top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kalavijai baltų žemėse nuo bronzos amžiaus iki viduramžiųparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida lietuvoje. Vienašmenių kalavijų charakteristika. Kalavijų kilmė ir raida. Rašytinės žinios apie baltų kalavijus. Tipologija. Tipai ir jų požymiai paplitimas, chronologija ir kilmė. Viduramžių kalavijas iš nevėžio (kėdainių m.). Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuo referatu siekiau aptarti kalavijus baltų žemėse nuo bronzos amžiaus iki viduramžių. Trumpai nusakyti tipologiją, vienašmenių kalavijų atsiradimą ir raidą lietuvoje, bei viduramžių Nevėžio (Kėdainių m.) kalaviją. Naudojausi Kazakevičiaus V. „IX – XII a. baltų kalavijai“ joje aprašyta kalavijų tipologija ir chronologija. Taip pat Kazakevičiaus V. straipsniu „Vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida Lietuvoje“ iš Lietuvos archeologijos knygos. Joje aprašoma vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida Lietuvoje kaip jie vystėsi iš kovos peilių į kalavijus. Taip pat to pačio autoriaus Kazakevičiaus straipsniu apie viduramžių kalaviją Lietuvoje. Labai informatyvus ir įdomus straipsnis apie vienetinį Lietuvos viduramžių palikimą. Rėmiausi Volkaitės – Kulikauskienės R. straipsniu „Ginklai“ iš Lietuvių materialinė kutūra IX – XII a. T.2 kur rašoma apie Lietuvos kalavijų tipologiją. Taip pat tos pačios autorės kitu straipsniu „IX – XII a. kalavijai Lietuvoje“ // Iš lietuvių kultūros istorijos T. 4 šiame straipsnyje taip pat pateikiama Lietuvoje rastų kalavijų tipologija su užsienio šalių tipais.
0

Karolis Didysisparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Manoma, jog Karolis Didysis gimė 747m. balandžio 2d., tačiau tiksli gimimo vieta nežinoma. Mirė apytiksliai 66 metų, 814m. sausio 28d. 768–800 m. (~32 metai) buvo Frankų valstybės karalius, o 800–814 m. (~14 metų) – Frankų imperijos imperatoriumi. Kartu su broliu Karlomanu Karolis jau 754 m. popiežiaus Stepono II buvo patepti kaip paveldėtojai, o po Pipino mirties tapo monarchais. Po tėvo Pipino Trumpojo mirties 768 m., kai Karoliui buvo tarp 20 ir 26 metų, Frankų karalystė, laikantis tradicijų buvo padalinta į dvi dalis – tarp Karolio Didžiojo ir Karlomano. 771m. gruodžio 5d. mirė Karlomanas ir Karolis tapo abiejų valstybės dalių vieninteliu valdovu. Karolio Didžiojo valdymo laikotarpis siejamas su "Karolingų renesansu", meno, religijos ir kultūros atsigavimu. Skatino prekybą, amatus, žemės ūkį. Į savo dvarus kvietėsi mokslininkų. Sujungė antikos, krikščionybės ir germanų idealus ir padėjo pamatus krikščioniškųjų Vakarų valstybių raidai. Karolis Didysis, vardu „Karolis“ buvo pavadintas savo senelio Karolio Martelio garbei. Vardas kilęs iš germaniško žodžio „karl“, reiškiančio „šaunus“,susijusio su anglišku žodžiu „churl“. Anksčiausios išlikusios užrašytos Karolio Didžiojo vardo formos yra lotyniškos – „Carolus“ arba „Karolus“. Daugelyje rytų Europos kalbų žodis „karalius“ kilo nuo Karolio vardo.
0

Kas būdinga baroko kultūrai? Kaip baroko kultūroje kito vertybių sampratą? Kas charakteringa Lietuvos barokui?parsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Barokas – viena prieštaringiausių kultūros epochų, gyvavusi Europoje ir Lotynų Amerikoje tarp Renesanso ir Apšvietos. Manoma,kad nuo XVI a. pabaigos iki XVIII a. vidurio. Tiksliai nurodyti kada ji atsirado tikriausiai būtų neįmanoma, nes nė viena kultūros epocha neatsiranda staiga. Tai epocha, palikusi kultūroje ryškiausių ženklų. Vardą jai davė netaisyklingų formų perlas. Taigi baroko vardu mėginta nusakyti tai, kas keista, neįprasta, netaisyklinga, įmantru. Tik XIX a. pabaigoje meno tyrinėtojai atrado Baroką kaip savarankišką ir savitą kultūros epochą.
0

