top


Konspektai.com > Teisė > Europos Sąjungos teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Europos Sąjungos teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 59 puslapiai, 179kB)
Darbe esantys žodžiai: Es atsiradimas, jos teisinis pagrindas ir tikslai.istorinės prielaidos, sąlygojusios trijų bendrijų-eapb, eeb ir eab susikūrimą. Schumano planas. Eeb įkūrimas. Vidaus rinkos laisvė.pagrindiniai eb vystymosi etapai, jų tarptautinis teisinis subjektyškumas.vieningas europos aktas-steigimo sutarčių revizija.europos sąjungos sutartis. Eb steigimo sutarčių pakeitimai ir papildymai. Es teisinis statusas. Naujos es politikos sritys. Es pilietybė.amsterdamo sutartis. Eb steigimo sutarčių ir mastrichto sutarties pakeitimai ir papildymai. Deklaracijoje dėl sąjungos ateities numatyta, kad 2004 bus sušaukta kita es tarpvyriausybinė konferencija, kuri toliau nagrinės ir spręs es ateities ir institucinės struktūros klausimus. Es institucijų sistema, jos bruožai ir pagrindiniai organai.taryba: sudėtis, pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai. Veiklos formos. Nuolatinių atstovų komitetas (coreper). Sprendimų priėmimo procesas. Balsavimo procedūra.europos taryba: sudėtis, veiklos formos. Reikšmė es politikos formavimui.komisija: sudėtis ir skyrimo tvarka. Darbo organizavimas, gen.direktoratai. Kompetencija-sutarčių laikymosi priežiūra, legislatyvinės teisės, administracinės funkcijos.parlamentas: rinkimų tvarka. Kompetencija. Darbo organizavimas. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. Ombutsmeno institucija.teismas: sudarymas. Reikalavimai teisėjams. Generaliniai advokatai. Pagrindiniai uždaviniai ir kompetencija. Teismo procesas. Pirmos instancijos teismas, įkūrimo priežastys, kompetencija. -išėjimo į pensiją atveju. - kai neatitinka reikalavimų, keliamų teisėjui.audito rūmai:sudėtis. Pagrindinės funkcijos, veiklos formos.kiti organai: ekonominis ir socialinių reikalų komitetas ir regionų komitetas. Europos invensticijų bankas.ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos. Naujos es politikos sritys.bendroji užsienio ir saugumo politika: busp atsiradimo istorija; principai ir veikimas.valstybių bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse: bendradarbiavimo istorija, teisingumo srities sąranga (bendra prieglobsčio ir migracijos politika, europos teisingumo srities kūrimas, kova su nusikaltimais); bendradarbiavimo vidaus reikalų srityje formos. Es teisės sistema ir teisės šaltiniai.europos bendrijų tarptautinės sutartys. Es institucijų veiklos sritys ir formos. Es teisės ir jos valstybių narių nacionalinės teisės santykis.nacionalinės priemonės es teisės pažeidimų atveju. Nacionalinių teismų ir europos teisingumo teismo bendradarbiavimas. Preliminarūs europos teisingumo teismo nutarimai. Vidaus rinkos teisinio reguliavimo pagrindai.laisvo prekių judėjimo esminiai principai. Muitų sąjungos įkūrimas. Tarifinių ir netarifinių kliūčių šalinimas prekyboje tarp valstybių narių. Išimtys laisvam prekių judėjimui.darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys. Išimtys viešosios tvarkos, saugumo bei sveikatos pagrindu bei ryšium su valstybine tarnyba.įsikūrimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas užtikrinimas. Subjektai, kurie naudojasi šiomis laisvėmis ir galimi jų įgyvendinimo būdai. Diskriminavimo draudimas. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas.laisvas kapitalo judėjimas. Finansinių paslaugų teikimo laisvės užtikrinimas. Narystė europos sąjungoje. Narystės es kriterijai. 