top


Konspektai.com > Apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansinės apskaitos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 58
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ilgalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Pelno apskaita. Kapitalo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Apskaitos politikos formavimas. Ilgalaikio turto esmė. Nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Investicinio turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikis finansinis turtas. Lizingo (finansinės nuomos) apskaita. Nebaigtos statybos apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialaus turto netekties apskaita. Ilgalaikio materialaus turto inventorizavimas. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Investicijų ir terminuotų indėlių apskaita. Pinigų ekvivalentų apskaita. Akredityvų apskaita. Banko paskolų apskaita. Valiutinių lėšų apskaita. Atsargų apskaitos dokumentai. Atsargų apskaita. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargų įkainojimo būdai. Pagamintos produkcijos apskaita. Atsargų inventorizacija. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Vekselių apskaita. Atsiskaitymų su sodra apskaita. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo užmokesčio priskaitymas. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Atsiskaitymų už atostogas apskaita. Ligos pašalpų priskaitymas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo pajamų apskaita. Kitos veiklos pajamų apskaita. Būsimųjų laikotarpių sąnaudų apskaita. Sukauptų pajamų apskaita. Sukauptų sąnaudų apskaita. Ateinančių laikotarpių pajamų apskaita. Pardavimo savikainos apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Kitos veiklos sąnaudų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Rezervų apskaita. Kapitalo dotacijų ir subsidijų apskaita. Atidėjinių apskaita.
0

Ilgalaikio materialaus turto vidaus auditasparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto vidaus auditas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas uab kainodora. Audito išvada ir ataskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Užsienio literatūroje kontrolinei veiklai apibrėžti vartojamas žodis "auditas". Tiek valstybinių, tiek nepriklausomų audito¬rių veikla, tiek kontrolė pačiose įmonėse vadinama auditu. Tačiau šalia termino "auditas" naudojami žodžiai "kontrolė", “patikrinimas” ir "revizija". Ten, kur auditas suprantamas kaip kontrolė bendrai, atskirai yra išskiriami: auditas pagal įstatymą; privatus auditas. Taigi šio darbo tikslas - atlikti UAB Kainodora ilgalaikio materialiojo turto auditą Šiai temai išnagrinėti aš naudojausi įvairia literatūra, spaudos leidiniais, interneto suteiktomis galimybėmis. Šiuo atžvilgiu man labai padėjo Lietuvos auditorių rūmų internetinis puslapis, kuriame publikuojami visi teisiniai aktai priimti Lietuvos Respublikoje bei kiti dokumentai susiję su audito veikla. O tam kad atskleisti šiandieninę Lietuvos audito būklę bei esamą situaciją labiausiai naudojausi žurnalais ir laikrasčiais, kurių Lietuvoje, palyginus su kitomis Baltijos valstybėmis, yra pakankamai didelis pasirinkimas. Šie leidiniai tiesiogiai susyję su auditu ir juose gausu visokių šiandienai aktualių temų apie auditą, jo raidą, kylančias problemas ir diskusijas rengiant bei keičiant auditą reglamentuojančius teisinius aktus. Darbo objektas- UAB Kainodora. Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje - teorinėje dalyje, nagrinėju ilgalaikio turto vidaus audito pagrindines teorines nuostatas. Didelį dėmesį skiriu, į ką auditorius turėtų atsižvelgti atliekant ilgalaikio turto auditą įmonėje. Antrojoje - praktinėje dalyje, pristatau mano pasirinktą UAB Kainodora aprašau jos veiklą, pateikiu parengta IT vidaus audito programą ir detaliai ją išdėstau. Kursinio darbo pabaigoje pateikiu priedus, išvadas bei literatūros sąrašą.
0

