top


Konspektai.com > Teisė > Teisės teorija 5
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės teorija 5. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 33 puslapiai, 117kB)
Darbe esantys žodžiai: 1 tema. Bendroji teisės teorijos charakteristika. Teisės teorija: jos objektas.teisės teorijos metodas: mokslinio metodo samprata. Teisės teorijoje naudojami metodai, jų tarpusavio santykiai. Teisės mokslo kaip studijų disciplinos sistema. Teisės mokslo specifika. Teisės teorijos metodologinė reikšmė specialiesiems teisės mokslams. Šiuolaikinės teisininko kvalifikacijos ypatumai. Valstybė kaip teisės kategorija. 2 tema. Teisės samprata – vienovė teisės mokslų įvairovėje.teisė kaip procesas: trys teisinės būties lygmenys.teisė kaip kultūros reiškinys. 3 tema. Teisės sampratų įvairovė.teisės teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. 4 tema. Teisinis personalizmas: šiuolaikinės nepozityvistinės teisės sampratos variantas. Ką reiškia apibrėžti teisę totalitarinio ir demokratinio režimų sąlygomis?. Du teisės semantiniai lygmenys: vertybinis ir norminis.teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė.teisės struktūros vidinis prieštaringumas.skirtumas tarp privilegijos ir teisės, tarp pareigos ir prievolės. Subjektinių teisių santykinumas ir jo pagrindai.teisių ir pareigų vienovė kaip visuomeninė sutartis.teisių ir pareigų vienovės atpažinimas istorinėse teisės definicijose ir teisės norminiuose aktuose: lietuvos respublikos konstitucijoje ir “visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje”. Teisių ir pareigų vienovė – teisės esmė ar teisės principas?. Kaip gali būti įstatymuose pasiekiama teisių ir pareigų vienovė (pusiausvyra)?. Objektinės ir subjektinės teisių santykis teisinio personalizmo požiūriu. Teisinis personalizmas kaip subjektinės teisės teorija. Termino “teisė” etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. 7 institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. 5 tema. Teisės principai. Teisės principų klasifikavimas pagal formulavimo pobūdį: teisės principai-normos ir teisės principai, formuluojami keliomis teisės normomis. Teisės principai, konkretinantys bendruosius teisių ir pareigų vienovės tikslus, šaltinius ir įgyvendinimo sąlygas. Teisės principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę kelių teisės šakų, teisės šakos, teisės instituto lygmeniu. Teisės principų imperatyvinis pobūdis. 6 tema. Teisės idėjos raida. Ikikapitalistinės arba “neišvystytos” teisės stadija. Kapitalistinės arba liberalizmo epochos teisė. Demokratinės visuomenės teisė. 1 7 tema. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Teisės funkcijos ir jų santykis su teisės socialine paskirtimi. 8 tema. Teisinis reguliavimas kaip socialinio reguliavimo rūšis. Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinis reguliavimas socialinio reguliavimo sistemoje. Teisinio reguliavimo objektas (sfera) ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas: imperatyvinis ir dispozityvinis. Teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos ir politinio režimo. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. 9 tema. Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos (teisinė sąmonė). Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcijos. Teisinės sąmonės f-jos. 10 tema. Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės idėjos prie teisės normos: teisėkūra kaip teisinio reguliavimo priemonių “gamyba”. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai ir rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. 11 tema. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo: teisės norma: formalieji ir turiningieji teisės normos požymiai. 12 tema. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. Teisės normų ir korporatyvinių normų santykis. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. 13 tema. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos struktūros sąvoka. Metodologinės, techninės priemonės teisės normos struktūrai atskleisti. F‹x› & g‹x› → j‹x›. Diskusija dėl teisės normos struktūros. Loginė ir tekstinė teisės normos struktūros, jų tarpusavio santykis. 14 tema. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Teisės normų forma. Diskusija dėl teisės formos ir teisės šaltinio skirtumų. Termino “teisės šaltinis” daugiareikšmiškumas. “teisės normų šaltinis” ir “teisinės minties” šaltinis. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisės formos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. 15 tema. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės normų akto sąvoka ir rūšys. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Individualūs teisės aktai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų struktūra. Norminių teisės aktų struktūra. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. 16 tema. Teisės sistema. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės sistemos sąvoka, jos skirtumas nuo teisės normų sistemos. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. 17 tema. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Teisės normų aiškinimo priežastys. Teisės normų aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės normų aiškinimo rūšys. Teisės normų aiškinimo aktai: sąvoka ir rūšys. Teisės normų aiškinimas kaip teisėkūros aktas. 19 tema. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. 20 tema. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo: teisiniai santykiai. Teisinių santykių sąvoka. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Teisinių santykių struktūra: objektas, subjektas ir turinys. Teisnumas ir veiksnumas, socialinis veiksnumas. Teisinių santykių rūšys. 21 tema. Teisėtas elgesys. Teisėtas elgesys: sąvoka ir rūšys. Teisėto elgesio rūšys. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. 22 tema. Teisinė atsakomybė. Atsakomybė apskritai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. 23 tema. Teisės veiksmingumas. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Teisinės kultūros sąvoka. Teisinis nihilizmas ir jo priežastys. Teisinė kultūra ir jos rūšys.
Darbo pavadinimas: Teisės teorija 5
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 33 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 21 kartą.
Archyvo dydis: 117 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorija_5.zip
teises_teorija_5.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teises teorijos objektas, diskusija, bendroji teisės teorijos, teisės taikymo principai, zmogaus teisiu raida, teisiniai faktai, mokslo metodai mokslo struktūra, Bendroji teisės teorijos charakteristika, teises aiskinimo rusys, du teisės semantiniai lygmenys, civilines atsakomybes paskirtis, klasifikavimo teorija ir metodika, imperatyvinio ir dispozityvinio teisinio reguliavimo metodų ypatybes, teises principu imperatyvinis pobudis, negatyvioji teisinė atsakomybė, teisinės valstybės principai, teises teorija personalizmas, moralės norma, tema teisės normų išreiškimo materializavimo forma, teisės teorijos objektas metodas, teisinis elgesys, tema teisės normų išreiškimo meterializavimo forma, teisinis nihilizmas, teisės principų imperatyvinis pobūdis, socialinis reguliavimas, teisinis personalizmas teorija ir metodai, teises normu isreiskimo forma, teisės teorija, demokratinės valstybės požymiai, teisėkūra, tp url rct=j.

Paieška


bottom