top


Konspektai.com > Apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Sąskaitų plano tobulinimas „N“ įmonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pavyzdinis sąskaitų planas. Sąskaitų plano samprata. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Sąskaitų plano ypatumai „n“ įmonėje. „n“ įmonės pristatymas. Sąskaitų plano sudarymas ir jo taikymas „n“ įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita „n“ įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai „n“ įmonėje. Rezervų apskaita „n“ įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita „n“ įmonėje. Mokesčių apskaita „n“ įmonėje. „n“ įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė „n“ įmonėje. Skolų „n“ įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Sąskaitų planai įvairiose įmonėse ir įstaigose yra labai panašūs, nors iš tikro to nesiekiama. Sąskaitų planų panašumai atsiranda dėl to, kad dauguma apskaitų vedamos vadovaujantis pavyzdiniais sąskaitų planais prieinamais metodinėmis rekomendacijomis juos pritaikant savo įmonių ir įstaigų poreikiams. Įmonės sąskaitų planas, tai formalus dokumentas, dalis apskaitos, kurį turi teisę naudoti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo vedantis apskaitą. Įmonių ir įstaigų sąskaitų plane nurodomi sąskaitų naudojamu apskaitoje pavadinimai ir numeriai. Sąskaitų planas turi būti sudarytas vadovaujantis įstatymais, jame turi būti pavaizduotos visos apskaitoje naudojamos sąskaitos ir jos turi būti tokios, kuriuose apskaitomas sumas nedalant būtu galima sudaryti balansą. Darbo tikslas – išsiaiškinti „N“ įmonės naudojamo sąskaitų plano ypatumus ir pasiūlyti jo tobulinimo galimybes. Darbo uždaviniai: •Atskleisti pavyzdinio sąskaitų plano subtilybes; •Išsiaiškinti „N“ įmonės naudojamo sąskaitų plano ypatybes; •Atlikti „N“ įmonės naudojamo sąskaitų plano analizę; •Pasiūlyti sąskaitų plano tobulinimo galimybes.
0

Strateginis planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Misija. Firmos tikslai. Swot analizė. Uab telšių duona įmonės konkurencinė padėties. Nustatymas pagal bcg matricą. Uab telšių duona gaminamų produktų padėties nustatymas. Pagal bcg matricą ir strategijos parinkimas. Strategijos pasirinkimas pagal general electric matricą. Uab telšių duona strategijos įgyvendinimas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Išvados. Įvadas. Strategijos sąvoka plačiai naudojama kariniuose moksluose, sudarant išankstinių veiksmų planus. Tačiau strategiją nustatyti ne mažiau svarbu pasirenkant ir formuojant verslą. Žinodami verslo tikslus, galime pasirinkti šių tikslų įgyvendinimo taktikas. Strategija ypač aktuali rinkos ekonomikos sąlygomis, kai reikia numatyti verslo plėtros kryptis, gaminamos produkcijos paklausą, įsitvirtinti rinkose ir gauti peną. Pasirinktoji strategija turi atitikti rinkos reikalavimus, nes praktikoje atsitiktinumų nebūna. Todėl rengiama įmonių veiklos strategija koreguojama atsižvelgiant į pasikeitusias ekonomines ir politines sąlygas. Laiku neįvertinus šių pasikeitimų, įmonė gali patirti nuostolių. Strategija turi užtikrinti minimalius nuostolius, nes visiškai teisingai ir laiku įvertinti įvykius bei sąlygas neįmanoma. Svarbiausia, kad verslininkas gerai suvoktų savo siekiamus tikslus, objektyvias galimų pasekmių priežastis. Pravartu turėti tikslų siekimo ir strategijos alternatyvas. Verslo įmonės strategijos kūrimas ir įgyvendinimas priklauso nuo jos vadovų, vadovaujančių specialistų ir pačios idėjos pagrindimo. Duomenys apie įmonę. Laikas nenumaldomai bėga, tačiau duonos-maitintojos vaidmuo nekinta. Jei nepritekliuje gyvenančio žmogaus paklausi, kaip sekasi, dažniausiai pirmieji atsakymo žodžiai būna: bent duonai uždirbu. Todėl mano paskirtis žvelgiant į strateginį planą duonos-pyrago gaminių, tiek asortimentas tiek kainos būtų palankios kiekvienam pirkėjui. Šakinė įmonės priklausomybė yra uždaroji akcinė bendrovė, kur pagrindinis akcininkas yra rajono vartotojų...
0

