top


Konspektai.com > Matematika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Funkcijos tyrimas y=1/1-x^2parsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Funkcijos tyrimas. Funkcija turi prasmę, kai vardiklis nelygus nuliui. 2.Funkcija simetriška y ašiai. Abscisių ašį kerta taške (0; 1) Ordinačių ašies nekerta. Funkcija turi horizontalią asimptotę, kai y =1.
0

Funkcijos y=((x+2)^2)3šaknis-((x-2)^2)3šaknis tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: 1. funkcija yra nelyginė. 3. Funkcija neperiodinė. 4. Abscisių ir ordinačių ašis kerta taške (0;0). sprendinių nėra. Išvestinė neegzistuoja, vienintelis sprendinys - x=0 ir jis yra išlinkio taškas. Neapibrėžta. Taškas -2 yra lokalaus minimumo taškas, o taškas +2 yra lokalus maksimumo taškas. 8. Funkcija turi horizontalią asimtotę y=0.
0

Funkcijų eilutėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kompleksinių skaičių sekos ir eilutės. 1 sekos ir jų savybės. 4 teorema. (bolcano-vejerštraso teorema). Iš kiekvienos aprėžtos sekos galima išskirti konverguojantį posekį. Koši kriterijus sekoms. 2 eilutės ir jų savybės. Koši kriterijus eilutėms. Absoliučiai konverguojančia eilute. Kiekviena absoliučiai konverguojanti eilutė konverguoja. Pavyzdžiai.
0

Gimstamumo ir mirtingumo Lietuvoje statistinis tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo samprata, bei lietuvos gyventojų skaičiaus kitimas pastaraisiais metais. Gimstamumas ir mirtingumas. Analizės instrumentai. Dinamikos eilučių skaičiavimai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Mirtingumo ir gimstamumo prognozavimas. Literatūros sąrašas. Mūsų valstybėje demografinės politikos veiksmingumą šiuolaikiniame etape lemia santuokos ir šeimos santykių būklė. Šeima – tai viena pagrindinių mūsų visuomenės ląstelių, kurioje bręsta asmenybė ir prasideda socializacijos procesas. Todėl vis svarbesnę teorinę ir praktinė reikšmę įgyja kuo efektyviausias socializmo galimybių panaudojimas toliau ugdant šeimą ir didinant jos vaidmenį formuojant jaunąją kartą. Statistiniam tyrimui atlikti naudota 2000– 2009 metų medžiaga iš statistikos departamento. Tyrimo tikslas – turimų duomenų apibendrinimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš turimų duomenų. Tyrimo uždavinys – išanalizuoti bei palyginti žmonių mirtingumą ir gimstamumą Lietuvoje paskutiniaisiais metais. Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas yra ypač reikšmingi tiek politiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Kadangi gauti duomenys naudojami moksliniams tyrimams, ūkiniams ir kultūriniams šalies pasikeitimams nustatyti. Gimimai – gimus kūdikiui 3 mėnesių laikotarpyje vienas iš tėvų turi įregistruoti gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje, kur kūdikiui suteikiamas asmens kodas, ir išduodamas gimimo liudijimas.
0

Integralasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo savokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. 1 apibrėžimas. Funkcija F(x) vadinama funkcijos f(x) pirmykšte funkcija atkarpoje [a;b], jeigu visuose šios atkarpos taškuose x teisinga lygybė. Toliau pasiremsime anksciau įrodytu teiginiu: jeigu funkcijos išvestinė kuriame nors intervale lygi nuliui, tai funkcija shiame intervale yra pastovi. Vadinasi,. Bendruoju atveju, ne kiekviena funkcija f(x), apibrėžta atkarpoje [a;b], turi pirmykštę funkciją. Tolydžiųjų atkarpoje [a;b] funkcijų pirmykštė funkcija (kartu ir neapibrėžtinis integralas) egzistuoja visada. Šį teiginį kol kas laikysime teisingu be įrodymo ir toliau kalbėsime tik apie tolydžiųjų funkcijų integravimą. Vadinasi, pagrindinių integralų formules visada yra teisingos, ar integravimo kintamasis yra nepriklausomas, ar bet kuri diferencijuojama to kintamojo funkcija. Ši savybė vadinama integravimo formulių invariantiškumo savybe. 2. Funkcijos y = f(x) integralinės (Rymano)sumos atkarpoje [a;b] apibrėžimas. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. Apibrėžtinio integralo geometrinė prasmė. 1 apibrėžimas. Figūra, apribota iš apačios abscisių ašies, iš šonų x = a ir x = b, iš viršaus funkcijos. y = f(x) grafiko, vadinama kreivine trapecija. 2 apibrėžimas. Baigtinė integralinės sumos riba, kai λ→0, nepriklausanti nuo atkarpos [a;b] skaidymo būdo bei nuo taškų ci parinkimo, vadinama funkcijos f(x) apibrėžtiniu integralu atkarpoje [a;b]. 3. Apibrėžtinio integralo savybės. Sakykime, kad f(x) ir g(x) – integruojamos atkarpoje [a;b] funkcijos. Tuomet teisingi šie teiginiai. 4. Apibrėžtinis integralas su kintamu viršutiniu rėžiu ir jo išvestinė. 5.Niutono ir Leibnico formulė. Išvesime formulę, kuri apibrėžtinį integralą susieja su pointegralinės funkcijos pirmykšte funkcija. 7. Išveskite formulę kreivės lankui apskaičiuoti, kai kreivė duota parametrinėmis lygtimis. Žinome, kad turinčios vienodas išvestines funkcijos. 3 teorema (apie integravimo formulių invariantiškumą). Jeigu. Teorema: Jeigu funkcija f(x) tolydi atkarpoje [a;b], tai egzistuoja tos atkarpos taškas c, kuriame. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimasStačiakampės koordinatės. Apibrėžimas: Kreivės lanko AB ilgiu L vadinama riba, prie kurios artėja įbrėžtos į tą kreivę ilgis, kai. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimas Polinėse koordinatėse.
10

