top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Pilietinis ugdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Dalykas: pilietinis ugdymas, 8 klasė. Pamokos tema: aš noriu būti kaip visi. Pamokos autorius: regina vaičiutė, klaipėdos „vyturio“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė. Rekomendacijos. Ši pamoka gali būti integruota lietuvių kalbos – istorijos pamoka, nagrinėjant a.frank „dienoraštį“, taip pat medžiaga gali būti naudojama etikos pamokoje, kalbant apie toleranciją. Tikslas. - formuoti vertybines nuostatas, kurios padėtų jaunam žmogui puoselėti bendražmogiškąsias vertybes. Uždaviniai. - mokės daryti išvadas ir apibendrinimus, pagrįsdami savo nuomonę argumentais. Mokysis diskutuoti. - susipažins su sąvokomis: pilietiškumas, laisvė, lygybė, diskriminacija, tolerancija. Metodai. Dokumentų analizė. Pokalbis. Žaidimas. Diskusija.
0

Piramidžių statyba senovės Egipteparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Imhotepas ir piramidės. Piramidžių statyba naudojant vandenį ir orą. Milžiniška rampa. Piramidės ir senovės egiptiečių religija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. ĮVADAS Kaip žinome, senovės Egipto piramidės turėjo tam tikrą funkcija, tai buvo faraonų kapai. Gizoje yra trys piramidės, visos jos pastatytos Ketvirtosios dinastijos karalių laikotarpiu (2575-2130 pr. Kr.). Seniausia ir didžiausia per 146 m aukščio — yra Didžioji piramidė kurią pastatydino karalius Chufu, labiau žinomas graikišku Cheopso vardu. Piečiau stūkso Cheopso sūnaus ir įpėdinio Chefreno piramidė, kuri yra žemesnė, tačiau išsišovusi virš Didžiosios, nes stovi aukšteliau. Trečiąją piramidę, daug mažesnę už pirmas dvi, pastatė karalius Mikerinas, veikiausiai Chefreno brolis. Trise jos sudaro didžiausią pasaulyje iš akmenų statytą ansamblį ir visais laikais garsėjo kaip senovės Egipto bei jo dievų karalių, arba faraonų, simbolis.
0

Pirmas pasaulinis karasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Datos. Sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Kariaujančios šalys susiskirstė į tris grupes. Karo teritorija susiskirstė į du frontus. Lietuvos okupacija. Lietuvių pastangos atkurti lietuvos valstybę. Taikos sutartys su buvusiais vokietijos sąjungininkais.
0

