top


Konspektai.com > Sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Šeima ir kartų kaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Šeima. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Tradicinė ir alternatyvinė šeima. Vaidmenys šeimoje. Kartų kaita. Kartų kaitos samprata. Tėvų ir vaikų santykiai. Senelių ir anūkų santykiai. Senelių ir tėvų santykiai. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra. Darbo problema ir aktualumas. Šeima yra didi vertybė. Mūsų valstybės požiūris į ją įtvirtintas net ir „Lietuvos Respublikos konstitucijoje“. 38 straipsnyje rašoma: „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“. Šeima tai visuomenės rūpestis ir viltis. Tai viena mažiausių socialinių grupių, tačiau tai kartu ir viena intymiausių, pastoviausių, patikimiausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo, tautos identiteto kūrimo ir išsaugojimo, dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo grandžių. Ji yra tautos stabilumo, tęstinumo garantas, svarbi taikos ir ramybės kūrėja. Šio darbo tikslas: sužinoti, koks yra požiūris į šeimą, kuris susijęs su ugdomomis šeimos vertybėmis. Darbo tikslas sunkiai būtų pasiekiamas, nes yra neatsiejamas nuo uždavinių. -atskleisti šeimos, kaip didžiausios vertybės sampratą. - funkcijas. -išanalizuoti šeimoje ugdomas vertybes. - aptarti šeimoje vyraujančius vaidmenis. - atskleisti kartų tarpusavio bendravimą. - tryjų kartų tarpusavio supratimą. Darbo metodai. Literatūros šaltinių - mokslinių straipsnių, knygų, vadovėlių, bei kitų leidinių – analizė. Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, išvados. Įvade nusakoma problema ir temos aktualumas. Teorinėje dalį sudaro dvu skyriai: “šeima” ir “kartų kaita”. Kiekviename iš skyriu yra po penkis poskyrius kuriuose atskeidžiama tema. Po teorinės dalies seka išvados bei naudotos literatūros sąrašas. Kas yra šeima? Tai gan gilus ir ilgo apmąstymo reikalaujantis klausimas. Šeima yra būtinas nepamainomas gėris visai visuomenei. Ji yra visos visuomenės teisiškai pripažįstama, saugoma ir skatinama. Šeima – tai unikali socialinė institucija, susidedanti iš šeimos narių: drauge gyvenančių tėvų ir vaikų, kartais ir kitų giminaičių, pagrįsta santuoka arba kraujo ryšiais. Jos nariai tvarko bendrą ūkį, o tarpusavio santykius grindžia dorovine atsakomybe, savitarpio supratimu ir pagarba. Šeima – svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, svarbiausia aplinka, kurioje vykdoma vaikų socializacija. Šeimoje pateikiamos ir puoselėjamos tėvams ir vaikams brangiausios žmogiškosios vertybės.
0

Šeima kaip socialinė institucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje. Sociologai ir antropologai lygina šeimos struktūrą skirtingose bendruomenėse pagal 6 parametrus: šeimos formą, santuokos formą, valdžios pasiskirstymą, partnerio pasirinkimą, gyvenamąją vietą bei turto paveldėjimo kilmę ir būdą. Šeimos forma. Išplėsta šeima. Santuokos forma. Branduolinio (nuklearinio) būdo šeima. Valdžios tipai. Daugelis šeimos sistemų, kai išplėstos šeimos laikomos norma, būna patriarchalinės. Partnerio pasirinkimas. Gyvenamosios vietos pasirinkimas. Kilmė ir turto paveldėjimas. Literatūra.
0

Šeimų konfliktaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Šeimos konfliktų sąvoka. “Vedybinis balansas“ Šeimos gyvenimo ciklai. Konfliktiškų šeimų rūšys. Šeimos konfliktų rūšys. Konfliktų šeimoje kilimo priežastys. Išvados. Uždaviniai: Išsiaiškinti konfliktiškų šeimų ir jose kylančių konfliktų rūšis; Išanalizuoti šeimoje kylančių konfliktų priežastis;
0

