top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir VŠI Skuodo informacinio centro palyginamoji analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Vmvt funkcijos ir uždaviniai. Vmvt struktūra. Všį skuodo informacinis centras. Skuodo informacinio centro teikiamos konsultacinės informacinės paslaugos ir. Kursai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir. Všį skuodo informacinio centro palyginamoji analizė. Išvados. Literatūra. Piliečių, gyventojų, mokesčių mokėtojų interesai reikalauja didinti viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, spartinti veiklos pokyčius, nuolat gerinti kokybinius valstybės ir vietos valdžios veiklos rodiklius. Siekiant kokybinės veiklos parametrų augimo vis svarbesni tampa viešųjų paslaugų organizatorių, vykdytojų ir klientų santykiai, viešojo sektoriaus organizacinių modelių tobulinimas. (Raipa, 2007, p. 116).1 Demokratinėse valstybėse žmonės vienijasi į įvairiausias kokių nors tikslų siekiančias organizacijas, tarp jų ir tokias, kurios daro įtaką valdžios institucijoms. Kai kada tos organizacijos sudaromos savo narių interesams ginti, tačiau dažnai jos turi ir gerokai daugiau tikslų. Lietuvių kalboje visos tos organizacijos apibendrintai vadinamos visuomeninėmis organizacijomis. Kaip parašyta Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatyme, „visuomeninė organizacija – tai Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti“.
0

Vandens ruošimo kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Aiškinamasis raštas. Vandens ruošyklos našumas. Technologinės schemos parinkimas. Filtrų skaičiavimas geležies ir mangano šalinimui iš vandens. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas geležies iš požeminio vandens šalinimui. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas mangano iš požeminio vandens šalinimui. Suminis kvarcinio smėlio užpildo aukštis. Slėginių filtrų skaičiavimas. Filtrų plovimo režimas. Paplavų skaidrinimo rezervuaro skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis ir aeratoriaus parinkimas. Deguonies kiekis reikalingas vandens aeravimui. Slėginio aeratoriaus skaičiavimas. Reikalingas orapūtės našumo nustatymas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičavimas ir parinkimas. Įterpiamo natrio hipochlorito dozė 1 m3 paruošto vandens. Didžiausias naocl tirpalo debitas. Per para vandens ruošykloje sunaudojamo naocl kiekis apskaičiuojamas. Naocl tirpalo laikymo talpa. Naocl tirpalo įterpimo ir laikymo sąlygos. Hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekio vamzdynai ir siurbliai. Oro tiekimo vamzdynai ir orapūtės. Grafinė dalis. Literatūra. Priedai. Kursiniame projekte vandens gerinimo įrenginiai projektuojami TŽ gyvenvietei. Ruošiamas požeminis vanduo, kurio kokybė pateikta 1 lentelėje. Šios lentelės duomenys palyginami su „Geriamojo vandens higienos norma HN 24:2003“ (Sveikatos apsaugos ministerija, 2003) ir priimami sprendimai ką reikia šalinti.
0

Verslo etiketas izraelyjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Atsidūrus užsienyje geriausia laikytis svečią priimančios šalies papročių, net tada, jei jums labai sunku juos suvokti. Žinoma niekas negali iškarto perprasti visų papročių bei kitos šalies taisyklų, bet apie svarbiausius papročius, ypač draustinus dalykus, kuriuos dažniausiai lemia religija, kiekvienam derėtų sužinoti iš anksto, dar prieš vykstant i svečią šalį. Savarankiško darbo tikslas – išanalizuoti verslo etiketą Izraelyje. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti žydų tautos istoriją; Aptarti žydo – verslininko stereotipą; Išanalizuoti žydų verslo etiką; Išnagrinėti tarpkultūrinius aspektus.
0

