top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinė sauga. Gelbejimas neatidėliotini darbaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Gelbėjimo darbai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Gelbėjimo darbai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Ekstremalių situacijų priežastis. Neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems. Neatidėliotinų darbų tikslas. Vadovavimas gelbėjimo, paieškos, įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo ir neatidėliotiniems darbams ir šių darbų organizavimas. Operacinis vadovavimas. Vadovavimas civilinei saugai. Valstybinio lygio vadovavimas. Savivaldybių lygio vadovavimas. Apskričių lygio vadovavimas. Išvados. Naudota literatūra. Civilinė sauga - civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. 1) sudaryti sąlygas valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir gyventojams pereiti iš įprastų gyvenimo (darbo) sąlygų į ekstremalios situacijos padėtį patiriant kuo mažiausius nuostolius, išlaikyti rimtį, išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalios situacijos poveikio; 2) užtikrinti optimalų valstybės išteklių panaudojimą gyventojų saugumui užtikrinti, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, ekstremalių situacijų židiniams lokalizuoti bei jų padariniams šalinti; 3) ruošti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais, skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veikla.
10

Darbo ir civilinė sauga mokomoji medžiagaparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Darbo ir civilinė sauga. Įvadas. 48 straipsnis. 49 straipsnis. Darbo sauga. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Stresas darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Darbdaviai turi teisę. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Draudžiama skirti jaunus žmones dirbti nakties metu. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant saugos ir sveikatos priemones. Nelaimingų atsitikimų darbe, tyrimas ir apskaita. Kontroliniai klausimai. Saugiu darbo metodu mokymas ir įforminimas. Saugių darbo metodų numatymas projektavimo stadijoje. Darbų saugos instrukcijų rengimas, tvirtinimas ir apskaita. Instruktažų tipai, pravedimo tvarka, registravimas. Elektrosaugos pagrindai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalvimai. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Eksploatuojančių elektros įrenginius saugumo garantavimas. Nejungti. Įrenginiuose dirbama. Įžeminta. Įžeminta. Saugos reikalavimai ekspoatuojantiems elektros įrenginius pavojingomis sąlygomis. Kontroliniai klausimai. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Pavojingu darbu (gamybos procesu). Ypač pavojingi kroviniai. Higienos reikalavimai patalpoms ir darbo vietoms. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Žalingi ir kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Ribinė vertė (rv). Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV). Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV). Neviršytina ribinė vertė (nrv) –. Bendromis priemonėmis. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo gamybinio triukšmo ir vibracijos. Vibracija. Gamybinių patalpų apšvietimas. Techninės ir individualios apsaugos priemonės. A. B. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Darbo vietų planavimas. Sėdėdamas. Kontroliniai klausimai. Santrauka. Gaisrų kilimo...
0

Darbo ir civilinės saugos projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo sutartis. Nukentėjusiojo paaiškinimas. Liudininko paaiškinimas. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbuotojų sauga ir sveikata- tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visais įmonės veiklos etapais, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbo susijusiais aspektais. Kad nelaimingų atsitikimų būtų išvengta darbdavys privalo išduoti darbuotojui reikiamas apsaugines priemones, pravesti instruktažą. Atsitikus nelaimingam atsitikimui privalo jį ištirti, kad jis daugiau nepasikartotų. Darbo tikslas: Ištirti nelaimingą atsitikimą susijusį su darbu Darbo uždaviniai: 1.Pateikti įmonės pristatymą 2.Pateikti darbo grafiką bei vidaus tvarkos taisykles 3.Parašyti nukentėjusiojo paaiškinimą 4.Užpildyti nelaimingų atsitikimų susijusiu su darbu aktą
0

Darbų ir civilinė sauga klausimai ir atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Civilinės saugos esmė, uždaviniai ir organizacinė struktūra. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje ir jų priežastys. Biologinė aplinkos tarša. Civilinės saugos perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Nuodingosios medžiagos ir apsauga nuo jų. Gyventojų ir turto apsauga įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų ir turto apsauga įvykus avarijai ignalinos atominėje elektrinėje. Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminei avarijai. Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos metu. Specialusis švarinimas. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems. Civilinė sauga-tai civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti visų institucijų, organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai. Esmė-aktyvus visų valstybės gyventojų dalyvavimas gelbėjimo darbų organizavime ir žmonių gelbėjime iš pagrindinių nelaimės vietų, avarijų, katastrofų likvidavimų.
0

