top


Konspektai.com > Teisė > ES institucinės sandaros ir teisės sistemos pagrindai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

ES institucinės sandaros ir teisės sistemos pagrindai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 34 puslapiai, 68kB)
Darbe esantys žodžiai: Terminologijos problemos. Europos sąjungos ateities klausimai. Europos bendrijų ir europos sąjungos susikūrimas (istoriniai aspektai). Europos bendrijų ir europos sąjungos teisinis statusas. Narystė europos sąjungoje. Pagrindiniai derybų principai. Narystė es ir tarptautiniai įsipareigojimai. Teisė tiesiogiai dalyvauti europos parlamento (ep) rinkimuose. Teisė į diplomatinę gynybą. Es piliečio teisė pateikti peticiją europos parlamentui. Teisė kreiptis į ombudsmeną. V. Kompetencijos pasidalijmas tarp es ir valstybių narių. Vykdomoji kompetencija. Kompetencijos pasidalijimo kontrolė. Vi. Europos sąjungos institucinė sistema. Taryba. Balsavimo praktika. Liuksemburgo kompromisas: pereinant nuo vienbalsiškumo principo prie kvalifikuotos daugumos principo, kai kurios valstybės priešinosi. Prancūzija – ignoravo posėdžius ir blokavo sprendimų priėmimą. Kompromisas pasiektas 1966 m. Jo esmė: jeigu sprendimui valstybė nepritaria, nurodydama gyvybiškai svarbius savo interesus, jis nepriimamas, ieškoma naujo sprendimo. Primena veto teisę, tačiau veto teisė tik užsienio ir ir saugumo politikos srityje. Po suvestinio europos akto buvo nukrypta nuo to kompromiso ir pradėtas taikyti kvalifikuotos balsų daugumos principas. Europos vadovų taryba. Komisija. Perspektyvos dėl komisijos. Atleidimas. Komisijos darbo organizavimas. Delegavimo procedūra – tik administraciniais klausimais. Atskiriems komisijos nariams gali būti pavesta jos vardu priimti tam tikrus administracinius aktus. Gali būti pavesta ir generaliniams direktoratams. Kompetencija. Komisijos iniciatyvos teisė. Europos parlamentas. Audito rūmai. Pagalbiniai komitetai. Konventas. Briuselio paktas. Maršalo planas –. Oecd. Europos bendrijų. 1950m. Gegužės 9d. Roberto šumano deklaracijoje. 1951m. Balandžio 18 d. Sutartis dėl europos anglių ir plieno bendrijos įkūrimo. 1955 m. Konferencija mesinoje. 1957 m. Kovo 25 d. Romos sutartis dėl europos ekonominės bendrijos įsteigimo. Europos atominės energijos bendriją (euratom). Merger treaty. Teritorinis eb išsiplėtimas. 1969 m. Tarptautinę organizaciją. Suteiktos (priskirtos) arba ribotos kompetencijos. Instrumentus. Juridinis asmuo. Institucijos. Suderintas. Pasirašyta. Sutartis įsigaliojo galutinai tik 1993 11 1 straipsnyje. Įtvirtintas bendrijų ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo formų. Teisinis ryšys. Nėra galutinis rezultatas, o procesas. Europos. (!)Sąjunga. Pagrindas. Bendrijų sutartys liko savarankiškos. Vieninga visų sutarčių keitimo procedūra. Nėra visiškai savarankiškas tarptautinės teisės subjektas. Ramstis. Es-gos tarptautinio subjektiškumo pagrindus. Naujas valstybių junginys. Es negali būti priskirta nei klasikinei tarptautinei organizacijai. Nei. Vien tik tarpvyriausybinio bendradarbiavimo formai. Nes priima sprendimus ir balsų dauguma. Stipri europos komisija. Tarybai (ministrų tarybai) r europos parlamentui. Kvalifikuotos daugumos principas. Eb teisingumo teismas. Tikrąją narystę. Šešios eb valstybės-narės. Nuo 1951 m. Didžioji britanija. Europos laisvos prekybos asociacija (efta), liet. Elpa). Norvegijos. 1981 m. - graikija. 1986 m. Įstojo ispanija ir portugalija. 