Kempingų skaičiaus Lietuvoje priklausomybė nuo kintamų veiksniųparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Turinys. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės tikrinimas. X atrinkimas regresinei analizei. Tiesinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Literatūra. Darbo tikslas: šiame darbe siekiame išsiaiškinti kempingų skaičiaus Lietuvoje priklausomybę nuo pasirinktų veiksnių bei kempingų skaičiaus prognozę. Darbo metodika: tikslui pasiekti naudosimės koreliacine analize, vidurkio, dispersijos, pasikliautinųjų intervalų, koreliacijos koeficiento skaičiavimais. Hipotezių apie koreliacijos koeficiento reikšmingumą tikrinimu. Regresine analize. Darbo nauda: rezultatus galima naudoti praktikoje. Darbo bazė: Duomenys yra realūs, paimti iš statistikos departamento internetinės svetainės. Daugelyje praktinių uždavinių, kur naudojami vykstančių procesų kiekybiniai rodikliai, svarbu, kaip jie veikia vieni kitus. Tie ryšiai tarp kintamųjų gali egzistuoti iš tikrųjų arba gali būti tik įtariami. Fizinių bei ekonominių procesų ryšiai labai sudėtingi, o rezultatyviniai rodikliai priklauso nuo daugelio veiksnių vienu metu ir sudėtinga pasakyti, nuo ko labiausiai. Koreliacinė regresinė analizė naudojama sudėtingiems ekonominiams ir fiziniams reiškiniams tirti. Nemažiau svarbūs ir kiti ekonometriniai skaičiavimai bei hipotezių tikrinimas.
0

Keturmapių savybėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Lygiagretainio savybės Stačiakampio savybės Kvadrato savybės Lygiašonės trapecijos savybės
0

Klasikiniai grafų teorijos uždaviniai, jų sprendimas, algoritmai. Paieška ir ribojimų tenkinimas (search and constraint satisfacion). Taikymai uždaviniams spręstiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Artimiausio kaimyno metodas. Viršūnių įterpimo metodas. Euristiniai algoritmai. Taikymai. Literatūra. Grafų teorija – matematikos sritis, nagrinėjanti grafus. Grafas yra sudarytas iš lankais (briaunomis) sujungtų viršūnių, kurį galima įsivaizduoti kaip figūrą. Jei grafo briaunos turi kryptį - tai orientuotas grafas. Jei grafas turi tik vieną viršūnę ir nei vienos briaunos - tai trivialus grafas. Grafas be briaunų – tuščias grafas, o be viršūnių ir be briaunų – nulinis grafas. 1736 m. buvo nagrinėtas pirmasis grafų teorijos uždavinys. Uždavinys buvo apie Karaliaučiaus (Kionigsbergo) tiltus. Šį uždavinį sėkmingai išsprendė L.Oileris. 1852 m. A.De Morgano iškėlė keturių spalvų hipotezę. Ši keturių spalvų hipotezė buvo įrodyta 1976 m. Buvo pilnai perrinkti kai kurie grafų variantai ir tam sunaudota 1200 kompiuterinio laiko valandų. 1936 m. matematikas D.Kionigas išleido monografiją "Baigtinių ir begalinių grafų teorija". Jis pirmasis pasiūlė naudoti vieną terminą "grafas" vietoje įvairiuose moksluose naudojamų skirtingų schemų pavadinimų: simpleksai (topologija), grandinės (fizika), diagramos (ekonomika), sociogramos (pcichologija) ir t.t. Hamiltono maršrutai Jei kiekviena grafo viršūnė jungima briaunomis su visomis likusiomis viršūnėmis, tai toks grafas yra pilnasis grafas. Maršrutas (kelias) apeinantis visas grafo viršūnes po vieną kartą vadinamas Hamiltono maršrutu. Maršrutas: 1,5,3,2,4 Jei pradinė ir galinė maršruto viršūnės sutampa, tai šis maršrutas vadinamas Hamiltono ciklu. 4 Ciklas: 1,4,2,3,5,1 ; Maršrutas: 5,3,2,1,4 Jei pradinė ir galinė maršruto viršūnės nesutampa, tai šis maršrutas vadinamas Hamiltono grandine. Grafas turintis Hamiltono maršrutą vadinamas Hamiltono grafu. Grafas, kuris yra pilnasis, jis yra Hamiltono grafas. Artimiausio kaimyno metodas Keliaujančio pirklio (komivojažieriaus) uždavinys – grafų teorijoje sprendžiamas uždavinys, formuluojamas taip: Turint tam tikrą kiekį miestų, taip pat kelionės iš vieno miesto į kitą kainas, reikia rasti pigiausią maršrutą, kad aplankius kiekvieną miestą maršrutas baigtųsi pradiniame mieste. Grafų teorijoje galima uždavinį performuluoti – kaip rasti mažiausio svorio Hamiltono ciklą grafe su svoriais. Pradėdami nuo kažkurios grafo viršūnės, pastoviai renkamės iš neaplankytų viršūnių pačią „artimiausią“ (su kuo mažesniu briaunos svoriu). Kai nebelieka neaplankytų viršūnių – grįžtame į pradinę. Pavaizuosime paieškų medį gilyn su grįžimu perrinkti maršrutai. Raide “H” pažymėti
0

