top


Konspektai.com > Matematika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lygčių ir lygčių sistemų sprendimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Lygčių ir lygčių sistemų sprendimas. Pavienių lygčių sprendimas. Lygties pagal vieną kintamąjį sprendimas panaudojant variable > solve komandą. Lygties pagal vieną kintamąjį sprendimas panaudojant solve raktažodį. Lygties pagal vieną kintamąjį sprendimas panaudojant root funkciją. Sprendimo metodų palyginimas. Kada kurį sprendimo metodą pasirinkti? Lygčių sistemų sprendimas. Dviejų lygčių sprendimas prilyginant jas viena kitai. Sprendimas panaudojant solve raktažodį. Lygčių sistemų sprendimas given-find metodu.
0

Matematika terminai ir lygtisparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pirmas dėmuo Antras dėmuo Suma Turinys atėminys skirtumas. Pirmas dauginamais antras dauginamasis sandauga. Dalinys daliklis dalmuo.
0

Matematikos savarankiskas darbas.matricosparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Tiesinė algebra ir analizinė geometrija tiesinė algebra ir analizinė geometrija Atlikti veiksmus su matricomis Apskaičiuoti determinantą dvejais būdais: a)skleisdami pasirinktos eilutės arba stulpelio elementais ir jų adjunktais; b)mažinant determinanto eilę Išspręsti lygčių sistemą : a) atvirkštinės matricos metodu; b) Kramerio metodu; c) Gauso metodu Duoti taškai A(2;-1;-1), B(5;0;5), C(5;-4;-5), D(-5;5;0). Rasti: a) kampo BAD didumą (laipsniais); b) trikampio BCD plotą; c) plokštumos (ABC) lygtį; d) tiesės, einančios per tašką A lygiagrečiai tiesei CD, lygtį; e) piramidės DABC tūrį .
0

MATEMATINĖ STATISTIKA laboratorinis Nr.2parsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Sugeneruotos 100 normaliojo atsitiktinio dydžio reikšmių. Parametro m ir σ taškiniai įverčiai (SAS): Parametro m pasikliautinieji intervalai:
0

Matematinės statistikos savarankiškas darbas Nr. 39parsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio. Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas. Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
0

Matricų veiksmaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Matricų daugyba. Atvirkštinė matrica. Matricų lygtys. Matricų daugyba. Matricų sandaugos savybės. Vienetinė matrica. Atvirkštinė matrica. Atvirkštinės matricos sudarymas. Matricų lygtys.
0

Pirmam koliokviumuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Pirmos eilės dif.lygtys. Pirmos eilės dif. lygties sprendimas izoklinų metodu. Difer. lygtys atskiriamais kintamaisiais. Pirmos eilės homogeninės dif. lygtys. Pirmos eilės dif.lygtys. Bernulio dif. lygtys. Lagranzo(konstantu variavimo). Pirmos eilės dif. lygtys pilnais diferencialais. Aukštesnių eilių dif. lygtys. koši uždavinys. sprendinio egzistavimo ir vienaties teorema. Antros eilės dif.lygčių atskiri atvejai. )“n” eilės tiesinės homogeninės dif. lygtys. II antros eilės homogeninės dif.lygtys. II antros eilės tiesinės homogeninės dif.lygties bendro sprendinio struktūra. Antros eilės nehomogeninės dif. lygtys. Antros eilės tiesinės homogeninės dif lygtys su pastoviais koef. Lagranžo metodas. tiesinių nehomogeninių dif. lygčių taikymas lagranžo metodu. II eilės tiesinės nehomogeninės dif. lygtys su pastoviais koe. Normalinės diferencialinių lygčių sistema. ) kanoninės diferencialinių lygčių sistemos. Tiesinių dif. lygčių su pastoviais koeficientais sistemos. Charakteringosios lygties saknys yra kompleksines. Charakteringosios lygties saknys yra realio ir vienodos. Ostrograckio - liuvilio teorema. Pirmos eilės dif., lygtys, kurių formulė.
9

Planimetrijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Gretutiniai. Kryžminiai. Kampai gaunami dvi lygiagrečias tieses. Ir. Kertant trečiąja teise. Vienašaliai kampai. Vidaus priešiniai kampai. Atitinkamieji kampai. Išorės priešiniai kampai. Kampo kraštinių kirtimas lygiagrečiomis teisėmis. Talio teorema. Laipsniniu matu vadinamas. Ibrėžtiniai kampai, kurie remiaso į tą patį lanką, yra lygūs. Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į lanką, lygų, pusei apskritimo (pusapskritimį) yra statūs. Apskritimo ilgis. Trikampio vidaus kampų, priekampių ir kraštinių sąryšiai. Vidurinė linija. Kosinusų teorema. Sinusų teorema. Pusiaukampinės savybė. Į trikampį įbrėžtas apskritimas. Apie trikampį apibrėžtas apskritimas. Statusis trikampis. Stačiuoju. Stačiųjų trikmapių savybės. Pitagoro teorema. Į statųjį trikampį įbrėžtas ir apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas. Lygiašoniu. Šoninės kraštinės lygios). Lygiakraštis trikampis. Lygiakraščiu. Trikampių lygumo požymiai. Lygūs. Trikampių lygumo požymis pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Trikampių lygumo požymis pagal kraštinę ir du prie jos esančius kampus. Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines. Trikampių panašumas ir trikampių panašumo požymiai. Panašūs. Panašumo koeficientas. Panašių trikampių savybės. Trikampių panašumo požymiai. Pirmasis trikampių panašumo požymis. Antrasis trikampių panašumo požymis. Trečiasis trikampių panašumo požymis. Stačiųjų trikampių panašumo požymiai. Keturi ypatingi trikampio Taškai. Daugiakampio vidaus kampų suma. Lygiagretainis. Lygiagretainiu. Lygiagretainio savybės. Rombas. Rombu. Rombo savybės. Stačiakampis. Stačiakampiu. Stačiakampio savybės. Kvadratas. Kvadratu. Kvadrato savybės. Trapecija. Trapecija. Trapecijos vidurinė linija. Lygiašonė trapecija. Lygiašonė trapecija. Lygiašonės trapecijos savybės. Stačioji trapecija. Stačioji trapecija. Įbrėžtiniai keturkampiai. Ptolomėjo teorema. Apibrėžtiniai keturkampiai. Taisyklingojo daugiakampio. Kraštinės lygios. Lygiakraštis trikampis (n=3). Kvadratas (n=4). Taisyklingasis šešiakampis (n=6). Trikampio plotas. Herono formulė. Stačiojo trikampio plotas. Lygiakraščio trikampio plotas. Kvadrato plotas. Stačiakampio plotas. Lygiagretainio plotas. Rombo plotas. Keturkampio plotas. Įbrėžtinio keturkampio plotas. Apibrėžtinio keturkampio plotas. Trapecijos plotas. Taisyklingojo daugiakampio plotas. Lygiakraščio trikampio plotas. Kvadrato plotas. Taisyklingojo šešiakampio plotas. Skritulio ir skritulio išpjovos plotas. Skritulio plota. Skritulio išpjovos plotas. Skritulio nuopjovos plotas.
0

Rodiklinė funkcijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Valstybinio egzamino programa. Rodiklinė funkcija. Rodiklinės lygtys. Rodiklinės nelygybės. Rodiklinių nelygybių sistemos. Testai, kontroliniai darbai. Matematinis piešinys. Išvados funkcija f(x)=ax (a>0, a≠1) vadinama rodikline funkcija. Jei laipsnio pagrindas bus pastovus, o rodiklis kis turėsime rodiklines funkcijas..
0

Taupomųjų, terminuotųjų ir indėlių iki pareikalavimo santykių statistikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Ūkio statistiskos ir ekonometrijos disciplinos. Kursinis projektas. Turinys. Įvadas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Individualūs indeksai. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Trendo modeliai. Vienmatė regresinė analizė. Daugialypė regresija. Autoregresija. Išvados. Įvadas. Indėlis - tai piniginė investicija, siekiant gauti pelno. Mano pasirinkti duomenys yra banke laikomų terminuotųjų, taupomųjų bei indėlių iki pareikalavimo palūkanų normos laikotarpyje nuo 2000 metų lapkričio iki 2004 metų gruodžio. Taigi trumpai aptarsiu kai kuriuos čia vartojamus terminus. Bankas – įstaiga, kuri priima pinigus saugojimui mokant palūkanas ir teikia paslaugas (paskolas) iš tų bendrų pinigų. Taupomieji indėliai - tai indėliai įdėti i banką nepasirinkus laikotarpio. Čia palūkanos mokamos mažesnės nei terminuotųjų indėlių. Terminuotieji indėliai – tai indėliai įdėti į banką tam tikram laikui už tam tikras palūkanas. Žmogui yra nenaudinga pasiimti indėlį anksčiau, nes tada palūkanos yra nepriskaičiuojamos arba sumažinamas jų procentas. Indėliai iki pareikalavimo - tai indėliai, kuriuos galima pasiimti bet kada, terminas nėra nustatytas. Išvados. Atlikus terminuotųjų, taupomųjų bei indėlių iki pareikalavimo palūkanų normų laikotarpyje nuo 2000 metų lapkričio iki 2004 metų gruodžio statistinę analizę galiu padaryti šias išvadas. Brangiausiai iš mano nagrinėjamų indėlių pasirinktu laikotarpiu palūkanas mokėjo už taupomuosius indėlius. Labiausiai šiuo laikotarpiu kito taupomųjų indėlių palūkanų norma.
0

Paieška


bottom