Ilgalaikio turto apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikio turto esmė ir rūšiavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės nustatymas. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas. „Civilizacija yra komercijos tėvas, o apskaita – komercijos vaikas. “ H. Givens (1 šalt., 6psl.) Apskaita vystėsi kartu su žmonijos civilizacija. Pagrindinis veiksnys, paskatinęs apskaitos atsiradimą, yra visuomeninio darbo pasidalijimas, nes būtinumas skaičiuoti daiktus gali iškilti atsiradus mainams arba pasikeitus gamybinei veiklai. Apskaitininkai dalyvavo miestų amatų plėtime, formavo sveikatos ir skaičių sąvokas. Jie ir išrado dvejybinę buhalteriją. Šis išradimas labai padėdavo išgelbėti verslininkus nuo bankroto, padėjo skatinti pasitikėjimą kapitalo rinka. O mūsų laikais ypač buhalterinė apskaita – svarbi dalis, norint kurti ar vystyti įmonę. Laisvos rinkos sąlygomis apskaita yra informacijos perdavimo apie ūkinės – komercinės įmonės veiklą šaltiniu tiems, kurie suinteresuoti tos įmonės veiklos rezultatais. Apskaita teikia bazinius duomenis, kuriais visi, įtraukti į ūkinę veiklą, turi grįsti savo ūkinius sprendimus. Tai nėra vien tikslus ekonominės padėties matavimas. Apskaita turi užtikrinti geros kokybės informaciją, kuria būtų patenkinti ir išoriniai, ir vidiniai vartotojai. (1 šalt., 7 psl.) Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonė savanoriškai pasirenka vidinę apskaitos sistemą. Tačiau labai svarbu, kad ji būtų tvarkoma racionaliai bei teiktų objektyvią ir naudingą informaciją. Dar vienas svarbus kriterijus – neprieštarauti Tarptautiniams apskaitos standartams ir Europos Sąjungos dyrektyvoms.
0

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Telšių rajono savivaldybės administracijos luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaita. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Įvadas. Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Labai svarbią reikšmę kiekvienos įmonės ekonominėje veikloje turi ilgalaikis turtas. Sudaro pagrindą gauti ekonominę naudą. Svarbiausia ilgalaikio turto savybė yra ta, kad jis per vieną gamybinį ciklą nesunaudojamas, nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus. Nusidėvėjimą svarbu skaičiuoti, nes jų reikalauja mokesčių inspekcija, apskaičiuojant gamybos kaštus. Racionali ir informatyvi ilgalaikio turto apskaita negalima, jei nevedama aiški ir patvirtinta šio turto vidinė apskaita. Todėl įmonė, atsižvelgdama į savo informacinius poreikius, pasirinktą ekonominę strategiją bei turto apsaugos ir vidinės kontrolės reikalavimus, pati turi suformuoti vidinės ilgalaikio turto apskaitos modelį, nepažeidžiant teisės aktų. Įmonės veikloje ribotą laiką naudojamas ilgalaikis materialusis turtas laipsniškai nusidėvi (amortizuojasi). Todėl turto vertė į išlaidas turi būti perkeliama ne iš karto, o dalimis per visą eksploatacijos laikotarpį. Ilgalaikio turto sąnaudų apskaitos rezultatai daro įtaka ir mokesčių apskaičiavimo tikslumui. Finansinę apskaitą ir pelno apskaičiavimą reglamentuojantys norminiai aktai numato skirtingas nuostatas skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Darbo tikslas. Išanalizuoti informacijos šaltinius, susijusius su ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti apskaitoje taikytinus nusidėvėjimo metodus. Išanalizuoti Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaitą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo...
0

Įmonės finansinės analizės savarankiškas darbas APB Aprangaparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb „apranga“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo (likvidumo) rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Apb „apranga“ swot analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rezultatiniais rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui. Finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Įmonių vadovai, verslininkai, kaip ir daugelis žmonių, kuria ateities planus, neįvertindami daugelio vidinių ir išorinių veiksnių, neįvertina įmonės finansinės analizės reikšmės. Ši APB „Apranga“ finansinė analizė atspindi, kaip svarbu yra laiku įvertinti esamą įmonės būklę. Tyrimo objektas. APB „Apranga“ finansinė veikla ir jos rezultatai per 2010 – 2011 metų laikotarpį. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis
10

