top


Konspektai.com > Aplinka
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Mobilūs aplinkos teršėjaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Aplinkos teršimas- tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius aplinkos komponentus. Mobilūs taršos šaltiniai yra transporto priemonės – automobiliai, traukiniai, lėktuvai, laivai ir panašiai. Darbo tikslas: išanalizuoti mobilių aplinkos teršėjų daromą žalą. Darbo objektas: mobilūs aplinkos teršėjai Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti transporto daromą taršą aplinkai; 2. Išanalizuoti lėktuvų daromą triukšmo taršą; 3. Išsiaiškinti laivų daromą taršą. MOBILŪS APLINKOS TERŠĖJAI Aplinkos teršimas- tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius aplinkos komponentus. Prie antropogeninės kilmės aplinkos teršalų poveikio žmogus ir kiti gyvi organizmai yra neprisitaikę ir, viršijus tam tikrą taršos lygį, teršiančių medžiagų poveikis gali turėti labai neigiamas pasekmes. Antropogeninės taršos šaltiniai yra pramonės gamybos procesai, energetikos pramonė, transportas, komunalinis ir namų ūkis. Degimo procesuose susidaro dujinės, skystos ir kietosios medžiagos, per kaminus patenkančios į atmosferą. Mobilūs taršos šaltiniai yra transporto priemonės – automobiliai, traukiniai, lėktuvai, laivai ir panašiai. Mobilūs taršos šaltiniai daugiausia teršia orą ir jų emisija paprastai sudaro daugiau nei pusę visos antropogeninės emisijos į orą.
0

Nanotechnologijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nanotechnologijos istorija. Nanotechnologija–“mokslas miniatiūroje”. Ar nanotechnologija saugi? Išvados. Naudota literatūra. Nanotechnologijos yra tarpdisciplininė taikomojo mokslo ir technologijų šaka, apimanti darbą su mažomis medžiagų dalelėmis - nanodalelėmis, matuojamomis nanometrais (viena milijardinė metro dalis) bei jų pritaikymą technologijose. Nanotechnologijos apima medžiagas ir objektus ne didesnius nei apytiksliai 100nm. Nanotechnologijos remiasi taikomosios fizikos, medžiagų mokslo, koloidų mokslų, įrangos fizikos, supramolekulinės chemijos, šiek tiek mechanikos ir elektrotechnikos disciplinomis. Šiuo darbu mėginsime išsiaiškinti nanotechnologijų raidą, jos vietą moksle.
0

Noriu gyventi švariauparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Noriu gyventi švariau. Jaučiamės daug geriau, būnam darbingesni ir linksmesni gyvendami tvarkingoje ir švarioje aplinkoje. Atliekos yra pasaulinė problema. Jų prisikaupia labai daug. Daug atliekų yra deginama, ypač. pavasarį ir rudenį. Visos deginamos atliekos į aplinką išskiria daug dujų, kurios teršia orą, sukelia įvairius negalavimus, didina šiltnamio efektą. O kiek įvairių vietinės reikšmės sąvartynų. Teršalai patenka į dirvožemį, vandenį. Aš džiaugiuosi, kad nemažai žmonių supranta atliekų rūšiavimo. svarbą ir tai daro. Lietuvoje turime daug gražių vietų, kur galime ilsėtis ir leisti savo laisvalaikį. Labai apmaudu matyti šiukšlėmis užverstas net gražiausias mūsų šalies vietas. Kiekvienas turime jausti atsakomybę už tai, kas dedasi mus supančioje aplinkoje. Visus gyventojus kviečiu bendromis jėgomis sutvarkyti pamėgtas savo krašto žaliąsias erdves, ežerų pakrantes, paupius, .
2

