top


Konspektai.com > Aplinka
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Bestresinis gygulių auginimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Stresai ir jų poveikis gyvulio organizmui. Šėrimas. Laikymas ir priežiūra. Šilumos streso poveikis melžiamoms karvėms. Pieno kokybė. Gyvulių gabenimas. Kastravimas. Mėsai auginamų viščiukų gerovė. Priemonės stresui išvengti. Gyvūnų gerovė. Išvados. Literatūra. Stresas – organizmo fiziologinė ir psichinė įtampa, atsirandanti dėl įvairių dirgiklių (stresorių) poveikio. Jie gali būti mechaniniai, fiziniai, cheminiai, ir biologiniai. Stresą gali sukelti šie mechaniniai dirgikliai: trumpos ir siauros stovėjimo vietos, nepritaikytos ėdžios, saitai,melžimo taisyklių nesilaikymas, dažnas gyvulių pergrupavimas, šiurkštus žmonių elgesys su gyvūnais. Faziniai dirgikliai – tai šalti, blogai vėdinami tvartai, gyvulių girdymas šaltu vandeniu, negrūdintų gyvulių išleidimas į lauką, kai labai šalta, tešmens plovimas prieš melžimą šaltu arba labai karštu vandeniu, spenių dezinfikacija po melžimo šaltais arba karštais dezinfekciniais tirpalais, saulės ir jonizuojanti radiacija, triukšmas. Cheminiai dirgikliai: padidėjusi amoniako, sieros vandenilio, anglies dioksido ar kitų kenksmingų dujų koncentracija tvarte, koncentruotų arba netinkamų spenių dezinfekcijai tirpalų naudojimas. Gyvulių stresą taip pat gali sukelti įvairių ligų sukėlėjai, musės, mašalai, uodai.
0

Biologinės įvairovės apsaugaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Biologinė įvairovė. Biologinės įvairovės nykimo priežastys. Biologinės įvairovės issaugojimas. Teisiniai aplinkos apsaugos pagrindai. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Išvada. Literatūra ir šaltiniai. Biologinė įvairovė apima Žemės organizmų genus, rūšis ir ekosistemas. Šiuo metu biologinė įvairovė nuolat mažėja, o tai itin neigiamai veikia gamtą ir žmogaus gerovę. Biologinės įvairovės nykimą lemia aktyvi žmogaus veikla: žemės naudojimo pokyčiai ,statyba, kasyba, miškų, vandenynų, upių, ežerų ir dirvožemio išteklių eikvojimas, svetimų rūšių įsiskverbimas, tarša ir vis labiau klimato kaita. Darbo tikslas: išsiaiskinti biologinės įvairovės apsauga. Uždaviniai: sužinoti nuo kokių padarinių nyksta biologinė įvairovė, kaip turėtume ją apsaugoti.
0

Biologinės įvarovės praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vietovės aprašymas. Sodybos paukščių sąrašas. Sodyboje apsilankančių ir gyvenančių žvėrelių ir gyvūnėlių sąrašas. Sodyboje apsilankantys žvėreliai , sodyboje gyvenantis gyvūnai , informacija apie saugomas teritorijas, gyvūnijos ar augalijos objektai. Lietuvos saugomos teritorijos , žemaitijos nacionalinis parkas , vietovės bendrijos pelkė, miškas, pakrantė, pieva. Pelkės bendrija. Miško bendrija. Pakrantės bendrija. Pievos bendrija , biologinės įvairovės tyrimo metodai , išvados. Literatūros sąrašas. Remiantis teorine ir praktikine patirtimi, ši biologines įvairoves praktika yra aktuali studentams studijuojantiems aplinkosaugos ir ekologijos studijų programą, nes ji supažindina studentą su aktulia biologine įvairove, su gyvaja gamta, augalų ir gyvūnų pažinimu, saugomų teritorijų, regioninių parkų, rezervuatų pletojimą Lietuvoje, jų pasiskirstymu įvairiuose Lietuvos regionuose. Prisiminkime keletą faktų apie saugomas teritorijas literatūriniuose šaltiniuose: Lietuvos saugomos teritorijos skirtos gamtai ir kultūros paveldo kompleksams, ekologinei pusiausvyrai ir biologinei įvairovei išsaugoti, gamtos ištekliams atkurti. Jose taip pat mudrooms sąlygos pažintiniam poilsiui, moksliniams tyrimams, gamtosauginiam ir etnokultūriniam švietimui. Darbo struktūra; 1.Aprašyti vietovę, kurioje bus atliekami stebėjimai. 2.Sudaryti sodybos (kiemo) paukščių sąrašą, juos aprašyti. 3.Sudaryti sodyboje apsilankančių arba sodyboje gyvenančių žvėrelių sąrašą. 4.Surinkti informaciją apie saugomas teritorijas, gyvūnijos ar augalijos objektus. 5.Remiantis literatūra, aprašyti būdingas vietovės bendrijas (miškas, pieva, pelkė, pakrantė ir pan.) bei pasirinkus vieną bendriją, aprašyti būdingiausius augalus ir gyvūnus (ne mažiau 20 vnt). 6.Surinkti informaciją apie dažniausiai naudojamus biologinės įvairovės tyrimo metodus. 7.Išvados.
0

