top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

X įmonės materialiniai ištekliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Materialiųjų išteklių ciklo valdymo ypatumai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Reguliavimas. Atlyginimas. Materialiųjų išteklių ciklo valdymo ypatybės ,,x“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktas ir jo charakteristikos. Įmonėje naudojami gaviniai. Įmonės gavinių virtimo darbo produktu technologinės operacijos, darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas įmonėje. Materialiojo ištekliaus valdymo ypatumai ,,x“ įmonėje. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Naudota literatūra. Namų darbui atlikti pasirinkau įmonę, kuri gamina ritinines stogo dangas bei bitumines čerpes . Pasirinkau šią įmonę, nes ji pasirodė įdomi ir perspektyvi. Praktinėje dalyje analizuosiu pasirinktos įmonės materialiuosius išteklius, supažindinsiu su įmonės gaminamu produktu , naudojamais gaviniais, įmonės gavinių virtimo darbo produktu technologinėmis operacijomis, darbo koordinavimu. Plačiau analizuoti pasirinkau materialiuosius išteklius. Materialieji ištekliai yra pagrindiniai ištekliai gamybinėje įmonėje. Geras verslo įmonės žaliavų, medžiagų, mašinų ir įrengimų, kitų materialių išteklių panaudojimas lemia veiklos ekonominius rodiklius, ypač įmonėje, kuri kažką gamina.
0

X įmonės rinkodaros veiklos planavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingas ir jo valdymo samprata. Marketingo veiklos organizavimas įmonėje. Marketingo palanavias, strategijų rengimas. Įmonės tikslų rengimas, svarba ir jų siekimas. Marketingo tyrimų teorija. Marketingo tyrimų esmė ir būtinumas. Marketingo tyrimų procesas (eiga). Praktinė dalis. Uab e-skylė pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Rėmimo politika. Ssgg analizė. Interneto kavinės E-skylė paslaugų marketing kompleksas. E-skylė rinkodaros biudžetas. Pardavimų prognozė. Vartotjų poreikių tyrimas anketinės apklausos būdu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Anketos pavyzdys. Įvadas. Vienas svarbiausių dalykų, užtikrinančių ilgalaikę įmonės sėkmę rinkoje, - veiksmingas marketingas. Pagrindinis marketingo tikslas vartotojų poreikių patenkinimas. Klientai svarbiausia įmonės vertybė. Jų poreikių išsiaiškinimui, pritraukimui, skatinimui naudotis įmonės paslaugomis, turi būti skirta pakankamai laiko, pastangų ir lėšų. Tuo turi būti rūpinamasi tiek kuriant naują įmonę, tiek jau veikiančioje įmonėje. Geriausias būdas sužinoti ko reikia klientui, tai paklausti jo paties, t.y. Padaryti apklausą. Tenkindama vartotojų poreikius, įmonė priima sprendimus, susijusius su pačia paslauga, jos kaina, paslaugos pateikimu pirkėjui, reklama ir rėmimu. Temos aktualumas: UAB E- skylė turi marketingo problemų. Krito naujų klientų naudojimasis teikiamomis paslaugomis. Deklaruojamas įmonės strateginis tikslas teikti tokias interneto kavinės paslaugas, kurios geriausiai tenkintų vartotojų poreikius ir taip garantuotų įmonės galimybes gauti stabilų pelną. Tačiau dabar klientų yra nepakankamai ir jų poreikiai visapusiškai neištirti. Tyrimo objektas: prekybos tinklas UAB E- skylė marketingo problemos. Tyrimo dalykas: Esamų klientų poreikių išaiškinimas anketinės apklausos...
0

X Įmonės valdymo metodų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė Darbo apmokėjimas. Uab samsonas veiklos analizė įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė Darbo principai. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Kontrolės sistema. Išvados. Literatūra ir informaciniai šaltiniai. Įvadas. Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla apima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius ir kitus santykius į sistemą. Šios sistemos esmę nusako tikslai, dėl kurių šis verslas buvo sukurtas. Įmonės valdymas - tai tikslingos veiklos procesas, kuris remiasi sprendimais, priimtais išnagrinėjus gaunamą informaciją. Kiekvieną valdymo sistemą sudaro valdymo objektai, valdymo organai ir valdymo produktai. Valdymo objektus sudaro įvairūs ūkio subjektai, kurie užsiima ūkine veikla. Valdymo organai planuoja kontroliuoja, reguliuoja ir atlieka kitas valdymo funkcijas. Valdymo produktai - tai sprendimai, kurie užtikrina ūkinės veiklos tikslų įgyvendinimą. Geram verslui svarbūs organizaciniai valdymo veiksniai. Pakanka paprastai valdyti: nekurti sudėtingų planavimo, kontrolės ir darbų koordinavimo sistemų. Mažų firmų valdymui įtakos turi daugelis veiksnių. Šakos technologijos pobūdis, darbuotojų skaičius ir įmonės vadovo asmenybė. Vadovavimas mažai įmonei yra visai kitoks negu didelei organizacijai. Ir strateginė, ir operatyvi veikla yra įmonės savininko-vadovo prerogatyva. Nedidelės įmonės valdymo organizacinė struktūra paprasta, lanksti, leidžianti greitai perduoti informaciją ir gauti atsakymą. Pati paprasčiausia organizacinė mažos įmonės valdymo struktūra yra tokia: prezidentas, viceprezidentas, realizavimo specialistas. Didėjant įmonei, didėja ir valdymo grupės. Valdymo aparate gretinamos įvairios...
10

