top


Konspektai.com > Apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Audito referatasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Audito samprata. Audito raida ir atsiradimo priežastys. Audito klasifikavimas. Auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus ir išorės audito ryšys. Šiandien rinkos ekonomikos sąlygomis pagrįstoje visuomenėje audito vaidmuo ir svarba nuolat auga, nes vis labiau auga poreikis turėti tikslią informaciją apie ūkinių subjektų veiklą. Taip pat svarbu, kad teikiama informacija būtų tikra, tiksli, objektyvi, nes visa tai turi didelę reikšmę įmonės vidaus kontrolės sistemai, vidaus rezervams bei leidžia geriau planuoti ir prognozuoti įmonės veiklą. Visa tai lemia audito, kaip vieno iš pagrindinio rinkos elemento. svarbumą, nes be audito negali būti perspektyvi jokia veikla, jos nekontroliuojant susidaro didesni nuostoliai, negu tie, kurie atsiranda pažeidus kitas valdymo sistemos funkcijas. Nors auditas yra vienas iš svarbiausių ir patikimiausių ekonominės informacijos šaltinių, tačiau nepaisant to, iki šiol nėra vieningo audito apibrėžimo, todėl pasaulinėje praktikoje tokių apibrėžimų galima rasti labai įvairių. Vieni autoriai teigia, kad auditas išplečia finansinės apskaitos funkcijas ir garantuoja jos rezultatų patikimumą. Kiti - kad tai išorinės apskaitos rūšis, kai atliekamas periodiškas ir nepriklausomas įmonės finansinių apskaitų patikrinimas ir suformuluojama nuomonė dėl jų tikrumo ir teisingumo.
0

Audito rezultatų įforminimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės auditoriaus išvadų dalys. Auditoriaus išvadų rūšys. Audito ataskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Audito rezultatų įforminimas apima visais audito etapais atlikto auditoriaus darbo apibendrinimą. Atlikęs finansinės atskaitomybės auditą, auditorius apibendrina ir įvertina audito įrodymus ir parengia auditoriaus išvadą. Kartu su išvada pateikiama ir audito ataskaita, kurioje aptariami audito metu auditoriaus pastebėti įmonės valdymui reikšmingi trūkumai. Taigi šio darbo tikslas – išanalizuoti, kas sudaro audito rezultatų dokumentus ir kaip jie įforminami. Darbo objektas – audito rezultatų įforminimo dokumentų taisyklės. Darbo uždaviniai: 1. išsiaiškinti, kokios pagrindinės auditoriaus išvados dalys. 2. nustatyti, kokios auditoriaus išvadų rūšys. 3. išanalizuoti, kaip sudaroma auditoriaus ataskaita. Darbo metodai, tai audito rezultatų įforminimo dokumentų taisyklių analizavimas.
0

Augalininkystės gamybos apskaita ŽUB Daukučiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gamybos išlaidų esmė ir jos klasifikacija. Žūb daukučiai apibūdinimas. Augalininkystės gamybos pirminė apskaita žūb daukučiai. Augalininkystės gamybos suvestinė apskaita žūb daukučiai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. Įvadas. Žemės ūkio bendrovės kaip ir kitos žemės ūkio įmonės ar ūkininkai užsiima žemės ūkio veikla. Ši veikla apima žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą. Buhalterinės apskaitos požiūriu užregistruoti visas operacijas susijusias su gamyba teisingai yra sudėtinga. Daugiausiai problemų sukelia gamybos išlaidų apskaita, nes ji yra viena iš sudėtingiausių. Ji yra labiausiai individualizuota priklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio, apimčių, vidinės apskaitos ir vidinės kortelės sistemų, išlaidų klasifikavimo ar savikainos skaičiavimo būdų ir kt. Gamybos išlaidų apskaita yra vidinės apskaitos, kurią įmonės turi pasirinkti savarankiškai, dalis. Todėl, nei gamybos išlaidų apskaita, nei pirminiai dokumentai jokiais norminiais aktais nereglamentuoti. Visi pateikti dokumentai yra laisvos formos, jų turinį ir formą įmonės gali keisti, pritaikant savo poreikiams. Dėl to mano nuomone gamybos apskaitai reikia skirti daug dėmesio. Šiame kursiniame darbe nagrinėjama augalininkystės gamybos apskaita žemės ūkio bendrovėje Daukučiai. Šiai temai atskleisti panaudojama konferencinė medžiaga, straipsniai iš spaudos, ŽŪB Daukučiai apskaitos politika ir dokumentų pavyzdžiai 2007 m. 2010 m., mokymo literatūra, LR įstatymai bei kiti teoriniai literatūros šaltiniai. Kursinio darbo tyrimo objektas - Augalininkystės gamybos apskaita ŽŪB Daukučiai. Šio darbo tikslas remiantis teoriniais literatūros šaltiniais ir žemės ūkio bendrovės Daukučiai apskaitos praktine patirtimi, išnagrinėti augalininkystės gamybos apskaitos organizavimą ir tvarkymą, jį įvertinti ir padaryti išvadas bei pateikti pasiūlymus apskaitai...
0

