top


Konspektai.com > Apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nacionalinis biudžetasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto funkcijos. Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. 2012 metų biudžetas ir jo paskirstymas. 2012 metų mokestiniai pakeitimai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Įvadas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto, kaip tokio, tikslas yra užtikrinti, kad sudarant ir vykdant biudžetą piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai. Praktiškai šalies gerovė priklauso nuo vyriausybės vykdomos politikos. Vieną svarbiausių vaidmenų vaidina tai, kaip vyriausybė paskirsto biudžeto lėšas, kaip planuoja savo išlaidas ir pajamas. Nacionalinis biudžetas - tai valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas. Kadangi didžiausią nacionalinio biudžeto pajamų dalį sudaro mokesčiai, svarbu, kad jie būtų surinkti visi ir laiku. Kitaip valstybės biudžetas gali tapti deficitiniu, o tai padidina valstybės skolas. Kad būtų išvengta faktinių valstybės pajamų ir išlaidų nukrypimų nuo planinių, sudarant ir vykdant biudžetą, kontroliuojamas mokesčių surinkimas ir valstybės asignatavimų panaudojimas. Referato tema Lietuvos nacionalinis biudžetas. Šiame darbe bus nagrinėjamas paskutinių metų LR nacionalinis biudžetas. Darbo tikslas. Nacionalinis LR biudžetas. Darbo uždaviniai. Aptarti nacionalinio biudžeto ypatybes. Apžvelgt šių metų biudžeto paskirstymą. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinis biudžetas - ekonominių piniginių santykių visuma, kurių dėka sudaromi ir naudojami pinigų fondai, skirti valstybės funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui finansuoti. Siaurąja reikšme - tai valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas, tvirtinamas Seimo ir turintis įstatymo galią. Lietuvos Respublikos nacionalinį biudžetą sudaro valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai. Valstybės biudžetas yra valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams, kurį tvirtina Seimas. Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams...
0

Nusidevejimas ir jo apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Autorių teisė. Patentas. Prekės ženklas. Licencijos. Ilgalaikis materialus turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacinės sąnaudos. Ilgalaikio nematerialiojo turto eksploatacinės sąnaudos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. UAB “Evelija” trumpa charakteristika. Nusidėvėjimo apskaita UAB “Evelija”. Išvados. Literatūros sąrašas. Sparčiai vystantis technologijoms ir stiprėjant konkurencijai, ūkio subjektai, siekdami išsilaikyti rinkoje, turi pasiryžti įgyvendinti ilgalaikes investicijas. Investicijų pobūdis priklauso nuo ūkio subjektų keliamų tikslų ir dažniausiai siejamas su gamybos eksploatuojamų priemonių atnaujinimu, technologijų naujovių diegimu siekiant mažinti išlaidas, didinant gamybos apimtis jau susiformavusioms ir naujoms rinkoms, naujo produkto sukūrimu, gamyba bei realizavimu. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas- pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla ir kurie kaip bet koks kitas daiktas nusidėvi. Nusidėvėjimas – daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį. Taip pat nusidėvi ir kreditas (dėl infliacijos). Šis per vieną gamybos ciklą nesunaudojamas turtas buhalterinės apskaitos požiūriu yra ypatingas tuo, kad sunku šio turto sunaudotą dalį tiksliai įskaičiuoti į tam tikro laikotarpio sąnaudas bei gaminamų ir parduotų prekių savikainą. Ilgalaikis turtas dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės kiekviename versle turi būti saugomas ir vertinamas. Ilgalaikis turtas- turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytą. Darbo tikslai: apžvelgti nusidėvėjimą ir jo apskaitą įmonėje. Darbo uždaviniai: nusidėvėjimo, ilgalaikio turto aprašymas, nusidėvėjimo apskaitos aprašymas įmonėje, išvadų pateikimas.
0