Su darbo santykiais susijusios išmokosparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Samprata. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės išmokų darbuotojams operacijos. Pagrindinės išmokų darbuotojams operacijos. Trumpalaikės išmokos darbuotojams. Ilgalaikės išmokos darbuotojams. Išeitinės išmokos. Darbdavio atsakomybė prieš darbuotoją. Informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose. Baigiamosios nuostatos. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. Darbo apmokėjimo organizavimą šiuo metu lemia ekonominiai, techniniai, socialiniai veiksniai. Įmonėse darbo užmokesčio fondo lėšos skiriamos ne tik individualaus, bet ir kolektyvinio darbo skatinimui. Daugybė žmonių, kurie, nepaisant visų įmanomų reguliavimų, uždirba mažiau nei minimalus darbo užmokestis, arba, nepaisant visų kontrolių, priversti dirbti ilgiau, kad gautų nustatytus atlygius. Jų pasirinkimo galimybės mažos: arba likti "nelegaliais" darbuotojais ir turėti bent menką pajamų šaltinį, arba gyventi "teisėtai", tačiau dar labiau skurstant ir mintant iš valdiškų pašalpų. Minimalaus darbo užmokesčio reikalavimas visiškai beprasmis yra tuomet, kai dirbama iš altruistinių paskatų – visiškai nesiekiant gauti materialaus atlygio (pavyzdžiui, ne pelno organizacijoje), arba tais atvejais, kai darbuotojas dirba tam, kad, pavyzdžiui, išmoktų amato gudrybių. Darbo santykius reglamentuoja Lietuvos respublikos darbo kodeksas - darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai Darbo kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi šie principai: 1) asociacijų laisvė; 2) laisvė pasirinkti darbą; 3) valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą; 4) darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis; 5) saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas; 6) teisingas apmokėjimas už darbą; 7) visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas; 8) darbo santykių stabilumas; 9) darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes; 10) kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus; 11) kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigojimus. 2. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą. Darbo teisės išimtiniais atvejais gali būti apribotos tik įstatymu ar teismo sprendimu, jeigu tokie apribojimai yra būtini siekiant apsaugoti viešąją tvarką, visuomenės moralės principus, visuomenės narių sveikatą, gyvybę, turtą, teises ir teisėtus interesus.
0

Tarptautinio apskaitos standarto Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai apibūdinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tarptautinio apskaitos standarto apibūdinimas. Tarptautinio apskaitos ir verslo apskaitos standartų palyginimas. Imt pripažinimas. Imt įsigijimo savikaina. Imt apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Imt nusidėvėjimo pripažinimas pagal tas ir vas. Imt nurašymas. Atskleidimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Dėl didėjančios tarptautinių investicijų svarbos ir besiplečiančios pasaulinės ekonominės integracijos, buhalterinė apskaita tampa vis sudėtingesnė. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai apsunkina įvairių šalių apskaitos bei finansinių rezultatų palyginimą. Todėl efektyviam verslo vystymuisi reikalinga informacija, kurią būtų galima kuo greičiau įvertinti ir priimti reikiamą sprendimą. Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) tikslas- suartinti įvairiose šalyse naudojamus apskaitos standartus, siekiant nustatyti visuotinius apskaitos reglamentus. Šio darbo tikslas – palyginti ilgalaikio turto finansinę atskaitomybę pagal tarptautinius apskaitos standartus ir verslo apskaitos standartus. Šio darbo uždaviniai: Suprasti ilgalaikio turto apskaitą pagal TAS kaip informacijos sistemą; Gebėti pasirinktą TAS palyginti su atitinkamu VAS, nurodant panašumus ir skirtumus; Mokėti parengti pagrindines finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal TAS; Gebėti įvertinti finansinių ataskaitų rodiklius pagal TAS ir palyginti su VAS.
0