Laikraščio Farmacijos žinios reklamų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Reklama kaip objektas yra informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus (vartotojus) atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Kaip procesas reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą. Nė viena sritis visais laikais neapsiėjo be reklamos, nes nuo seniausių laikų žmonėms reikėjo įvairiausių dalykų. Tad nenuostabu, kad nuo senų laikų jau buvo reklamuojami vaistai, vaistinėms reikalingi reikmenys ir kiti su vaistinėmis susiję dalykai. Reklamuotojai visaip bandė pritraukti pirkėjus sakydami, kad kainos prieinamos ar kad gali suteikti kreditą, kad tik pas juos aukščiausios kokybės prekės ir panašiai. Dažnai kai kurios firmos savo reklamas dėdavo beveik į visus laikraščio numerius, kad labiau atkreiptų pirkėjų dėmesį, o kiti dėmesį bandydavo patraukti dėdami grafines reklamas, kurios vėliau labai išpopuliarėjo. Bėgant metams vaistų reklamos išpopuliarėjo tai galima pastebėti iš reklamų gausumo ir įvairumo vėlesniuose laikraščio numeriuose. Vaistų reklamų populiarumas neišnyko ir mūsų laikais, nes vien per televizorių kiek skirtingų vaistų yra reklamuojama, o kiek dar įvairiuose leidiniuose ir internete. Tame pačiame puslapyje galima rasti ir kitą reklamą, siūlančią visokių vaistų, patentuotų ir kosmetikos prekių, gumos išdirbinių ir tvarstomosios medžiagos. Tokias prekes siūlė Tilzerio ir Geršatorio Vaistų Sandėlis Kybartuose. Beje šioje reklamoje pažymima, kad nesvarbu, koks užsakymas, t.y. Didelis ar mažas, viską atlieka greitai ir sąžiningai. Ši įmonė be išvardintų dalykų prekiavo ir distiliacijos aparatais iki 20kg. Reklamoje pabrėžiama, jog Kainos prieinamos! Negalima nepastebėti tame pačiame numeryje per visą puslapį įdėtos prekybos namų Rabivid, kuri buvo įsikūrusi Kaune, Vilniaus gatvėje...
0

Lietuvių kultūra ir religija ikikrikščioniškais laikaisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: I. Įvadas. II. Lietuvių kultūros ir pagoniškosios religijos samprata. III. Gamtos kultai. IV. Senovės lietuvių dievai. V. Senovės lietuvių šventės. VI. Tikėjimo atgimimas. VII. Išvados. VIII. Literatūra. . Pagoniškosios religijos istorijos tyrinėjimas pastaruoju metu atgimė neokomparatyvizmo vardu. Tam metodui formuotis padėjo suaktyvėję etnosociologijos, kultūros ir lingvistikos tyrinėjimai, struktūralistinės mokslo metodologijos bei semantikos panaudojimas religijotyros problemoms aiškinti.Ikiindoeuropietiškąją lietuvių religijos stadiją nušviesti istorijos raidoje, nes be istorinio metodo, anot V.Lenino, neįmanomas teisingas mokslo tiriamasis darbas bei socialinių procesų pažinimas.
0

Lietuvos kredito sistemos sovietizavimas ir likvidavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lietuvos kredito sistemos ištakos. Lietuvos kredito sistema 1922–1940 metais. Lietuvos kredito sistemos nacionalizavimas. Lietuvos bankų inkorporavimas į ssrs kredito sistemą. Lietuvos kredito sistemos likvidavimas. Išvados. Literatūra. XX a. pirmoje pusėje pirmą kartą pasaulyje keliose šalyse įsigalėjo totalitariniai režimai, kurie pagal savo politinį modelį siekė pakeisti pasaulio politinę sandarą. Totalitarinei Tarybų Sąjungai pavyko 1940 m. užimti Lietuvos Respubliką ir kitas Baltijos šalis, primesti joms savo valdžią ir okupacinės valdžios mechanizmo pagalba tarybiniais pagrindais pradėti pertvarkyti jų gyvenimą. Po to, kai Tarybų Sąjunga aneksavo Lietuvą, ji primetė jai unifikuotą tarybinę politinę sistemą. Komunistų politinė doktrina ir praktika nenumatė jokio kito TSRS okupuotų kraštų politinio modelio, negu tas, kuris buvo Tarybų Sąjungoj. Lietuvą įjungus į TSRS 1940 metais, jos respublikos ekonomika buvo pertvarkyta pagal sąjunginį modelį. Kas įvyko? Buvęs šalyje kainų lygis buvo pakeltas, darbo apmokėjimo sistema atitinkamai pertvarkyta ir likvidavimas savarankiškos pinigų sistemos, o tai reiškė lito perkamosios galios savarankiškumo panaikinimą. Taigi, Nuo 1940 iki 1991 metų galima išskirti 3 laikotarpius: 1.Sovietų okupacija (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.); 2.Nacių okupacijos (1941–1944 m.); 3.Nepriklausomybės atkūrimo – Atgimimo (1990–1991 m.) laikotarpiai. 1940 m. Lietuvos kredito sistemos ištakos siejamos su 1768 m., kai Seimas nutarė steigti valstybinį emisijos banką (,,Bank Polski i Litewski"), turintį teisę leisti notas. Sumanymas pradėtas įgyvendinti 1792 m. Banko kontoras ketinta steigti Vilniuje, Minske ir Gardine. Tačiau pralaimėjus T. Kosciuškos sukilimui prieš Carinę Rusiją bei 1795 m. trečiąjį kartą padalijus ATR Lietuva neteko valstybingumo ir galimybės kurti savo pinigų sistemą.
0