Pajamų apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pajamos. Pardavimo pajamos. Paslaugų teikimo pajamos. Finansinės veiklos pajamos. Pajamų pripažinimo kriterijai. Pajamų apskaitoje pinigų ir kaupimo principu. Pajamų rūšys ir kada pripažįstamos pajamos. Išvados. Literatūra. Kiekvienos įmonės apskaitos politika tūrėtų būti grindžiama bendraisiais apskaitos principais ir nustatyti pripažinimo kriterijus, įvertinimo būdus, grupavimą ir kitus specifinius principus ir jų taikymo procedūras. Reikšminga apskaitos dalis yra apskaitos procedūrų išrašai, kuriuose rodomas ūkinių operacijų apskaitos ir kontrolės algoritmas nuo jų užregistravimo iki atskleidimo metinėje finansinėje atskaitomybėje. Taigi, šiame darbe bus išnagrinėta pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamos paprastai apibūdintinos kaip iš įmonės ekonominės veiklos (verslo) gauti (kai atsiskaitoma iš karto) ar gautini (kai atsiskaitoma vėliau) pinigai (ar kitas turtas). Pajamos nustatomos pardavus produkciją bei suteikus paslaugas, perpardavus prekes arba nustačius iš kitos įmonės veiklos gautinas sumas nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko. Sąnaudos apskritai gali būti apibūdintos kaip turto sumažėjimas ir kai kurių kreditinių skolų (skolų paslaugų tiekėjams, darbo užmokesčio skolų ir kt.) susidarymas ekonominės veiklos metu. Šio darbo tikslas – išanalizuoti, bei susipažinti su pajamų ir sąnaudų apskaita. Darbo uždaviniai: metodologiškai pagrįsti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
0

Pajamų ir sąnaudų apskaita X įmonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų dydžio įvertinimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės veiklos paslaugų tiekimas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Naudojant specialią suvestinę sąskaitą. Nenaudojant atskiros suvestinės sąskaitos. Mišriu būdu. ,,x“ įmonė. Įmonės pelno (nuostolio) analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. 1 priedas. Bendrųjų pajamų ataskaita už metus, pasibaigus gruodžio 31 d. 2 priedas. Formulės. Apskaita atsirado daugiau kaip 1 tūkst. m. pr. Kr. Tai nulėmė natūralus žmonių poreikis žinoti, ko ir kiek jie turi, kiek išleidžia ir kiek gauna pajamų. Tuos kurie mokėjo šį darbą atlikti, senovėje vadino raštininkais, iždininkais, vėliau – ekonomais, sąskaitininkais. Plėtojantis ūkinei veiklai, atsirado kontoros, ir manoma, kad jose jau buvo darbo pasidalijimas: vieni skaičiuodavo operacijas, susijusias su įplaukomis, kiti – su išlaidomis, treti tikrindavo, ar tiksliai atliekami darbai. (A. Ivanauskienė,2004, p. 9) Rinkos ekonomikos sąlygomis didžiąją dalį informacijos pateikia buhalterinė apskaita. Mokslininkai iki šiol nesugalvojo vieno tikslaus buhalterinės apskaitos apibrėžimo, nusakančio apibendrintus buhalterinių tikslus, todėl pasaulinėje praktikoje tokių apibrėžimų yra daug. Buhalterinės apskaitos įstatyme pateikiamas toks buhalterinės apskaitos apibrėžimas: Buhalterinė apskaita (toliau apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti.
2

Pardavimų, turto ir kapitalo pelnigumo rodiklių analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Išanalizavus pardavimų pelningumą pagal bendrąjį pelną baziniais ir ataskaitiniais metais galima teigti, jog jie buvo patenkinami. Bendrasis pelningumas 2009 m. buvo 12,80 proc., o 2010 m. – 12,62 proc., t. y. sumažėjo 0,17 proc. p. arba 1,36 proc. Tai rodo, jog 100 Lt pardavimo pajamų teko 0,17 Lt mažiau bendrojo pelno. Šiam pardavimų pelnigumo sumažėjimui, pagal bendrąjį pelną, įtakos turėjo grynojo pelno sumažėjimas, kuris, ataskaitinius metus palyginus su baziniais, sumažėjo 1787 Lt arba 1,92 proc. Veiklos pelningumo ir pelno prieš apmokestinimą pelningumai buvo ir kito vienodai. Veiklos pelningumas 2009 m. buvo 2,79 proc., o 2010 m. – 2,56 proc., t. y. sumažėjo 0,23 proc. p. arba 8,25 proc. Tai rodo, jog 100 Lt pardavimo pajamų teko 0,23 Lt mažiau veiklos pelno. Šiam pardavimų pelnigumo sumažėjimui, pagal veiklos pelną, įtakos turėjo veiklos pelno mažas didėjimas, kuris, ataskaitinius metus palyginus su baziniais, išaugo 7600 Lt arba 11,75 proc.
0