Darnaus vystymosi rodikliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Darnaus vystymosi koncepcija. Darnaus vystymosi atsiradimo priežastys. Darnaus vystymosi dimensijos. Darnaus vystymosi indikatoriai. Darnaus vystymosi rodiklių parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas. 1992 m. Rio de Žaneire (Brazilija), pasaulio vadovų pasitarime, skirtame aplinkosaugos problemoms, atsirado darnaus vystymosi plėtros idėja. Tuomet ši idėja buvo įteisinta kaip svarbiausia ilgalaikė visuomenės raidos strategija. Suprasta, kad būtinas kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, kad būtina subalansuota ilgalaikė darnaus vystymo strategija. Svarbiausias jos principas – gamyba privalo augti sparčiau negu gamtos turtų naudojimas, o daromi pažeidimai gamtai neturi viršyti leistinų normų. Darnus vystymasis, teoriškai bei praktiškai su juo susiję klausimai ir problemos tampa vis aktualesnės ir svarbesnės. Atskirų darnaus vystymosi siekių būta visoje žmonijos civilizacijos eigoje, siekiant harmonijos kaip prasmingo ir kilnaus tikslo. Tačiau dabartinei darnaus vystymosi sampratai yra dar tik trys dešimtmečiai. Būtinumą pabandyti subalansuoti globalios visuomenės vystymąsi lėmė antroje praėjusio amžiaus pusėje vykęs ypač spartus gyventojų skaičiaus augimas, jų poreikių apimčių, kurių tenkinimui reikalinga vis daugiau aplinkos išteklių didėjimas. Pasaulinis darnaus vystymosi siekis yra optimizuoti tai, ką turime, su tuo, ką norime gauti. Kadangi darnaus vystymosi pagrindas yra integralumas, jis yra paremtas bendriniu požiūriu į ekonomiką, visuomenės socialinę raidą, aplinkos apsaugą bei kultūrą. Darnus vystymasis yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos siekių. Taip pat tai yra vienas iš svarbiausių sanglaudos politikos principų, minimų Bendrijos strateginiuose dokumentuose. Darbo tikslas – susipažinti su darnaus vystymosi indikatoriais. Darbo uždaviniai: • susipažinti su darnaus vystymosi koncepcija; • susipažinti su darnaus vystymosi atsiradimo priežastimis; • išanalizuoti kaip yra sudarinėjami darnaus vystymosi rodikliai; • išanalizuoti darnaus vystymosi rodiklius (indikatorius).
0