Žinių vadybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Žinių vadyba. Vidaus veiksnių įvertinimas. Žinių vadybos lygiai. ŽV strategija ir programa. ŽV metodai ir įrankiai. Išvados. Žinių vadyba – tai mokslas, kurio objektas yra organizacija siekianti didesnio verslo efektyvumo, skirianti didesni dėmesį žmogaus sprendimų priėmimo svarbai, pasirenkant procesą ir gaunant bendrą rezultą. Trumpiau tariant tai turimų žinių pasinaudojimas tikslingai ir pasidalijimas su organiozacijos nariais. Žinios įmonei suteikia didelę teigiamą persvarą prieš kitas įmones ir leidžia prisitaikyti prie esamų ir busimų išgyvenimu, leidžia konkuruoti besikeičiančioje aplinkoje ir skatina darbuotojų tobulėjimą, kūrybiškumą, inovatyvumą.
0

Žirgyno verslo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Idėjos identifikavimas. Idėjos įgyvendinimas. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šalies aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslauga. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Paslaugos analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Išvados. Literatūros sarašas. Verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes. Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos veiksnių t.y. darbo jėgos kvalifikacijos, mokslo ir žinių naudojimo, gerų technologijų. Konkurencinėje kovoje išlieka ir laimi tos organizacijos, kurios yra geresnės ir pranašesnės, turi aiškią strategiją - ateities viziją, misiją, tikslus ir jų siekia, įgyvendina. Planavimas ir strategijos leidžia nuolat koreguoti įmonės veiksmus, numatyti naujus tikslus ir jų siekimo būdus, taikyti metodus bei savybes ir prognozuoti rinkos situaciją. Daugelis įmonių yra orientuotos į trumpalaikį pelną ir net kai padėtis pastebimai blogėja nesistengia pakeisti situacijos. Tačiau norint gauti pelną visuomet ir toliau sėkmingai gyvuoti bei konkuruoti versle, būtina planuoti savo verslą. Žirgynų verslas Lietuvoje nėra gerai išplėtotas. Tuo labiau, kad šis verslas niekada ir nebuvo prioritetinis. Prioritetai teikiami tiems verslams, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę. Darbo objektas: Individuali įmonė „Laimės pasaga“. Darbo tikslas: parengti kuriamos IĮ „Laimės pasaga“ verslo planą 2012-2014 metams. Darbo uždaviniai: 1. Identifikuoti verslo idėją, 2. Parengti verslo planą.
0

Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atrankaparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: . Įžanga. Darbo analizė. Darbo analizės informacijos rinkimo metodai. Darbo aprašymas. Verbavimas ir atrankos procesas. Darbuotojų testavimas ir atranka. Išvados. Literatūros sąrašas. Nei viena iš organizacijų negali apseiti be darbuotojų. Literatūroje darbuotojai dažnai vadinami žmogiškaisiais ištekliais. Žmogiškieji ištekliai ko gero yra pagrindinis organizacijos turtas, nuo kurio priklauso organizacijos sėkmė, reputacija, pelnas ir kt. Tai turtas į kurį verta investuoti ir vėliau skinti šių investicijų vaisius. Todėl viena svarbiausių yra vadybos krypčių yra žmogiškųjų išteklių vadyba. Pagrindinės žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos yra žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka. Visų pirma yra svarbu kad organizacijoje dirbtų tinkamos kvalifikacijos, tam tikras žmonių skaičius. Tai galima padaryti tik tada, kai organizacijoje yra prognozuojamas būsimas žmonių poreikis, žmonės yra planingai verbuojami ir atrenkami. Šiame rašto darbe panagrinėsiu žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos procesą ir metodus. Darbo analizė – tai procedūra, skirta apibrėžti šių darbų pobūdį ir žmonių, kurie turėtų būti pasamdyti šiems darbams atlikti, savybes. Labai svarbu tinkamai atlikti darbo analizę -ji yra išeities taškas priimant žmones į darbą. Darbo analizės metu sukuriama informacija apie darbo reikalavimus. Ši informacija vėliau naudojama darbo aprašymui (darbo reikalavimų apibūdinimas) ir darbo specifikacijai (reikalingų žinių bei žmogiškųjų savybių išvardinimas) sudaryti.
0

Žmogiškųjų išteklių vadybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Aplinkos pokyčių įtaka žmogiškųjų išteklių vadybos raidai. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių vadybos subjektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos principai ir funkcijos. Organizacijos kultūros įtaka kokybės gerinimui. Organizacijos vidinis klimatas ir organizacijos kultūra. Darbuotojų veiklos veiksmingumo ir organizacijos kultūros ryšys. Žmogiškųjų išteklių valdymo vaidmuo kuriant paslaugų teikimo kultūrą. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose. Į teikiamų paslaugų kokybę nukreiptas žmogiškųjų išteklių valdymas. Strateginės žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas.
0

Žmonių saktykiai grupėseparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
0
« PradžiaAnkstesnis4142434445SekantisPabaiga »

Paieška


bottom