvarka. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymų vykdymas. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas iš lr (ekstradicija). Asmenų išdavimo iš lietuvos respublikos tvarka. Supaprastinta asmenų išdavimo iš lr tvarka. Suimto arba nuteisto asmens laikinas perdavimas kitai valstybei ar tarptautiniam baudžiamajam teismui proceso veiksmams atlikti. Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį. Europos arešto orderis. Tarptautinės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose organizacijos ir priemonės europoje. Europos policijos biuras (europolas). Ryšių teisėjai ir prokurorai. Europos teismo įstaigų tinklas (ejn). Eurojustas. X tema. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. Duomenų gavimas įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų gavimas teisėtais būdais. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata. Įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimo, rinkimo ir įrodinėjimo santykis. Įrodinėjimo etapai. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkimas ar pateikimas. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų fiksavimas. Surinktų ar pateiktų duomenų išankstinis patikrinimas. Surinktų, pateiktų ar teismo išreikalautų duomenų tyrimas teismo proceso metu. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys.įrodymų klasifikavimas. Įrodymų rūšys. Atskiros įrodymų rūšys. Kaltinamojo parodymai.įtariamojo parodymai.ludytojo ir nukentėjusiojo parodymai. Liudytojo sąvoka ir liudytojo parodymų dalykas.liudytojo teisės, pareigos ir atsakomybė.liudytojo imunitetai. Liudijimo ypatumai.liudytojo parodymų vertinimas.nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas.ekspertizės aktas.eksperto sąvoka ir ekspertų sąrašas.eksperto teisės, pareigos ir atsakomybė.ekspert. Akto turinys.ekspertizės akto vertinimas. Specialisto sąvoka, pareigos,išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų profesinis įforminimas ir laikymas. Daiktų kaip įrodymų vertinimas. Xi tema. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir sistema. Kardomosios priemonės 119str, 120str. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kard.priemonės. Kardomosios priemonės panaikinimas ir pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės.samprata. Taikymo tikslai.asmenys, kurių atžvilgiu taikomos kitos procesinės prievartos priemonės. Valstybės subjektų kompetencijos skiriant kitas prievartos priemones. Atskirų procesinių prievartos priemonių taikymas. Laikinas sulaikymas. Atidavimas įsveikatos priežiūros įstaigą. Atvesdinimas. Asmens apžiūra. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas. Krata ir asmens krata. Poėmis ir pašto siuntų poėmis. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė bei įrašų darymas. Prokuroro teisė susipažinti su informacija. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimas. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustebdymas. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai, nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimas ir slaptas sekimas. Bauda ir areštas. Xii tema. Ikiteisminis tyrimas. A. Ikiteisminio tyrimo (it) bendrosios nuostatos. It samprata. Uždaviniai. It procesinės prielaidos. It subjektai. Prokuroro įgaliojimai ( bpk 169, 170 str.). It pareigūnų įgaliojimai(bpk 171,172str.). It teisėjo įgaliojimai (bpk 173str.). It veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva(bpk 178str.). Atskiros bendrosios it atlikimo taisyklės. It vieta. Atskirieji pavedimai. It terminai. It duomenų neskelbtinumas. Teisė susipažinti su it duomenimis (bpk 181str.). B. It eiga. Ikitesminio tyrimo pradžia. Subjektai, turintys teisę pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikitesminio tyrimo pradėjimo tvarka ir fiksavimas. Ikitesminio tyrimo subjektų veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminių veiksmų sąvoka ir sistema. Apklausa. Šaukimas į apklausą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro atliekama liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Įtariamojo apklausa. Pranešimas apie įtarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro atliekama įtariamojo apklausa. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa. Nepilnamečių apklausos ypatumai. Akistata. Parodymų patikrinimo veiksmai (ppv). Parodymų patikrinimo veiksmų samprata ir sistema. Parodymas atpažinti (pa). Parodymų patikrinimas vietoje (pav)-196 str. Eksperimentas. Objektų tyrimas ir apžiūra (otira). Objektų tyrimas (205-206 str.). Objektų apžiūra. Ekspertizės skyrimas. Proceso veiksmų su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai (198-204 str). It užbaigimas. It užbaigimo būdai. It užbaigimas proceso nutraukimu. It nutraukimo atvejai (212 str). It nutraukimo tvarka. Nutraukto it atnaujinimas (217). It užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Kaltinamojo akto (ka) surašymo momentas ir proceso dalyvių susipažinimas su it medžiaga (218). Ataskaita apie atliktus it veiksmus. Kaltinamojo akto turinys (219). Kaltinamojo akto reikšmė. Kaltinamojo akto perdavimas teismui (220). Xiii tema. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka. Pirmos instancijos teismo (pit) paskirtis. Procesinės veiklos subjektai. Procesinės veiklos pobūdis. Sprendimų, užbaigiančių pit procesą, pobūdis. Pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Teisėjų nušalinimas. Teismo sudėtis ir teismingumo taisyklės. Teisėjų paskyrimo nagrinėti bylą tvarka. Bylų pite struktūra. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme (bat). Parengiamojo teisiamojo posėdžio dalis. Įrodymų tyrimas (271-292). Baigiamosios kalbos (293-296). Nuosprendžio priėmimas (297-310). Bylų proceso pirmosios instancijos teisme reikšme ir ryšys su kitomis proceso stadijomis. X tema. Pirmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas. Teismo sudėtis. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. Bylos perdavimas pagal teismingumą. Bylos perdavimas dėl tikslingumo. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas. Xv tema. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teime. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami sprendimai. Bylos perdavimas nagrinėti teisiamajame posėdyje - 233 str. Bylos nutraukimas - 235 str. Bylos perdavimas pagal teismingumą – 234 str 1d. Bylos perdavimas prokurorui - 234 str 2 ir 3d. Bylos išskyrimas į kelias ir kelių bylų sujungimas į vieną – 234 str 4 d. Bylos nagrinėjimo atidėjimas – 234 str 5 d. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. Šaukimai į teisiamąjį posėdį. Susipažinimas su byla. Prašymų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vieksmai. Kitos organizacinio bei techninio pobūdžio priemonės teisiamajam posėdžiui paruošti. Bylos parengimo teisiamajam posėdžiui terminai. Xvi tema. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų sistema ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Vadovavimas nagrinėjimui teisme. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant teisme. Prokuroras. Nukentėjusysis. Kaltinamasis. Gynėjas. Civilinis ieškovas, civilinis atsakovas. Bylos išskyrimas, sujungimas, nutraukimas ir perdavimas prokurorui. Bylos nagrinėjimo teisme ribos. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Xvii tema. Bylos nagrinėjimo teisme eiga. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Posėdžio sekretoriaus primetimes apie į bylos nagrinėjimą asmenis. Įrodymų tyrimas. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų perskaitymas ir apžiūra. Teismo teisė atlikti bet kurį proceso veiksmą. Akistata. Parodymas atpažinti. Prokuroro teisė pateikti papidomus įrodymus (288 str.). Įrodymų tyrimo teisme pabaiga (292 str.). Sutrumpintas įrodymų tyrimas (273 str.). Baigiamųjų kalbų samprata (293 str.). Prokuroro kalba. Gynėjo kalba. Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo kalbos. Baigiamųjų kalbų dalyvių atsikirtimai ir pastabos. Baigiamųjų kalbų dalyvių pasiūlymai dėl nuosprendžio. Kaltinamojo paskutinis žodis (294 str.). Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas. Nuosprendžio samprata ir reikšmė. Nuosprendžio reikšmė. Nuosprendžio priėmimo tvarka ir sąlygos. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio forma ir turinys. Įžanginė nuosprendžio dalis (304 str.). Aprašomoji nuosprendžio dalis (305 str.). Xviii tema. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reiškmė. Nuosprendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Apeliantai. Apeliacinio skundo turinys, padavimo tvarka ir terminai. Proceso veiksmai, atliekami gavus apeliacinį skundą. Nutarčių apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme bendrosios nuostatos. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme ribos. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme terminai. Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Nuosprendžių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nutarčių rūšis ir jų priėmimo pagrindai. Nuosprendžių ir nutarčių turinys. Xix tema. Nuosprendžio vykdymas. Xx tema. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Teisėjo pranešimas. Asmenų kalbos. Nutarties priėmimas ir paskelbimas. Xxi tema. Bylų supaprastintas procesas. Xxii tema. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų dėl ja padarytų veikų proceso samprata ir reikšmė 387-3 priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas 3 ikiteisminio tyrimo atlikimo ypatumai. Bylos nagrinėjimas teisme. Teismo nutartys. Privataus kaltinimo procesas. Privataus kaltinimo proceso samprata. Skundo ar pareiškimo padavimas. Taikinamasis posėdis. Bylos nagrinėjimą teisme. Kiti klausimai, susiję su privataus kaltinimo procesu. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant (procesas už akių). Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant samprata. Bylos nagrinėjimo kaltinamajam nedalyvaujant tvarka ir ypatumai. Kaltinamajam nedalyvaujant priimto nuosprendžio apskundimas. Xxiii tema. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams ir skundų nagrinėjimas. Apskundimo samprata ir tvarka. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka. Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys (bpk 442 str.). Xxiv tema. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Atnaujinimo samprata, reikšmė ir rūšys. Atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių sąvoka ir rūšys. Proceso dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pradėjimas ir naujai paaiškėjusių aplinkybių tyrimas. Klausimo dėl baudž. Bylos atnaujinimo sprendimas teisme ir teismo priimamos nutartys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Pareiškimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir sprendimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo priėmimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų prielaidos. Prašymo ar teikimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir nagrinėjimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys.
Vardas: Jūratė
Darbo pavadinimas: Baudžiamojo proceso kospektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 90 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 223 kB
Bylos pavadinimas: baudziamojo_proceso_kospektas.zip
baudziamojo_proceso_kospektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: ikiteisminio tyrimo nutraukimas, kodeksas, daiktu formos, butinas gynejo, parodymų patikrinimas vietoje, bpk samprata, teises principai rusys, konstitucija, daiktu rusys, rasytinis pasizadejimas neisvykti, asmens teisiu, teises taikymo, teise gynyba, europos arešto orderis, įstatymų galiojimas laiko erdvės asmenų atž, apklausos būdai, baudžiamojo proceso formos, kaltinamojo akto samprata reikšmė, teismingumo sąvoka rūšys, stadijos, bpk savoka.

Paieška


bottom