Pirmieji Europos vienijimo projektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Šiuolaikiniam išsilavinusiam žmogui sąvoka „Europa“ reiškia geografinį, istorinį, kultūrinį bei politinį bendrumą. Tačiau taip buvo anaiptol ne visada. Skirtingais istorijos periodais žodis „Europa“ įgydavo labai įvairias prasmes. Pavyzdžiui, senovės gyventojams Europa priklausė ne mokslo ir politikos, bet mito sričiai. Vėliau Europa imta suprasti kaip geografinę sąvoką, kurią apibrėžia jos sienos, o jos sienos vis kito, atrandant žemyną. Iš pradžių terminas „Europa“ buvo vartojamas tik nurodant Graikijos žemyninės dalies teritorijas, ir tik vėliau ėmė aprėpti Egėjo jūros salas. Europa kaip politinė sąvoka taip pat laikui bėgant vis keitėsi, svyruodama tarp santykinio suartėjimo ir susiskaldymo fazių, priklausomai nuo epochos ir europiečių apie ją sudarytos sampratos. Tačiau svarbiausia čia – palyginti neseniai susiformavusi sąvoka „europietis“, atsiradusi patobulėjus, padažnėjus ir pagreitėjus susisiekimui tarp žemynų, pagerėjus žmonių kontaktams, turtų ir prekių mainams. Taip nusistovėjo gyvenimo būdų darna, kuri yra europiečių vienijimosi pastangų padarinys ir kartu priežastis. Pati Europos idėja, europietiškos vienybės ir bendrumo idėja, visais laikais buvo labai svarbi – apie tai galime spręsti iš įvairių nesibaigiančių vienijimo projektų. Tiesa, pati Europos idėja buvo transformuojama ir išradinėjama iš naujo, dėl vis naujų kolektyvinių tapatumų. Europos vienijimas – ganėtinai plati tema, kurią galima nagrinėti įvairiais aspektais: pavyzdžiui – ideologiniais, politiniais, ekonominiais. Šiame referate tai ir pabandysiu padaryti: apžvelgti įvairius Europos vienijimo projektus, jų svarbą bei įtaką; taip pat dėl kokių priežasčių ir ko siekiant jie buvo priimami, kokios paskatos skatino ieškoti vienybės, ir kodėl Europos idėja buvo ir išlieka tokia svarbi europiečiams. Europizmo idėjos formavimuisi bei vieningumo sampratai turėjo įtakos jau Antikinės epochos Europa. Ji paliko tam tikrus politinio gyvenimo principus, taip pat demokratijos, teisingumo, individualios laisvės idealą. Įdomu tai, kad įvairių europinių koncepcijų ir projektų tyrinėtojai savo darbuose dažnai mini amfiktionus – genčių ir polių sąjungas, kaip pirmuosius vienijimų pavyzdžius. Jau viduramžiais pagrindinė vienijanti Europą jėga buvo krikščionybė. Dar vėliau visos Europos vienijimo idėjos kilo dėl kaimynystėje kylančių grėsmių, siekiant užsitikrinti saugumą. Būtent tokiomis sąlygomis Europos idėja įgijo tikrąją vertę. Įdomus tas faktas, kad iš esmės Europą visuomet vienijo ne taika ir solidarumas, o užkariavimai. Suvienyti kontinentą, kaip rodo istorija, visuomet buvo mėginama po esminio padalijimo laikotarpio. Bendra Europa visad buvo laikytina saugumo zona. Vis dėlto, remdamasi Gerardo Delanty idėjomis (Gerard Delanty. Europos išradimas: idėja, tapatumas, realybė), kad europizmas yra iš esmės tam tikra politinės vienybės samprata, nesvarbu, ar tai būtų Šventoji Lyga, ar krikščionijos aljansai, Europos koncertas, ar Europos sąjunga, šiame referate daugiau dėmesio skirsiu politiniams ir ekonominiams aspektams, kurie skatino vienytis Europą.
0

Politinės doktrinos: Konsevatizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Politinė doktrina, susiformavusi XIX a. po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos, kilus nepasitenkinimui jakobinų diktatūra ir liberaliomis idėjomis. Konservatizmo pradininkai: Konservatizmo pagrindines mintis suformavo E.Berkas savo veikale "Apmastymai apie prancūzų revoliuciją". Tas idėjas vėliau išplėtojo kiti mąstytojai bei politikai. Konservatizmo srovė Vakarų Europos Politiniams rėžimams davė daug ryškių lyderių tokių kaip Dizraelis, Churchilis, de Golis, Teacher, Reaganas ir kiti.
0

Prancūzijos revoliucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Didžioji Prancūzų revoliucija - laikotarpis Prancūzijos istorijoje, trukęs nuo 1789 iki 1794 m., kartais revoliucijos pabaigos metai pratęsiami iki 1799 m., kai buvo įvesta Napoleono Bonaparto vienvaldystė. Revoliucija įkūnijo kokybinį virsmą socialinėje ir politinėje santvarkoje, perėjimą nuo pusiau feodalinės luominės santvarkos prie modernios neluominės visuomenės, o taip pat nuo absoliutinės monarchijos prie konstitucinės - parlamentinės santvarkos.
0