Oras ir sveikataparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kiekvienas žmogus lauke praleidžia neapsakomai daug laiko. . Tik kokio grynumo jis yra? Ar tikrai pasijuntame geriau juo pakvėpavę? Kasdien Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje galima pasitikrinti oro užterštumo indeksą, arba OUI. Pastarųjų dienų vėsa gal ir nepakelia nuotaiką, bet perspėja, kad pasivaikščiojimai užterštame šalies miestų ore žmonėms sveikatos neprideda. Oras-svarbiausias aplinkos komponentas, reikalingas visų gyvų organizmų gyvybinei veiklai išsaugoti. Žmogus nekvėpuodamas gali išgyventi tik apie keletą minučių, nes ore esantis deguonis yra būtinas organizmo medžiagų apykaitai palaikyti. Mes daug laiko praleidžiame lauke, net nežinodami, kad kvėpuojame užterštu oru, kuris pamažu kaupiasi mūsų organizmuose, todėl esant nedidelėms teršalų koncentracijoms, oro taršos poveikis organizmui pasireiškia tik po tam tikro laiko. Atmosferos užterštumas yra bene svarbiausias veiksnys, įtakojantis žmogaus sveikatą ir sukeliantis įvairias ligas: plaučių ligas, piktybinius navikus, alergijas ir kt. lėtines ligas.
0

Oro taršaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Dabar į orą išleidžiama daugybė cheminių medžiagų ir kitų teršalų. Žmonės keičia Žemės atmosferą, taigi ir klimatą. Orą daugiausia teršia žmogus. Kai priemaišų daug, atmosfera darosi drumsta, patamsėja, blogiau permatoma. Užterštu oru nemalonu kvėpuoti, neretai jis būna netgi kenksmingas bet kokiai gyvybei. Žmogaus sveikatai kenkia užteršta aplinka; yra ir netiesioginė žala – mažėja augalų derlingumas, genda įvairūs daiktai. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius: Pirminiai teršalai į aplinką išmetami tiesiogiai. Tai sieros ir azoto oksidai, anglies monoksidas ir dioksidas ir kiti. Tuo tarpu antriniai teršalai susidaro iš pirminių jiems reaguojant tarpusavyje ar su aplinkoje esančiomis medžiagomis.
0

Pagėgių savivaldybės analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Pagėgių savaldybės analizė. Pagėgių kraštas. Teisinis veiklos pagrindas. Pagėgių savivaldybė funkcijos. Dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus. Vaikų užimtumas. Kvalifikacijos įgyjimas ir perkvalifikavimas. Pagėgių bibliotekoje - gyventojų mokymai. Perkvailifikavimas. Viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas. 2011 metų bedarbių atrankos kriterijai. Išvados. Literatūra. Aktualumas:Savivaldybė – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje teritorijoje nuolat gyvenančių žmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma. Pagėgių savivaldybė yra vakarų Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Ji įkurta 1999 m. gruodžio 21 d. per savivaldybių reformą, atskiriant Šilutės rajono dalį, kuri yra arčiau Tauragės nei Šilutės. Savivaldybei priskirtos kadastrinės vietovės: Pagėgių miestas, Panemunės miestas, Benininkai, Kentriai, Lumpėnai, Natkiškiai, Piktupėnai, Stoniškiai, Šilgaliai, Vilkyškiai, Žukai. Galėtume ties istorija ir sustoti, tačiau 2010 m. paskelbtame savivaldybių reitinge pagal gyvenimo kokybę. Pagėgių savivaldybė užemė paskutinę 60-ą vietą, kadangi yra įtraukta į rizikos zoną, dėl didelio nusikalstamumo, nedarbo lygio, žemos gyventojų kvalifikacijos. Tačiau vis dažniau pastebime straipsnius, kuriuose būtų rašoma, kaip Pagėgių savivaldybė stengiasi pagerinti šios teritorijos gyvenimo lygį. Tyrimo objetjektas – Pagėgių savivaldybė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Pagėgių savivaldybės funkcijų įgyvendinimą. Tyrimo uždaviniai: 1. supažindinti su Pagėgių savivaldybe; 2. aprašyti Pagėgių savivaldybės funkcijas; 3. išanalizuoti pagėgių savivaldybę sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus; 4. išanalizuoti pagėgių savivaldybę sprendžiant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo klausimus; 5. išanalizuoti Pagėgių savivaldybe organizuojant viešuosius ir sezoninius darbus.
0

