top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ekstremalių situacijų valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tikslai ir uždaviniai. Ekstremalių situacijų samprata, jų įvairovė. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje. Pirminės gyventojų apsaugos priemonės. Veiksmai ekstremaliose situacijose -9. Išvados. Literatūra. Tikslai ir uždaviniai Tikslas:suteikti žinių, informacijos apie gyvenime kylančias ar galinčias kilti ekstremalias situacijas bei apie šių situacijų valdymą. Uždaviniai: a. išanalizuoti ekstremalias situacijas, jų įvairovę; b. susipažinti su galimomis ekstremaliomis situacijomis Lietuvoje; c. išsiaiškinti, kokios yra pirminės gyventojų apsaugos priemonės ekstremalių situacijų metu; d. suprasti, kokios gali būti pasekmės, jei nebus imtasi veiksmų; darbuotojų veiksmai ekstremalių situacijų metu. Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys: 1) gamtinės – ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas; 2) techninės – įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių ransport rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms; 3) ekologinės – priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus; 4) socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.
0

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Contents I. BENDROSIOS NUOSTATOS 4 1. Plano derinimo lapas 4 2. Plano taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 4 3. Kopijų ir atliktų tikslinimų teikimo lapas 5 4. Plano tikslas 5 5. Trumpas apibūdinimas 5 6. Plane vartojamos sąvokos, santrumpos 6 II. GRESIANTYS ĮVYKIAI 8 7. Rizikos vertinimas 8 1 lentelė. Didžiausią grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 9 2 lentelė. Labiausiai tikėtini grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 9 3 lentelė. Galimi grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 9 III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS 10 8. UAB „Moller Auto Keturi Žiedai“ darbuotojų ir lankytojų 10 perspėjimas ir informavimas apie įvykį 10 IV. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 12 9. Keitimasis informaciją apie gresiantį įvykį 12 5 lentelė. Galimi pavojai ir keitimosi informacija apie pavojų veiksmai. 12 V. UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ 13 DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI 13 10. Įmonės darbuotojų, lankytojų evakavimo organizavimas 13 11. žmonių aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis 14 12. Kolektyvinės apsaugos priemonių taikymas 14 13. Pirmosios pagalbos nukentėjusiems teikimas 15 PRIEDAI 16 1 priedas 16 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ 16 1 priedų lentelė. Nustatyti galimi pavojai 17 2 priedų lentelė. Galimo pavojaus tikimybė (T). 18 3 priedų lentelė. Galimo pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai tikimybė (P1). 19 4 priedų lentelė. Galimo pavojaus turtui ir aplinkai tikimybė (P2). 19 5 priedų lentelė. Galimo pavojaus veiklos tęstinumui tikimybė (P3). 20 6 priedų lentelė. Didžiausią grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 22 7 priedų lentelė. Labiausiai tikėtini grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 22 8 priedų lentelė. Galimi grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos. 22 2 priedas 23 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“, ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 23 3 priedas 24 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ PERSPĖJIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 24 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI” INFORMACIJOS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 26 5 priedas 28 UAB“MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU TVARKA 28 6 priedas 29 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS 29 7 priedas 30 PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA 30 8 priedas 31 KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA 31 9 priedas 32 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ TERITORIJOS (AR PASTATO) PLANAS 32 10 priedas 32 UAB „MOLLER AUTO KETURI ŽIEDAI“ DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA 32 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Plano derinimo lapas Planas derinamas su savivaldybės civilinės saugos darbuotoju ir civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane.
0

Gaisrasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Kas yra gaisras? Gaisras patalpoje. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisro pavojai. Kaip apsisaugoti namus nuo gaisro? Jeigu namuose kilo gaisras. Gaisrų tipai. Gesintuvų naudojimas. Miško gaisrai. Didžiausi gaisrai lietuvoje. Statistika. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 10000 gaisrų, juose žūva per 200 žmonių, dalis jų – vaikai. Dar tiek pat patiria traumas. Gaisrai dažniausiai kyla nakties metu, kai žmonės mažiausiai jų tikisi, todėl dauguma jų žūva naktį, miegodami. Gaisro metu žmogus gali prarasti sąmonę, uždusti arba apsinuodyti mažiau nei per 2 minutes. Per 30 sekundžių nedidelis gaisro židinys jau gali tapti nekontroliuojamas. Gaisro aukomis dažniausiai tampa senyvo amžiaus žmonės arba vaikai. Gaisras – dažniausia vaikų, paliktų vienų namuose, mirties priežastis.
0

Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose prosesuose įvertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Technologinio proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Galimi uždegimo šaltiniai rektifikacinėje kolonoje. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Profilaktikos priemonės mažinančios gaisro ir sprogimo pavojų. Bendros išvados. Literatūra. Viena iš aktualiausiu problemų technologiniuose procesuose yra gaisrinės saugos problema. Projektuotojai, technologai ir gaisrinės saugos specialistai, norėdami užtikrinti technologijos saugumą ir užkirsti kelią avarijoms, turi kruopščiai išnagrinėti daug tokios gamybos bendrųjų ir konkrečių normatyvinių dokumentų.Be to privalu, iš karto numatyti ir įgyvendinti gamybinio, technologinio bei organizacinio pobūdžio priemones ir būdus, kurie leidžia tą gaisro arba sprogimo ar gaisro kilimo pavojų iš esmės sumažinti. Gamybos technologinė schema yra viena iš pagrindinių technologinio projekto dalių.Gamybos proceso pagrindinis dokumentas ( be technologinės schemos ) yra technologinis reglamentas.Be jo negali vykti jokia gamyba. Šiuose dokumentuose turi būti išdėstyti bent minimaliūs gaisrinės saugos reikalavimai, pagrįsti galiojančiais bendraisiais ir konkrečiais normatyviniais dokumentais.
0

Galandinimo staklių naudojimo ir saugos taisyklėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. IĮ „RODENA“ dirbti su galandimo staklėmis gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metu, susipažinęs su staklių eksploatavimo taisyklėmis, mokantis saugiai dirbti, pasitikrinęs sveikatą ir instruktuotas (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose). Periodiškai darbuotojas instruktuojamas ne rečiau kaip vieną karta per dvylika mėnesių. Papildomai darbo vietoje darbuotojas instruktuojamas: Jei patvirtinama nauja darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija arba padaroma pakeitimų esamoje; Darbuotojui pavojingi, kenksmingi rizikos veiksniai darbo vietoje, apsaugos priemonės nuo jų poveikio: Elektros srovės poveikis – galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis. Neliesti plikomis rankomis neizoliuotų srovinių elektros įrangos dalių, pačiam neremontuoti staklių elektros įrangos, elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių;
0

Gamybinių patalpų meteorologinių salygų tyrimas nr 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Laboratorinis darbas Nr.2 Darbo tikslas. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą. Darbų normavimas tiriamoje vietose. Matavimo. El,. Lx. Ev,. Lx. NAK. Regos darbu grupė. Darbo rūšis. Objekto matmenys,. Patalpos NAK keutimosi kreivė e=f(l). Galima braižyti (linijų storis 0, 3 mm) ir naudotis matavimo instrumentu (slankmačio padalos storis 0, 2 mm). Skačiavimo formulės ir darbų normavimas taške M1 ir M. Regos darbų grupė. Atliekamų darbų pobūdis taške M. Darbo rūšis pagal tikslumo laipsnį. Objekto matmenys,. Mm. NAK esant šoniniam apšvietimui. Labai tikslūs. 0, 15÷0, 1, 4, Atlikę laboratorinį darbą darome išvadą, kad esant tokiam apšvietimui galima atlikti labai tikslius matavimo bei braižymo darbus, kurių matmenys 0, 15 ÷ 0, 3 mm. Laboratorinis darbas Nr. 2 gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas darbo tikslas: išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą. Laboratorinio darbo ataskaita Darbų normavimas tiriamoje vietose. Matavimo taškai EL, Lx EV, lx NAK Regos darbu grupė Darbo rūšis Objekto matmenys, mm Labai tikslūs 0, 15÷0, 3 Patalpos NAK keutimosi kreivė e=f(l). Galima braižyti (linijų storis 0, 3 mm) ir naudotis matavimo instrumentu (slankmačio padalos storis 0, 2 mm). Skačiavimo formulės ir darbų normavimas taške M1 ir M e=el +e0+ep; el=esk·t0·q; esk - natūralios apšvietos koeficiento sakičiuotina vertė nepaisant šviesos nuostolių; t0 bendras šviesos pralaidumo koeficientas (iš lentelių, q nevienodo dangaus ryškumo pagal meridianą koeficientas (iš lentelių, e0=el(r-1, r koeficientas, kai atsižvelgiama į NAK padidėjimą, atsiradusį dėl šviesos nuo patalpų vidinio atspindėjimo (r=1,...
0

Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas nr1parsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Laboratorinis darbas Nr. 1 gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas darbo tikslas: išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Laboratorinio darbo ataskaita Patalpos meteorologinių sąlygų tyrimo rezultatai. Eil. Nr. Prietaiso pavadinimas Temperatūra, °C Ts Td Santykinė oro drėgmė, % Oro jud. geitis, m/s Slėgis, Pa Pastaba 1 Asmano psichometras 21 16 60 - - 2 Augusto psichometras 20, 5 18 71 - .
0

Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Laboratorinis darbas Nr.4 Darbo tikslas. Laboratorinio darbo ataskaita. Parametrai. Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose, Grafikas ∆L=f(f). Skaičiuojamieji parametrai. Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose. Išvados. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Patalpos be apdailos garso lygis, dBA. Patalpos su apdaila garso lygis, dBA. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas. Garso sugerti patalpoje be apdailos. Garso sugertis patalpoje su sugeriančia medžiaga. Patalpos paviršių plotas be apdailos S,. Patalpos paviršių plotas su apdaila. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumas. Didinant dažnį iki tam tikros ribos, didėja ir garsą sugeriančios apdailos efektyvumas. O padidinus dažnį iki 2000Hz, apdailos efektyvumas mažėja. Atlikdami bandymą, pastebėjome, kad teoriniuose skaičiavimuose didžiausias sugeriančios apdailos efektyvumas yra prie 2000 Hz, o praktiniuose prie 500Hz. Šie skaičiai skiriasi dėl izoliacinės medžiagos, taip pat tūrio. Laboratorinis darbas Nr. 4 garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas darbo tikslas: patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Laboratorinio darbo ataskaita Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Parametrai Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose, Hz Patalpos be apdailos garso lygis, dBA Patalpos su apdaila garso lygis, dBA Garsą sugeriančios apdailos efektyvumas Grafikas ∆L=f(f) Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas: Skaičiuojamieji parametrai Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose, Garso sugerti patalpoje be apdailos...
0

Geležinkelio ruožo vidutinis II remontasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį remontą. Geležinkelio sankasoskersinis profilis. Medžiagų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Naudojamų mechanizmų sąstatų schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. Technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Kalendorinio darbų vykdymo grafikas. Darbų sauga. Naudotos literatūros sąrašas. Šiame kursiniame projekte atliekamas vidutinis antras kelio ruožo remontas. Šio remonto metu šalinamos liekamosios deformacijos balaste pilnai jį išvalant, papildant nauju arba pakeičiant visą. Šio remonto metu taip pat keičiami defekitiniai pabėgiai, tvarslės ir sąvaržos, nusidėvėję bėgiai, kelias ištaisomas plane ir išilginiame profilyje, atstatomi geometriniai balasto prizmės parametrai, atliekamas sankasos remontas. Vidutiniam antramam remontui atlikti naudojami mažo ir vidutinio našumo mechanizmai. Remonto metu taikomas kompleksinis darbų organizavimo principas, nes visus darbus reikia suspėti atlikti per suteiktą “langą”. Pagrindiniai vidutinio pirmojo remonto darbai yra tokie. Defektinių bėgių pakeitimas. Defektinių pabėgių keitimas. Sąvaržų ir tvarslių keitimas. Balasto keitimas, planiravimas ir plūkimas. Kelio ištiesinimas plane ir profilyje. Balasto prizmės geometrinių parametrų atstatymas. Sankasos remontas. Parenkamos brigados nemechanizuotiems darbams atlikti ir žmonių skaičius jose. Apskaičiuojama kokių ir kiek mechanizmų bei įrankių reikės. Sudaroma technologinė kortelė vidutiniam antram remontui atlikti, pateikiamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas. Kortelėje nurodomas laikas, per kurį turi būti atlikti visi darbai tame ruože.
10

Greito reagavimo lengvas automobilis, pritaikytas darbams kelių eismo nelaimėseparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Automobilio aprašymas. GAZ 330273 pagrindinės charakteristikos ir parametrai. Gaisrinio/gelbėjimo automobilio sudedamųjų dalių ir agregatų paskirts ir jų darbo principai. Komplektuojamos įrangos masių balanso skaičiavimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Naudota literatūra. Įvadas. Gaisro padaryta žala smarkiai priklauso nuo to, kaip greitai aptinkamas gaisro šaltinis ir kokių priemonių imamasi jam gesinti. Akivaizdu, kad kiekvienuose namuose yra svarbu įrengti dūmų signalizatorių, reaguojantį netgi į menkiausių dūmų atsiradimą ir laiku įspėjantį apie pavojų, o taip pat ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, leidžiančias greitai nuslopinti įsiplieskusią ugnį. Ne paslaptis, kad Lietuvoje pagrindinė problema tai gaisrai. Būtent dėl šios priežasties didžiąją dali visų ugniagesių naudojamų automobilių sudaro taip vadinamos autocisteros (AC). Didžioji jų dalis tai vidutiniai ( t. 14 gaisriniai bei gelbėjimo automobiliai. Tačiau nereikia pamiršti, kad avarijų likvidavimas tai ne mažiau svarbus įvykis ugniagesių gelbėtojų darbe. Įvykus bet kokiam autoįvykiui turi būti greitai sureaguota, kad mažiausiomis laiko sanaudomis būtų suteikta pagalba. Juk kiekviena minutė nukentėjusiam žmogui gali būti lemtinga. Taigi, geras fizinis pasiruošimas, bagažas žinių, kurį gelbėtojai privalo turėti, operatyvus reagavimas bei patikimas technikos darbas tai veiksniai užtikrinantys sėkmę. Šiame referate aprašysiu kaip turi būti apmokomi darbuotojai, bei parodysiu gelbėjimo darbams eismo nelaimėse skirtą automobilį bei išdėstytą jame reikalingą įrangą. Be jokios abejonės, automobolis turi būti greitas, manevringas, gero pravažumo, lengvas ir turėti įrangą išlaisvinti užspaustą žmogų bei jį stabilizuoti iki medikų atvikymo. Tobulėjant technologijoms ir kaupiant patirtį galima visas gaisro statistikas sumažinti. Automobilio aprašymas. Nepaslaptis, kad kuo didesnį ir tankiau užstatytą miestą pasirenkame tuo...
0

Paieška


bottom