Paslolų apskaita bankeparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadiniai duomenys. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso bendroji vertikalioji analizė. Balanso dalinė vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinė būklė. Savarankiško darbo užduotis. Pagal pasirinktos N įmonės penkių metų finansinių ataskaitų duomenis. Atlikite įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją analizę, apskaičiuodami ataskaitinių metų finansinių ataskaitų atskirų straipsnių pokyčius, lyginant su pasirinktomis bazėmis (skaičiuokite absoliutinį pakitimą ir kitimo tempą). Parašykite išvadas, kurios padėtų įvertinti nagrinėjamos įmonės. Turto ir atskirų jo straipsnių pokyčius. Grynųjų pinigų likučio pasikeitimus. Skolų būklę ir jas nulėmusius veiksnius. Pajamų ir sąnaudų lygio kitimą. Pelno ir jo apskaičiuojamųjų elementų kitimo tendencijas. Pelno (nuostolio) ataskaita (įvad. Duomenys). Balansas (įvad. Duomenys). Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Įmonės balanso 2007 - 2009 m. Bendroji vertikalioji analizė. (baziniai dydžiai atitinkamai turtas ir savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai). Įmonės balanso 2007 - 2009 m. Dalinė vertikalioji analizė. (baziniai dydžiai pagrindiniai balanso aktyvo ir pasyvo straipsniai). Išvada: atlikus N įmonės 2007 - 2009 m. Balansų dalinę vertikaliąją analizę, matome, kad 2007 - 2009 m. Sudarė tik materialusis turtas. Pelno (nuostolio) ataskaitos 2007 - 2009 m. Vertikalioji analizė. Išvada: atlikę vertikalią 2007-2009 m. Pelno ir nuostolio ataskaitos analizę, gauname keletą įmonės pelningumą apibūdinančių rodiklių. Įvertinkite N įmonės finansinę būklę, skaičiuodami ir analizuodami 2007-2009 m. Įmonės likvidumo (mokumo), stabilumo, efektyvumo bei pelningumo santykinius finansinius rodiklius.
6

Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė ABparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Analitinė dalis. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. tiriamoji dalis. AB "Vilkyškių pieninė" pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Pelningumo rodiklių palyginimai ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais. Pelno (nuostolio) ataskaita yra įmonės veiklos „veidrodis“ – ji parodo mums, kaip per ataskaitinius metus kito pardavimų apimtys, kokia buvo parduotų prekių ir paslaugų savikaina bei kitos sąnaudos, o tai ir yra pagrindiniai vadovavimo įmonei rodikliai. Pavyzdinė pelno (nuostolio) ataskaitos forma pateikta 1 priede. Paprastai rengiama 12 veiklos mėnesių pelno (nuostolio) ataskaita, nors atskirais atvejais (pavyzdžiui, tik pradėjus verslą) ataskaitinis laikotarpis gali būti trumpesnis. Temos aktualumas. Siekdamas efektyviai valdyti savo įmonę, vadovas privalo nuolat analizuoti, planuoti ir vertinti vykdomą veiklą. Tam tikslui svarbu teisingai apskaityti turimą turtą, kapitalą, gaunamas pajamas ir patiriamas išlaidas. Klaidingai sukaupta informacija duos iškreiptus analizės rezultatus ir vadovas priims neteisingą finansų valdymo sprendimą.
0

