top


Konspektai.com > Apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Verslo subjektų apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis ZUVSA20152016B B1. Ūkininko ūkyje apskaita tvarkoma, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Biologinis turtas ir žemės ūkio produkcija įkainojami faktine pasigaminimo savikaina. Ūkio specializacija pieno gamyba. Per ataskaitinius metus ūkininko ūkyje įvyko šios operacijos: 1) Apskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. 3185,00 Eur. nusidėvėjimo sumos priskirta melžiamų karvių išlaikymo išlaidoms; D 620 3185,00 Eur. D651 3185,00 Eur. K 13 3185,00 Eur. K620 3185,00 Eur. 2) Apskaičiuotas darbo užmokestis. Melžėjų ir melžiamas karves prižiūrinčių darbininkų darbo užmokesčio išlaidos buvo 6090,00 Eur. ir darbdavio įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui; D617 6090+1886,68+12,18=7988,86 Eur. D651 7988,86 Eur. K460 6090,00 Eur. K617 7988,86 Eur. K462 6090*30,98%=1886,68 Eur. K463 6090*0,2%=12,18 Eur. 3) Melžiamoms karvėms sušerta ūkininko ūkyje išaugintų pašarų, kurių faktinė savikaina 17875,00 Eur Faktinė pasigaminimo savikaina – planinė savikaina = 29965.86 – 24000.00=5965.86 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA ______2016-01____Nr._1__ (sudarymo data) 200X. sausio 1d- 200X gruodžio 31d. (ataskaitinis laikotarpis) (valiuta ir tikslumo lygis) PARDAVIMO PAJAMOS PAGAMINTOS PRODUKCIJOS, NEBAIGTOS GAMYBOS IR GYVŪNŲ BEI KITO BIOLOGINIO TURTO LIKUČIŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) ŪKIO REIKMĖMS SUVARTOTA PRODUKCIJA ASMENINĖMS REIKMĖMS SUVARTOTA ŪKIO PRODUKCIJA, GYVULIAI IR KITI GYVŪNAI GYVŪLIŲ IR KITŲ GYVŪNŲ IR KITO BIOLOGINIO TURTO PIRKIMAI (-) BENDROJI PRODUKCIJA KINTAMOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS BENDRASIS GAMYBINIS PELNAS (NUOSTOLIAI) PASTOVIOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS PAGRINDINĖS (TIPINĖS) VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
0

Vertikalioji balanso analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Balansas ir jo analizė. Balansas ir jo sudėtis. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Rodikliai. Likvidumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Ab „pieno žvaigždės“ vertikalioji balanso analizė. Ab „pieno žvaigždės“ pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ vertikalioji balanso analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Finansinės atskaitomybės duomenys suteikia daug informacijos apie įmonę. Jų pagrindu apsisprendžiama dėl bendradarbiavimo su įmone – investavimo ar kredito suteikimo jai, nekalbant jau apie tai, kad kaip tik finansinės atskaitomybės duomenimis grindžiama daugelis įmonių vadovų bei vadybininkų sprendimų, ypač strateginių. Tačiau naudojantis šia informacija, visada reikia turėti galvoje, kad kiekvienas atskaitomybės rodiklis gali būti traktuojamas savaip, kartais net labai skirtingai. Tai daugiausia priklauso nuo šios informacijos vartotojo. Kiekviena finansinės atskaitomybės ataskaita pateikia informaciją apie įmonę kitu aspektu. Balansas yra vienas iš svarbiausių apskaitos sistemos elementų, todėl jam visose šalyse ir įvairiais laikotarpiais buvo skiriama labai daug dėmesio. Balansas atspindi apskaitos objektus, jų detalizavimą, todėl iš jo turinio galima spręsti apie apskaitos sistemos organizavimo principus. Balansas yra pagrindinė įmonės finansinės ataskaitos forma, rodanti ne tik įmonės finansinę būklę, bet ir valdymo kokybę. Jis turi labai didelę reikšmę atliekant įmonės finansinės būklės analizę, todėl visose šalyse yra laikomas svarbiausiu finansinės analizės šaltiniu. Darbo objektas: AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji balanso analizė. Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ vertikaliąją balanso analizę. Darbo uždaviniai: 1. apibūdinti balansą, vertikaliąją jo analizę bei galimus skaičiuoti rodiklius; 2. pateikti pasirinktos ataskaitos analizę; 3. palyginti gautus duomenis bei padaryti išvadas. Darbo metodai: analizė.
0