Darbų sauga, jos tikslas ir uždaviniai.Darbų saugos tarnybos ir kontrolė. Dokumentacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbo saugos tarnybos ir kontrolė. Komisijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėse ir būklės įvertinimas. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Išvados. Naudota literatūra. Darbuotuojų saugos problema ypač aktuali, nes pažeidžiant šios sistemos agrindus, žmonėms parodoma ne tik moralinė žala, bet dažnai ir žala veikatai, kartais sukeliamas pavojus jo gyvybei.Teisiniu požiūriu įvertinti tokius įstatymo, dažnai net konstitucijų garantijų pažeidimus yra nelengva, nes tiek darbdavys, tiek darbuotojas stengiasi konfliktinę situaciją terpretuoti savo naudai. Atliekant prevencinį darbą, dažnai susiduriama su engvabūdiška tiek darbdavio , tiek darbuotojų nuostata, tikintis laimingos pažeidimo baigmės. Norint užtikrinti darbuotuojų saugos teisinį reguliavimą, būtina erai išmanyti įstatymus ir poįstatyminius aktus, su šia sritimi susijusius utarimus. Taigi mano referato tikslas – supažindinti su darbuotojų saugos darbe tikslais ir uždaviniais, taip pat su darbų saugos tarnybomis ir kontrole. Darbo sauga yra įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas, kurį visame pasaulyje privalo spręsti ir sprendžia vyriausybės, darbdaviai ir patys darbuotojai. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausioji Taryba 1991 metais priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Tarptautinės žmogausteisių chartijos dokumentų, o nuo 1992 m. Lietuva tapo Tarptautinės darbo ir Pasaulinės sveikatos organizacijų nare. Todėl visus LR piliečius šis sprendimas įpareigoja laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos normų ir socialinės gerovės principų.Tarptautinė darbo organizacija (TDO), įkurta 1919 metais, siekia nustatytitarptautinius darbuotojų apsaugos standartus ir teikia informaciją apie darboproblemas visame pasaulyje. Daugelis TDO konvencijų ir rekomendacijų skirta darbo saugai, darbo sąlygoms ir sveikatos apsaugai dėl profesinių ligų.Svarbi paskata gerinti darbo sąlygas ir darbuotojų saugą bei sveikatąbuvo 1976 metais pradėta vykdyti Tarptautinė darbo sąlygų gerinimo programa. Programa apima darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, darbotrukmės ir įvairias kitas darbo laiko programas, galimybes tobulinti darboorganizavimą bei administravimą, pasirinkti technologijas ir priemones gerinant darbuotojų darbo sąlygas.
0

Darbų saugos užtikrinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų. Darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ir griūvimo pavojus statybvietėse. Darbas statiniuose. Asmeninės apsaugos priemonės. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Visoje Europos Sąjungoje vis labiau pripažįstama, kad būtina gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos standartus statybų sektoriuje. Kiekvienais metais žūsta apie 1 300 darbininkų, dar 800 000 sužeidžiami, o nesuskaičiuojama daugybė patiria sveikatos sutrikimų. Žmonių kančios, kurių suteikia nelaimingi atsitikimai ir sveikatos sutrikimai, kelia susirūpinimą visiems. Šių kančių masto neįmanoma apskaičiuoti. Patiriama ir didelių finansinių nuostolių. Visiems aišku, kad saugos, sveikatos ir gerovės klausimų sprendimui šiame pramonės sektoriuje turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas, teises ir atsakomybę nustato Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija – derina trišaliu socialinių partnerių (šalių) bendradarbiavimo principu valstybės, darbuotojų ir darbdavių interesus saugos ir sveikatos srityje. Užduotis: išanalizuoti – I. Į. „Lėjasta“ saugaus darbo valdymą ir organizavimą, ir pritaikyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, sprendžiant saugaus darbo organizavimo ir valdymo uždavinius bei saugių metodų įdiegimą praktiniame darbe.
0

Darbuotojų saugaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Priemonės galvai apsaugoti. Priemonės veidui apsaugoti. Priemonės kvėpavimo takams apsaugoti. Apsauginiai darbo drabužiai. Gelbėjimo priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių priežiūra. Išvados. Šaltiniai Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis įpareigoja, kad dirbantiems kenksmingomis, įpatingų temperatūrų, taip pat susijusiomis su tarša sąlygomis darbuotojams nemokamai, nustatytomis formomis būtų duodami apsauginiai darbo drabužiai, darbo avalynė ir kitos asmeninės apsaugos priemonės (toliau – AAP). AAP parinkimo, išdavimo, naudojimo ir saugojimo tvarką. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu. Kolektyvinių darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įrengimas darbo vietose ir (ar) darbo patalpose turi būti numatomas darbo ar gamybos tehnologinių procesų projektavimo metu, įvertinant darbo ar gamybos procesuose naudojamas medžiagas, darbo priemones ir galimus rizikos veiksnius. Pasikeitus darbo, technologiniams procesams ar pradėjus naudoti medžiagas, darbo priemones, darbdavys, įvertinęs profesinę riziką, pririkus tobulina esamas ir (ar) įrengia naujas kolektyvines apsaugos priemones. Jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, darbuotojams privalo būti išduodamos AAP. AAP darbuotojui išduodamos tik įvertinus jį veikiančius rizikos veiksnius ir turi būti parenkamos tokios, kad apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio. AAP turi būti pritaikytos darbui, patogios naudoti, neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų saugai ir atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
0