Bendrieji apskaitos principaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai (tas). Apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Europos sąjungos direktyvos. Verslo apskaitos standartai. Išvados. Naudota literatūra. Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų perduoti suinteresuotiems asmenims., padeda priimti valdymo sprendimus, kontroliuoti jų vykdymą. Buhalterinės apskaitos mokėjimas nulemia veiklos sėkmę. Norint sėkmingai valdyti reikia mokėti vesti apskaitą, būti susipažinus su apskaitos vedimo organizavimu, analizės pagrindais ir visų svarbiausia reikia žinoti jos pagrindus bei buhalterinės apskaitos reglamentavimą. Savarankiško darbo I dalis padės įsisavinti buhalterinės apskaitos reglamentavimą, kurį sudaro verslo apskaitos standartai - VAS, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai - TFAS, Europos Sąjungos direktyvos - ESD, buhalterinės apskaitos įstatymas ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Savarankiško darbo II dalis padės įsisavinti apskaitos registrų praktinį panaudojimą, ūkinių operacijų registravimą , mokėti koreguoti bei uždaryti sąskaitas. Tikslai: •Susipažinti su LR Buhalterinės apskaitos ir LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais,verslo apskaitos standartais; •Mokėti juos taikyti praktiškai. •Žinoti bendruosius apskaitos principus ir gebėti taikyti juos praktikoje. •Mokėti užregistruoti sąskaitose skolas įmonei ir piniginį turtą. •Žinoti nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų grupes ir mokėti jas užregistruoti sąskaitose. •Suvokti buhalterinės apskaitos duomenų ir finansinės atskaitomybės ryšį. •Mokėti koreguoti, uždaryti sąskaitas. Uždaviniai: •Praktiškai pritaikyti buhalterinės apskaitos ir verslo apskaitos standartus; • Užregistruoti visas ūkines operacijas; •Sukoreguoti ir uždaryti sąskaitas; •Parengti finansines ataskaitas.
0

Bendrieji apskaitos principaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendrieji apskaitos principai schema. Bendrieji apskaitos principai formuojant įmonių apskaitos politiką. Bendrųjų apskaitos principų esmė. Įmonės (ekonominio vieneto) principas. Tęsiamos veiklos (tęstinumo, nenutrūkstamumo) principas. Piniginio įkainojimo (išmatavimo) principas. Išlaidų (savikainos) principas. Periodiškumo principas. Duomenų kaupimo principas. Pajamų registravimo principas. Palyginimo principas. Pastovumo principas. 0 konservatyvumo principas. 1 materialumo principas. 2 realizacijos principas. Svarbiausi apskaitos metodikos bruožai. Apskaitos metodologijos kūrėjai. Apskaitoje naudojami matai. Apskaitinis laikotarpis. 2 dalis. Praktika. Ūkinė operacija. UAB „klevas“. UAB „klevas“. Bendrasis žurnalas. UAB „klevas“. Bandomasis balansas lt. UAB „klevas“. Pelno (nuostolių) ataskaita lt. Balansas (lt). Išvados. Literatūra. Formuojant apskaitos sistemą, ypač reguliuojant finansinę apskaitą didelę reikšmę turi bendrieji apskaitos principai. Tai svarbiausios visuotinai priimtos apskaitos taisyklės bei teiginiai, kurių laikantis tvarkoma apskaita visame civilizuotame pasaulyje. (V. Bružauskas „Buhalterinės apskaitos pagrindai“). Jų svarbą būtų galima palyginti su žmogaus gebėjimu kalbėti kitiems suprantama kalba. Jeigu susikursime tik mums patiems suprantamą kalbą, paprasčiausiai nesusikalbėsime su kitais. Taip pat yra ir apskaitoje: jeigu nesilankysime visuotinai pripažintų principų, suformuotos finansinės informacijos niekas nesupras.
2

Buhalterinės apskaitos namų darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Batsiuvys nutarė įkurti įmonę, kurioje taisys batus. Tam tikslui jis įnešė 2000 Lt ir atidarė banke sąskaitą. Turtas = Savininko nuosavybė + Skolinta nuosavybė 2000 = 2000 + 0 Savininkas įsigijo įrankių už 400 Lt ir medžiagų už 300 Lt 400 įrank. 300 medž.= 2000+0 1300 Lt Įmonė iš banko gavo 1000 Lt paskolą. 400 įrank. 300 medž. = 2000+1000 2300 Lt 2 uždavinys Parašyti koresponduojančias sąskaitas. Įmonė išleido ir pardavė akcijų už 25000 Lt
0