Individualaus ūkio finansavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Indidualaus ūkio finansavimo literatūros apžvalga. Karolio maurico individualaus ūkio finansavimas ir tobulinimas. Karolio maurico ūkio finansavimas nuosavomis lėšomis. Karolio maurico ūkio finansavimas skolintomis lėšomis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Temos pasirinkimą lėmė noras sužinoti įmonių finansinių santykių niuansus, nustatyti, kokie yra geriausi įmonės finansavimo būdai. Įmonių finansavimo tema yra labai aktuali. Ypač šiais laikais, kai auganti šalies ekonomika, vykstantys privatizacijos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimo procesai, sumažėjusios palūkanų normos, augantys ūkio subjektų lūkesčiai, susiję su naryste Europos Sąjungoje, bei kiti veiksniai, kasmet vis labiau skatina paskolų augimą. Kiekvienas verslininkas, norėdamas pradėti verslą ar jį optimizuoti, turi pasirinkti ir įmonės tipą. Kiekviena įmonių rūšis turi daugybę specifinių bruožų, kurie gali būti arba palankūs arba nepalankūs vykdomai veiklai. Tam, kad tuos bruožus išsiaiškinti reikia peržvelgti gausius informacijos šaltinius, įsigilinti į specialistų nuomonę ir padaryti savo sprendimą, nuo kurio didele dalimi gali priklausyti veiklos sėkmė. Kursiniame darbe nagrinėju gan plačią temą, apimančią pagrindinius klausimus kylančius pradedant ir tęsiant įmonės veiklą. Kiekvienam verslui gyvybiškai būtinos nuolatinės investicijos, kad įmonė išliktų konkurencinga. Dažnai įmonių savininkai naudoja populiariausius finansavimo būdus, tačiau savo kursiniame darbe parodysiu, kad finansavimo galimybės yra labai plačios, ir reikia naudoti tinkamus, įvairius, labiausiai pelningumą padidinančius finansavimo šaltinius. Mano darbo temos aktualumas atsispindi, tame, jog šiuolaikiniais aršios konkurencijos laikais, labai svarbu žinoti, kokios galimos finansavimo galimybės yra Lietuvoje. Kuo daugiau ir išsamiau įmonės vadovas žinos apie savo galimybes plėsti bei atnaujinti turimas investicijas tuo didesnė galimybė, jog jo vadovaujama įmonė sugebės išlikti konkurencinga bei dirbti kaip įmanoma efektyviau. Šio darbo tikslas – išnagrinėti Karolio Maurico individualaus ūkio finansavimą skolontomis ir nuosavomis lėšomis.
0

Kapitalo struktūros formavimas ir valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kapitalo struktūra - įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų santykis bei sudėtis. Kapitalo struktūra, ją siejant su rinkų klasifikavimu į pinigų ir kapitalo, gali būti tiriama kaip nuosavybės ir ilgalaikių įsipareigojimų santykis bei sudėtis. Skaičiuojant kapitalo kainą, kapitalo struktūra yra tiriama kaip įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų, už kuriuos mokamos palūkanos, santykis bei sudėtis. Pagrindinės kapitalo struktūros formavimo teorijų sąvokos yra kapitalo kaina ir finansinis svertas. Finansinis svertas. Tradicinis kapitalo struktūros formavimo požiūris. Modigliani ir miller kapitalo struktūros formavimo teorijos (1958 m.). Modigliani ir miller kapitalo struktūros formavimo teorijos. Pasirinkimo eilės požiūris. Pasirinkimo eilės požiūrio teiginiai. Pagrindinis pasirinkimo eilės požiūrio motyvas. Veiksniai, sąlygojantys kapitalo struktūros formavimą praktikoje. Akcinės bendrovės atstovavimo išlaidos. Bankroto tikimybė. Verslo rizikos laipsnis. Įmonės dydis. Vadovų, savininkų ir kreditorių požiūris į riziką. Netapatūs įmonės vadovų ir savininkų interesai.
0

