top


Konspektai.com > Elektronika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: Išanalizuoti nulatinės srovės elektros perdavimo linijos veikimą, išmokti nustatyti įtampos linijos gale, įtampos nuostolių linijoje, galios linijos pradžioje, nuostolių linijoje galios, apkrovos galios ir linijos naudingumo koeficiento priklausomybę nuo apkrovos srovės. Užduotis: 1. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės elektros perdavimo liniją. 2. Ištirti kaip ir kodėl kinta įtampos nuostoliai linijoje. Darbo eiga: 1. Sujungti grandinę (Pav. 1). Linija – vienas maketo varžynas. Linijos varžos Rl vertę nurodo dėstytojas. Kitas varžynas naudojamas fiksuotoms apkrovos R2 vertėms gauti.
0

Nuolatinės srovės linijos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. 1. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. 2. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių grafikus. Naudojami prietaisai. 1. Nuolatinės srovės šaltinis 5V. 2. Reostatas. 3. Varžynas. 4. Voltmetras 2 vnt. 5. Miliampermetras. Darbo eiga. 1. Sujungti schemą. Antras varžynas naudojamas fiksuotoms apkrovoms R2 reikšmėms gauti. Skaičiavimų formulės. 1 lentelė. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. 3.Skaičiavimai. 4. Priklausomybių grafikas. Išvados. Eksperimentiškai ištyrę nuolatinės srovės liniją ir atlikę skaičiavimus, nubraižėme gautų priklausomybių. I(U2, P1, P2, n, U)grafikus.
0

Nuolatinės srovės perdavimo linijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: Susipažinti su elektros energijos perdavimu dvilaide linija nuolatine srove. Elektrinė shema; Darbo eiga; Linijos pradžioje, palaikant vadovo nurodytą įtampą keičiame imtuvo varžą nuo (tuščioji eiga, J2 atjungtas) iki (trumpasis jungimas) ir užrašome prietaisų rodmenis į lentelę 1.1. Varžą keisti taip, kad srovė kistų vienodais intervalais.
0

Paviršinis efektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Paviršinis efektas. Darbo tikslas. Susipažinti su kintamosios srovės ir jos sukurto magnetinio lauko pasiskirstymu laidininkuose ir nustatyti pagrindinius to pasiskirstymo dėsningumus. Darbo eiga. Sujungiame darbo schemą ir leidžiame prietaisams įšilti. Nustatome žemo dažnio generatoriaus įtampą. Iš 1 lentelės braižome grafinę priklausomybę. Magnetiniam laukui nustatyti, kai plokštelė varinė.
0

Prietaisai. Loginių elementų pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Objektas. Uždaviniai. Pagrindiniai elementų tipai. 3 mikroprocesorinių sistemų operaciniai įtaisai. Skaitmeniniai komparatoriai. Dešifratorius. Šifratorius. Multiplekseris. Išvados. Literatūros sąrašas. Loginis elementas (angl. logic gate) – elektroninė schema, atliekanti Būlio algebros operaciją. Tariama, kad galimos tik dvi loginio elemento įėjimo ir išėjimo įtampų reikšmės: loginio nulio (pavyzdžiui, mažiau nei 0,4 V) arba loginio vieneto (pavyzdžiui, daugiau nei 2,4 V). Intervalas tarp 0,4 ir 2,4 įtampų reikalingas patikimam darbui užtikrinti. Loginio elemento samprata leidžia kurti kompiuterių ir kitas panašias schemas nesigilinant į elektronikai specifines detales. Tie patys elementai prireikus gali būti realizuojami tiek naudojant reles ar radijo lempas, tiek ir tranzistorius ar šiuolaikines mikroschemas. Keturis loginius elementus IR-NE turinti mikroschema 7400 pavaizduota pav. 1. Du papildomi kontaktai skirti įžeminimui ir maitinimo įtampai (+5 V) prijungti. Tarybų Sąjungoje buvo gaminamas mėgėjų plačiai naudotas jos analogas K155ЛA3 (net ir kontaktų išdėstymas buvo toks pats)
0