Vidaus audito organizavimas biudžetinėse įstaigoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Biudžetinės įstaigos ir vidaus audito samprata, teisinis reglamentavimas ir vidaus audito atlikimas. Vidaus audito samprata, apimtis ir tikslai. Vidaus kontrolės ir vidaus audito palyginimas. Biudžetinės įstaigos samprata, kontrolė, vidaus auditas. Vidaus audito atlikimo etapai biudžetinėse įstaigose. Darbėnų miestelio biudžetinių įstaigų darbuotojų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedų sąrašas. 1 priedas. Valstybinio sektoriaus vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos sukūrimo programa. 2 priedas. Anketa. Santrauka. Virginija damulytė. Klaipėdos valstybinė kolegija. Kursiniame darbe, vadovaujantis moksline literatūra, išanalizuosiu vidaus audito bei biudžetinių įstaigų sampratą. Taip pat aptarsiu vidaus audito tikslus, trumpai apžvelgsiu vidaus audito teisinį reglamentavimą paminėdama svarbiausius įstatymus, standartus, nutarimus bei kitus teisės norminius aktus reglamentuojančius vidaus audito atlikimą biudžetinėse įstaigose. Be to atliksiu apklausą Darbėnų miestelio biudžetinėse įstaigose apie vidaus auditą. Išanalizavusi apklausos rezultatus pateiksiu išvadas. Įvadas. Auditas skirstomas į vidaus ir išorės auditą. Šiame kursiniame darbe siekiama aprašyti vidaus audito organizavimą viešosiose įstaigose. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare vidaus auditas tampa vis populiaresnis. Vidaus auditas turi būi vykdomas ne tik pagal Ncionalinius ir taptautinius audito standartus, bet turi remtis Europos komisijos reikalavinais ir nuorodomis, kitais teisės aktais bei nutarimais. Tik profesioliai atliktas vidaus auditas padeda didinti institucijos veiklos efektyvuma, padeda įgyvendinti įstaigos išsikeltus tikslus bei sukurti kuo geresnę ir patikimesnę vidaus audito procedūrų sistemą. Temos aktualumas. Vidaus auditoriaus profesija Lietuvoje gana nauja, todėl neretai tenka įstaigų vadovams įrodinėti vidaus audito...
0

Vidaus audito organizavimas biudžetinėse įstaigose (prezentacija)parsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo objektas – vidaus audito organizavimas biudžetinėse įstaigose.  Darbo tikslas - išanalizuoti vidaus audito organizavimą biudžetinėse įstaigose. Darbo uždaviniai: Pateikti vidaus audito sampratą, tikslus ir teisinį reglamentavimą. Apibūdinti biudžetinės įstaigos sampratą. Išanalizuoti, audito organizavimą biudžetinėje įstaigoje. Vidaus auditas  – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. Vidaus audito tikslas yra ne tik atskleisti trūkumus ir klaidas įplaukų ir mokėjimų sandoriuose bei jų apskaitoje, bet ir padėti valstybės įstaigoms suprasti bei geriau pritaikyti finansinę bei apskaitos tvarką.
0