Kitų gautinų sumų apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Teorinė dalis. Kitų gautinų sumų apskaita. Trumpalaikis turtas. Per vienerius metus gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos ir kitos gautinos sumos. Kitų gautinų sumų apskaita. Gautinas PVM. Biudžeto skola įmonei. Atskaitingi asmenys. Sukauptos gautinos pajamos. Praktinė dalis. UAB “Transigva”. Sąskaita-faktūra. PVM deklaravimas. AB „Rokiškio sūris“. AB “rokiškio sūris“ dukterinės įmonės. Išvados. Literatūra. Kursinio darbo tema „kitų gautinų sumų apskaita“. Būtent kitos gautinos sumos yra viena iš balanso sudedamųjų dalių, įeinanti į trumpalaikį turtą. Savo kursinį darbą būtent nuo jo (trumpalaikio turto) ir pradėsiu. Bandysiu trumpai paaiškinti kas jis yra ir kas į jį įeina, svarbiausias jo dalis, prieinant iki kitų gautinų sumų. Kitų gautinų sumų sąskaita skirta trumpalaikių skolų – valstybės biudžeto, socialinio draudimo fondo įsiskolinimo, materialiai atskaitingų asmenų bei kitų skolų, nesusijusių su Bendrovės įprastine veikla – pvz. skolos už patalpų ir turto nuomą, apskaitai. Kitos gautinos sumos turi būti suklasifikuotos ir atvaizduotos atskirai pagal kiekvieną gautinų sumų rūšį. Šioje sąskaitoje apskaitomas iš anksto sumokėtas pelno mokestis. Kiekviena įmonė išties labai skirtingai vykdo savo finansinę veiklą ir ataskaitas už ją. Kaip ir kiekvienas autorius, siūlo ją skirtingai apskaityti. Tai mano tikslas atskleisti ir kalbant apie kitas gautinas sumas. Tačiau bandysiu pasiekti aiškiausią ir tinkamiausią kitų gautinų sumų paaiškinimą. Taip pat remsiuosi ir vieno internetinio tinklapio pateikiamu sąskaitų planu, kuris padės atskleisti kitų gautinų sumų įvairiapusiškumą. Pirmojoje dalyje plačiau panagrinėsiu tokias sąskaitas: gautinas PVM, biudžeto skola įmonei, abejotinas skolas, atskaitingus asmenis, sukauptas gautinas sumas.
10