Traumpalaikis turtasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Trumpalaikio turto sąvoka. Trumpalaikio turto rūšys. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Uab ,,medistekos prekyba’’trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita, jų įsigijimo tvarka ir atsargų sudėtis. Per vienerius metus gautinų sumų apskaita pinigų ir jų ekvivalentų apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Kiekviena įmonė nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio valdo didesnį ar mažesnį turtą. Efektyvus jo panaudojimas lemia įmonės veiklos sėkmę. Kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atlikti didėjančius rinkos reikalavimus. Pagal turto pobūdį turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Šiame darbe plačiau nagrinėjama trumpalaikio turto esmę bei jo apskaitą. Kaip pavyzdį ir tyrimo objektą naudojami UAB ,,Medistekos prekyba“ 2005 m. duomenys. Tai firma, kuri užsiima didmenine ir mažmenine prekyba buitinės chemijos ir medicininės paskirties prekėmis. „Medistekos prekyba“ yra nedidelė prekybinė įmonė, kurios juridinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė. Darbo tikslas – išanalizuoti trumpalaikio turto esmę ir jo apskaitą bei pasinaudojus pasirinktos įmonės ,,Medistekos prekyba‘‘ duomenimis, išnagrinėti šios įmonės trumpalaikį turtą. Darbo objektas: trumpalaikio turto apskaita. Darbo uždaviniai: 1.Išsiaiškinti trumpalaikio turto sampratą; 2.Išnagrinėti trumpalaikio turto rūšis; 3.Apžvelgti įmonės UAB “Medistekos prekyba” trumpalaikį turtą 4.Apžvelgti įmonės trumpalaikio turto apskaitą.
0

UAB Odeta finansinė analizė Kirpimo, soliariumo, pedikiūro, manikiūro paslaugosparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: UAB „Odeta“ aiškinamojo rašto bendroji dalis. Užimama rinkos dalis. Drabuotojai. UAB „Odeta“ SSGG analizė. Apskaitos politika. Finasinių rezultatų veiklos analizė. Balanso vertikalioji analizė. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Pelno (nuostolių) vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikalioji analizės rodikliai. balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. UAB „ Odeta“ įmonės apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: -LR buhalterinės apskaitos įstatymą; -LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; -Tarptautinius apskaitos standartus. Darbo tikslas: atlikti UAB „Odeta“ finansinę analizę, parašyti aiškinamąjį raštą. Darbo objektas: UAB „Odeta“. Darbo uždaviniai: 1.Išsiaiškinti įmonės stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes (SSGG analizė). 2.Išanalizuoti vertikaliuoju analizės būdu įmonės pelno (nuostolio), balanso duomenis. 3.Išanalizuoti horizontaliuoju analizės būdu įmonės pelno (nuostolio), balanso duomenis. 4.Išanalizuoti įmonės finansinius duomenis santykinių rodiklių analizės būdu. Darbo metodai: 1.Įmonės duomenų analizavimas. 2.Įmonės duomenų sisteminimas ir jų pateikimas aiškinamajame rašte.
0