Priekių apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Teorinė dalis. Prekių apskaita. Prekių pardavimo kainas koreguojantys veiksniai. Parduotų prekių savikaina. Prekių apskaitoje naudojami metodai. Prekių apskaitoje naudojami atsargų būdai. Pridėtinės vertės mokestis. Praktinė dalis. Išvados. Literatura. Tiek didmeninės, tiek mažmeninės prekybos įmonės daugiausia pajamų gauna realizuodamos prekes. Kiekvienos įmonės uždavinys- parduoti kiek galima brangiau tai, kas yra pirkta ir taip uždirbti pajamų ir pelno, didinančio nuosavybę bei įmonės savininkų turtą. Svarbią tokių įmonių turto dalį sudaro prekių atsargos. Prekių atsargas sudaro prekės, skirtos realizuoti, ir prekės, jau esančios kelyje. Kadangi prekės yra likvidaciniai aktyvai ir paprastai paverčiamos į grynus pinigus per metus, jos vadinamos apyvartinėmis lėšomis ir parodomos balanse. Svarbiausias prekių apskaitos tikslas- nustatyti įmonės pajamas lyginant gautas įplaukas su išlaidomis. To esmė: kuo tiksliau nustatyti pajamas, o ne įvertinti turimas prekes. Labai dažnai tai yra nesuderinami dalykai. Todėl svarbu įsigijus prekių tiksliai nustatyti pardavimo kainą, kad būtų padengtos pirkimo išlaidos, darbo sąnaudos ir kt. išlaidos, susijusios su prekių atsivežimu ir jų paruošimu pardavimui. Norint tiksliai žinoti prekių kiekių judėjimą, svarbu parinkti tinkamus jų apskaitos modelius, kad būtų teisingai apskaičiuoti prekių likučiai. Teisingai vedant apskaitą matoma įmonėje vykstanti prekių apyvarta, iš to nustatomas gautas pelnas. Klaidos, padarytos įvertinant atsargas, turi labai didelį ir ilagalaikį poveikį. Klaidų ilgalaikį poveikį lemia tai, kad atsargų likutis laikotarpio pabaigoje savaime tampa ir likučiu kito laikotarpio pradžioje, o balanse bus netiksliai parodytas turtas ir nuosavybė. Todėl, netiksliai įvertinus turimas prekių atsargas, bus netiksliai apskaičiuotos ir gautos pajamos, netiksliai apskaičiuoti ir valstybei mokami mokesčiai, neišvengiamai įmonė bus priversta mokėti baudas. Prekės, išsiūstos pirkėjams, vadinamos prekėmis kelyje ir apskaitomos atskirai. Prekių kainos per metus gali labai pasikeisti. Net ir tos pačios prekės ilgainiui gali būti parduodamos įvairiomis kainomis. Kadangi yra perkamos ir parduodamos tos pačios prekės, labai svarbu nustatyti, kurios iš jų yra parduotos, o kurios- ne. Todėl reikia nuspręsti, kokiu būdu tas prekes realizuoti. TIKSLAS- gebėti įvertinti prekių apskaitos esmę, jos tinkamų metodų parinkimo svarbą įmonių veikloje. Mokėti užpildyti įmonės prekių apskaitos dokumentus, kuriuose fiksuojamas prekių judėjimas. UŽDAVINIAI - išanalizuoti: 1) kokiais būdais ir metodais apskaitomos prekės įmonėje ir kokie kiekvieno iš jų privalumai ir trūkumai; 2) kaip nustatoma prekių savikaina; 3) Praktinėje dalyje supažindinti su įmonės apskaita, skirta prekėms.
0

Reklamos aktualumas ir jos priemonėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Reklamos aktualumas. Iki parduotuvių reklamos priemonės. Išvados. Literatūra. Gyvename margame reklamos pasaulyje ir norime to ar ne, daugiau ar mažiau jaučiame jos poveikį. Kiekviena įmonė pasirenka kuo efektyvesnes skleidimo priemones ir būdus. Reklama ryškus dabartinės civilizacijos atributas. Reklama būna labai įvairi, vieni tai daro minimaliai išleisdami pinigų, o kiti skiria labai dideles sumas reklamai. Mes susiduriame su reklaminiais stendais, lankstinukais, girdime reklamą per radiją, matome reklamą televizijoje taip pat reklamuojasi ir žiniasklaidoje. Iš reklamos žmonės sužino apie teikiamas akcijas ir nuolaidas, kurias teikia įmonės. Įmonės reklamos pagalba stengiasi patirti kuo didesnį pelną ir pritraukti kuo daugiau klientų. Šiame darbe aptarsiu iki parduotuvių reklamą. Darbo tikslas. Susipažinti su reklamos aktualumu ir jos priemonėmis. Susipažinti su iki parduotuvių reklamos priemonėmis. Darbo uždaviniai: išanalizuoti iki parduotuvių reklamos priemones.
0

Sandėliavimas ir atsargos įmonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių tipai. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų mažinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Produktų sandėliavimas - neatskiriama logistikos sistemos dalis. Jis atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, teikiant vartotojui reikiamo lygio paslaugas su mažiausiomis įmanomomis išlaidomis. Produktų sandėliavimas - tai tarpinė grandis tarp gamintojo ir vartotojo. Per daugelį metų prekių sandėliavimo svarba nuo palyginti nežymaus firmos logistikos sistemos aspekto išsivystė ir tapo viena iš pačių svarbiausių šios sistemos funkcijų.
0

Paieška


bottom