Verslo planas Intymūs pokalbiai moterims telefonuparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Verslo aprašymas. Idėja. Misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodara. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai ir strategijos. Organizacinis planas. Patalpos ir įranga. Tiekimas ir partnerystė. Personalas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų atranka. Finansinis planas. Įplaukų prognozė. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos iki atidarymo. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai. Veiklos sąnaudos (kaštai). Pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Naudota literatūra ir kiti šaltiniai. Įmonės pagrindinė veiklos sritis bus intymūs pokalbiai telefonu moterims. Pagrindinė mūsų paslauga bus intymios paslaugos telefonu, tačiau realiai pagal statistiką didžioji dalis skambinančiųjų panašiomis telefonų linijoms tenori patarimų, pagalbos, šiaip pasikalbėti kasdieninėmis temomis. Įmonės misija - teikti aukšto lygio paslaugas, sulaužyti tabu, kad tokios paslaugos yra paklausios tik tarp vyrų. Vizija – kokybiškai suteikta paslauga patenkintas klientas, kuris nori paskambinti mums dar kartą. Pagrindinė šios įmonės rizika yra konkurencinė ir investicinė. Gamybinės rizikos praktiškai nėra arba jos dalis labai nežymi ir įtakos nedaro, nes teikiame paslaugas, o ne gaminame produktą. Esminiai pokyčiai rinkoje galėtų nustumti mus į šalį, jei atsirastų platesnes ar dar labiau šokiruojančias paslaugas moterims teikiančios įmonės.
0

Verslo planas Kavinė – baras Kretingoje miesto centreparsisiųsti


Lapų skaičius: 36
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga ir įmonės veiklos aprašymas. Įmonės verslo plano teoriniai aspektai. Rinkodaros planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Įmonės verslo plano praktinė dalis arba sudarymas. „ ilmera“ rinkodaros planas. „ilmera“ organizacinis planas. „ilmera“ finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuo metu Lietuvos turizmo paslauga sparčiai auga ir turi tendenciją didėti. Besikuriančios naujos turistinės įstaigos dar palieka rinkoje daug laisvų nišų. Šiuolaikinis pasaulis nebeįsivaizduojamas be nuolatinės kaitos, permainų, judėjimo, tobulėjimo ir plėtros. Kasdien susikuria vis naujos įmonės, pakeisdamos senas, neatlaikusias konkurencijos ir nespėjusias prisitaikyti prie pasaulio diktuojamo ritmo. Tad naujai besikuriančios įmonės turi viską labai atidžiai ir atsargiai apgalvoti, tinkamai susiplanuoti savo būsimą veiklą, nusistatyti tikslus bei būdus jiems įgyvendinti. Verslas prasideda nuo idėjos. Kad ir kokia patraukli idėja bebūtų, pirmiausia reikia įsitikinti, ar ji reali, perspektyvi, pelninga. Tai galima padaryti tik parengus verslo planą. Rengiant verslo planą, būtina atsakyti į šiuos klausimus: Ar verslo idėja apskritai turi verslo prasmę? Kas bus paslaugos vartotojai? Ar tai patenkins vartotojų poreikius? Kas bus mūsų konkurentai? Temos aktualumas. Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama įmonės būklė, numatoma strategija ir ateities perspektyvos, prognozuojami rezultatai. Verslo panas yra rodiklis kryptingos, tikslingos bei pelningos veiklos link. Darbo objektas. Naujai kuriamas kavinė – baras IĮ„ Ilmera“ Darbo tikslas. Parengti IĮ „Ilmera“ verslo planą. Darbo uždaviniai: Apibūdinti teorinius aspektus; Parengti rinkodaros planą; Parengti būsimos įmonės finansinius aspektus. Darbo metodai. Literatūros šaltinių anaizė, Išorinės informacijos analizė.
0