Lito ir užsienio valiutų – Australijos dolerio, Kanados dolerio ir Turkijos liros – santykių statistikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Lito ir užsienio valiutų santykių aprašomoji statistika. Trijų rodiklių (Australijos dolerio, Kanados dolerio ir Turkijos liros) grafinė analizė. Individualūs indeksai. Užsienio valiutų kurso santykio su litu prognozavimas panaudojant slankų vidurkį. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendo funkcija. Vienamatė regresinė analizė. Dvimatė regresinė analizė. Australijos dolerio santykio su litu prognozavimas panaudojant autoregresiją. Išvados. Literatūros sąrašas. Valiuta ( iš italų kalbos pažodžiui verčiant „kaina, vertė“) –tai pinigų sistema, priimta kurioje nors šalyje, ir tos šalies piniginis vienetas, taigi aš savame darbe nagrinėsiu Lietuvos valiutos, t.y. lito santykį su užsienio valiutomis, t.y. Australijos doleriu, Kanados doleriu bei Turkijos lira, pasirinktu laiko tarpsniu (nuo 2004-02-01 iki 2004-03-22). Taigi mano darbo tikslas yra išnagrinėti lito bei užsienio valiutų (Australijos dolerio, Kanados dolerio ir Turkijos liros) santykį, atlikti trumpalaikes prognozes bei išanalizuoti vienos valiutos priklausomybę nuo kitos valiutos, kad tai įvykdyčiau aš dirbsiu tokiu eiliškumu.
0

Lito santykių su kitomis valiutomis tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aprašomoji statistika. Indidualūs indeksai. Lito santykio su kitomis valiutomis. Prognozavimas. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Eksponentinio išlyginimo metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Naudojant trendo modelius. Regresinė analizė. Lito santykio su kitomis valiutomis vienmatė. Regresinė analizė. Australijos dolerio santykio su litu priklausomybė. Nuo šveicarijos franko santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Šveicarijos franko santykio su litu priklausomybė. Nuo nyderlandų guldeno santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Nyderlandų guldeno santykio su litu priklausomybė. Nuo australijos dolerio santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Lito santykio su kitomis valiutomis dvimatė. Regresinė analizė. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Multikolinearumas. Australijos dolerio santykio su litu prognozavimas. Panaudojant autoregresiją. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Šalies ekonomikoje valiuta yra bene svarbiausias rodiklis. Šalies valiutos santykis su kitų šalių valiutomis parodo infliacijos lygį šalyje. Todėl yra svarbu tirti valiutos kursą. Šiame darbe bus analizuojami lito santykiai su australijos doleriu, šveicarijos franku ir nyderlandų guldenu nuo 1993 m. Birželio mėn. Iki 1997 m. Liepos mėn., bus nagrinėjamos jų priklausomybės nuo įvairių kintamųjų. Duomenys paimti iš www.lb.lt. Kursinio projekto uždaviniai. Pasirinktiems 3 ekonominiams rodikliams pateikti aprašomąją statistiką. Pasirinktiems 3 ekonominiams rodikliams pateikti grafinę analizę. Apskaičiuoti šių rodiklių individualius indeksus. Atlikti pasirinktų rodiklių prognozavimą, panaudojant slankųjį vidurkį, eksponentinį išlyginimą, trendo modelius. Atlikti rodiklių vienmatę ir daugiamatę regresinę analizę. Rodiklių prognozavimas panaudojant ar(p).
0

Paieška


bottom