Skirtingų visuomenės sluoksnių požiūris į organų donorystę bei žinios apie transplantacijąparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įžanga.3. Sąvokų žodynas.5. 1. Organų donorystė bei transplantacija. 1.1 Organų donorystė. Transplantacijos istorija pasaulyje ir Lietuvoje bei. jos taikymas šiuolaikinėje medicinoje.7. 1.2 Recipientų ir donorų santykis bei transplantacijos patikimumas.9. 1.3 Bendras noras įveikti šią problemą.12. 2. Visuomenės požiūrio į organų donorystę bei žinių apie transplantaciją. sociologinis tyrimas. 2.1 Darbo tyrimo kontingento formavimas.14. 2.2 Anketos paaiškinimas ir tyrimo procedūra.14. 2.3 Tyrimo duomenys bei rezultatų analizė.15. Išvados.20. Literatūros sąrašas.21. Priedas.22. Įžanga. Temos naujumas ir aktualumas. Kiekvienas metais kelioms dešimtims Lietuvos žmonių nusišypso laimė “gimti” antrąjį kartą. Dažniausiai tai įvyksta visai jiems nepažįstamų žmonių dėka. Žmonių, kurie nusprendė padovanoti kitiems gyvenimo dovaną, kurie buvo išreiškę savo valią tapti organų ir audinių donorais. Bet laukiančiųjų transplantacijos operacijų sąrašai vis dar labai ilgi. Tyrimo problema. Potencialių donorų trūkumas ir recipientų skaičiaus didėjimas. Uždaviniai. Ištirti požiūrį į organų donorystę. Nustatyti žmonių žinias šia tema. Ištirti veiksnius, kurie lemia piliečių pasirinkimą tapti donorais. Hipotezės. Potencialių donorų skaičius mažėja dėl informacijos stokos visuomenėje apie donorystę. Taip pat piliečių pasyvumas ir įvairūs įsitikinimai nulemia donorų trūkumą.
10

Skurdas ir nedarbas Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Bendra skurdo samprata. Kokios yra skurdo priežastys? Lietuvoje jaunimo nedarbo lygis išlieka vienas aukščiausiu es. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbis yra socialinė problema, nenoras dirbti - dar viena. Testas. Skurdas – tai būklė, kai trūksta materialinių, kultūrinių bei socialinių išteklių net mažiausiam gyvenimo lygiui laiduoti. Skurdas yra alkis, kai neturi pastogės, kai laiku nesiteikiama gydytojo pagalba sergant. Skurdas yra neturėti galimybės lankyti mokyklos, baimė dėl ateities. Skurdas yra bejėgiškumas, laisvės ir atstovavimo neturėjimas. Skurdas riboja žmogaus galimybes gyventi tinkamomis sąlygomis, laisvėje, ilgai ir sveikai, gyventi oriai ir kitų gerbiamam.
0

Socialinė gyventojų apsauga ir socialinis draudimas (1)parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Valstybinis socialinis draudimas – valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių aprūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Socialinio draudimo istorija 1926-1940m. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. SD principas. Socialinio draudimo rūšys. Privalomasis SD. VSD privalomai draudžiami šie asmenys. Asmenys, privalomai draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Savanoriškas sveikatos draudimas. Savanoriškas socialinių pensijų draudimas. Savanoriškas SD ligos ir motinystės pašalpom. SD struktūra ir funkcijos. VSDF valdybos teritoriniai skyriai. VSDFV Užsienio pensijų skyrius. Karinių ir joms prilygintų struktūrų VSD Lietuvos teritorinis skyrius. Pensijos. Senatvės pensija. Nedirbančio pensininko senatvės vidutinė pensija, Lt. Mokslininkų pensija. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų SD. Draudimas susirgus. Ligos pašalpa nemokama,jeigu. VSDF biudžetas. VSDF biudžetas. VSDF biudžeto įmokos. VSDF biudžeto išlaidos. Fondo rezervas ir kasos apyvartos lėšos. Pensijinio amžiaus žmonių skaičius. Pašalpa skiriama, jeigu laikinas nedarbingumas atsirado dėl.
6

