top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Viešieji juridiniai asmenysparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Juridiniu asmenu organai. Konkrecius organus nustato istatai.organu prigimtis: organu teorija ir atstovavimo. Saziningumo ir protingumo pareiga reishkia : elgiasi kaip apdairus asmuo, elgiasi bona fidei juridinio asmens atzhvilgiu. Aushchiausio teismo byla Karhli priesh medicinos diagnostikos centra. Sazhiningumo ir protingumo principai. Juridinio asmens pabaiga ir pertvarkymas. Reorganizavimas- pasibaigimas, kada veikla pereina kitiems juridiniams asmenims. Jo veikla nutrusta. Kiti ja perima. Pertvarkymas- tai juridinio asmens formos pakeitimas.AB ist. Priskyrimas ir atskyrimas, taciau nei teorijos poziuriu nei galiojanciu ist nelaikomas reoorganizavimu, nes juridinis asmuo savo veiklos nenutraukia, nors atskyrimui taikoma daug juridinio asmens reoorganizavimo nuostatu.atskyrima numato 71str. reorganizavimas - gali buti atliekamas jungimo ir skaidymo budu. Skaidymas- ishdalijant arba padalijant. Asociacijos. Profesines sajungos. Politines partijos. Viesoji istaiga. Labdaros ir paramos fondas. Daugiabucio namo bendrija. Fiduciarines pareigos. jungimas-. Jurdinio asmens veiklos tyrimas. Viesieji juridiniai asmenys. Sodininku bendrija.
0

Viešųjų finansų kontrolės sistemos samprataparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Finansų kontrolės samprata. Viešųjų finansų išorės kontrolės sistemos samprata ir teisinio. Finansų kontrolės sistema. Valstybės ir savivaldybių finansų kontrolės sistemos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir auditas. Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos. Išvados. Literatūra. Savo prigimtimi finansai yra glaudžiai susiję su valstybe, kurios funkcijų vykdymui yra būtinos pinginės lėšos, nes valstybė, vykdydama priskirtas funkcijas turi turėti piniginių išteklių. Valstybės viešieji finansai visada buvo ir bus viena iš pagrindinių visuomenės bei politikos temų,problemų, klausimų.Analizuojant valstybės finansines galimybes neapsieinama be šių viešųjų finansų kontrolės rūšių analizės.Tikslingas ir efektyvus valstybės lėšų naudojimas yra viena iš svarbiausių tinkamo valstybės finansų valdymo ir rezultatyvių valdžios institucijų sprendimų prielaidų, todėl kiekvienoje valstybėje turi funkcionuoti vienokia ar kitokia viešųjų finansų kontrolės sistema. Finansų kontrolės objektu visu pirma yra piniginiai santykiai, atsirandantys formuojant ir naudojant finansinius resursus įvairiose sferose, visoje finansų sistemos grandyje. Į finansų kontrolės veiklos diapazoną įeina taip pat nuosavybės santykiai. Kartais būna sunku finansų kontrolę atskirti nuo vidinės kontrolės, nes dauguma finansinių operacijų atlieka pats ūkinis vienetas.
0

Viešųjų pasisakymų rūšys ir jų stiliusparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Viešųjų pasisakymų rūšys ir jų stilius. Apeliacinės kalbos. Informacinės kalbos. Estetinė funkcija. Apeliacinė funkcija. Informacinė funkcija. Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę. Improvizuotos kalbos. Laisvosios kalbos. Skaitomosios kalbos. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Viešųjų kalbų rūšių ir žanrų yra labai daug ir kiekvienas mėginimas jas susisteminti yra tik apytikslis, sąlyginis. Esama įvairių klasifikacijų, bet apsistoti ties viena yra sunku. Klasifikuojant viešąsias kalbas paprastai remiamasi trijų matų sistema, atsižvelgiama į: 1.parengimo būdą; 2.tematiką ir oratoriaus veiklos sritį; 3.teksto funkcijų dominantę. Šiais laikais populiariausias iš jų yra trečiasis būdas, tačiau verta apžvelgti ir du pirmuosius. Jeigu viešosioms kalboms taikysime jų parengimo ir sakymo būdų kriterijus, tai būtų logiška jas skirstyti taip: skaitomosios, laisvosios ir improvizuotos kalbos.
0