Vežamų krovinių draudimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vežamų krovinių draudimas. Vežamų krovinių draudimo sąlygų analizavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Visais žmogaus gyvenimo ir veiklos periodais labai didelę reikšmę turi baimės jausmas, siekimas būti saugiu pačiam, apsaugoti savo artimuosius, savo turtą. Gilinantis į ilgą draudimo veiklos istoriją, galima rasti labai daug įdomaus ir tuo pačiu stebėtis mūsų protėvių supratingumu, įžvalgumu ir išmintimi. Draudimas turi labai didelę ir įvairiapusę reikšmę. Pirmiausia netikrumo dėl ateities ir tuo pačiu užslėptos baimės jausmą jis leidžia pakeisti užtikrintumo ir saugumo jausmu. Įvykus draudimo sutartyje numatytam įvykiui, yra sušvelninamas dėl jo atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio patenkinimo atskirais atvejais priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir aplinkinių likimas. Draudimas teikia ne tik saugumo jausmą dėl galimų nelaimių, bet gali tarnauti ir kaip efektyvi taupymo forma. Jei neegzistuotų draudimo apsauga, tai dalis nelaimės ištiktųjų būtų nustumti į skurdą ir tuo pačiu taptų našta visuomenei. Todėl socialiniu požiūriu draudimą galima vertinti kaip žmonių gerbūvio, prisitaikymo bei turtinių skirtumų tarp atskirų visuomenės sluoksnių mažinimo priemonę. Ekonominiu požiūriu draudimas yra būtina šalies vidaus vystimosi ir klestėjimo sąlyga. Jei nebūtų draudimo, daugumos projektų tektų atsisakyti, vargu, ar bankai ryžtųsi juos kredituoti. Draudimo sąlyga yra tvarkingi įrengimai, apsaugos priemonės, technologinė drausmė. Draudimas – drausminantis visuomenės veiksnys. Tad draudimo svarba šiandien didelė ir neabejotinai turi augimo perspektyvą.
0

Viešojo sektoriaus organizacijų, jų vidaus audito teisinio reglamentavimo ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Viešasis sektorius. Viešojo sektoriaus subjektai. Viešojo sektoriaus funkcijos. Viešojo sektoriaus vidaus auditas. Viešojo sektoriaus vidaus audito svarba. Teisės aktai reglamentuojantys viešojo sektoriaus organizacijų vidaus auditą. Vidaus audito tarnybos arba centralizuotos vidaus audito tarnybos. Pavyzdinė vidaus audito metodika ir profesinės etikos taisyklės. Vidaus auditas savivaldybėse. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Vidaus auditas viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. Temos aktualumas. Vidaus auditoriaus profesija Lietuvoje gana nauja, todėl neretai tenka įstaigų vadovams įrodinėti vidaus audito naudą. Kad vidaus kontrolė įmonėje dirbtų puikiai, reikia ne tik vidaus audito tarnybos gero darbo, bet būtina sukurti ir patikimą vidaus kontrolės sistema, kuri valdymo institucijose turi veikti nuolat. Taigi vidaus audito tarnybos vadovas turi sukurti gerą vidaus kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų įstaigos iškeltų tikslų įgyvendinimą. Tikslas išanalizuoti viešojo sektoriaus organizacijų vidaus audito teisinio reglamentavimo ypatumus. Uždaviniai. Pateikti viešojo sektoriaus sampratą, subjektus bei funkcijas. Pateikti teisės aktus reglamentuojančius viešojo sektoriaus vidaus audito reglamentavimą. Aptarti vidaus audito organizavimą viešojo sektoriaus organizacijose. Viešasis sektorius. Viešojo sektoriaus samprata. Viešasis sektorius tai tos institucijos, kurios išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Viešasis sektorius teikia viešąsias gėrybes dėl kurių nėra konkuruojama ir kurios prieinamos kiekvienam individui. Viešasis sektorius nuo privataus sektoriaus kai kuriais bruožais, kurie būdingi tik viešajam sekturui, kurie nurodyti 1 paveikle. Viešojo sektoriaus bruožai. Šaltinis: sudaryta autorių...
0