Darbo užmokestisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo užmokeščio apskaita. Darbo užmokeščio priskaitymai ir išmokėjimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomas darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Išskaitymai iš darbo užmokeščio. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti. Darbo užmokesčio apskaita - tai sunkus, didelio kruopštumo reikalaujantis darbas. Šį procesą būtina kompiuterizuoti, kadangi rankinis to paties pobūdžio darbas gerokai atsilieka nuo kompiuterinio tiek efektyvumu, tiek ir tikslumu, o svarbiausias jo trūkumas yra tai, kad jis sugaišina palyginus daug laiko, už kurį reikia mokėti atlyginimą ir tokiu būdu yra suvartojama daugybė papildomų sąnaudų, kurių galėtų ir nebūti, kompiuterizavus šį procesą. Šiame darbe susipažinsime su darbo užmokesčio apskaitos dokumentais ir juos užpildysime. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos organizavimą. Darbo uždaviniai: 1.Paruošti darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 2.Parengti darbo užmokesčio priskaitymo dokumentus; 3.Sudaryti darbo užmokesčio žiniaraštį; 4.Atlikti sintetinę apskaitą.
0

Didmeninės prekybinės įmonės prekybos procesų valdymo techninė ir programinė įrangaparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įmonės apibrėžimas. Salės įranga. Prekybos salės įranga. Prekybinė įranga. Sandėliavimo įranga. Transportavimo įranga. Prekių ruošimo pardavimui įranga. Apsaugos įranga. Kompiuterinė ir organizacinė įranga. Kompiuterinė technika. Spausdintuvai ir kita organizacinė įranga. Kompiuteriniai tinklai. Programinė įranga. ĮMONĖS APIBRĖŽIMAS UAB Spindulys – tai įmonė, užsiimanti didmenine ir mažmenine prekyba ir kurį parduoda elektroprekes statybos įmonėms, mažmeninėms įmonėms-tarpininkams ir vartotojui jo tiesioginiam, nekomerciniam, asmeniniam vartojimui. Mūsų įmonė naudoja tokiu prekių pateikimo metodus: • Didmeninė prekyba. Tai yra efektyvus būdas dėl didesnio prekybinių operacijų masto. Plečiasi prekybos zona. Sutaupomos lėšos prekių rėmimui, nes tai atlieka didmenininkai (didmenininkai-tiekėjai). Pagrindinė prekyba su tarpininkais - tai užsakymai telefonu arba internetu , o taip pat tiesiai iš sandėlio ( Prekyba iš sandėlių ).
0

Finansinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės finansai. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo būdai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansų analizės rūšys. Pinigų srautų ataskaitos rengimas.pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų apskaičiavimas.netiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas.tiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas.pinigų srautų prognozė.optimalaus pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų srautų įvertinimas ir investiciniai projektai. Išvados. Literatūros sąrašas. Finansai yra viena iš keturių svarbiausių verslo vadybos veiklos sričių. Įmonės finansus sudaro pirminio paskirstymo metu sudaryti atskaitymai į piniginius fondus. Tai pelnas likęs atskaičius mokesčius. Įmonėje likęs pelnas gali būti skirtas piniginiams dividendams išmokėti ir kitiems piniginiams fondams (kaip premijų, materialinio skatinimo, labdaros ir kt.) sudaryti.
0

Finansinė apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 46
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Apskaita. Apskaitos teikiama informacija. Finansinė ir valdymo apskaita. Apskaitos informacijos vartotojai. Potencialūs įmonės savininkai. Įmonių organizacinės - teisinės formos ir jų įtaka apskaitos sistemai. Matavimo vienetai, jų taikymo apskaitoje galimybės. Apskaitos objektas. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turto ir nuosavybės struktūra. Trumpalaikis turtas. Uždaviniai. Pajamos, sąnaudos, išlaidos. Jų įtaka pagrindinei apskaitos lygybei. Apskaitos pagrindiniai elementai. Uždaviniai (2). Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Uždaviniai (3). Įmonės apskaitos ciklas. Bendrą apskaitos ciklą įmonėje galima atvaizduoti taip. Bendrieji apskaitos principai (bap). Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto (imt) įsigijimo apskaita. Uždaviniai (4). Ilgalaikio materialiojo turto (imt) nurašymo apskaita. Nuosavo ilgalaikio materialaus turto (imt) remonto darbų apskaita. Nurašomas sukauptas imt nusidėvėjimas (sukaupto nusidėvėjimo sumai). Rašoma likutinė vertė ir registruojamas pelnas ar nuostolis. Nematerialiojo turto (nt) apskaita. Atsargų įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įvertinimo (įkainojimo) metodai. Atsargų apskaitos būdai. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimo rūšys ir formos. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai. Darbo užmokesčio apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įsipareigojimų (skolinto kapitalo) apskaita. Svarbiausi lr mokesčiai. Pajamų mokestis. Nuosavo kapitalo apskaita. Korespondencijos. Finansinės ataskaitos.
0

Paieška


bottom