top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Industrijos amžius ir europos bendrybės: industrinės visuomenės bruožaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Industrinis amžius tai XIX amžius. Laiko tarpsnis nuo Napoleono pralaimėjimo iki Pirmojo Pasaulinio karo pradžios. Per šį laikotarpį Europa „sprogo“ – tiek energetine, tiek demografine prasme. Per šį taikos laikotarpį (turint omenį tarpvalstybinius konfliktus) pasaulis visiškai pasikeitė – sugriuvo daug šimtmečių egzistavusios normos. Masinės pramonės atsiradimas, ir iš to išaugusios naujos filosofijos ir politikos idėjos sąlygojo ir industrinės visuomenės atsiradimą. Šios visuomenės bruožus ir bandysiu trumpai pateikti. Pirmas ir manau bendriausias dalykas sukrėtęs visuomenę tai buvo modernizacija. Jos tikslas - šiuolaikinė urbanizuota ir industrializuota visuomenė, kai dauguma žmonių užsidirba pragyvenimui miestuose ir gamyklose. Taigi, tai buvo ne tik žmonių įprastinio gyvenimo „patobulinimas“ bet ir iš to sekantis sąmonės kitimas. Didžiajai daugumai žmonių atsirado daug galimybių keisti savo gyvenimą, keliantis iš miesto į kaimą, tačiau tai turėjo ne tik teigiamų padarinių.
0

Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: 1 .Aptarti Lietuvos išeivijos ir diasporų istoriją; 2.Nustatyti lietuvių kultūrinės tapatybės ypatumus; 1. Lietuvos išeivijos ir diasporų istorija Terminas diaspora graikiškai reiškiantis „išsisėjimą“ žymi tautos dalį gyvenančią už istorinės žemės ribų. Diasporoje gyvenama palaikant tamprius ryšius su bendrataučiais ir nesiekiant asimiliacijos (supanašėjimo), t.y. išlaikant savo identitetą, kalbą, papročius. Dėl to dažnai atsiranda konfrontacija su vyraujančia kultūra, išlieka ryškūs kultūriniai barjerai ir socialinė įtampa. Pirmoji lietuvių banga JAV pasiekė dar XIX a., kuomet iš baudžiavos atleisti lietuviai tapo laisvais piliečiais, o transporto galimybės leido laisvai pasiekti išsvajotą žemę. Visgi šiame darbe daugiau dėmesio skirsiu antrajai bangai, kuri visais požymiais Lietuvai buvo žymiai skaudesnė. Paradoksalu, tačiau trečiajame dešimtmetyje JAV buvo daugiau lietuvių nei tuometinėje Lietuvos sostinėje Kaune . Būtent JAV tuomet ir tapo moderniojo lietuviškumo centru ir teigtina, jog čia jis vystėsi sparčiau nei Lietuvoje. Įvykiai prasidėję 1944 m. gali būti vadinami ne tik emigracija, tačiau tam tikra prasme ir tremtimi. Aiškiai reiškiama sovietinė ideologija leido suprasti, jog šioje santvarkoje nėra pageidaujami inteligentai, ypač iš aukštesnių visuomenės sluoksnių. Inteligentijos išvykimo mastus atspindi šie skaičiai – 60 proc. Lietuvos rašytojų sąjungos narių, 250 kunigų, 600 mokytojų, 300 daktarų ir t.t. Tiek besitraukiantieji, tiek pasiliekantieji Lietuvoje tikėjosi, jog komunistų okupacija bus laikina, o pasibaigus karui Lietuvos nepriklausomybė bus atstatyta. Šią viltį stiprino ir tai, jog kare dalyvaujančių valstybių atstovai teigė, kad visos šalys netekusios laisvės karo metais ją atgaus. Tačiau nepaisant visų pažadų šie sąjungininkų ketinimai taip ir liko neįgyvendinti. Lietuva atsidūrė Sovietų Sąjungos sudėtyje, o emigravusi visuomenės dalis taip ir pasiliko svetur. Tačiau nepaisant susiklosčiusios situacijos, svetur gyvenantys lietuviai išliko aktyviais Lietuvoje vykstančių įvykių stebėtojais bei dalyviais. Išeivijoje lietuviai nevengė kalbėti apie tapatybės problemas ir analizuodami jas išnaudodavo savo intelektualinį pasitenkinimą. Niūrius išeivijos paveikslus galima matyti įvairių išeivių pasisakymuose. Pavyzdžiui, Juozas Eretas aprašydamas gyvenimą išeivijoje teigė, jog tai ne tik praeities, tačiau ir ateities netekimas: „Ji skaudi pirmiausiai dėl to, kad iš viso netekimas savo tėvynės yra didelė nelaimė. Juk tai reiškia ne tik netekti savo dabarties: krašto, gimtinės, žemės ir turto, bet netekti ir savo praeities: per šimtmečius eitojo kelio, tėvų ir kapų, bendrakeleivių ir visų tradicijų. Tai gal net reiškia netekti savo ateities: užsimojimų, gyvenimo tikslo, veiksmo prasmės.“ . Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai išeiviai išreikšdavo savo psichologinę būseną anuomet. Tokios išeivių išpažintys paneigia visuomenėje nuomonę, jog išeiviai bėgdami iš Lietuvos tiesiog pasirinko geresnį gyvenimą. Šios nuotaikos taip pat skatino aktyviai burtis į bendruomenes, palaikyti lietuviškumo idėjas.
0

Islamasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Religija – visuomet apibrėžtas, konkretus ir realus santykis tarp žmogaus ir galutinio prasmės pagrindo, t.y. absoliuto, Dievo, šventenybės ir t.t. Tai yra ryšys tarp grindžiamojo ir grindžiančiojo. Religija – viso žmogaus egzistencinis saitas su šiuo prasmės pagrindu, kuris kaip galutinai grindžiantis ir prasmę teigiantis apima būtį apskritai ir atskiras būties sritis. Šis saitas visuomet priklauso nuo to, kaip suprantama žmogaus būtis ir pasaulis. Plačiąja prasme šią sampratą galime traktuoti kaip mokymą. Kas man yra tikėjimas?. ISLAMAS. Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Islamo pagrindus VII a. Arabijoje padėjo Mahometas, musulmonų laikomas pranašu, kuriam apreiškęs Alachas. ISLAMO ISTORIJA. 610 metais vieną naktį Muhamedui apsireiškė angelas Gabrielius. Ta žinia, kuria Muhamedas gavo iš Dievo per šį angelą, buvo ta, kad yra tik vienas Dievas, o ne daug, kaip arabai iki tol tikėjo. Šis Dievas yra pasaulio kūrėjas ir vieną dieną jis teis žmoniją. PENKI ISLAMO PRINCIPAI. Šahada. Salatas,. Zakiatas. Saumas. Chadžas,arba piligrimystė. ISLAMIŠKŲ ŠVENČIŲ SĄRAŠAS. MOTERŲ TEISĖS. Moterų teisės bei pareigos yra lygios vyrų, bet nebūtinai tos pačios. Lygybė ir panašumas – du visiškai skirtingi dalykai. Šis skirtumas suprantamas, nes vyrai ir moterys nėra vienodi, tačiau lygūs. Praktiškai neįmanoma rasti du panašius vyrus arba moteris. Musulmonų mėnesiai ir šventės.
0

Istorija. Egzainų testinės dalys 2002-2011parsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: TESTAS 2011 B01. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad Lietuva yra: A nepriklausoma demokratinė respublika; B nepriklausoma federacinė respublika; C nepriklausoma parlamentinė respublika; D nepriklausoma prezidentinė respublika. B02. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, jog „Seimą sudaro ... atstovai“. Kurį žodį reikėtų įrašyti daugtaškio vietoje? A partijų B rajonų C savivaldybių D Tautos B03. Kuris teiginys yra teisingas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją? A Žmogaus teisės ir laisvės įgyjamos tik su pilietybe. B Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės1. C Žmogaus teisėmis ir laisvėmis naudojasi tik piliečiai. D Žmogaus teisės ir laisvės kyla tik iš Seimo priimtų įstatymų. B04. Kurios teisės piliečiams NEGARANTUOJA 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija? A Teisės į asmens neliečiamybę2. B Teisės į gyvybę. C Teisės į nemokamą būstą. D Teisės į valstybės valdymą.
0

