top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamosios teisės išsamus konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamosios teisės išsamus konspektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 78 puslapiai, 292kB)
Darbe esantys žodžiai: 1tema. Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamosios teisės kaip teisės šakos sąvoka. 2. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodai. Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės uždaviniai. Baudžiamosios teisės specialieji principai (. Ir kt.). Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis (tarptautinė, civilinė, administracinė, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo) ir disciplinomis (kriminoligija, kriminalistika. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės mokslo dalykas ir tyrimo metodai. Baudžiamosios teisės mokyklos. Klasikinė bt kryptis. Antropologinė kryptis. Sociologinė kryptis. Šiuolaikinis baudžiamosios teisės mokslas apie nusikaltimąkmnnvvvvcc ir baudžiamąją atsakomybę. 2 tema. Baudžiamasis įstatymas. Baudžiamojo įstatymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucija ir lietuvos baudžiamieji įstatymai. Tarptautinės sutartys ir lietuvos baudžiamieji įstatymai. Baudžiamųjų įstatymų vystymasis lietuvoje po 1990 metų. Lietuvos respublikos naujasis baudžiamasis kodeksas ir jo struktūra. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio struktūra. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Naujojo ir 1961 m. Lietuvos baudžiamųjų kodeksų struktūriniai skirtumai. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas, aiškinimų rūšys. Lietuvos respublikos aukščiausiojo.teismo vaidmuo aiškinant baudžiamuosius įstatymus. Įstatymų spragos ir analogija. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike. Baudžiamųjų įstatymų priėmimas, paskelbimas ir įsigaliojimas. Baudžiamųjų įstatymų įsigaliojimas ir taikymas. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai. Valstybės interesų apsaugos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Atstovavimo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Ekstradicijos samprata ir formos. Asmens perdavimas. Asmens perdavimo sąvoka. Asmens perdavimas. Ir nuolat veikiančiam tarptautiniam baudžiamajam teismui (1998 m. Romos tarptautinio baudžiamojo teismo statutas. Asmens perdavimo ir ekstradicijos skiriamieji bruožai- neaišku. 3 tema: nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Jei nėra bent vieno nusikaltimo požymio, nėra nusikaltimo. Nusikaltimo požymiai yra pagrindas inicijuoti baudžiamąjį persekiojimą. Nusikalstamos veikos atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo) atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. 4 tema: nusikaltimo (n) ir baudžiamojo nusižengimo (bn) sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos (nv) sudėtis kaip bį uždraustos veikos juridinis modelis. Nv ir nv sudėtis. Jų santykis. Nv sudėties požymiai. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Pagrindiniai ir fakultatyvūs nv sudėties požymiai, jų reikšmė įrodinėjimui. Nv sudėties reikšmė bt. Nv sudėtis kaip ba pagrindas. 5 tema. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių samprata. Baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės (objektas) kaip objektyvus nusikalstamos veikos sudėties požymis. Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių sistema. (reikėtų papildyti). Ideologinės ir bendražmogiškos vertybės. Nusikalstamų veikų sudėtys, saugančios vieną ar kelias vertybes. Pagrindinės, papildomos ir fakultatyvinės baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės, jų atribojimas. Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių įtaka nusikalstamų veikų kvalifikavimui. (reikėtų papildyti). Pavojinga veika. Pavojingas veikimas, jo formos. Atsakomybės už pavojingą neveikimą sąlygos. Fizinės ir psichinės prievartos įtaka baudžiamajai atsakomybei. (reikėtų papildyti). Pavojingi padariniai ir jų reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Pavojingų padarinių rūšys. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų padarinių, jo nustatymo problemos. Priežastinio ryšio teorijos. Adekvataus priežastingumo teorija. Kaltininko asmenybė. Kaltininko asmenybės sąvoka, turinys, baudžiamoji teisinė reikšmė. Sociologinė baudžiamosios teisės mokykla ir jos požiūris į kaltininko asmenybę. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji fakultatyvūs požymiai ir jų reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Nusikalstamos veikos dalykas, jo samprata. Nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, priemonės, įrankiai bei aplinkybės, jų samprata. Specialieji nusikalstamos veikos subjekto požymiai ir jų reikšmė įrodinėjimo procesui. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies normos, numatančios specialiuosius subjekto požymius. (reikėtų papildyti). Nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių aprašymo būdai baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje. Juridinis asmuo kaip baudžiamosios atsakomybės subjektas. Juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką sąlygos. Nusikalstomos veikos sudėties struktūra:. 6 tema: nusikalstamos veikos (nv) subjektyvieji požymiai. Kaltės formos. Tyčinė kaltės forma. Tiesioginė tyčia, jos sudėtinės dalys. Tyčios apibrėžimai sudėtyse. Netiesioginė tyčia (nt). Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia (at ir nt). Nv kvalifikavimas esant at. Nv kvalifikavimas esant nt. Išankstinė ir staiga kilusi tyčia. Afektinė tyčia (aft). Neatsargi kaltė (nk). Neatsargios kaltės (nk) rūšys. Nusikalstamas pasitikėjimas (np). Np atribojimas nuo tyčinės kaltės formos. Nusikalstamas nerūpestingumas (nn). Nn struktūra ir įrodinėjimo problemos. ?????????????? Atsakomybės už neatsargias nv ypatumai. Mišri kaltės forma (mk). Kazusas. Jo atribojimas nuo tyčios ir neatsargumo. Kazuso teisiniai padariniai. Kaltės klausimas esant juridinio asmens ba. Klaida. Juridinė klaida. Faktinė klaida. Klaidų įtaka ba. Ba ypatumai už nv, padarytas apsvaigus. Fiziologinio girtumo sąvoka. Fiziologinio girtumo formos ir jų įtaka atsakomybei. Patologinis girtumas. Fiziologinio ir patologinio girtumų atribojimas. Apsvaigimo nuo. Samprata ir įtaka ba. Subjektyvieji nv sudėties fakultatyvūs požymiai, jų reikšmė. Motyvas, jo samprata. Motyvų rūšys. Tikslas, jo samprata. 7 tema. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Gynyba turi atitikti tris požymius:. Klaida gali atsirasti:. Vertinant tariamąją gintį būtina atsižvelgti:. Esant tariamajai ginčiai žala gali atsirasti dvejopai:. Profesinės pareigos vykdymas. Įsakymo vykdymas. Profesinė arba ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas. (. Kelių asmenų dalyvavimas padarant nv ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas. Nusikalstamų veikų daugetas. Nv daugeto formos: idealioji ir realioji (pakartotinumas) nv sutaptys. Nusikaltimų recidyvas. Recidyvų rūšys:. 12 tema. Baudžiamųjų teisės normų konkurencija. Normų konkurencijos ir kolizijos skirtumai:. Normu konkurencijos rūšys:. 13 tema baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamosios atsakomybės turinys. Baudžiamosios atsakomybės realizavimo formos. Nusikalstamų veikų padarymo teisinių pasekmių rūšys. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis. 14 tema. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Atleidimo nuo ba skiriamieji požymiai:. Atleidimo nuo ba rūšys bk bendrojoje dalyje:. Atleidimo nuo ba pagrindai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės atribojimas nuo atleidimo nuo bausmės:. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės teisėsaugos institucijų praktikoje? Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar n.v. Praranda pavojingumą. Atleidimo nuo ba, kai n.v. Praranda pavojingumą taikymo pagrindai:. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo. Atleidimas nuo ba esant atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nepilnamečių atleidimo nuo ba taikymo pagrindai, tvarka ir padariniai. Auklėjamojo poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams, atleistiems nuo ba. Atleidimo nuo ba rūšys, numatytos bk specialiojoje dalyje:. 