Kreditų portfelio valdymo teoriniai aspektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Paveikslų sąrašas. Įvadas. Kreditų portfelio valdymo teoriniai aspektai. Banko kreditų portfelio formavimo reikalavimai. Kreditų politika. Kreditavimo funkcijos. Kreditų portfelio rizikos valdymas. Kreditingumo įvertinimas ir valdymo strategijos. Kredito rizikos valdymas lietuvos bankuose. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Siekiant efektyvios kreditavimo politikos, bankai turi tinkamai įvertinti kreditų portfelio valdymą ir jį įtakojančias rizikas. Valdydami kreditų portfelį, bankai susiduria su įvairiomis rizikomis. Vieni bankai rizikas valdo patys, kiti naudojasi išorės konsultantų teikiamomis paslaugomis. Tačiau visų bankų tikslas yra sumažinti galimus nuostolius, kurie virstų realiais, jei bankas jų nenumatytų iš anksto ir nesiimtų atitinkamų priemonių jiems pašalinti. Kreditų portfelio valdymas analizuojamas: kredito suteikimo proceso aspektu, banko saugumo aspektu, kreditų valdymo rizikos aspektu. Darbo objektas: kreditų portfelio valdymas. Darbo tikslas: aptarti kreditų portfelio valdymo ypatumus. Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti kreditų portfelio valdymo teorinius aspektus; 2. Išanalizuoti kreditų portfelio rizikos valdymą. Darbo sudėtis: seminarinis darbas 1. KREDITŲ PORTFELIO VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI Kreditų portfelio valdymas analizuojamas kredito suteikimo proceso aspektu, banko saugumo aspektu, kreditų valdymo rizikos aspektu. Didelis dėmesys skiriamas kreditų klasifikavimui, kreditų palūkanų normos struktūros aiškinimui, probleminėms paskoloms, kreditų rizikos veiksnių nustatymui ir įvertinimui. Norint tinkamai suprasti kas yra kreditų portfelio valdymas reikia tinkamai suprasti kredito sąvoką. Aleknevičienė V. knygoje [1, p. 141] „Kreditas ir finansai“ kredito sąvoką apibūdina taip: „Kreditas yra ekonominiai piniginiai santykiai, susiję su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikiamu apmokėjimo ir grąžinimo pagrindais. Rutkauskas A.V., Sūdžius V., Mackevičius V. knygoje [2, p. 141] „Verslo finansai: sistema, struktūra ir elementai“ kreditą apibūdina kaip paskolų fondų judėjimą, tarp bankų sistemos ir specialių finansų kredito institucijų. Apibendrinant šių autorių kredito sąvokos aiškinimą galima teigti, kad kreditas skirtas pritraukti ir sukaupti laisvas lėšas ir paskirstyti jas tarp atskirų ūkio grandžių.
0

Lietuvos tarptautinės prekybos pokyčiai globalizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teoriniai tarptautinės prekybos aspektai. Globalizacijos samprata. Konvergencijos esmė ir kriterijai. Tarptautinės prekybos toriniai aspektai. Tarptautinės prekybos nauda. Muitinės veikla lietuvoje. Tarptautinės prekybos tendencijos lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo pokyčiai 2009-2012 m. Lietuvos prekių grupių pokyčiai pagal bec. Lietuvos eksporto ir importo struktūros. Lietuvos eksporto ir importo partneriai. Išvados. Tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių ir dinamiškiausių pasaulinio ūkio globalizacijos veiksnių. Dabartinėmis sąlygomis nė viena šalis negali pasiekti ekonominio augimo, aktyviai nedalyvaudama tarptautinėje prekyboje. Nors pasaulinės prekybos augimo sparta įvairiose šalyse yra skirtinga, tačiau ji pralenkia pasaulinės pramoninės gamybos augimo tempus. Tokie aukšti tarptautinės prekybos vystymosi tempai atspindi tarptautinio darbo pasidalijimo gilėjimo, gamybos kooperacijos ir specializacijos tendencijas. Eksportuodama produkciją, kiekviena šalis patiria naudą, kuri matuojama skirtumu tarp aukštesnės pasaulinės kainos ir žemesnės vidaus rinkos kainos. Importuodama prekes, kiekviena šalis stengiasi gauti vidaus sąnaudų ekonomiją, atsisakydama tam tikrų prekių gamybos šalyje, kadangi importuojamų prekių kainos mažesnės už gamybos kaštus joms pagaminti šalies viduje. Darbo objektas: Lietuvos tarptautinės prekybos pokyčiai. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos tarptautinės prekybos pokyčius globalizacijos ir konvergencijos procese 2009-2012 m. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti globalizacijos ir konvergencijos esmę bei įtaką tarptautinei prekybai. 2. Išsiaiškinti tarptautinės prekybos teorinius aspektus. 3. Išanalizuoti tarptautinės prekybos tendencijas Lietuvoje 2009-2012 m. Darbo metodai: literatūros šaltinių apžvalga, statistinių duomenų analizė, grafinis vaizdavimas.
0

Paieška


bottom