Pagrindinės aplinkosauginės problemos Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aplinkos apsauga. Aplinkos būklė lietuvoje. Gamtiniai ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos prioritetai. Tyrimas: kokių aplinkosaugos problemų labiausiai bijo lietuviai. Išvados. Literatūra. Pastaraisiais metais visame pasaulyje svarstomos itin rimtos ekologinės problemos, kuriomis susirūpinti privertė ledynų tirpimas ir žinios apie Globalinį atšilimą. Mes nuolat vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą bei mus supančią aplinką: teršiame orą, vandenis, dirvožemį. Mokslo ir technikos pagalba- privalome saugoti gamtą, protingai ir racionaliai naudoti jos išteklius, galvodami ne tik apie dabartį, bet ir ateitį, būsimąsias kartas. Kokį palikimą mes jiems paliksime? Todėl mano darbo tikslas yra: Išsiaiškinti pagrindines aplinkosaugines problemas Lietuvoje, ir jų sprendimo būdus surasti. Darbo uždaviniai: 1. Priežasčių, sukeliančių aplinkosaugos problemas, nustatymas. 2. Kokios pagrindinės priežastys sąlygoja pagrindinių aplinkosaugos problemų atsiradimą. 3. Kokiomis priemonėmis ir būdais yra siekiama sumažinti problemų atsiradimą. 4. Ar Lietuvos vykdoma aplinkosaugos politika yra efektyvi ir funkcionali, siekiant sumažinti galimų problemų kilimo riziką. Siaurąja prasme gamtos ir aplinkos apsauga - tai gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir aplinkosaugos teisinių, biologinių, ekonominių bei techninių priemonių kompleksas. Tos priemonės aprėpia visą aplinką. Jos taip pat glaudžiai susijusios su estetika, morale, švietimu, politika – tiek nacionaline, tiek tarptautine, kadangi tarp valstybių yra sudaromos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys, pasirašomos konvencijos bei kitu būdu bendradarbiaujama aplinkos apsaugos srityje. Aplinkosaugos turinį sudaro vandens, oro, žemės gelmių, dirvožemio, augalijos, gyvūnijos, landšafto moksliškai pagrįstas ir protingas naudojimas bei jų apsauga. Rūpinimasis oro ir vandens švarumu, dirvožemio derlingumu, miškais, augalijos ir gyvūnijos pasauliu - tai ne kas kita, kaip rūpinimasis žmogaus sveikata, jo darbo, buities, poilsio sąlygomis bei savo ir kitų ateitimi. O tai pasiekiama taupiai naudojant žaliavas, energiją, įsisavinant atliekų neduodančias ar mažai atliekų duodančias naujas šiuolaikines technologijas
0

Patalpų vėdinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Patalpų ir naudojamų medžiagų charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Vėdinimo oro kiekių skaičiuotė. Pirmas aukštas. Antras aukštas:. Oro tiekimo aerodinaminė skaičiuotė. Ortakių pasipriešinimas. Oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Oro tiekimo ir šalinimo sistemų įrangos parinkimas. Šalinamo oro valymo efektyvumo nustatymas. Teršalų koncentracija šalinamame ore. Sąlygų patikrinimas. Kai teršalai nusileidžia už įmonės teritorijos ribų. Teršalai ties pastato paėmimo anga. Reikalingas oro valymo efektyvumas. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Vėdinimo sistemos įrangos specifikacija. Oro šalinimo sistema. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui metinės sąnaudos ir išlaidos. Projekto tikslas suprojektuoti vėdinimo įranga, dviejų aukštų (vėdinimas projektuojamas tiek pirmame, tiek ir antrame aukšte) gamybiniam pastatui. Pastato fasadas orientuotas į šiaurę. Pietinė pastato dalis ribojasi su kitu pastatu per visą savo plotį. Pastato ilgis – 30 m, plotis – 15 m, o aukštis – 11,58 m (dviejų aukštų aukštis be stogo 9 m). Pirmo ir antro aukštų aukščiai yra 4,5 m, o palėpės, kurioje sumontuota vėdinimo įranga - 2,30 m (aukščiausia palėpės vieta). Pastato stogas yra vienašlaitės kostrukcijos su 15 % nuolydžiu į vakarinę pusę.
0