Vilniaus apskrities visų ūkių grikių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Statistiniai duomenų apie grikius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie grikius šaltiniai. Statistiniai duomenų apie grikius metodai ir būdai. Grikių auginimo rezultatų statistinė analizė. Grikių plotų statistinė analizė. Grikių derliaus statistinė analizė. Grikių derlių įtakojantys veiksniai. Grikių derlingumo statistinė analizė. Grikių auginimo rezultatų prognozavimas. Grikių pasėlių plotų prognozavimas. Grikių derlingumo prognozavimas. Grikių bendrojo derliaus prognozavimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Įvadas. Grikiai tai nereiklūs augalai, jų šaknys pasiima maisto medžiagų iš mažai tirpių junginių, todėl juos auginant nereikia daug išlaidų. Grikius vertėtų auginti ir dėl to, kad jie daugeliu savo savybių yra vertingesni už kitus Lietuvoje auginamus grūdus. Nors grikiai yra vieni iš vertingiausių maistinių augalų, tačiau pasaulyje jų plotai mažėja, o daugelyje šalių laikomi antraeiliais augalais. Pagrindinė priežastis mažas derlius, kurį dažniausiai nulemia biologinės šių augalų ypatybės ir klimato sąlygos. Pvz., Lenkijoje per 40 metų grikių derlingumas padidėjo tik 20 proc., o kitų javų tris kartus. Kanadoje, Japonijoje ar JAV vidutinis grikių derlius neviršija 1, 0–1, 2 t ha. Nepaisant to, šių augalų potencinės galimybės labai didelės. Ukrainos veislių tyrimo punktuose grikių derlius siekia 4, 5 t ha. Lietuvoje, skirtingai negu visame pasaulyje, grikių plotai didėja. Nors vidutiniai derliai ir nėra dideli, tačiau atskiri augintojai, laikydamiesi agrotechninių reikalavimų, palankiais metais prikulia po 2 t ha-1 ir daugiau. Grikius naudinga auginti ir siekiant racionaliai išdėstyti darbus, nes grikiai sėjami gegužės pabaigoje, kai kiti varpiniai augalai jau būna pasėti. Pastaruoju metu jie auginami visoje Lietuvoje, ypač lengvose žemėse (Žėkaitė V. 2010 m. ). Darbo tikslas: ištirti, išanalizuoti Vilniaus apskrityje esančius grikių plotus, derlių ir derlingumą 2006- 2008 metais bei jų...
0

Viskas apie įmonesparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. 2 juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Naudota literatūra. Pervažiuokime lietuvą skersai ir išilgai, kelionėje bandykime surasti dvi vienodas įmones. Deja, mūsų pastangos bus bergždžios – nepavyks rasti dviejų vienodų įmonių: vienos yra sostinėje vilniuje, kitos kėdainiuose, trečios anykščiuose; vienos yra didelės – užima kelių hektarų plotą, kitos vos keletą kvadratinių metrų. Vienos vadinamos personalinėmis, kitos – uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, trečios – investicinėmis bendrovėmis, ketvirtos – bankais ir t.t. O kiek daug įvairiausių veiklos sričių! Vienos kepa duoną, kitos ją parduoda, trečios siuva, ketvirtos prekiauja, ir visos jos įmonės. Nepaisant minėtų skirtumų, galima rasti bendrų bruožų. Tai leidžia jas analizuoti, pritaikyti bendrąsias valdymo taisykles.
0

