top


Konspektai.com > Edukologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Rizikos grupės vaikų socializacija bendrojo lavinimo mokyklojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Rizikos grupės vaikų socializacijos samprata mokslinėje literatūroje. Rizikos grupės vaikų socializacijos samprata. Rizikos grupės vaikų socializacijos klasifikacija. Rizikos grupės vaikų socializaciją įtakojantys veiksniai. Rizikos grupės vaikų socializacijos problemos. Nepilnamečių nusikalstamumas. Mokyklos nelankymas. Išvados. Literatūra. Paveikslai. 1 paveikslas. Vaiko socializavimo šeimoje modeliai 2 paveikslas. Bronfenbrenner‘io aplinkos įtakos modelis. 3 paveikslas. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos. 4 paveikslas. Mokyklos nelankančių mokinių skaičius. Temos aktualumas. Socializacijos sąvoka sociologijoje, intensyvios raidos sąlygomis, tapo viena aktualiausių šiandienos problemų. Ypač dažnai su nesėkmingos ar nevisiškai sėkmingos socializacijos problema susiduria rizikos grupės vaikai, kurių bendravimas su kitais asmenimis yra nesklandus, pilnas prieštaravimų ir neigiamų emocijų. Socialiniuose pranešimuose apie žmogaus socialinę raidą lietuvoje (gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės, 1996–2001, socialinis pranešimas, 1999–2001) bei oficialiuose statistikos departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės leidiniuose (lietuvos vaikai, 2001, www.std.lt) pažymima, kad nuo 1990 m. Daugiau kaip du kartus padaugėjo nusikaltusių nepilnamečių. Nedorų suaugusiųjų ir bendraamžių jie įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtuokliavimą, narkomaniją.
10

Senatvės pensijų organizavimo būdaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinis organizavimas. Senatvės pensijos skyrimo sąlygos. Senatvės pensijai reikalingas amžius ir stažas.amžius. Valstybinio socialinio draudimo stažas. Socialinio pensijų draudimo stažo rūšys. Įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu. Įgytas dirbant savarankiškai. Minimalus ir būtinasis socialinio draudimo stažas. Asmens dalyvavimas pensijų kaupime. Senatvės pensija. Pagrindinė pensijos dalis. Papildoma pensijos dalis. Senatvės pensijos apskaičiavimo formulė. Priedas už stažo metus. Senatvės pensijos mokėjimas, išvykusiems gyventi į kitą valstybę. Aplinkybės, darančios įtaką senatvės pensijos dydžiui ir/ ar mokėjimui. Išansktinės sentavės pensijos. Išankstinių senatvės pensijų skyrimas. Išankstinių senatvės pensijų dydžiai. Valstybinės socialinio draudimo neįgalumo pensijos. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Pasak garsaus Lietuvos dainininko Marijono Mikutavičiaus dainos teksto Lietuvoje yra trys milijonai gyventojų, iš kurių kiekvienais metais kažkuriai daliai žmonių ateina laikas gauti senatvės pensiją. Besikeičiantis socialinis, ekonominis, politinis gyvenimas daro įtaką visoms visuomenės gyvenimo sritims, keičia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Lietuvos Vyriausybė kuria įstatymus kurie turi padėti Lietuvos piliečiams socialiniame gyvenime. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę gauti senatvės pensiją jei jam suėjo 62 metai bei 6 mėnesiai (vyrams) arba 60 metų (moterims) ir jis yra pradirbęs pensijų įstatymę nustatytą laiką.
0

Socialinio ugdymo idėjos: J. A. Komenskisparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Ugdymo reikšmė bėgant amžiams buvo skirtingai suprantama ir vertinama. Vytautas Jakavičius (1998) ugdymą apibūdina kaip asmenybę kuriantį visą žmogaus gyvenimą trunkantį procesą, kuris remiasi žmonių bendravimu, sąveika su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Keičiantis laikui, žmonėms, gyvenimo sąlygoms keitėsi ir požiūris į išsilavinimą, didėjo jo svarba. Todėl kiekvienu laikotarpiu socialinio ugdumo idėjos skyrėsi tiek savo turiniu, tiek ugdytojais, tiek pačiu ugdymo procesu. Kiekviena epocha į žmonių gyvenimą atnešė kažką savito ir naujo, kas vis labiau priartino prie dabartinės ugdymo situacijos. Didelę įtaką šiam procesui padarė Renesanso epochos švietėjų idėjos. Renesansas – tai epocha, kurioje žmones užgriūna nauji atradimai, kelionės, išradimai. Šis ryškus posūkis prie gamtos, natūralumo, racionalaus žinojimo ir laisvų žmonių santykių apskritai reiškė naujųjų laikų pradžią. Juozas Vaitkevičius (1988) teigia, kad Renesansas iškelia žmogų kaip pačią didžiausią vertybę.
0

Ugdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Neotomizmas – oficialioji katalikybės filosofija, kurios pagrindą sudaro šv. Tomo Akviniečio filosofija. Šiuolaikiniai atstovai: Maritenas, Vilmanas. Analitinis ugdymas. Analitinės filosofijos ir ugdymo pratęsimas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos. Grupinis ugdymas. Grupės tikslai gali būti: (1) socialiniai; (2) akademiniai. Žaidimai, vaidinimai. intelektualiniai žaidimai. kalbiniai žaidimai. Naujojo ugdymo sąjūdis. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos. Šiuolaikiniame ugdyme ryškiai išsiskiria 2 koncepcijos. Autoritarinės pedagogikos. Liberalaus ugdymo. Atsiranda daugiau netradicinių studijuojančiųjų. Formaliai švietimo sistemai atsiranda didelis konkurentas – neformalus švietimas.
6

Ugdymo permanentiškumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ugdymo sąmprata. Ugdymo mokslo raida. Ugdymo istorija. Ugdymo veikimas. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Išvados. Literatūros sąrašas. Žmogus per visą savo gyvenimą keičiasi: auga, bresta, sensta – kinta jo fizine sandara, psichika – požiuris į pasaulį, savęs suvokimas, socialinis visuomeniškas. Taigi kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai, vykstantis žmoguje vadiname vystymusi. Žmogaus vystimasis prasidedaa gemalineje ląstelėje, o gimus tęsiasi visą gyvenimą. Vystymasis yra dėsningas, negrįžtamas ir kryptingas kitimo procesas. Kas yra ugdymas? Kokia jo esmė? Vieni autoriai teigia, kad ugdymas yra “įtakos į žmogų procesas”, “vyresniosios kartos veikimas į augančiają”, vienų žmonių į kitus veikimas, pasireiškiantis jų bendradarbiavime. Ugdymas - atsižvelgiant į žodžio reikšmę, turėtų būti suprantamas kaip asmenybę kuriantis žmonių bendravimas, sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas - trunkantis visą žmogaus gyvenimą, procesas. Referato rašymui pasirinkau šią temą “Ugdymo permanentiškumas”. Manau, ši tema yra aktuali ne tik ugdytojams, praktiniams darbuotojams, mokslininkams, kuriantiems mokymo programas ir kt., bet ir visai visuomenei. Žmogus yra linkęs būti ugdytoju, o be ugdymo tikslų ir uždavinių, jis būtų tarsi aklas ir nesugebėtų tinkama linkme ugdyti bei formuoti asmenybę. Referate, visų pirma, aiškinu sąvokas susijusias su referato tema, glaustai apžvelgiama ugdymo mokslo raida bei ugdymo istorija. Tai padės geriau suvokti referato tematiką ir pereiti prie pagrindines referato temos “Ugdymo permanentiškumas”. Edukologija – (lot. educatio-švietimas, ugdymas; gr. logos-mokslas) – daugiašakis žmogaus ugdymo mokslas. Ugdytojas – asmuo, vykdantis ugdymo uždavinius. Ugdytojai yra visi ugdymo veikėjai. Žmogui būdinga būti ugdytoju. Ugdytinis – pedagoginio veikimo objektas ir subjektas. Į ugdytinio sąveika įeina mokinys, moksleivis, studentas, auklėtinis. Visi jie – ugdytiniai, bet skirtingi savo amžiumi ir išsimokslinimu bei išsiauklėjimu. Taip pat, ugdytinis – ne pasyvus ugdymo proceso dalyvis. Iš prigimties jis yra aktyvus veikėjas. Jo veiklumas įgyja prasmę, kai nukreipiamas visuomenės labui.
0

Vaikų geografijos mokymas Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 51
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Geografijos mokymo(si) bendrojo lavinimo mokykloje turinys. Glausta turinio. lyginamoji analizė. Geografinis pažinimas. Gamtinė geografija. Visuomeninė geografija. Regioninė geografija. Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas. Projektinis gamtamokslinis ugdymas. Pristatymo būdų pavadinimai. Gamtamokslinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Didaktinis aspektas. Socialinis aspektas. Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2006. Tyrimo rezultatai. Didaktinis žaidimas kaip mokinių ugdymo ir aktyvinimo priemonė. Apibendrinimas. Geografijos mokymo ypatumai. Geros pamokos ypatybės. Klasikinė pedagogika pripažįsta, kad sėkmingam ugdymui organizuoti svarbios 5 pasirengimo pamokai sritys. Pamąstyti Kur aš esu, kas aš, su kuo? Geografijos pamoka ekskursijoje. Vaizdajuostės geografijos pamokose. Pamokos tikslų, turinio, mokymo(si) metodų derinimas. Kūrybiškumo ugdymas. Aktyvusis ugdymas ir mokytojas. Tam pasinaudoju žurnalais. Pas mažesniuosius apsilanko ir lėlės. Grupinis darbas kaip aktyvinimo forma. Per mokomąsias ekskursijas. Geografija mokslų giminystėje. Ekologinis geografijos kryptingumas. Ekologinis ugdymas ir aplinkos tyrimai. Ekologinės etikos ugdymas. Konferencijos išvados. Pirmojo tyrimo etapo rezultatai leidžia teigti. Interneto panaudojimą mokant geografijos trukdantys / skatinantys veiksniai.
8