1 asocijuota narystė pagal europos sutartis. Įstojimo į es tvarka: prašymų pateikimas, es institucijų kompetencija priimant naujus narius, derybos procedūros, įstojimo į es dokumentai. Es plėtimosi principai. Lietuva ir europos sąjunga. Lietuvos ir es santykių užmezgimas ir vystymasis: susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo, l-vos prekybos sutartis, derybos dėl europos sutarties, europos sutarties sudarymas. Europos sutarties tikslai ir principai. Sutartimi nustatomi bendradarbiavimo būdai. Pereinamojo laikotarpio išimtys. Institucinis europos sutarties mechanizmas ir jo funkcionavimas. Nacionalinės struktūros integruojantis į es. Acquis communautaire perėmimas. Einaudi. Valstybių. (. 1949m. ). 1952m. (. ). 1958m. Steigimo. Sutartį. Eur. Atominės energetikos b-jos steigimo sutartį. Įkūrė 6 europos valstybės: belgija, italija, liuksemburgas, olandija, prancūzija, vokietija. Teismas. 1957m. Romoje. 1970m. 3 etapai. Eps. Airija, austrija, belgija, italija, ispanija, liuksemburgas, olandija, prancūzija, portugalija, suomija, vokietija. Dėl europos komisijos sudėties ir dydžio. Dėl balsų skaičiaus perskirstymo ministrų taryboje. Nustatytas naujas ep narių skaičius. Reformuota teisingumo teismo veikla. Dėl kvalifikuotos balsų daugumos praplėtimo. Patikslintos amsterdamo sutarties nuostatos dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Papildytas es sutarties straipsnis dėl es pagrindinių principų laikymosi-. Numatyta, kad bendradarbiavimas užsienio ir saugumo politikos srityje apims visus su saugumu susijusius klausimus, kurie gali sietis ir su bendra gynyba. Teisingumo ir vidaus reikalų srityse bus institucionalizuotas bendradarbiavimas tarp prokuratūros organų-. Paskelbta es pagrindinių teisių chartija. 6 mėnesius. Troikos sistemos įdiegimas. Darbotvarkės planavimas. Įvairios praktinės priemonės. Bendradarbiavimo procedūra. Bendro sprendimo priėmimo procedūra. Pritariamoji nuomonė. Paties teismo ir pirmosios instancijos teismo. Teisingumo teismą sudaro teisėjai, generaliniai advokatai ir sekretorius. 15 teisėjų. 6 metų. 3 metų. Kas 3 metai, vieną kartą pakeičiant 8, kitą kartą 7 teisėjus. Gali atsistatydinti. Mirties atveju. 8 generaliniai advokatai ir sekretorius. 6 metams. Keturios stadijos. Bendra pozicija. Bendras veikimas. Apribojimai. Teisės aktų leidimo procedūros. Biudžetas. Bendra pozicija. Bendras veikimas.
Darbo pavadinimas: Europos Sąjungos teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 59 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 78 kartus.
Archyvo dydis: 179 kB
Bylos pavadinimas: europos_sajungos_teises_konspektai.zip
europos_sajungos_teises_konspektai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

9
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbuotoju judejimo apribojimai, tarptautinės teisės uždaviniai, darbo planas, itariam, es institucine teise konspektas, mirties priežastys, europos sąjunga institucija, audi istorija, darbo teises uzdaviniai, europos sąjunga, europos sajungos muitu taryba, tarptautine europos sajungos teise, darbuotojų sveikatos tikrinimas, veiklos planavimas organizavimas, darbuotoju kontroles budai, laiko planavimas organizavimas, es teises konspektai, europos sajungos teise institucine, europos sajungos institucine teise konspektas, teisės istorija, pagrindiniai teismu veiklos principai, tarptautine teise principai, kompetencija, europos sajungos teises saltiniai lietuvos, nacionaline, laisvas darbuotoju judejimas europos sajungoje, pagrindiniai teises principai, europos sajungos institucine teise, vieningas europos aktas, darbo teises pagrindai, europos sajungos sistemos bruozai, europos sajunga konspektas, es teises konspektas, Europos teise.

Paieška


bottom