Istorijos egazaminas 2010m testas Nr4parsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kieno įkalbėti kryžininkai nusiaubė Konstantinopolį? a) Venecijos b) Florencijos c) Genujos 1.Kokias jūras žinojo viduramžiais? a) Baltijos ir Raudonąją b) Raudonąją c)Viduržemio d) nei vienos 2. Kokios buvo riterių pilys? a)ginybinės b) muziejinės c) parodomosios d) gyvenamosios 3. Suvedžiokite atitinkamas savokų reikšmes: Vasalas- stambus žemdirbystės ūkis Simonija- nuo senjoro priklausomas feodalas Dvaras- didelis užkrečiamosios ligos išplitimas Epidemija-bažnytinių pareigų, privilegijų pirkimas, pardavimas 4. Kodėl XIV-XV a. sumažėjo riterių reikšmė? a) nes jų buvo per mažai b) nes išplito šaunamieji ginklai c) jie pradėjo girtuokliauti 5. Išbraukite neteisingą žodį ir šalia parašykite teisingą. Feodą suteikęsvaldovas vadintas imperatoriumi. Į šventas vietas keliaujantis maldininkas vadinamas misionierium. Riteriai karaliaus lėšomis turėjo apsirūpinti brangia ginkluote.
0

Istorijos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 108
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji kinijos civilizacija. Artimųjų rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI a. Pr. Kr. – 330 m. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės graikija. Senovės roma. Krikščionybė. Bizantija. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Centralizuotų anglijos ir prancūzijos valstybių iškilimas. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Absoliutinė monarchija prancūzijoje. Šiaurės amerikos nepriklausomybės karas ir jungtinių amerikos valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida europoje xix a. Napoleono epocha europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 pirmoji Lietuvos sovietinės okupacija 1940 - 19 Lietuva Vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. Pab. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 m.Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. SSRS 1945 – 1953 m.
0

Istorijos Konspektas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 110
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – akado civilizacija. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir finikija. Indijos ir kinijos civilizacijos. Senoji kinijos civilizacija. Artimųjų rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – pažadėtosios žemės tauta. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės graikija. Senovės roma. Krikščionybė. Bizantija. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Centralizuotų anglijos ir prancūzijos valstybių iškilimas. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Absoliutinė monarchija prancūzijoje. Šiaurės amerikos nepriklausomybės karas ir jungtinių amerikos valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida europoje xix a. Napoleono epocha europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. 1905 – 1907 m. Rusijos revoliucija. Vasario revoliucija rusijoje. 1917 – 1924 m. Komunistinės diktatūros raida. Totalitarizmas vakarų europoje. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 pirmoji lietuvos sovietinė okupacija 1940 - 19 lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. Pab. Nacistinės vokietijos politika okupuotuose kraštuose.
0