UAB Petras & Co veiklos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 34
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uab „petras & co“ pirmų veiklos metų analizė. Faktinių veiklos rezultatų palyginimas su planiniais. Veiksnių įtaka bendrąjam pelningumui, apskaičiavimas taikant grandininių pakeitimų metodą. Turto ir kapitalo struktūros pasikeitimas. Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčių įtaka įmonės likvidumui. Kaip paveikė pinigų srautų debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis pirmame ir antrame pusmečiuose. Minimali pardavimų apimtis vienetais, lūžio taško analizė. Medžiagų vertė gaminio vienetui. Uab „petras & co“ antrų, trečių, ketvirtų veiklos metų analizė. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai koeficientai. Veiklos rezultatų dinamika. Įmonės uab “petras ir co” turinio ilgalaikio turto efektyvumas. Darbo užmokesčio našumo ir darbo užmokesčio taisyklės patikrinimas. Bankroto ribos rodiklis z. Finansinių rodiklių palyginimas taikant vietų sumavimo metodą. Išvados. Literatūra. 9 priedai. Darbo tikslas – išmokti parengti įmonės finansines ataskaitas pagal ūkinius – finansinius įvykius, išmokti analizuoti įmonės veiklą, įvertinti būklę ir teikti siūlymus jai pagerinti. Kursinio darbo pagrindinė užduotis – atlikti įmonės „Petras & Co“ veiklos analizę. Pagal pateiktą situaciją reikia sudaryti pirmųjų metų pirmojo ir antrojo veiklos pusmečių pagrindines finansines ataskaitas: Pelno (nuostolio) ataskaitas; Balansus; Grynųjų pinigų srautų ataskaitas. Kursinį darbą sudaro dvi dalys: Pirmųjų įmonės veiklos metų analizė; Prognozuojamų ketverių metų įmonės veiklos analizė. Parengus įmonės pradinį balansą, pirmo pusmečio pelno (nuostolio) ataskaitą, įmonės balansą birželio 30 dienai, antro pusmečio finansines ataskaitas metų pabaigai – gruodžio 31 d., sudarius kiekvieno pusmečio pinigų srauto ataskaitą, pirmiesiems metams, reikia įvertinti įmonės veiklą ir jos būklę: 1.Palyginti pirmų veiklos metų rezultatą su planuotu. 2.Nustatyti, kokie veiksniai turėjo įtaką pardavimų pelningumui. 3.Nustatyti, kaip pasikeičia turto bei kapitalo struktūra metų pabaigoje, lyginant su metų pradžia. 4.Kokią įtaką įmonės likvidumui turėjo trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčiai. 5.Kaip paveikė pinigų srautą debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis pirmame ir antrame pusmečiuose. 6.Apskaičiuoti minimalią pardavimų apimtį vienetais, kokia turėtų būti medžiagų vertė gaminio vienetui, nubraižyti „lūžio taško“ grafiką. Darbo antroji dalis yra sudaryti planines pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansus trims metams, įvertinti įmonės būklę ir numatyti veiklos perspektyvas: 1.Apskaičiuoti pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno bazinius prieaugio koeficientus; 2.Nustatyti ar efektyviai panaudojamas turimas ilgalaikis turtas; 3.Patikrinti, ar nepažeista darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo taisyklė; 4.Apskaičiuoti bankroto ribos rodiklį; 5.Pasirinkti 10 svarbiausių finansinių rodiklių ir juos palyginti.
0

UAB Vilniaus Vandenys finansinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Įmonės veikla. Finansinė analizė. Finasų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansinės analizės kryptys ir rūšys. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Uab„ vilniaus vandenys“ finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Finansų analizė, kaip reikšminga įmonės finansinės būklės aiškinimo ir gerinimo bei jos valdymo racionalizavimo priemonė yra svarbi įmonės veiklos kontrolės forma. Remiantis finansų analizės duomenų baze, galima daryti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibūdinančias išvadas bei remiantis jomis kurti ir diegti naujus projektus. Tik savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro galimybę įvairių lygių vadovams parengti alternatyvius savo veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo aprendimus tam tikram laikotarpiui. Šio darbo tema - UAB „Vilniaus Vandenys“ finansinė analizė. Pagrindinis darbo tikslas – atlikti UAB „Vilniaus Vandenys“ finansinę įmonės būklės analizę. Šiam tikslui įgyvendinti, buvo suformuluotos šios užduotys: išnagrinėti įmonės balansą; atlikti pelno(nuostolio) ataskaitos analizę. Darbo uždaviniai: Atlikti įmonės finansinę analizę remiantis įmonės vidiniais dokumentais (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) ir išskirti rodiklių kitimų tendencijas. Apskaičiuoti įmonės mokumo, pelningumo, turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodiklius. Atlikti turto pelningumo analizė pagal Du Ponto piramidę remiantis lietuviška atskaitomybe ir pavaizduoti ją grafiškai. Apskaičiuoti galimą bankroto tikimybę įmonėje.
0