VKM-IIparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Valiutų kurso mechanizmas. Valiutų kurso mechanizmas. Vkm – 2 principai, bruožai. Išvados. Priedai. Šaltiniai. Priedas nr. „Bendrija, įkurdama bendrąją rinką bei ekonominę ir pinigų sąjungą ir įgyvendindama 3 bei 4 straipsniuose nurodytas bendros politikos arba veiklos kryptis, kelia sau uždavinį visoje Bendrijoje skatinti sklandžią, suderintą ir tolydžią ekonominės veiklos plėtotę, siekti aukšto lygio užimtumo ir socialinės apsaugos, vyrų ir moterų lygybės, tvaraus ir neinfliacinio augimo, didelio konkurencingumo ir ekonominės veiklos rezultatų konvergencijos, aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos kokybės gerinimo, gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės gerėjimo bei valstybių narių ekonominės ir socialinės sanglaudos bei solidarumo.“ Europos Bendrijos Steigimo Sutartis (suvestinė redakcija), 2 str. Ekonominė ir pinigų sąjunga, bendrosios rinkos įkūrimas nėra galutinis Europos Bendrijos sukūrimo tikslas. Jų sukūrimas yra priemonės pagrindiniams Bendrijos tikslams, įvardintiems Sutarties 2 str., įgyvendinti. Sutarties 4 str. yra išvardinti vadinamieji konstituciniai pagrindiniai principai siekti šių svarbiausių tikslų – „stabilios kainos, gera viešųjų finansų būklė, geros monetarinės sąlygos ir tvarus mokėjimų balansas.“, grindžiami „glaudžiu valstybių narių ekonominės politikos koordinavimu, vidaus rinka bei bendrų tikslų apibrėžimu“ ir vykdomi vadovaujantis „atviros rinkos ekonomikos vykstant laisvai konkurencijai principu“ („Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis“, 4 str.). Sutarties 121 straipsnyje yra išvardinami 4 kriterijai, išsamiau aptarti prie šios sutarties pridėtame Protokole Nr.21 ir visuotinai vadinami „Mastrichto kriterijais“, kurie apibūdina stabilių kainų, gerų viešųjų finansų būklės, gerų monetarinių sąlygų ir tvaraus mokėjimų balanso parametrus:
0

Žemės ūkio integracija į ESparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Žemės ūkio integracijos į ES rinką reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Integracijos į es rinką tikslai ir uždaviniai. Integracijos dava šalies žemės ūkiui. Lietuvos žemės ūkio vaidmuo ikiintegraciniu laikotarpiu. Integracijos į europos sąjungą pasekmės lietuvos žemės ūkiui. Lietuvos žemės ūkio integracijos į es vertinimas ir perspektyvos. Žemės ūkio integracijos privalumai. Žemės ūkio integracijos trūkumai. Žemės ūkio integracijos galimybės. Žemės ūkio integracijos kliūtys. Išvados. Literatūros sąrašas. Lietuva įstojo į kelią, kuriuo žengdamos Vakarų Europos valstybės jau penkiasdešimt metų sugeba gyvuoti taikiai ir turtingai. Tapusi viena iš jų, Lietuva įgijo naujų galimybių spręsti savo problemas, užtikrinti piliečių gerovę bei jų teisių apsaugą. Kita vertus, tenka taikytis prie Bendrijoje egzistuojančios tvarkos ir laikytis narėms keliamų reikalavimų.
0

Žemės ūkio produktų kainosparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Žemės ūkio produktų kainodara. Bendroji žemės ūkio produkcija. Produktų kainodara. Žemės ūkio produktų kainų analizė lietuvoje. Žemės ūkio produktų gamyba, supirkimas, kainos. Kainų problemos lietuvoje. Žemės ūkio produktų supirkimo kainos lietuvoje 2010m. Lyginant su 2009m. Žemės ūkio produktų kainų vertinimas ir perspektyvos lietuvoje. Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos kainų prognozė. Išvados. Literatūra. Žemės ūkis – vienas reikšmingiausių lietuvos ūkio sektorių. Būtent jis reikalingas visuomenei, kadangi iš to gaunami produktai, kuriuos žmonės vartoja kasdien. Temos aktualumas svarbus dėl to, kad susipažintume su žemės ūkio produktais, jų kainomis. Būtina išsiaiškinti kaip ir dėl ko kainos kinta, kas tai lemia, ir kokios kainų prognozės laukia ateityje. Tyrimo objektas. Žemės ūkio produktų kainų vertinimas lietuvoje. Darbo tikslas. Išnagrinėti žemės ūkio produktų kainas, jas lemiančius veiksnius. Darbo uždaviniai. Apibrėžti žemės ūkio produktų kainodaros esmę. Ištirti žemės ūkio produktų kainas lietuvoje. Išanalizuoti ir pateikti žemės ūkio produktų kainų prognozes ir perspektyvas lietuvoje. Tyrimo metodai. Tyrimui atlikti naudojami literatūros šaltiniai, spaudos leidiniai bei žemės ūkio ministerijos duomenys.
0