Lietuvos teisės istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 82
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos teisės istorijos dalykas. Teisės formavimasis ir raida nuo LDK susidarymo iki X a. Pab. Teisės raida nuo lietuvos didžiojo kunigaikščio privilegijų iki teisės kodifikavimo (XIV a. Pab. – xvi a. pradž.). LDK teisės kodifikavimas xvi a. Ir tolesnė raida iki XVIII a. Pab. Ldk teisinio reguliavimo pagrindai ir jų raida iki valstybės okupacijos (XVI a. Pirmoji pusė – XVIII a. pab.). LDK teismų sistema. Lietuvos statutų teisės bruožai. LDK teisinė mintis ir teisės mokslas. Okupuotos Lietuvos valdymo teisės bruožai (XVIII a. pab. – 1918). Okupuotos LDK lietuviškosios užnemunės valdymo teisė 1795 - 1915 m. Vokietijos okupacinis režimas ir teisė Lietuvoje 1915 – 1918 m. Teisės mokslas ir mokslininkai LT 1795 – 1918 m. Atkurtos Lietuvos valstybės teisė 1918 – 1940 m. Teisė Lietuvos okupacijų (1940 – 1990) laikotarpiu. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1990 ir jos teisės formavimosi pradmenys.
0

Mezolitasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Mezolitas - vidurinis akmens amžius – archeologinis laikotarpis po paleolito. Terminą 1865 m. pavartojo Džonas Lubokas. Periodizavimas. Mezolitas yra visuomenės raidos laikotarpis, apimantis holoceno epochos preborealio, borealio ir atlančio periodus (8000–5500/5300 m. pr. m. e.). Iš dalies mezolitas įsiterpia tarp dviejų skirtingų klimato laikotarpių: driaso III ir atlančio. Materialiosios kultūros raidos požiūriu mezolitas yra tarp mikrolitų ir keramikos dirbinių atsiradimo, ūkio požiūriu – tarp labiausiai išplėtoto miškų zonos pasisavinamojo ūkio ir gamybinio ūkininkavimo pradžios, visuomeninės raidos požiūriu – tarp klajoklių medžiotojų, žvejų ir maisto rinkėjų bendruomenių ir sėsliųjų gyvulių augintojų ir žemdirbių bendruomenių susidarymo. Mezolito laikotarpiu žmogus kaip biologinė būtybė prisitaikė gyventi pakitusioje gamtinėje (dažn. miškų) aplinkoje.
0

Mirtis LDK visuomenės pasaulėjautojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Mirtis visais laikais buvo laukiama ir suprantama kitaip. Kieviena kultūra turi savitas mirusiojo išlydėjimo, laidojimo tradicijas, kurių buvo laikomasi norint pagerbti žmogaus atminimą, palengvinti jo pomirtinį kelią. Šiame referate, remdamasi M. Paknio knyga „Mirtis LDK kultūroje XVI-XVIII a.“ bei kitais šaltiniais, bandysiu smulkiau apžvelgti mirties jaukinimo ir įprasminimo būdus LDK. Ieškosiu atsakymų į iškilusius klausimus, stengsiuos paaiškinti kaip to meto visuomenėje suprantamas išsiskyrimas su pasauliu, galiausiai, kaip ruošiamasi mirčiai, pomirtiniam gyvenimui.
0

Mokslas ir karyba Senovės Graikijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Žymiausi Senovės Graikijos filosofai Sokratas Vienas iš žymiausių pasaulio filosofų. Tai buvo vienas iš nedaugelio filosofų, kuris sugebėjo gyventi taip, kaip jis kitus mokė gyventi. Tikriausiai tai yra pagrindinis kriterijus, padaręs Sokratą tokiu žymiu žmogumi. Sokrato gyvenimas laikomas išminčiaus idealu, o jo mokslas-filosofijos istorijos atskaitos tašku. Platonas Objektyviojo idealizmo pradininkas. Sokrato mokinys, rėmęsis taip pat pitagorininkų Parmenido, Herakleito filosofija. Būdamas 40 metų Atėnuose įkūrė filosofijos mokyklą, vadinamąją Platono akademiją. Parašė apie 30 filosofinių dialogų. Žymiausias jo mokinys – Aristotelis. Harmonija Platonui buvo gėris, teisingumo išraiška ne tik vidiniame, bet ir socialiniame gyvenime, kurio idealą jis vaizdavo valstybės utopijoje. Ideali valstybė turinti siekti teisingumo, vadovaudamasi visiems bendru tikslu ir pajungdama jam asmeninius interesus.
0

Paieška


bottom