Darnus vystymasis ir švaresnė gamta. darnaus vystymosi principų diegimas maisto ir gėrimų pramonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo samprata ir evoliucija. Elektroninis marketingas. Elektroninio marketingo samprata. El. Marketingo atsiradimo veiksniai. Informacijos prieinamumas. Užsakymo įforminimas. Apmokėjimas. Užsakymo įvykdymas. Aptarnavimas ir rėmimas po pardavimo. El. Marketingo formos. Verslas verslui. Verslas vartotojui. Vartotojas vartotojui. Verslas vyriausybei – vyriausybė verslui. Prekė. Kaina. Paskirsymas. Rėmimas. Prekių pirkimo internetu pralumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. 1 priedas. 2 priedas. Dauguma aplinkos apsaugos problemų yra susijusios su ekonomine plėtra. Siekiant išsaugoti švarią ir sveiką aplinką, verslo sąlygos tampa vis sudėtingesnės. Didelių permainų gamtoje sukelia gamybos procesas, kuris iš pagrindų keičia gamtinių kompleksų struktūrą, kasdien vis daugiau ima iš gamtos ir sudaro atliekų problemą. Subalansuotos plėtros principų taikymas pramonės įmonių veikloje tampa vis svarbesniu konkurencingumo didinimo veiksniu. Darbo objektas – maisto ir gėrimų pramonės darnaus vystymosi principų diegimas Darbo tikslas – atlikti darnaus vystymosi principų diegimo maisto ir gėrimų pramonėje analizę Darbo uždaviniai: 1.Apibūdinti darnaus vystymosi sąvoką ir raidą. 2.Apibūdinti darnaus vystymosi principų diegimą maisto ir gėrimų pramonėje Darbo metodai:1. Literatūros analizė – buvo išanalizuota lietuvių autorių literatūra (Staniškis J. K., Stasiškienė Ž., Kliopova I.) Darnus vystymasis – tai plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojant galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias. Siekiant geresnės gyvenimo kokybės dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos ir aplinkos apsaugos tikslai yra derinami ir papildo vienas kitą.
0

Didysis sprogimas. Kaip gimė visata?parsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Didysis sprogimas (angl. Big Bang) – sąvoka, Didžiojo sprogimo teorijoje nusakanti Visatos atsiradimo momentą. Teorija grindžiama teiginiu, jog galaktikos palaipsniui tolsta viena nuo kitos. Šį teiginį patvirtina stebimų galaktikų šviesos spektro poslinkis, aiškinamas Hablo dėsniu. Remiantis šiuo dėsniu galima nesunkiai apskaičiuoti, jog visos galaktikos prieš maždaug 13,7 milijardų metų buvo vienoje vietoje. Modernioji fizika mums sako, kad Visata atsirado iš milžiniško sprogimo. Tas sprogimassukėlė materijos plėtimąsi, matomą dabar. Pavyzdžiui, galaktikos – tai debesys, kuriuos sudaro šimtai milijardų žvaigždžių, ir jos tolsta vienos nuo kitų, pradinio sprogimo jėgos stumiamos. Pati sprogimo teorija grindžiama prielaida, jog galaktikos tolsta viena nuo kitos. Šį teiginį patvirtina stebimų galaktikų šviesos spektro poslinkis, aprašomas Hablo dėsniu. Vadinasi gal ir pati Didžiojo sprogimo teorija yra teisinga? Kol ji galutinai neįrodyta, kiekvienas iš mūsų gali jai pritarti arba ją atmesti. Įrodžius visatos plėtimąsi, atsirado galimybė pažvelgti į tai iš priešingos pusės. Tereikia išmatuoti galaktikų nutolimo greitį, norint nustatyti patį pradinį momentą, kai jos buvo susikaupusios viename taške. Atrodytų, kad stebime filmą, sukdami jį iš kito galo. Vaizdas po vaizdo sukdami atgal tą didžiulį kosminį filmą, baigtume tuo, kad atskleistume tą įsakmų momentą, kai visa Visata buvo segtuko galvutės dydžio. Labai labai mažo segtuko. Palyginimui galime paimti protoną – vieną iš sudedamųjų atomo dalelelių.
0

Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėseparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Sunkieji metalai – bendroji apžvalga. Sunkiųjų metalų sukeltos ligos gyvam organizmui. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Sunkiųjų metalų kiekiai automagistralėse. Sunkiųjų metalų kiekiai pakelės žolėje. Fitoremediacija. Sunkiųjų metalų invazija. Kova su užterštumu. Sunkiųjų metalų kiekis lietuvos dirvožemyje. Išvados. Naudota literatūra. Dirvožemio tarša – visame pasaulyje aktuali problema, iki šiol neturi universalaus sprendimo. Pasaulyje plyti begalės dirvožemių, užterštų sunkiaisiais metalais. Nors kai kurie teršalai dirvožemyje atsiranda natūraliu būdu, tačiau teršalai lydi visas žmogaus veiklas: kalnakasyba, metalų lydymas, pramonė, žemės ūkis, transportas, nuotekų dumblas, trąšų gamyba ir t.t. Visų šių veiklų pasekoje atsiranda teršalai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu patenka į aplinką kaip: dujos, kietosios dalelės ar kaip tirpalai. Taigi tarša sunkiaisiais metalais – viena iš svarbiausių aplinkosauginių problemų. Sunkieji metalai aptinkami įvairiose maisto grandinėse, kurios galiausiai privėda prie rimtų mikroorganizmų, augalų, gyvūnų, ir žmonių sveikatos problemų. DARBO OBJEKTAS - dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse DARBO TIKSLAS – išanalizuoti dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse UŽDAVINIAI: 1. Išanalizuoti kokias ligas gali sukelti sunkieji metalai. 2. Išnagrinėti kokiomis priemonėmis kovoti su sunkiųjų metalų dirvožemiuose tarša. 3. Įvertinti sunkiųjų metalų kieki Lietuvos dirvožemyje. SUNKIEJI METALAI – BENDROJI APŽVALGA Sunkieji metalai – grupė periodinės elementų lentelės elementų nuo vario iki švino, kurių atominė masė yra tarp 63,546 ir 200,590, o tankis didesnis nei 4 g/cm³. Gyviems organizmams yra reikalingi labai maži kai kurių (kobalto, vario, mangano, molibdeno, vanadžio, stroncio ir cinko) sunkiųjų metalų kiekiai, tačiau dideli šių metalų kiekiai gali būti žalingi. Kiti sunkieji metalai - gyvsidabris, švinas ir kadmis neturi žinomo gyvybiškai svarbaus ar naudingo poveikio organizmams, o jų sankaupos žinduolių organizmuose gali sukelti sunkių ligų: šių metalų +2 krūvio katijonai lengvai prisijungia prie sieros atomų organizmo fermentuose, taip sutrikdydami normalų funkcionavimą. SUNKIŲJŲ METALŲ SUKELTOS LIGOS GYVAM ORGANIZMUI Pagal pavojingumą gyvam organizmui sunkieji metalai yra išsidėstę taip: Hg, As, Cu, Cd, Zn, Cr, Mn,Fe, Ti, Pb, o kancerogeninis bei mutageninis jų poveikis priklauso nuo koncentracijos ir gali pasireikšti ne iš karto, bet po tam tikro laiko. Mikroelementų stygius ar perteklius dirvožemyje sąlygoja vandens ir augalų cheminę sudėtį. Dėl to žmonėms ir gyvūnams gali atsirasti būdingų ligų, pasireiškiančių medžiagų apykaitos sutrikimais. Pvz., švinas pažeidžia nervų sistemą, stroncis sukelia kremzlinio ir kaulinio audinio distrofiją. Šiuo metu sukaupta pakankamai duomenų, bylojančių apie užteršto dirvožemio neigiamą įtaką augalams, gyvūnams ir žmogui. Šis poveikis perduodamas per mitybines grandines: per augalus, auginamus užterštame dirvožemyje, vandenį, gyvūnų mėsą arba pieną, kurie buvo šeriami užterštais augalais arba girdomi užterštu vandeniu. Įrodymui pakaktų vieno pavyzdžio; tiriant sunkiųjų metalų kiekį dirvožemyje aplink spalvotosios metalurgijos įmonę, buvo rasti padidėję švino, vario, cinko ir kitų metalų kiekiai. Gyvulių, besiganiųsių šioje teritorijoje, kauluose švino kiekis viršijo leistiną 20 kartų, kepenyse – 18 kartų, o raumenyse – 27 kartus. Sunkiaisiais metalais užterštų regionų dirvožemyje šių metalų koncentracija gali būti labai didelė. Pasaulyje pastaraisiais metais sunkiaisiais metalais itin susidomėta, kadangi, padidėjus jų koncentracijai dirvožemyje, buvo įrodyti gyventojų apsinuodijimo ir net mirties faktai. Atskleista daug apsinuodijimų dėl aplinkos užteršimo švinu, gyvsidabriu, kadmiu. Pavyzdžiui, Japonijoje ryžių laukai buvo užteršti rūdyno, kuriame buvo kasamos švino, kadmio, cinko rūdos, vandenimis. Dėl to kadmio kiekis gyventojų paros maisto racione padidėjo 10 kartų. Be to, Japonijoje dar nepamiršta sunkaus laikmečio, kai dėl didelio gyvsidabrio ir kadmio kiekio, išmesto pramonės įmonių į Manomatos įlanką bei Agono upę, žuvyse susikaupė jų kiekiai, tūkstančius kartų viršijantys leistiną foną. Pasėkmės liūdnos – sunkiai apsinuodijo 1200 žmonių. Sunki nelaimė įvyko ir Irake, kai suvalgę duonos, kuri buvo iškepta iš grūdų, apdorotų gyvsidabrio fungicidais ( į kurių sudėtį įėjo ir švinas), į ligoninę pateko 6500 žmonių, iš jų 495 mirė.
10