Patogeniniai kokai ir jų sukeltos ligosparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra patogeniniai kokai? Kokias ligas jie sukelia? Tikslas: išanalizuoti patogeninius kokus ir jų sukeltas ligas. Uždaviniai: išsiaiškinti kaip atrodo patogeniniai kokai, kokių rušių jų yra. Kaip galima apsisaugoti nuo sukeltų ligų? Rutulinės bakterijos - Kokai rutulio arba beveik rutulio formos bakterijos ir tik retais atvejais jos esti pupos, inksto ar pusrutulio formos. Tai pačios paprasčiausios bakterijos. Kokais gali būti vadinami ir kiti apvalūs mikroorganizmai. Po dalijimosi kokai nevienodai išsidėsto. Mikrokokai - pavieniui išsidėstę kokai Diplokokai - poriniai kokai išsidėstę grandinėle Streptokokai - kokai išsidėstę grandinėle Tetrakokai Išsidėstę po 4. Jie dalijasi dviem viena kitai statmenomis plokštumomis. Sarcinos - susijungę į ryšulėlius po 8, 16, 32 ir daugiau kokų. Jos dalijasi per tris viena kitai statmenas plokštumas. Stafilokokai Išsidėsto krūvelėmis, dalijasi nesistemingai per kelias plokštumas
0

Racionalus vandens išteklių panaudojimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Vandens apsaugos problemos. Darbo tema :racionalus vandens išteklių naudojimas. Darbo aktualumas: šių dienų gyvosios gamtos, taip pat ir žmonijos, egzistavimo pagrindas yra vanduo. Jis sudaro apie 70 procentų gyvųjų organizmų svorio, yra visų svarbių biologinių procesų terpė. Vanduo yra daugelio gamybos procesų sudedamoji dalis bei verslo veiklos sričių objektas. Vanduo vis intensyviau naudojamas įvairiose energetikos, chemijos pramonės, žemės ūkio technologiniuose procesuose. Pastaruoju metu integruotas vandens išteklių valdymas grindžiamas prielaida, jog vanduo yra neatskiriama ekosistemos dalis, gamtos turtas ir socialinė bei ekonominė gėrybė, kurios kiekį ir kokybę nulemia jo vartojimo pobūdis. Tyrimo problema: vandens išteklių tausojimo būtinybė. Tyrimo objektas: vandens ištekliai. Tyrimo tikslas: išanalizuoti vandens išteklių tausojimo būtinybę poreikį bei galimybes. Tyrimo uždaviniai. Aptarti vandens išteklių tausojimo būtinybę. Apžvelgti vandens išteklių papildymo bei tausojimo galimybes. Aptarti vandens išteklių atnaujinimo galimybes. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Anketinė apklausa. Vandens ekologinė reikšmė biosferai labai didelė. Jis sudaro 70% gyvųjų organizmų svorio, yra terpė visiems svarbiems biologiniams procesams. Vanduo – nepakeičiamas žmonių bei gyvosios gamtos egzistavimo pagrindas. Taip pat vanduo yra ir daugelio gamybos procesų sudedamoji dalis bei verslo sričių objektas. Vanduo vis intensyviau naudojamas įvairiose energetikos, chemijos pramonės, žemės ūkio technologiniuose procesuose, todėl nutekamieji vandenys iš pramonės įmonių ir žemės ūkio gamybinių įrengimų labiausiai užteršia upių, ežerų, jūrų vandenį kenksmingomis medžiagomis, ardančiomis natūralų biologinį ciklą bei natūralią organizmų aplinką, kenkia žmonių sveikatai ir kelia pavojų gyvybei.
0

Paieška


bottom