top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Viešasis administravimas Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo sistema ir metodai. Viešojo administravimo raidos kryptys. Viešojo administravimo problemos ir efektyvumas. Išvados. Naudota literatūra. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą . Viešojo sektoriaus veiklos plėtra ir modernizavimas yra vienas iš žymiausių paskutinių dešimtmečių socialinių fenomenų, tapusių mokslininkų ir praktikų diskusijų objektu. Terminas administravimas dažniausiai suprantamas kaip priemonės organizuoti, sutelkti žmogiškuosius ir materialinius bei finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti valstybės valią ir politinius sprendimus, įvairių socialinių grupių interesams tenkinti. Sunkiau yra apibūdinti terminą viešasis, kuris dažniausiai siejamas su bendruomene, visuomene, viešosiomis institucijomis, jų biurokratiniu personalu. Kartu, terminas viešasis reiškia administravimo proceso atvirumą žinioms, kontrolei, analizei, vertinimui. Terminas viešasis administravimas yra vartojamas ir platesne prasme: kaip tam tikra atsakomybės rūšis, kurią turi įvairių lygių viešosios institucijos, vykdančios įvairias funkcijas – planavimą, organizavimą, vadovavimą, koordinavimą, veiklos kontrolę. Šio darbo tikslas susipažinti su viešojo administravimo samprata, sistema, metodais, problemomis ir efektyvumu. Darbo objektas: viešasis administravimas Lietuvoje. Šiuolaikinio viešojo administravimo pokyčius, reformas, kryptis ir tendencijas analizuojančioje literatūroje dažniausiai aptariami globalūs pokyčiai, socialinių sistemų funkcionavimo dimensijos, sėkmingos viešųjų institucijų veiklos, orientuotos į efektyvumo, demokratinių procesų plėtrą ir permanentines viešojo sektoriaus reformas, sąlygas. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos konteksto šiuolaikinis etapas dažniausiai įvardijamas kaip „naujoji viešoji vadyba“, kuri suprantama visų pirma kaip visa daugelis valstybinio valdymo reformų, apimančių valstybės institucijų privatizavimo procesų plėtrą, dereguliavimą, viešųjų institucijų konkurencijos skatinimą, jų veiklos orientavimą į viešųjų paslaugų vartotojus siekiant paslaugų kokybinių pokyčių ir į rezultatą, o ne į taisykles ir standartus orientuotos elgsenos įtvirtinimo.
0

Vietos savivaldos vaidmuo ir perspektyvosparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Vietos savivaldos vaidmuo ir perspektyvos. Savivaldos samprata ir vaidmuo. Savivaldos perspektyvos. Dabartinė vietos savivaldos samprata suformuluota Europos vietos savivaldos chartijoje 1985 metais “Vietos savivalda reiškia vietinių valdžios darinių teisę ir sugebėjimą atsakingai ir efektyviai spręsti ir tvarkyti dalies visuomenės svarbiausius reikalus vietos gyventojų požiūriu”. Pagal šį dokumentą visuomeninių įsipareigojimų vykdymas turi būti priskirtas arčiau piliečių esantims valdžios organams, o aukštesniam lygmeniui perduodamos tos funkcijos, kurių negali atlikti žemesnio lygmens valdžia. Savivalda grindžiama principu, kad valstybė dalį savo funkcijų perleidžia teritoriniams, socialiniams arba organizaciniams padaliniams. Kitaip tariant, savivalda yra pačių visuomenės narių dalyvavimas sprendžiant visuomenės reikalus.
0
« PradžiaAnkstesnis111213SekantisPabaiga »

Paieška


bottom