Viešosios įstaigos steigimas ir apskaitos politikos formavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kas yra viešoji įstaiga? Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali:. Viešajai įstaigai neleidžiama:. Viešosios įstaigos steigimas. Viešosios įstaigos registravimo tvarka. Všį steigimo dokumentų parengimui reikalingi duomenys. Viešosios įstaigos lėšos, ūkinė-ekonominė veikla ir jos rezultatų apmokestinimas. Teisinės formos privalumai ir trūkumai. Všį „anykščių rajono savivaldybės ligoninė“. Apskaitos politikos formavimas. Įstaigos buhalterinė apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Turto apskaitos politika. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto (atsargų) apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Grynasis turtas. Finansavimo apskaita. Kapitalo apskaita. Finansinių ataskaitų sudarymo apskaitos politika. Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka:. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados. Naudota literatūra. Kiekviena įmonė turi teisę užsiimti bet kokia komercine-ūkine ar kitokia veikla, nesuvaržyta Lietuvos Respublikos įmonių ar kitų įstatymų, įmonės steigimo dokumentų arba kitaip neuždrausta įstatymų nustatyta tvarka. Pirmas žingsnis bet kokios įmonės steigimo kelyje tai įmonės vardo sukūrimas ir įregistravimas. Įmonių vardus registruoja ir visas su įmonių vardais susijusias operacijas vykdo firmų vardo registro tvarkymo įstaiga – Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras.
0

Žirnių auginimo technologijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Žirnių biologinės savybės. Pašarinių žirnių ir avižų mišinys. Agrotechnika. Nuėmimo technologijos. Tiesioginis žirnių nuėmimas. Desikacija ar atskirtinis būdas? Žirnių ligos. Askochitozė. Herbicidai. Išvados. Informacijos šaltiniai. Tikslas. Sužinoti apie žirnių auginimo technologijas. Uždaviniai. Pateikti žirnių biologines savybes. Apibūdinti agrotechnikos naudojimą, nuėmimo technologijas. Pateikti ligų sąrašą. Pateikti herbicidus. Įvadas. Žirnis labai senas kultūrinis augalas. Mažojoje Azijoje jis buvo. Auginamas akmens ir žalvario amžiuose. Sėklų rasta prie Alpių esančių sričių poliniuose statiniuose. Žirniai buvo vienas svarbiausių senovės graikų ir romėnų, ypač liaudies, maistinių augalų. Centrinėje Europoje jie paplito vėlai VIII X a. Ir buvo auginami grūdams. Xviii a. Žirnius maistui jau plačiai vartojo Prancūzijoje ir Anglijoje. Žirniai yra baltymingas produktas ir puikus priešsėlis kitiems lauko augalams, bet jų plotai kasmet mažėja ir užima tik nedidelę dalį pasėlių. Kodėl? Viena iš priežasčių žirniai linkę išgulti, o tokius pasėlius sudėtinga nukulti, be to, ir derlius būna menkas. Nemažą derliaus dalį pasiglemžia ligos. Todėl viena iš priežasčių, trukdančių didinti žirnių plotus, sunku nuimti jų derlių nepalankiomis oro sąlygomis. Modernių įrengimų žirniams nuimti, išskyrus keletą Argentinos firmos Mainero šukuotuvių (varpatraukių), Lietuvoje nėra, todėl yra buvę atvejų, kai lietingą rudenį žirnius teko užarti, nenuėmus derliaus. O pernai savaitę trukusios liūtys dalį žirnių sudaigino net ankštyse. Tokių pasėlių derliaus net ir specialiomis derliaus dorojimo priemonėmis be didesnių grūdų nuostolių nenuimsi. Todėl suprantama daugelio augintojų baimė rizikuoti. Kanadoje, kur žirnių plotai užima apie 1, 3 mln. Hektarų, vidutiniai derliaus nuostoliai nuo grybinių ligų siekia 10 proc., o kai kuriais metais, stipriai išplitus antžeminės dalies ligoms ir šaknų puviniams, net iki 70...
0
« PradžiaAnkstesnis123456SekantisPabaiga »

Paieška


bottom