1995 m. Švedija, suomija ir austrija. Po tarybų sąjungos žlugimo ir pasikeitus situacijai rytų europoje. Laikoma, kad narystė es suderinama su neutraliteto politika. 2003 m. - balandžio 16 d. Atėnuose. Precedentų nebuvo. Europos. Lygybę. Vienbalsiai. Europos sutartys. Paraiškos narystei padavimu. 1). Sprendimą, ar pradėti stojimo procedūrą. 2) sprendimą dėl derybų. Sprendimo dėl derybų. Tiriamoji. Materialioji (esminė) –. Preliminariai uždaromas. Erybų skyrių nepriklausomumas. Precedentų netaikymas. Derybų visuotinumas. Kandidačių diferenciacija ir individualus jų vertinimas. Yra bendras es reikalavimas. Pereinamųjų laikotarpių esmė. Išimtys. Rezervacijos. Problemos. Skyrių uždarymas. Stojimo partnerystė. Derybų rezultatų įforminimas. Viena sutartis. Stojimo dokumentų blokus. Tojimo sutartis. 1) stojimo sutartis siaurąja prasme. 2) stojimo aktas. Priedus. Protokolus. Protokoluose. Baigiamasis aktas. Formalių sprendimų dėl narystės es-oje priėmimas pagal 49 str. Parengti. Pasirašyti. Stojimo sutartis. Ratifikuojama. Referendumas. Viena stojimo sutartis. Šalies padėtis nuo stojimo sutarties pasirašymo iki įsigaliojimo. Aktyvaus stebėtojo. Sutarties įsigaliojimo data. Narystės pradžia. Kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę yra sąjungos pilietis. Chartijos skyriai. Paaiškinimai. Laisvo judėjimo teisė. Teisė dalyvauti vietos rinkimuose. Išimtis. Diskvalifikacijos. Neįvedė vieningos rinkimų procedūros. Negalima nei balsuoti, nei kelti savo kandidatūros daugiau nei vienoje vn. Pateikti. Perduotų galių principu. Legislatyvinė kompetencija. Pinigų politikos vykdymas. Subsidiarumo principo esmė. Proporcingumo principas. Paralelizmo doktrinos. Omitologijos procedūra. Lankstumo sąlyga. Valdžių pasidalijimo princ. Kompetencijos subalansavimo princ. Individualios kompetencijos princ. Pagrindinės institucijos. Patariamosios ir specializuotos institucijos. Pagalbinių organų ir komitetų. Bendroji/bendrų reikalų taryba. Techninės arba specializuotos tarybos. “jumbo council”. Europos sąjungos taryba. Kvalifikuotos balsų daugumos procedūra: i. Daugumos. Šalies veto. Visai komisijai. Komisijos pirmininkas. Kompetencija. Ep teisė pareikšti ieškinį teisme. Pagrindinės funkcijos.
Darbo pavadinimas: ES institucinės sandaros ir teisės sistemos pagrindai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 68 kB
Bylos pavadinimas: es_institucines_sandaros_teises_sistemos_pagrindai.zip
es_institucines_sandaros_teises_sistemos_pagrindai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teise gynyba, portugalija, diplomatine gynyba, tarptautine ekonomine politika, europos sajungos teise institucine, atenu valstybes institucijos, diplomatine, parlamento didzioji britanija, ekonomine pinigu sajunga, sutarciu, tarptautine teise principai, kompetencija, institucines sandaros teises sistemos pagrin, Tarptautinė konferencija, prancuzija, europos sąjungos teisė, europos sąjunga, romos sutartis, es institucine teise konspektas, europos institucinės teisės konspektas, es institucinė teisė, europos sajungos taryba, es sajungos institucinė teisė konspektai, Europos Sąjungos, europos sajungos teise, peticija, veto, romos sutarties institucine sandara, europos sajungos konspektai, pagrindiniai teises principai, europos sąjungos institucinė teisė, europos teisingumo, sutartis stojimo, europos sajunga, teise institucine, sprendimu priėmimas es, liuksemburgo kompromisas, es teises spera.

Paieška


bottom