Vilnos vėlimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Vilnos vėlimas. Veltinio vėlimas. Šlapias vėlimas. Įvėlimas į audinį. Plokščio veltinio vėlimas. Papuošalai iš rutuliukų. Spalvotų cilindrų vėlimas. Sausas vėlimas. Kepurės, rankinės, batų vėlimas iš vilnos. VILNOS VĖLIMAS Vilnos vėlimas atrastas jau seniai, tačiau iki šių laikų ši vėlimo technika nėra užmiršta. Žmonės suprato, kad apsivilkę avies kailiu jie gali ištverti didelį karštį ar šaltį. Tai būtinoji ir pagrindinė veltinio paskirtis. VELTINIO VĖLIMAS Veltinis veliamas iš vilnos pluošto, karšinio ar sluoksnos. Velti galima šlapiuoju būdu su karštu vandeniu ir muilu, arba sausuoju su specialiomis adatomis. Veltinio techniką galime panaudoti aksesuarų, buities dekoro elementų, rankinių, drabužių, interjero akcentų, avalynės gamyboje. Vilnos rūšys: karšinys (pluoštas purus, lyg karpyta vata)-labiau tinkantis sausam vėlimui; sluoksna (pluoštas susuktas iš ilgų vilnos gijų) -labiau tinkantis šlapiajam vėlimui. Nors galima puikiai nuvelti šlapiuoju vėlimu ir iš karšinio ir atvirkščiai.
0

Žemės dirbimo mašinosparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Plūgų paskirtirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Prikabinamojo,pusiaupakabinamojo ir pakabinamojo plūgų konstrukcijos ypatumai. Apverčiamųjų ir pasukamųjų plūgų konstrukcijos ypatumai. Apverčiamieji plūgai. Pasukamieji plūgai. Sunkiųjų kultivatorių paskirtis ir klasifikacija. Kultivatorių paskirtis ir klasifikacija. Ištisinio dirbimo kultivatorių konstrukcija ir reguliavimai. Ištisinio dirbimo kultivatorių noragėlių rūšys. Ištisinio dirbimo kultivatorių noragėliai. Tarpueilinio kultivatoriaus paskirtis ir konstrukcija. Tarpueilių dirbimo kultivatorių noragėlių rūšys. Akėčių paskirtis, klasifikacija ir konstrukcija. Volų ir lygintuvų paskirtis, klasifikacija ir konstrukcija. Kombinuotųjų dirvos ruošimo sėjai agregatų klasifikacija, konstrukcija ir reguliavimai. Mūsų šalyje jau nuo seno žemės ūkio mašinų gamybai buvo skiriamas didelis dėmesys. Tobulinant žemės ūkio gamybą, didinant jos efektyvumą, gaminama vis daugiau naujų ir geresnių žemės ūkio mašinų. Tokios mašinos padeda sparčiau kompleksiškai mechanizuoti žemės ūkio darbus. Taigi, mašinos turi būti viena su kita suderintos: vienos žemės ūkio mašinos technologinis procesas turi papildyti ir atitikti kitos, dirbusios prieš ją arba dirbsiančios po jos, žemės ūkio mašinos technologinį procesą. Pavyzdžiui, ketureile sodinamąja pasodintų bulvių tarpueilius reikia purenti kultivatoriumi, kuris purena keturis tarpueilius. Valant ir džiovinant grūdus, valomosios, džiovyklos ir transporteriai turi būti vienodo našumo, kad viena mašina suspėtų dirbti su kita. Šiame referate aptarsiu būtent žemės dirbimo mašinas, kurios yra skirstomos į: plūgus, kultivatorius, akėčias, volus.
0

Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Eutonazija. Abortas. Mirties bausmė. Išvados. Literatūra. Žmogaus teisę į gyvybę Lietuvoje įvairiais būdais užtikrina sukurta teisės normų sistema, reglamentuojanti visas gyvybines žmogaus veiklos sritis, atsižvelgiant į ekonomines, socialines sąlygas, taro jų saugumo priemones nuo aplinkos, galimo kenksmingo įvairių preparatų poveikio, saugių veiklos sąlygų sudarymą, kad būtų išvengta nelaimingų, mirtinų atsitikimų gamyboje ar pareigūnams vykdant tarnybines pareigas ir pan. Aukščiausia žmogaus vertybė yra gyvybė, kuri įtvirtinta Konstitucijos 19 straipsnyje. Ši teisė yra absoliuti, nes jos neįmanoma konstituciniai riboti nepažeidžiant esmės, t.y. neatimant gyvybės. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius įstatymus nusikaltimais žmogaus gyvybei yra laikoma ir eutanazija..
0
« PradžiaAnkstesnis1112SekantisPabaiga »

Paieška


bottom