Dirvožemių dykumėjimas, priežastysparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Žemė nuolat kinta, ir vienas labai svarbus bei daug problemų sukeliantis pokytis yra dykumėjimas. Dykumėjimas yra viena didžiausių šių laikų aplinkos problemų. 2013m. JT paskelbto tyrimo duomenimis, prieš maždaug 20 metų dykumėjimo pavojuje buvo 110 pasaulio šalių,o dabar jų skaičius išaugo iki 168. Nepaisant to, kad mokslinė ir techninė pažanga kasmet auga, tačiau dirvožemio svarba išlieka ta pati. Jis būtinas mūsų būtiniausiems poreikiams patenkinti, įvairioms veikloms vykdyti. Jo dėka pasaulis yra aprūpintas mediena, augalais ir kitais nuo kasdienybės neatsiejamais dalykais Dirvožemis – viršutinis, fizikinio ir cheminio dūlėjimo labiausiai išpurentas Žemės plutos sluoksnis, per daugelį tūkstančių metų susidaręs iš dirvodarinės uolienos, klimato, augalijos ir gyvūnijos, reljefo ir paties dirvožemio amžiaus sąveikoje. Tai svarbiausias gyvybės substratas, gebantis duoti augalų derlių. Deja, bet veikiami dykumėjimo dirvožemio plotai mažėja ir tai sustabyti yra itin sunku. Dykumėjimas yra dirvos degradacija sausringo (aridinio), pusiau sausringo ir sauso subtropinio klimato srityse. Dėl to plečiasi arba susidaro dykumos. Dykumėjimą sukelia vėjo išpustymas, uždruskėjimas, vandens atsitraukimas.
0

Ekologiškų maisto produktų pasirinkimo galimybėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Temos aktualumas. Kiekvienais metais vis populiaresni pasaulyje ir Lietuvoje tampa ekologiški maisto produktai. Auginant augalus ar gyvulius ir gaminant ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus nenaudojamos sintetinės cheminės medžiagos. Specialistai pripažįsta, kad ekologiški maisto produktai sveikesni ir saugesni, pasižymi maistingumo bei geromis skonio savybėmis. Pablogėjusi ekonominė padėtis šalyje pakeitė vartotojų įpročius ir paskatino dažniau dairytis su nuolaidomis siūlomų maisto produktų. Tačiau ekologiškų produktų vartojimas beveik nekito, nepaisant net didesnės jų kainos. Darbo objektas – ekologiškų maisto produktų pasirinkimo galimybės Darbo tikslas – išnagrinėti ekologiškų maisto produktų pasirinkimo galimybes. Pirmoje dalyje apibūdinami ekologiški maisto produktai, kas jie yra, koks yra jų ženklinimas ir kodėl verta juos vartoti. Antroje dalyje išnagrinėtos ekologiškų maisto produktų pasirinkimo galimybės: Nuo ko priklauso ekologiškų maisto produktų vartojimas, kodėl žmonės renkasi ar nesirenka ekologiškų maisto produktų, nuo ko priklauso jų pasirinkimas. Viskas aptarta ir grafiškai pavaizduota. Tyrimo charakteristika – Siekiant ištirti ekologiškų maisto produktų vartojimo galimybes atlikta anketinė apklausa. Anketinės apklausos metu buvo gauti ir išanalizuojami duomenys. Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: Šiuo metu iš 20 apklaustųjų 100 % mano, kad ekologiški maisto produktai yra sveikas ir geros kokybės maistas. Taip pat, 10 (50%) apklaustųjų leidžia sau pirkti ekologiškus maisto produktus tik kartais, nes jie yra šiek tiek brangesni nei įprasti maisto produktai. Apklausos rezultatai parodė, kad dažniausiai ekologiškus maisto produktus perka moterys 14 (70%), 13 (65%) apklaustųjų amžius siekia nuo 19 – 24 metų. Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad parengtas apklausos klausimynas gali būti taikomas atliekant kitus panašius tyrimus. Taigi šis darbas turėtų padėti geriau suprasti kodėl verta vartoti ekologiškus maisto produktus, ekologiškų maisto produktų pasirinkimo galimybes vienokiu ar kitokiu atveju bei jų pliusus ir minusus.
0