Vaikų ugdymo šeimoje problemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Vaikų ugdymo šeimoje problemos. Šeima kaip ugdymo institucija. Vaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė – ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Vaikų aklėjimo šeimoje esmė, tikslas ir uždaviniai. Pirmoji pareiga – saugoti vaikus nuo blogų gyvenimo pavyzdžių. Antroji pareiga – savo vaikų mokymas. Trečioji pareiga – tėvų pagalba mokyklai. Vaikų ugdymo šeimoje problemos. Netinkamas suaugusiųjų pavyzdys. Bendraamžių elgesys. Netinkamas auklėjimas. Nekritiškas požiūris į žalingus įpročius. Smalsumas. Hedonozmas. Kitos priežastys. Mada.
10

Valdorfo pedagogika kaip netradicinio ugdymo metodasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lyginamieji kriterijai. Valdorfo pedagogikos raida. Ikimokyklinio ugdymo sistema. Valdorfo mokykla. Išvados. Literatūra. Valdorfo ugdymo sistema kaip netradicinė pedagogika susilaukia labai daug prieštaringų ir palaikančių nuomonių, tačiau visuomenės poreikis šios ugdymo sistemos įstaigų kūrimui su laiku vis didėja. Laukiančiųjų patekti į darželius eilės vis ilgėja. Labiausiai kritikuojama mokyklinė pedagogika, kadangi jos ugdymo specifika labai skiriasi nuo tradicinės. Tikslas: palyginti Valdorfo pedagogika kaip netradicinį ugdymo metodą Vokietijoje ir Lietuvoje. Uždaviniai. • Pagrįsti pasirinktus lyginamuosius kriterijus. • Apibūdinti Valdorfo pedagogikos raidą Vokietijoje ir Lietuvoje. • Išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo sistemą Vokietijoje ir Lietuvoje. • Apibūdinti Valdorfo mokykla Vokietijoje ir Lietuvoje. IŠVADOS. • Valdorfo pedagogikos esmė ir pagrindiniai principai yra išlaikomi tiek Vokietijos, tiek Lietuvos įstaigose. Skiriasi tik priemonės bei veikla kaip yra to siekiama.
10

Vanduo biosferoje ir jo aplinkaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vandens būsenos. Vanduo iš geografinės pusės. Vanduo iš biologinės pusės. Lietuvos vandenys. Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir baltijos jūra. Vandens biomai. Gėlavandenis biomas. Žmogus ir biosfera. Išvados. Literatūra. Vanduo yra svarbiausias aplinkos ekologinis veiksnys, nes be vandens negali egzistuoti jokia gyvybė. Su vandens dalyvavimu yra susiję visi pagrindiniai gyvybės procesai organizmuose: kvėpavimas, maitinimasis, virškinimas ir visos biocheminės reakcijos bei medžiagų apytaka. Gyvuose organizmuose vanduo sudaro didžiausią masės dalį. Dėl saulės radiacijos poveikio sausumos ir Pasaulinio vandenyno paviršiui garuojant, kas minutę į atmosferą patenka 1mlrd. tonų vandens garų.
10

Vertybiškas ugdymas. aplinkos analizavimas, tipų pritaikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 2008 m. lapkričio 17 d. prie Radviliškio miesto kultūros centro įsikūrė Radviliškio rajono jaunimo klubas „MIX“. Per pastaruosius dvejus metus nuveikta nemažai darbų, stengtasi kiekvienais metais apjungti kuo daugiau jaunimo, pristatyti jiems kryptingą, įdomią veiklą, į skirtingas veiklas įtraukiant vis daugiau jaunimo, bendraujant su skirtingų amžiaus tarpsnių ir socialinių sluoksnių žmonėmis. 2009 m. klubo nariai aktyviai įsitraukė į miesto šventės renginių savaitę. Jaunimas organizavo akciją „Mūsų nedaug, bet mes galim daug. Nudažykim pasaulį spalvotai“, skirta Baltijos kelio 20-osioms metinėms (kurioje buvo apjungtos kelios jaunimo organizacijos). Ši akcija, tai visiškai kitoks požiūris į Baltijos kelią, pilietiškumą. Po šios akcijos klubo narių gretos pasipildė nemaža dalimi jaunimo. 2009 metais jaunimo organizacija projektinei veiklai gavo – 3 300,00 Lt., finansuoti 3 projektai: Mėgėjiškų filmų festivalis „Radviliškis pasitinkant tūkstantmetį“, tai pirmasis tokio pobūdžio renginys rajone pristatantis kino meną. Pagrindinis festivalio tikslas – atgaivinti mėgėjišką kiną Radviliškyje ir pristatyti šį miestą tokį, koks jis yra, surinkti geriausių filmų apie Radviliškį kolekciją. Festivalio metu buvo demonstruojami jau turimi filmai apie Radviliškį bei pristatomi nauji kūrėjų darbai, išleistas DVD, konkurse pristatomų, filmų rinkinys.
0
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »

Paieška


bottom