Puslaidininkiai analoginės elektronikos elementaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Puslaidininkiai elektronikoje. Pn sandūra. Tranzistoriai. Lauko tranzistorius (vienpolis). Dvipolis tranzistorius. Fototranzistorius. Tiristoriai. Dinistroriai. Trinistoriai. Puslaidininkiniai diodai. Lyginimo diodai. Specialiosios paskirties diodai. Stabilitronas. Fotodiodas. Šviečiantieji diodai. Išvados. Literatūra. Elektronikos istorija, palyginti su kitomis mokslo šakomis, nėra labai sena. Jos raida prasidėjo XIX a. antrojoje pusėje, nors elektriniai ir magnetiniai gamtos reiškiniai buvo tiriami nuo seno. Anot S. Masioko, svarbiausių rezultatų šioje srityje yra pasiekę V. Gilbertas, B. Franklinas, G. Richmanas, Š. Kulonas, L. Galvanis, A. Volta ir kiti (Masiokas, 1989, 11 p.). O nuo XX a. elektronikos ribos ir galimybės dar labiau išsiplėtė. Vienas didžiausių elektronikos pasiekimų yra tranzistorius išradimas. V. Stasiūno teigimu, nors diodai atrasti XIX a. antrojoje pusėje, tačiau jų veikimo teoriniai pagrindai ilgą laiką buvo neaiškūs ir, tik sukūrus ir išplėtojus juostinę (zoninę) laidumo teoriją XX a. Viduryje, prasidėjo puslaidininkinės elektronikos vystymasis (Stasiūnas, 2002, 22 p.). Temos aktualumas. Būtina plačiau susipažinti su puslaidininkių prietaisų, kaip analoginės elektronikos elementų, specifika, nes, apžvelgus įvairių autorių teiginius apie tai, galima sukaupti daugiau žinių apie jų galimą klasifikaciją, veikimo principus, charakteristikas. Tai yra didelė pagalba elektrotechnikui, siekiančiam įgyti gebėjimų tinkamai parinkti elektros įrenginius ir juos eksploatuoti. Pagrindinė problema - puslaidininkių, kaip analoginės elektronikos elementų, veikimo principų įsisavinimas ir pritaikymas praktikoje. Darbo tikslas - puslaidininkių prietaisų klasifikaciją, veikimo principus bei taikymo sritis. Darbo objektas: puslaidininkiai prietaisai. Darbo uždaviniai: 1. Apžvelgti puslaidininkių prietaisų klasifikaciją; 2. Išanalizuoti puslaidininkių prietaisų esminius veikimo principus ir savybes, aprašomus pasirinktoje mokslinėje literatūroje; 3. Atlikti puslaidininkių, kaip analoginės elektronikos elementų, charakteristikų ir taikymo sričių apžvalgą, remiantis pasirinktais šaltiniais.
0

Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. Darbo tikslas Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. 2. Naudota aparatūra •Matavimo generatorius TG215 •TTi 1604 skaitmeninis multimetras •Oscilografas Metrix OX 520 B •Nuolatinės įtampos šaltinis TTi EL301 3. Rezonansinio galingumo stiprintuvo principinė elektrinė schema
0

Skaitmeninių signalų apdorojimo namų darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Skaitmeninis filtras, aprašomas tiesine skirtumine lygtimi, turinčią pastoviuosius koeficientus b, a1, a2: Antrojo namų darbo koeficientų reikšmės: Užduotys 1.Braižykite filtro struktūrą. 2.Rašykite filtro sistemos funkciją H(z). 3.Gautą H(z) išskaidykite paprastosiomis trupmenomis. 4.Braižykite H(z) polių-nulių diagramą. 5.Raskite visas galimas H(z) konvergavimo sritis. 6.Braižykite visas galimas H(z) konvergavimo sritis. 7.Raskite H(z) atitinkamas impulsines reakcijas h(n). 8.Braižykite dvipusę h(n). 9.Raskite filtro dažninės charakeristikos H(ω) išraišką. 10.Raskite filtro amplitudinę dažninę charakeristiką |H(ω)|, jei filtrui aprašomam lygtimi: y(n) = b ∙ x(n) – a1 ∙ y(n – 1) – a2 ∙ y(n – 2), Braižykite filtro struktūrą. Sprendimas
0

Srovės linijų lūžis dviejų laidininkų ribojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Srovės linijų lūžis dviejų laidininkų riboje. Darbo tikslas: susipažinti su ribinėmis sąlygomis srovės tankio vektoriui nevienalyčiame laidininke. Apskaičiuoti to vektoriaus lūžimo ties skirtingo laidumo riba, dėsnį. Darbo schema. Iš čia gauname šių metalų laidumų santykį. Patikriname praktiškai gautus rezultatus, ar jie tenkina lygtį. Galima teigti, kad kampai brėžinyje nustatyti teisingai. Srovės linijų lūžio kampas geležyje visada didesnis už kampą varyje. Taip yra todėl, kad vario laidumas didesnis.
0

Tiesinės elektros grandinės pereinamųjų procesų skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Analitinė dalis. Darbo duomenys. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Literatūra. Darbo grafinė dalis. Skaičiavimų schemos. Srovių ir įtampų pereinamųjų procesų grafikai. Elektrotechnika yra mokslas, tiriantis elektromagnetinius procesus ir jų praktinį panaudojimą. Teorinė elektrotechnika, kaip taikomasis mokslas, nagrinėja pačius bendriausius elektromagnetinių procesų analizes ir sintezės metodus, taikomus įvairiose elektrotechnikos šakose (elektros mašinose, elektros pavarose ir t.t.), Daugelyje elektrotechnikos įrenginių panaudojami apriboti elektros srovės keliai, vadinami elektros grandinėmis. Fiziniu požiūriu elektros grandinę sudaro šaltiniai ir imtuvai, kurie sukuria tam tikrą grandinės rėžimą. Elektros grandinės darbo rėžimas, kai srovė ir įtampa laikui bėgant nekinta (nuolatinės srovės grandinė) arba yra periodinės laiko funkcijos (kintamosios srovės grandinė), vadinamas nusistovėjusiu. Tokio režimo vertės gali būti apskaičiuotos naudojant algebrinius grandinių analizės metodus. Tačiau realiose grandinėse šaltiniai, imtuvai gali būti prijungiami arba išjungiami.
0

Paieška


bottom