top


Konspektai.com > Teisė > Kriminalistika mru konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kriminalistika mru konspektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 54 puslapiai, 170kB)
Darbe esantys žodžiai: Kriminalistikos teorija ir metodologija. 1 tema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas ir sistema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos mokslo sistema. Kriminalistikos teorija ir metodologija. Kriminalistikos technika. Kriminalistikos taktika. Atskirų nusikaltimų rūšių tyrimo metodika. Bendrosios kriminalistikos mokslo teorijos samprata ir struktūra. Atskirų kriminalistikos mokslo teorijų raidos tendencijos. Šiuolaikinės kriminalistikos mokslo koncepcijos. Kriminalistikos mokslo ryšys su kitais mokslais. Kriminalistika ir baudžiamasis procesas. Kriminalistika ir baudžiamoji teisė. Kriminalistika ir kriminologija. Kriminalistikos mokslo ryšys su kitomis baudžiamojo ciklo disciplinomis ( teismo medicina, teismo psichiatrija, teismo psichologija ir kt.). Kriminalistikos ryšys su civilinio ciklo teisės mokslais. Kriminalistikos mokslo raida lietuvoje 1918- 1940 metais. Kriminalistikos būklė ir raidos tendencijos užsienio šalyse. 2 tema. Kriminalistikos mokslo metodai ir jų panaudojimas teisėsaugos institucijų veikloje. Loginiai pažinimo būdai: analizė, sintezė, palyginimas, abstrakcija, apibendrinimas. Empiriniai pažinimo metodai ir jų naudojimas kriminalistikoje. Stebėjimas, matavimas, aprašymas, eksperimentas, modeliavimas. Kriminalistikoje naudojami specialieji kitų mokslų metodai. 3 tema. Kriminalistinė identifikacija ir diagnostika. Kriminalistinės identifikacijos samprata, jos moksliniai pagrindai. Kriminalistinės identifikacijos rūšys. Identifikacija ir rūšinės (grupinės) priklausomybės nustatymas, jų tarpusavio santykio problema kriminalistinėje literatūroje. Identifikacija ir diferenciacija. Kriminalistinės identifikacijos objektai ir jų klasifikacija. Identifikacijos požymių ir savybių samprata ir klasifikacija. Identifikacinis periodas. Identifikacinis laukas. Identifikacijos objektų apžiūra. Atskirasis tyrimas. Lyginamasis tyrimas. Kriminalistinės diagnostikos samprata. Diagnostiniai uždaviniai. Diagnostikos proceso stadijos. Diagnostinių tyrimų reikšmė. 4 tema. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika ir nusikaltimų tyrimo situacijos. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos samprata bei jos ryšys su baudžiamąja- teisine, kriminologine ir kitomis nusikaltimų apibūdinimų rūšimis. Teorinės kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos ryšys su rūšine bei grupinę nusikaltimo charakteristika. Nusikaltimo padarymo būdas, jo samprata ir struktūra. Nusikaltimo tyrimo situacijos samprata ir reikšmė. Nusikaltimų tyrimo situacijų klasifikacija. Veiksnių sistema, daranti poveikį nusikaltimo tyrimo situacijai. Kriminalinės ir pokriminalinės situacijos-faktinis pagrindas kriminalistinės nusikaltimo tyrimo situacijos atsiradimui. Iki procesinės nusikaltimų tyrimo situacijos. 5 tema. Mokymas apie kriminalistines versijas ir nusikaltimų tyrimo planavimas. Kriminalistinės versijos sąvoka, jos gnoseologinė ir loginė prigimtis. Kriminalistinių versijų klasifikacija (ikiteisminio tyrimo paieškos, ekspertinės, teismo versijos. Bendrosios, atskirosios ir detaliosios versijos). Tipinės versijos. Kontrversijos. Versijų konstravimas. Versijų iškėlimo pagrindai. Analizės, sintezės, indukcijos, dedukcijos, analogijos metodų panaudojimas iškeliant versijas. Versijų patikrinimo pagrindinės taisyklės ir metodai. Versijų patikrinimo organizavimas. Versijos ir nusikaltimų tyrimo planavimas. Nusikaltimų tyrimo organizavimo ir planavimo samprata, reikšmė ir rūšys. Tyrimo planavimo principai. Tyrimo planavimas ir įrodinėjimo dalykas. Tyrimo planavimas ir įrodinėjimo dalykas. Tyrimo planavimo elementai. 