15 tema. Bausmės sąvoka ir paskirtis. Bausmės paskirtis:. Bendrąja prevencija. Specialiąja prevencija. Teisingumo principo. Tarptautinės normos ir bausmės tikslai. Bausmių vykdymo kodeksas. Jo paskirtis ir reguliavimo dalykas. 16 tema. Bausmių sistema ir bausmių rūšys. (fiziniams pilnamečiams asmenims):. Už nusikaltimą. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Laisvės apribojimas. Šios bausmės esmė ir vieta bausmių sistemoje. Laisvės apribojimo bausmės terminas ir nubaudimo elementai. Šios bausmės skyrimas ir bausmės laiko skaičiavimas. Įpareigojimai ir draudimai nuteisus laisvės apribojimu. Laisvės apribojimo atribojimas nuo bausmės vykdymo atidėjimo. Laisvės apribojimo pakeitimas kitomis bausmėmis. Laisvės apribojimas teismų praktikoje. Laisvės atėmimas. Laisvės atėmimo rūšys. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. (laigg). Institucijos, vykdančios terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Laisvės atėmimo įstaigos ir jų rūšys. Nuteistųjų paskirstymo į laisvės atėmimo įstaigas kriterijai. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, kategorijos. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, kategorijos. Bausmės atlikimo kalėjimuose ir pataisos namuose sąlygos. Šių nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų perkėlimas iš kalėjimo į pataisos namus. Bausmės laiko skaičiavimas. Terminuoto laisvės atėmimo skyrimo nepilnamečiams ypatumai. Laisvės atėmimas teismų praktikoje. Juridinio asmens veiklos apribojimas. (java) šios bausmės esmė, tikslai ir nubaudimo elementai. Juridinio asmens likvidavimas. (jal) šios bausmės esmė, tikslai ir nubaudimo elementai. 17 tema. Baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonių (bpp) samprata. Bpp atribojimas nuo bausmės. Bpp paskirtis. Bpp skyrimas. Bbp rūšys, jų samprata, nubaudimo elementai. Bpp keitimas. Bpp nevykdymo pasekmės. 18 tema – bausmės skyrimas. Bendrieji bausmių skyrimo pradmenys. Bendrosios dalies nuostatų reikšmė skiriant bausmę. Nusikalstamos veikos pobūdis ir jo įtaka bausmės skyrimui. Rekomenduojama:. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Bausmės skyrimas pripažinus kaltę (61 str. 4,5,6 dalis). Bausmės skyrimas nusikalstamos veikos bendrininkams (58 str.). Bausmės skyrimas už parengtinę nusikalstamą veiką (57 str.). Bausmės skyrimas pirmą kartą teisiamam asmeniui (55 str.). Bausmės skyrimas esant recidyvui (56 str.). Bausmės skyrimo pagrindai ir etapai. Galutinės subendrintos bausmės skyrimas. Bausmių subendrinimo būdai. Bausmių keitimo taisyklės (65 str). Kardomojo kaltinimo įskaitymas į paskirtą bausmę (66 str.). Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika (64 str). Bausmės skyrimo pagrindai ir etapai. Subendrintos bausmės skyrimas ir jos ribos. Subendrintos bausmės skyrimas esant skirtingoms nauju ir ankstesniu nuosprendžiais paskirtoms bausmėms. Bausmių keitimo taisyklės (65 str.). Bausmės skyrimo nepilnamečiams ypatumai (91 str.). 19 tema. Atleidimas nuo bausmės. Atleidimo nuo bausmės požymiai :. Lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme taikymo ypatumai nepilnamečiams. Pirmoji sąlyga. Antroji sąlyga. Trečioji sąlyga. Susiję su laisvės atėmimo bausmės trukme:. Šiais trim atvejais teistumas išnyksta savaime, nepriimant nei teismo nutarties, nei kokio nors kito teistumo išnykimo faktą patvirtinančio dokumento. Šiuo atveju teistumą panaikinti gali teismas, jei nustato, kad per 8 metus asmuo nepadarė naujo nusikaltimo, pasitaisė ir nėra reikalo laikyti jį turinčiu teistumą.
Vardas: katinukas
Darbo pavadinimas: Baudžiamosios teisės išsamus konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 78 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 292 kB
Bylos pavadinimas: baudziamosios_teises_issamus.zip
baudziamosios_teises_issamus.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: vykdymo proceso teise, savoka funkcijos sistema.

Paieška


bottom