UAB „RATA“ finansinis įvertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Metinis balansas. Metinė pelno (nuostolių) ataskaita. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Metinės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Kapitalo struktūra. Įmonės mokumo, likvidumo rodiklių apskaičiavimas. Atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų periodo trukmės skaičiavimas. Atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų apyvartumas. Faktorinė (veiksnių) analizė. Bankroto analizė pagal e. Altman modelį. Išvados. Literatūra. Ataskaitų duomenys lyginami su praėjusių laikotarpių ar biudžetų duomenys, o nuokrypis išreiškiamas santykiniais dydžiais, kurie rodo rodiklių pokytį laiko atžvilgiu, jo dinamiką. IŠVADA: Įmonės turtas nuo praėjusių finansinių metų nedaug pakito. Jis padidėjo 3,86%. Tam įtakos labiausiai daro net 39,65% padidėjusi pastato ir statinių suma, 13,97% padidėjęs pirkėjų įsiskolinimas, pinigai – 25,15%. Mažiau turto sumos didėjimas įtaką daro sumažėję net 43,73% terminuoti indeliai.
10

UAB „Šiaulių namų valda“ finansinis vertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės charakteristika. Vertikali ir horizontali balanso, pelno ( nuostolio) analizės. Uab „šiaulių namų valda“ veiklos finansiniai rodikliai. Uab „šiaulių namų valda“ mokumo rodiklių analizė. Uab „šiaulių namų valda“ bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Įmonės finansinis vertinimas padeda suvokti vykstančius procesus įmonėje ir priimti optimalius sprendimus ateities veiklos plėtrai užtikrinti. Finansų analizė leidžia atskleisti įmonės nepanaudotus rezervus, valdyti sudėtingus ūkinius procesus. Objektas: įmonės finansinės ataskaitos Tikslas: atlikti UAB „Šiaulių namų valda“ finansinį vertinimą Uždaviniai: 1. Apibūdinti įmonės veiklą 2. Atlikti UAB „Šiaulių namų valda“ finansinę analizę Metodai: 1. literatūros šaltinių analizė 2. santykinių dydžių analizė 3. struktūros analizė UAB „Šiaulių namų valda“ įsikūrusi pietiniame miesto rajone, adresu J.Sondeckio g. 20. Įmonė įkurta 1970 metais. Tik tuo metu ji vadinosi 5-ąja namų valdyba. Metams bėgant keitėsi pavadinimas 5-oji namų valdyba tapo 4-ta namų ūkio eksploatacijos įmonė, vėliau - 4-ta butų ūkio tarnyba, o nuo 1994 metų - UAB „Šiaulių namų valda“. UAB „Šiaulių namų valda“ pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas. Ne vieną dešimtmetį veikianti bendrovė siekia dirbti pelningai, patenkinti gyventojų, partnerių, darbuotojų poreikius. Šiuo tikslu bendrovė aktyviai bendradarbiauja su aptarnaujamų daugiabučių namų gyventojais, informuoja juos apie galimybes pagerinti savo būsto kokybę. Bendrovė turi ilgametę patirtį administruojant ir prižiūrint gyvenamąjį butų fondą, turi nuolat atnaujinamą remonto bazę su reikalinga technine įranga. Vykdydama pagrindines savo funkcijas bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis.
0

Paieška


bottom