Žmogiškojo kapitalo koncepcijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Žmogiškasis kapitalas kaip ekonominė. Kategorija. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo rodiklių sistema. Žmogiškojo kapitalo panaudojimo efektyvumas. Žmogiškasis kapitalas pridėtinės vertės kūrimo procese. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Žmogiškojo kapitalo koncepcija yra plačiai taikoma pagrindžiant investicijas į vidurinį ir aukštąjį mokslą, į mokymą neatsitraukiant nuo gamybos, taip pat ir į ikimokyklinį ugdymą šeimoje, sveikatos apsaugą bei informacijos apie darbo rinką bedarbiams ir jauniems specialistams paieškas. Žmogiškojo kapitalo teorija šiuolaikinio ekonomikos mokslo daugelio laimėjimų pagrindas, kuriuo remiantis galima paaiškinanti darbo užmokesčio diferenciaciją pagal amžių ir profesijas, nevienodą bedarbystės paskirstymą pagal kvalifikacijos lygius, profsajungų veiklos reguliavimą, taip pat išteklių paskirstymą švietimui ir profesiniam parengimui. Žmogiškąjį kapitalą sudaro daugiausia švietimo ir sveikatos apsaugos išlaidos. Kuo aukštesnį išsilavinimą žmogus įgyja, tuo lengviau jis laikosi šiuolaikinės gamybos reikalavimų, kuo geresnë visuomenės narių sveikatos bûklė, tuo daugiau laiko praleidžia produktyviai kiekvienas visuomenės narys per savo darbingą amžių. Tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos sąlygas gerinant, daromas teigiamas poveikis ne vien ekonomikos rodikliams. Dar svarbesnė yra jų socialinė funkcija: mažėja socialinis visuomenės narių susiskaldymas, žmogaus gyvenimas tampa įvairus ir visavertis. Todėl šių dienų visuomenėje investicijos į žmogiškąjį kapitalą labai didelės.
0

Целесообразность открытия нового игрушечного магазинаparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Описание организации. Анализ рынка. Анализ товара. Цена товара. Тактика определения цены. Внешнее окружение. Магазин. «Игрушки». Swot анализ. Может случиться так, что под действием неблагоприятных сред организация может сдать позиции и развалиться. Но исходя из данных, можно сделать вывод, что благоприятных факторов больше. Поэтому, я думаю, открытие нового отдела целесообразно. Основными маркетинговыми целями являются. Заключение. Литература. Потребитель. Потребитель. Потребитель. Потребитель. Потребитель. Потребитель. Конкурент. Конкурент. Конкурент. Конкурент. Содержание. В связи с тем, что в последнее время в России в целом и в частности в нашем городе повысилась рождаемость и увеличились доходы населения, у людей появилась потребность в покупке качественных детских товаров, то есть спрос вырос. В то же время за последние несколько лет на рынке города Саров появились такие крупные магазины товаров для детей как «Мама +Я», «Непоседа» и еще несколько крупных отделов в торговых центрах «Плаза» и «Московский пассаж». Эти магазины крупные конкуренты в сфере детских товаров. В данной курсовой работе я рассматриваю целесообразность открытия нового игрушечного магазина в новом районе города Саров. В этом магазине будут представлены игрушки для детей разных возрастов: от дешёвых паззлов и конструкторов до машинок и кукол высокого качества. Так же здесь будут продаваться различные развивающие головоломки и книжки. В курсовой работе я попытаюсь рассмотреть целесообразность открытия нового игрушечного магазина с точки зрения маркетинга. В своей курсовой работе я буду рассматривать магазин «Игрушка». Как видно из названия, магазин будет занимается продажей игрушек. Организационно-правовая форма индивидуальный предприниматель. «Игрушка» не существует в реальности. Я хочу рассмотреть на сколько целесообразно его открывать в Сарове. Магазин будет располагаться на улице Курчатова дом №. Общая штатная численность фирмы составляет 4 человека: директор, бухгалтер и 2...
0
« PradžiaAnkstesnis3132333435363738SekantisPabaiga »

Paieška


bottom