Ekoturizmo Lietuvos pavyzdžių analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Bendra ekoturizmo charakteristika. Ekoturizmo principai. Ekoturizmo galimybės. Ekologinio turizmo vystymasis lietuvoje. Tendencijos. Pagrindinės lietuvos ekologinių problemų pavyzdžiai. Saugomų teritorijų apžvalga. Lietuvos saugomų teritorijų steigimas. Pokyčiai lietuvos saugomų teritorijų sistemoje. Lietuvos saugomų teritorijų sistema. Gamtos paminklai ir valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Pagrindinės lietuvos saugomų teritorijų problemos. Saugomų teritorijų apsauga ir tvarkymas. Labiausiai plėtojamos ekologinio turizmo pavyzdžiai lietuvos saugomose teritorijose. Svarbus ekologinis pavyzdys „kuršių nerijoje‘‘. Saugomų objektų trūkumų pavyzdžių analizė. Ekoturizmo produktų pavyzdžių apžvalga. Mūsų gyvenime ekoturizmas užima labai svarbią dalį, vien dėl to kad daugelis nori pabėgti iš atsibodusio miesto, atsidurti ten, kur viskas kvepia, turi skonį ir atrodo taip, kaip namuose. Apie 800 žmonių kasmet keliauja po pasaulį. Sparčiai didėjantis kelionių populiarumas teikia ne tik naudą, bet ir atsigręžia prieš gamtą. XX amžiaus pradžioje buvo keliautojų prioritetų pasikeitimas, vietoj karštos saulės žmonės vis labiau pageidaudavo ilsėtis miškų šešėliose kur vėsu ir yra graži gamta. Taip pat vietoj miesto bendruomenių jie pasiringdavo tradicinių tautų gyvenvieties kur ramu. Todėl visi pradėjo kalbėti apie ekologišką turizmą, kaip apie ypatingą srytį turizmo sektoriuje, kuris jau apima daugiau kaip 10% turizmo rinkos, o jo augimo tempas yra 2-3 kartus didesnis už atitinkamus tarifus visoje kelionių pramonėje. Ekoturizmo sąvoka yra gana nauja, todėl dažnai pasitaiko įvairių šio termino traktavimo bei vartojimo atvejų. Itin dažnai jis klaidingai pasitelkiamas rinkodaros tikslais, siekiant patraukti aplinkos apsauga susirūpinusią visuomenės dalį, užklijuojant „eko“ etiketę ant įprastinio (dažniausiai gamtinio) turizmo, kuris gali neigiamai veikti tiek gamtinę tiek socialinę aplinką. Tokie atsainaus termino naudojimo ar net piktnaudžiavimo atvejai ne tik komplikuoja ekoturizmo termino suvokimą visuomenėje, bet ir smarkiai nuvertina pačią ekoturizmo idėją, apsunkina tolimesnį jos įgyvendinimą. Todėl labai svarbu yra aiškus ekoturizmo apibrėžimas ir griežtas termino naudojimo reglamentavimas. Tyrimo objektas – Lietuvos ekoturizmo pavyzdžių analizė. Kursinio darbo tikslas yra išanalizuoti ekologinį turizmą, pateikti pavyzdžiu Lietuvoje. Pagal darbo tikslą buvo iškelti šie uždaviniai: • Teoriniu aspektu atskleisti ekologinio turizmo sąvoka. • Išnagrinėti Lietuvos ekoturizma. • Atskleisti saugomu objektu esmė,išanalizuoti saugomus objektus Lietuvoje. • Sudaryti Lietuvos ekologinio turizmo analizė Tyrimo metodas - apibendrinimo metodas (naudojamas analizuojant teorinę medžiagą bei rašant išvadas).
0

Paieška


bottom