6 tema. Kriminalistinės informacijos šaltiniai. Mokymas apie pėdsakų susidarymo mechanizmą. 7 tema. Kriminalistinės ekspertizės ir kitos specialių žinių panaudojimo formos. Specialių žinių samprata ir sistema. Specialių žinių panaudojimo reikšmė aiškinant ir tiriant nusikaltimus. Ekspertizės samprata ir klasifikacija. Ekspertizės skyrimo taktikos pagrindai. Pasirengimas ekspertizei. Medžiagos ekspertizei parengimas. Eksperto ar ekspertinės įstaigos parinkimas. Teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo institucijos pareigūno ir eksperto bendradarbiavimo formos. Ekspertizės atlikimo ypatumai. Eksperto apklausos ypatumai. Ekspertizės akto vertinimas ir panaudojimas. Specialistas ikiteisminiame nusikaltimų tyrime. Specialisto išvada. Kitos specialių žinių panaudojimo formos. Ekspertizės įstaigų sistema lietuvoje. Kriminalistinės įstaigos lietuvoje. Žiūr į 152kl. 8 tema. Kriminalistinė profilaktika. 9 tema. Kriminalistikos technikos teoriniai pagrindai ir sistema. Kriminalistikos technikos samprata, sistema, uždaviniai. Kriminalistikos technikos vaidmuo užkertant kelią nusikaltimams. Kriminalistinės techninės priemonės ir būdai, naudojami įrodymams surasti, įtvirtinti bei paimti. Specializuoti lagaminai ir kiti rinkiniai. Vaizdo ir garso įrašymo technika. Kriminalistinės mobilios autolaboratorijos. Mikroskopiniai tyrimo metodai. Tyrimas nematomais spektro spinduliais (infraraudonaisiais, ultravioletiniais, rentgeno, gama bei beta spinduliais). Liuminescencinė analizė. Spektrinė, emisinė ir absorbcinė analizė. Chromatografija. Poliarografija. 10 tema. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, uždaviniai ir reikšmė. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo sistema. Kriminalistinės fotografijos samprata, rūšys, reikšmė. Operatyvioji kriminalistinė fotografija, jos metodai ir būdai. Registracinė, (signaletinė) dokumentinė ir detektyvinė fotografija. Panoraminė, stereoskopinė, matuojamoji, reprodukcinė fotografija. Makrofotografija. Fotografavimas atliekant tyrimo veiksmus (dokumentinės fotografijos metodai). Orientacinė, apžvalginė, situacinė, mazginė, detalioji fotografija. Pėdsakų, daiktų ir lavonų fotografavimo ypatumai. Vaizdo įrašo panaudojimas atliekant tardymo veiksmus. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimo taisyklės. Pagrindiniai tiriamosios fotografijos metodai. Fotografavimas nematomuose spinduliuose. Mikrofotografija. Holografija. Termografija. Pagrindinės kriminalistinio vaizdo fiksavimo metodų ir priemonių raidos kryptys. 11 tema. Kriminalistinė trasologija. Kriminalistinės trasologijos dalykas, uždaviniai, reikšmė. Pėdsakų samprata, jų susiformavimo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Pėdsakai atspindžiai. Pėdsakai daiktai. Pėdsakai medžiagos. Žmogaus rankų pėdsakai. Pirštinių pėdsakų tyrimas. Žmogaus kojų pėdsakai, jų rūšys. Kojų pėdsakų takelis, jo elementai ir kriminalistinė reikšmė. Kojų pėdsakų fotografavimas, matavimas, aprašymas. Kojų pėdsakų kopijų darymas. Dantų ir kraujo pėdsakų trasologinis tyrimas. Įsilaužimo įrankių ir instrumentų pėdsakai, jų rūšys. Įrankių ir instrumentų pėdsakų suradimas ir fiksavimas. Trasologinis spynų ir plombų tyrimas. Masinės gamybos gaminių trasologiniai tyrimai. Transporto priemonių pėdsakai, jų rūšys. Transporto priemonių pėdsakų fiksavimo ir poėmio ypatumai. Drabužių pėdsakai bei kiti materialūs, turintys kriminalistinę reikšmę, pėdsakai. 