Darbuotojų sauga ir sveikataparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Padalinių vadovų mokymo programa. Eil. Nr. Valandų skaičius. V. Literatūra. Pagrindinė literatūra. Pagalbinė literatūra gilesnėms studijoms. I. Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė, organizavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikoje. 2 tema. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas praktinėje veikloje. Pagrindinės sąvokos. Darbdaviui atstovaujantis asmuo. Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą iš darbo. Profesinė rizika. Profesinė liga. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos organizavimas įmonėje. Saugaus darbo valdymo ir organizavimo uždaviniai įmonėje. Darbdavys įstatyminė, norminė, direktyvinė reglamentacija. 11 str. Darbdavio pareiga. 25 str. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Organizuoja priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, paskirdamas padalinių vadovus ir duodamas jiems konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones. 31 straipsnis. Darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. 32 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo pavedimas padalinių vadovams ir kitiems darbdavio įgaliotiems asmenims. Gali pavesti padalinių vadovams, įgyvendinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencines priemones. Pavedimas įforminamas įsakymu,. Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, paveda. Padalinių vadovams. Saugos ir sveikatos tarnybos specialistams koordinuoti prevencinių priemonių, skirtų darbuotojų saugai nuo traumų ir profesinių ligų,...
0

Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas įmonėje UAB Guobaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Akademija Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Per įmonės veikimo laikotarpį nelaimingų atsitikimų ar susirgimų darbe neužfiksuota. Direktoriaus pareigos. Išanalizuoti Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimą UAB Guoba įmonėje. Pagal Europos Sąjungos direktyvas, darbdaviai yra atsakingi už savo darbuotojų saugą ir sveikatą. Įmonėje UAB Guoba yra parengti šie norminiai dokumentai. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, 2012 m. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklsės ir atliekų tvarkymo taisyklės, 2011 m. (vienoje knygoje,. Įvadinių (bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų rengimas įstaigoje, organizacijoje (metodiniai nurodymai,. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Suvirintojo dujomis ir elektra saugos ir sveikatos instrukcija. Šaltkalvio remontininko saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcija. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai. Dabovietėje darbo sąlygos dažniausiai būna sudėtingos ir nevienodos, darbuotojų tyko pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai. Darbo aplinka neretai būna nepalanki darbuotojų sveikatai, nepaisant higieninių ir techninių reikalavimų, turėsiančių užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas darbo sąlygas vertina pagal tai, kaip aplinka darbo vietose, darbo pobūdis, darbo ir poilsio režimas atitinka šio įstatymo bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Profesinės rizikos vertinimas yra atliktas UAB Guoba įmonėje. Kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai galintys kelti pavojų buhalterės saugai ir sveikatai yra šie. Fizikiniai triukšmas, elektromagnetinė spinduliuotė, apšvieta. Cheminiai...
0

Dirvožemio taršaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Dirvožemis turi didelės reikšmės žmonių gyvenimui ir sveikatai. Nuo fizikinių-cheminių dirvožemio ir žemiau esančio grunto savybių priklauso požeminių vandenų kokybė. Užpelkėjusios dirvos dažniausiai yra netinkamos žemdirbystei ir gyvenamųjų namu statybai. Teritorijos ir regionai, kurių dirvose yra vienokių ar kitokiu cheminių elementų stygius ar perteklius, vadinami anomalinėmis geocheminėmis provincijomis. Jose galimos gyventojų endeminės ligos. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis, autotransportas, gyvenamieji rajonai ir kt. Dėl to į dirvožemį nuolat patenka atliekos iš pramonės įmonių, miestų ir gyvenviečių, cheminės medžiagos, naudojamos žemės ūkyje, nutekamieji vandenys, atmosferos teršalai. Tręšiant dirvožemį, išauginamas didesnis žemės ūkio kultūrų derlius, tačiau nuolatos į dirvožemį patenkančios organinės medžiagos (ypač su nutekamaisiais vandenimis) sudaro palankias sąlygas ligų sukėlėjams veistis, suintensyvėja puvimas, išsiskiria nemalonaus kvapo ir kenksmingos dujos. Patogeniški mikroorganizmai ir virusai gali prasiskverbti į gilesnius grunto sluoksnius ir patekti į vandenį. Todėl, žmonės, gerdami tokį vandenį, gali užsikrėsti ir susirgti. Už gyvenvietės ribų esančiame dirvožemyje paprastai vyrauja saprofitinė mikroflora. Tuo tarpu patogeniški mikrobai į dirvą patenka kartu su išmatomis, šlapimu, šiukšlėmis, gyvuliu mėšlu, nutekamaisiais vandenimis, gyvūnu lavonais ir kt., Ligų sukėlėjai nepalankiomis sąlygomis, anksčiau ar vėliau, žūva arba netenka virulentiškumo. Daugiausia saprofitų yra iki 10 cm gylyje. Gilesniuose dirvožemio sluoksniuose bakterijų gerokai sumažėja.
0

Paieška


bottom