Istorijos konspektas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 71
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Genčių teisė. Antikinės civilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, saksų, bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija. Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai. Gratiano "nesuderinamų kanonų harmonija", corpus juris canonici. Kanonų teisės struktūra: konstituciniai principai, nuosavybės, santuokos, paveldėjimo, baudžiamoji teisė. Inkvizicinio proceso atsiradimas ir jo bruožai. Romėnų teisės renesansas. Senovės romos teisės sistema, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Senovės romos teisės kodifikacija: gregoriano, hermogeniano, teodosijaus kodeksai. Justiniano kodifikacija: struktūra, šaltiniai. "vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: alaricho "romos vestgotų įstatymas", "teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas xi a. Ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas. Anglosaksų ir frankų teisėje. Feodalinė žemėvalda: alodas, beneficija, feodas. Omažas ir investitūra, imunitetiniai raštai, senjoriniai teismai. Prekarijus, komendacija, servažo raida. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą.miestų teisės šeimos. LDK Magdeburgo miesto teisė: teisės šaltiniai, miestiečių teisinės padėties ypatybės, nuosavybės, prievolinės ir baudžiamosios teisės bruožai. Prancūzijos 1673 m. Prekybos ordonansas. Karalių teisė. Prancūzijos teisės šaltiniai: teisės šaltinių partikuliarizmas, kutiumai, romėnų teisės recepcija. Karalių teisės aktai: ordonansai, ediktai, deklaracijos. Parlamentas (Paryžiaus) kaip teisėkūros institucija. Pagrindiniai teisės bruožai: nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. XII -XIV a. Imperatorių taikos statutai, romėnų teisė. 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai. Vokietijos žemių teisė: „saksų veidrodis“. 1794 m. "prūsų žemės teisyno" bruožai. 1768 m. "tereziana" ir 1787 m.”Jozefiana”. „bendrosios teisės“ raida: teisėkūra ir teismai. Pagrindiniai teisės šaltiniai – precedentai ir įsakymų teismams sistema. “teisingumo” ir statutinė teisė. Esminiai anglų civilinės, šeimos, baudžiamosios ir teismo proceso teisės bruožai. Ldk (lietuva). Ikistatutinė ldk teisė. Paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai. Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra, sritinės privilegijos, bendravalstybinės privilegijos, privilegijos tautinėms mažumoms. 1468 m. Kazimiero teisynas. Ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys. Lietuvos statutų teisė. 1529, 1566, 1588 m. Lietuvos statutų išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė. Nusikaltimo sąvoka, atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų atskiros rūšys. Statutų civilinė teisė: žemės nuosavybės institutas, prievolinė teisė, paveldėjimas. Šeimos teisė: santuokos sudarymas, įkraičio sutartis, globa. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida. 1697 m. Ldk ir lenkijos karalystės teisių sulyginimo aktas. Konstitucinės monarchijos formavimasis. 1791 m. Gegužės 3 d. Konstitucija. Rusijos teisė. Bizantijos teisės įtaka Kijevo rusios teisei. Rusų tiesa, pagrindinės jos redakcijos ir bruožai. Nuosavybės, prievolinė, santuokos, baudžiamoji ir teismo proceso teisė. 1649 m. Soboro statutas. Teisės institutai: sutarčių, paveldėjimo, bausmės ir nusikaltimo. Rusijos teisės modernizavimas xix a. Rusijos įstatymų rinkinys ir Rusijos imperijos įstatymų sąvadas. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Nuosavybės, paveldėjimo, santuokos ir šeimos teisė. Baudžiamosios teisės raida. Baudžiamosios teisės modernizavimas XIX a. Teismo proceso raida. Didžioji Prancūzijos revoliucija ir konstituciniai aktai. 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1791 m.
0

Istorijos skaidrės - Sukilėliai Žygimantas Sierakauskas 9klparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Zigmantas buvo vienas 1863 m. sukilimo vadų. Jis baigė Peterburgo universitetą ir ten suartėjo su radikalių pažiūrų studentais. Atostogas praleisdavo giminių dvare Lietuvoje, matė valstiečių vargus. Zigmantas tarnavo carinėje armijoje. Revoliucinių organizacijų išsiųstas užsienin ištirti, ar yra galimybių gauti paramą sukilimui, buvo rusų susektas ir suimtas. Be teismo sprendimo grandinėmis pėsčias buvo išvarytas į Kirgizijos stepes. Ten sunkiai gyvendamas įgijo vyresnybės pasitikėjimą, atgavo laisvę ir karininko laipsnį, buvo pasiųstas į Peterburgo karo akademiją. Baigęs mokslus buvo paskirtas į vyriausiąjį štabą.
0

Jogaila - Lietuvos ir Lenkijos valdovasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Sužinoti daugiau apie Jogailą. Pristatyti temą klasei. Jogaila – Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis (1377-1401) ir Lenkijos karalius (1386-1434). Jogaila gimė Vilniuje. Paveldėjęs sostą po Algirdo mirties (1377 m.) valdžią iš pradžių, kaip ir jo tėvas, dalijosi su dėde Kęstučiu. 1380 m. kilo ginkluotas konfliktas tarp Jogailos ir Kęstučio. Pastarasis Jogailą 1381 m. suėmė ir pašalino iš valdžios. Konflikto priežastis buvo Jogailos ir Vokiečių ordino 1380 m. sudaryta Dovydiškių sutartis, kurioje nepaisyta Kęstučio interesų.
0

Paieška


bottom