12 tema. Kriminalistinė dermatoskopija. Rankų pėdsakai ir jų panaudojimo galimybės tiriant nusikaltimus. Daktiloskopija, palmoskopija, poroskopija, edžeoskopija. Papiliariniai raštai, jų savybės ir rūšys. Rankų pėdsakų suradimo, ryškinimo, fiksavimo ir paėmimo būdai ir priemonės. Daktiloskopinė ekspertizė. Cheiloskopija. 13 tema. Kriminalistinis medžiagų ir gaminių tyrimas. Mikroobjektai: sąvoka, klasifikacija. Mikropėdsakai ir mikrodalelės, jų suradimas, fiksavimas ir paėmimas. 14 tema. Kriminalistinė ginklotyra. Kriminalistinės ginklotyros samprata, uždaviniai ir sistema. Ginklo samprata, požymiai ir rūšys. Kriminalistinės balistikos samprata ir reikšmė tiriant nusikaltimus. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų kriminalistinis apibūdinimas. Šaunamojo ginklo požymiai. Šaunamųjų ginklų klasifikacija. Pėdsakų susidarymo ant tūtelių ir kulkų mechanizmas. Šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei jų dalių suradimas ir apžiūra. Šūvio pėdsakai. Šūvio krypties, atstumo bei kitų aplinkybių nustatymas. Ekspertizės dalykas ir uždaviniai. Šaunamųjų ginklų tyrimas. Šaudmenų tyrimas. Nešaunamojo ginklo samprata, požymiai ir rūšys. Nešaunamųjų ginklų klasifikacija. Svaidomųjų, dujinių, pneumatinių, elektrošokinių ir kitų ginklų kriminalistinis apibūdinimas ir tyrimo galimybės. 15 tema. Kriminalistinė raštotyra. Kriminalistinės raštotyros samprata ir moksliniai pagrindai. Rašymo įgūdžių formavimosi dėsningumai. Dinaminis stereotipas. Rašysenos individualumas, pastovumas ir variantiškumas. Identifikaciniai rašto požymiai ir jų klasifikacija. Topografiniai požymiai. Rašto kalbos požymiai. Bendrieji ir specialieji rašysenos požymiai. Pakeistos rašysenos tyrimas. Rašysenos maskavimas. Neįprastos rašysenos(kaire ranka, “spausdintomis raidėmis” ir kt. ) požymiai. Rašysenos imitacija. Parašų tyrimo ypatumai. Medžiagos kriminalistiniams rašysenos ir lingvistikos tyrimams parengimas. Laisvieji, eksperimentiniai, sąlygiškai laisvi rašysenos bei parašų ir rašto kalbos pavyzdžiai. Raštotyros tyrimų metodikos pagrindai. 16 tema. Kriminalistinė dokumentotyra. Kriminalistinės dokumentotyros dalykas, objektai ir uždaviniai. Dokumento samprata ir jo elementai. Dokumentų apžiūra ir jos rezultatų fiksavimas. Tradiciniai dokumentų klastojimo būdai ir jų požymiai. Trynimas ir skutimas. Ėsdinimas ir plovimas. Prirašymai, ištaisymai bei kiti dokumentų pakeitimai ir jų nustatymas. Užbrauktų, užlietų, išblukusių, blogai matomų tekstų perskaitymas. Techninis parašų padirbimas ir jo išaiškinimas bei ištyrimas. Suplėšytų ir sudegusių dokumentų surinkimas bei jų teksto atkūrimas. Antspaudų ir štampų atspaudų klastojimo požymiai ir jų išaiškinimo būdai. Antspaudų ir štampų atspaudų tyrimo galimybės. Mašinraščio teksto apžiūra ir tyrimo galimybės. Dokumentų medžiagos tyrimas. 