top


Konspektai.com > Teisė > Administracinės atsakomybės konspektai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinės atsakomybės konspektai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 34 puslapiai, 78kB)
Darbe esantys žodžiai: Administracinės atsakomybės esmė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. 3 tema. Administracinės teisės pažeidimas – administracinės atsakomybės pagrindas. Bendroji administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės subjektas. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Jeigu asmuo, esant bent vienai iš šių minėtų aplinkybių, padaro veiksmus, kurie išoriškai primena kokį nors administracinį teisės pažeidimą ir formaliai lyg ir atitinka juridines tokio teisės pažeidimo žymes, tai tokie veiksmai ne tik nėra pavojingi valstybės, visuomenės ar atskirų piliečių interesams ir teisėms, bet net naudingi jiems. Tokie veiksmai, kuriuos asmuo padaro būtinojo reikalingumo ar būtinosios ginties atvejais padeda išvengti sunkesnių padarinių, didesnės žalos, padeda kovoti su teisės pažeidimais. Tokiais veiksmais ginami teisėti valstybės, visuomenės, atskirų piliečių interesai, jų teisės nuo pavojingų visuomenei kėsinimųsi. Minėtos aplinkybės ne tik nepavojingos visuomenei, bet jos taip pat paša1ina ir tam tikrų veiksmų priešingumą teisei, nes įstatymai jas laiko teisėtomis. Būtinasis reikalingumas - atpk 17 str. - administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose norminiuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos sąvoka ir paskirtis. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Administracinė bauda. Atlygintinas daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). Administracinės nuobaudos skyrimas. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės.atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės.administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus.administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Galimybė atleisti nuo administracinės atsakomybės, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. 1) administracinės prevencinės (įspėjamosios) priemonės. 2) administracinės kardomosios priemonės. Administracinės prevencinės priemonės. Jų ypatumai (taikymo tikslas, teisinis pagrindas, sąlygos ir aplinkybės), rūšys. Oficialus asmenų įspėjimas dėl neleistino elgesio. Asmens dokumentų tikrinimas. Policijos pareigūnų teisė įeiti į piliečių gyvenamąsias ir ūkines, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas. Transporto priemonių, priklausančių piliečiams, visuomeninėms ir valstybinėms organizacijoms, naudojimas vykdant tarnybines pareigas. Socialinė ir psichologinė reabilitacija. Administracinės kardomosios priemonės (akp). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, rūšys. Administracinės komisijos (ak) prie savivaldybių tarybų. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai). Policija. Procesinė dalis. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Pažeidėjo pristatymas. Administracinis sulaikymas. Pažeidėjo atvesdinimas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose ir jų įvertinimas. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese. Nukentėjusysis. 2 įstatyminiai atstovai. Advokatas. Liudytojas. Ekspertas. Vertėjas. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo turinys, pagrindiniai reikalavimai. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai. Pasirengimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Kolegialaus organo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, posėdžio protokolas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo turinys. Nutarimų rūšys. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimas. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Nutarimo apskundimo tvarka, terminai ir padariniai. Teismo sprendimo dėl apskųsto nutarimo paskelbimo ir nuorašo įteikimo tvarka. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas. Organai (pareigūnai), vykdantys nutarimus. Nutarimų vykdymo tvarka ir senatis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas. Nutarimo skirti baudą vykdymas. Vengimo sumokėti baudą padariniai. Nutarimo atlygintinai paimti daiktą vykdymas. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas. Vykdymo organai. Nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones vykdymo tvarka. Nutarimo atimti teisę medžioti arba žvejoti vykdymo tvarka. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas. Vengimo atlikti nemokamus viešuosius darbus pasekmės. Nutarimo nušalinti nuo pareigų vykdymo tvarka. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas. Administracinio arešto atlikimo terminai ir tvarka). Tema. Administracinės atsakomybės kurso dalykas ir sistema. Administracinių teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Administracinė atsakomybė yra savarankiška atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, skiriant jiems ir realizuojant įstatymų numatytas administracines nuobaudas, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką. Taikomos. Asmenys už. Terminais. Bendrieji ir rūšiniai. Kaltės, motyvo. Tikslo. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Būtinoji gintis. Administracinių nuobaudų paskirtis yra. Administracinės nuobaudos rūšys. Įspėjimas. Bauda. Atlygintinas daikto. Paėmimas. Daikto. Konfiskavimas. Suteiktos piliečiui specialiosios teisės. Atėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo. Švelniausia. Nuobauda. Viešai smerkiamas kalto asmens padarytas administracinis teisės pažeidimas ir jis įspėjamas daugiau nenusižengti. Daikto, kuris buvo administracinio teisės. Pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės. Atėmimas. Teisė vairuoti transporto priemones, teisė medžioti arba žvejoti. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo. Paskirta administracinė nuobauda. Kardomosios. Procesines. Specialiąsias. 222 str. 224 str. 225 str. -. Daiktų ir dokumentų paėmimas (priverstinis transporto priemonės nuvežimas ar šios priemonės važiuoklės užblokavimas. (. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimo pagrindas ir terminas. 338(1) str.) Sąlyginis administracinio arešto vykdymo atidėjimas (naujas).
Darbo pavadinimas: Administracinės atsakomybės konspektai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 55 kartus.
Archyvo dydis: 78 kB
Bylos pavadinimas: administracines_atsakomybes_konspektai.zip
administracines_atsakomybes_konspektai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: prime analize, nepilnamečių administracinė atsakomybė, darbo įvertinimas, administracinių bylų teisenos, administracinių bylų nagrinėjimo terminai, keliu pazeidimai, tarnybinės atsakomybės, teises taikymo, teisine atsakomybe ket, daiktu rusys, mokėtinos sumos, butinasis reikalingumas, darbo teises pagrindai, administracinės atsakomybės sąvoka, administracinis areštas, teisės esė, tarnybine atsakomybe, organizaciju rusys, administracinės atsakomybės subjektai, teisės rengimas, tiesiogin, administracinė teisė, administracinė atsakomybės pagrindai, administracinio arešto atlikimo termino skaiciavimas, policijos atsakomybe, teismo nušalinimas, nemokamai, atsakomybe sunkinancios aplinkybes, administracinės atsakomybės ypatumai, nepilnameciu administracine atsakomybes ypatumai, administracine teise savoka, nepilnameciu administracine atsakomybe, administracines atsakomybes konspektas, administracine atsakomybe konspektas.

Paieška


bottom