Renesansas, Filipas Bruneleskisparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Florencijos architektūra (F. Bruneleskis), Filipas Bruneleskis: trumpa biografija ir žymiausi kūriniai, Florencijos katedra, Renesanso laikotarpiai, Susiformavimo prielaidos, meno bruožai. Renesansas (pranc. Renaissance, it. Rinascimento – atgimimas). – Europos istorijos laikotarpis (XIV – XVI amžius), kuriam būdingas atsigręžimas į Antikinės Graikijos kultūrą bei meno tradicijas, humanistinė pasaulėžiūra, mokslo suklestėjimas. Renesanso idėjos susiformavo Šiaurės Italijoje, vėliau išplito po visą katalikiškąją Europą. Terminas. Trečią kartą rinascita arba rinascimento (italų k. – atgimimas) sąvoką 1550 m. panaudojo italų menininkas ir menininkų biografas Giorgio Vasari, siekdamas „Naująjį meną“ atskirti nuo viduramžių gotikos. 1820-30 m. prancūzai perėmė terminą ir išplatino visose Europos šalyse. Juo pavadintas pereinamasis laikotarpis tarp Viduramžių ir Naujųjų laikų. Renesanso sąvoką išpopuliarino Bazelio istorikas Jacob Burckhardt savo darbe „Renesanso kultūra Italijoje“ („Die Kultur der Renaissance in Italien“).
9

Rusijos imperijos įstatymų savadasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Rusijos imperijos įstatymų sąvadas lietuvoje. Rusijos imperijos įstatymų sąvado rengimas. Rusijos imperijos įstatymų sąvadas. Išvados. Literatūra. Rusijos imperijos įstatymų sąvadas - tematine tvarka išdėstytas įstatymų sąvadas. Nepaisant trūkumų, Rusijos imperijos įstatymų sąvadas laikomas svarbiu rusų teisės laimėjimu, padėjusiu formuotis specialioms šios šalies įstatymų leidybos šakoms: civilinei, baudžiamajai, valstybinei ir kt. Pirmasis leidimas - 1832 metais, vėlesni - 1842 ir 1857 metais. Buvo sudaryti iš tematinių 15 tomų (pavyzdžiui, I tomas — Pagrindiniai valstybės įstatymai, III — civilinės tarnybos statutai, XIX — Įstatymai apie sąlygas, XV — Bausmių statutas). Šiame savarankiškame darbe noriu panagrinėti Rusijos imperijos sąvado sukūrimo priežastis ir aplinkybes, trumpai apžvelgti jo sandarą ir reikšmę. Rusijos imperijos įstatymų sąvadas, Lietuvos teritorijoje galiojęs iki Pirmojo pasaulinio karo tapo pagrindiniu tarpukario Lietuvos recepuotos rusų teisės šaltiniu. Pagrindiniu Lietuvoje galiojusios civilinės teisės šaltiniu buvo Sąvado X tomo 1 dalis. Paskutinės oficialios Sąvado kai kurių tomų laidos ir buvo laikomos oficialiais Lietuvoje galiojusių rusų įstatymų tekstais.
0

Sąrašas archeologinių objektų ir paminklų Širvintos rajoneparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Apskritas kalnas (Kiauklių) datuojamas I tūkst. Mančiušėnų piliakalnis datuojamas I tūkst. Kriveikiškio piliakalnis, datuojamas XIV a. Totoriškio piliakalnis, datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia
0

Senovės graikojos ir Romos civilizacijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos Graikijos kolonizacija: XVIIIa.pr.Kr. Priežastys: 1.Dirbamos žemės trūkumas 2.Duonos trūkumas 3. Prekybiniai sumetimai 4. Politiniai nesutarimai tarp polių. Kolonizacija:1. Vidinė- gretimų polių užvaldymas; 2. Išorinė- vakarų kryptis: Italija, Ispanijos pakrantės; Pietų kryptis- Afrika; Rytų kryptis-teritorijos palei Juodąja Jūra. Kolonizacijos padariniai: 1. Graikų kultūros išplitimas 2. Amatų plėtra, prekybos plėtra 3. Gyventojų skaičiaus augimas 4. Aristokratų sluoksnio susiformavimas 5. Pinigų atsiradimas. Polis-miestas- valstybė Kiekvienas polius turėjo: valdovą, kariuomenę, iždą, šventyklas, agorą- turgaus aikštę, savus įstatymus. Polui būdingas sinoikizmas( polių sąjungos) Žymiausios polių sąjungos(Va. Per. Kr.): Delo( atėnų įtakoje sujungti miestai- valstybės); Peleponeso( spartos įtakoje sujungti miestai-valstybės) Atėnų ir spartos valdymo ypatumai:
0

Paieška


bottom