17 tema. Kriminalistinė habitoskopija. Kriminalistinės habitoskopijos samprata, uždaviniai ir reikšmė. Kriminalistinės habitoskopijos metodų ir priemonių sistema ir jų panaudojimas aiškinant ir tiriant nusikaltimus. Žmogaus išorės požymių klasifikacija, jų identifikacinė reikšmė. Socialiniai ir bendrieji fiziniai asmens požymiai. Anatominiai (statiniai) ir funkciniai (dinaminiai) požymiai. Ypatingos žymės. Aprangos, avalynės ir kitų nuolat nešiojamų daiktų požymių grupė. “žodinio atvaizdo” sudarymo principai. Pagrindinės žmogaus išorės požymių aprašymo taisyklės. “žodinio atvaizdo” metodo panaudojimas ikiteisminių nusikaltimų tyrimo ir ekspertinių institucijų praktikoje. Paieškos orientuotės sudarymo principai. Kiti kriminalistinės habitoskopijos metodai (kompoziciniai portretai, kompiuteriniai fotorobotai, fotoaplikacijos, veido rekonstrukcijos pagal kaukolę ir kiti metodai), jų panaudojimas aiškinant ir tiriant nusikaltimus. 18 tema. Kriminalistinė registracija. Kriminalistinės registracijos samprata, uždaviniai ir rūšys. Kulkų, tūtelių įskaitos. Kitos įskaitos. Asmenų, dingusių be žinios, ir neatpažintų lavonų registracija. Kitos įskaitos. 19 tema. Besiformuojančios kriminalistikos technikos šakos. Kriminalistinės fonoskopijos samprata, moksliniai pagrindai ir reikšmė. Diagnostiniai ir identifikaciniai fonoskopiniai tyrimai. Fonoskopinės ekspertizės pagrindai ir galimybės. Medžiagos fonoskopinei ekspertizei ruošimas. Lyginamųjų pavyzdžių paėmimas. Kriminalistinės odorologijos samprata ir panaudojimo galimybės aiškinant ir tiriant nusikaltimus. Kriminalistinės odorologijos moksliniai pagrindai. Pagrindinės kvapų pėdsakų paėmimo įvykio vietoje taisyklės. Kvapų pavyzdžių paėmimo taisyklės. Kitos besiformuojančios kriminalistikos technikos šakos. 20 tema. Kriminalistikos taktikos teoriniai pagrindai ir sistema. Kriminalistikos taktikos samprata ir uždaviniai. Jų leistinumo baudžiamajame procese kriterijai. Taktinės kombinacijos ir taktinės operacijos sąvokos ir jų vaidmuo aiškinant nusikaltimus. Atskiro tyrimo veiksmo taktikos tipinė struktūra. Pasirengimo tyrimo veiksmui etapas. Pagrindinis tyrimo veiksmo etapas. Baigiamasis tyrimo veiksmo etapas. 21 tema. Objektų ir tyrimo taktika. Apžiūrų taktikos samprata, esmė ir rūšys. Apžiūrų reikšmė nusikaltimų tyrimui. Apžiūrų tikslai ir uždaviniai. Apžiūrų metodai. Apžiūros struktūra: etapai ir stadijos. Pasirengimo apžiūrai etapas. Pagrindinis apžiūros etapas. Baigiamasis apžiūros etapas. Apžiūros dalyviai ir jų funkcijos. Mokslinių - techninių priemonių panaudojimas apžiūroje. Lavono apžiūros taktika. Daiktų apžiūros taktika. Transporto priemonių apžiūros taktika. Įvykio vietos apžiūra, samprata, uždaviniai ir reikšmė. 22 tema. Kriminalistikos metodikos teoriniai pagrindai ir sistema. Bendroji kriminalistikos metodika. Kriminalistikos metodikos samprata, uždaviniai ir moksliniai pagrindai. Kriminalistikos vadovėliai. Kriminalistinės disertacijos. Dokumento rekvizitas. Blankas. Objekto aprašymo schema. Pėdsako aprašymo schema. Infrafotografija. Ultrafotografija. Tyrimo situacija. Taktikos metodika (sąvoka). Krim šaltiniai. Krim mokslo pradininkai.
Vardas: amber
Darbo pavadinimas: Kriminalistika mru konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 54 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 170 kB
Bylos pavadinimas: kriminalistika_mru_konspektas.zip
kriminalistika_mru_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apklausos taktika, avalynė, bendroji psichologija, daiktu formos, auto tyrimai, teismo psichiatrija, identifikacinis periodas, konspektai referatas kriminalistika mru konspektas, daiktu rusys, tyrimo metodologija.

Paieška


bottom