Socialinė gyventojų apsauga ir socialinis draudimas (2)parsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Darbingumas – tai žmogaus sugebėjimas atlikti įprastą darbą be pakenkimo sveikatai. Darbingumo pažeidimas gali būti laikinas, ilgalaikis ir pastovus. Darbingumo ekspertizė. Medicininė darbingumo ekspertizė – tai žmogaus darbingumo tyrimas norint nustatyti įvairiomis ligomis sergančių, traumos ištiktų ligonių nedarbingumo laipsnį, pobūdį bei trukmę. Medicininė darbingumo ekspertizė taip pat tiria sergamumo bei invalidumo priežastis, nustato ligonių bei neįgaliųjų įdarbinimo, perkvalifikavimo bei darbo organizavimo principus, sprendžia socialinius klausimus, susijusius su neįgaliųjų žmonių darbingumo grąžinimu ir materialine valstybės parama. Laikinasis nedarbingumas (taisyklės, instrukcija). Pažymėjimų davimas dėl ligų ar nelaimingų atsitikimų. Pažymėjimų davimas sergančiam šeimos nariui slaugyti. Pažymėjimų davimas epideminių situacijų atvejais. Gydytojų atsakomybė. Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarka. Pirma invalidumo grupė. Antra invalidumo grupė. Trečia invalidumo grupė. Invalidumo priežastys (2). Invalidų reabilitacija. Valakampių reabilitacijos centras.
0

Socialinė stratifikacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Socialinė stratifikacija: samprata ir raiška. Socialinės stratifikacijos sampratos vystymasis. Socialinės stratifikacijos turinio, sąvokų tobulinime dalyvavo daug mokslininkų. Štai Pitirimas Sorokinas (1889 – 1968) dirbdamas Rusijoje ir vėliau – užsienyje, susistemino ir pagilino kai kurių sąvokų - tokių kaip “socialinis mobilumas”, “vienmatė”, “daugiamatė” stratifikacija - turinį, kurios vėliau tapo vienomis svarbiausių stratifikacijos teorijoje. Jo kūrybai būdingas tarpdisciplininis požiūris į žmonių veiklos tyrinėjimą. Sorokino domėjimosi sritis labai plati - nuo gamtinių katastrofų, bado, iki karo, revoliucijos, socialinių krizių, nacijos kokybinių savybių ir pan. Socialinės stratifikacijos idėjoms jis paskyrė laikotarpį nuo 1922 iki 1930 m., žymiausi jo veikalai - “Revoliucijos sociologija” (1925 m.) ir “Socialinis mobilumas” (1927 m.).
10

Socialinės paslaugosparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Socialinės paslaugos (egzui). Esminis socialinių paslaugų teikimo principas. Bendrosios paslaugos teikiamos asmeniui. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Paslaugos pagal išlaidų kompensavimą kliento požiūriu. Kas yra socialinio darbo objektas. Pagrindinis socialinių paslaugų principas. Kokios institucijos gali teikti socialines paslaugas. Kas yra socialinės paslaugos. Išvardinti socialinių paslaugų teikimo principus. Kokios socialinių paslaugų klientų grupės. Kaip skirstomos socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą. Kaip skirstomos socialinės paslaugos. Pagrindinės socialinių paslaugų funkcijos. Pagal kokius kriterijus nustatomas asmens savarankiškumas. Kaip klasifikuojamos socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų tinklas. Kokiais būdais teikiama socialinė parama. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai. Globos ( slaugos) pinigai. Specialiosios socialinės paslaugos. Nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinių paslaugų įstaiga. Socializacija. Soc. Darbuotojas teikia socialines paslaugas šiose sveikatos priežiūros įstaigose. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas. Vaikas su negalia. Socialinių paslaugų procesas. Galutinis socialinių paslaugų tikslas. Kas sudaro lietuvos socialinės apsaugos sistemą. Paslaugos pagal išlaidų kompensavimą kliento požiūriu. Nvo tipai. Registruojant nvo ir norint panaudoti žodį „ lietuva“ reikia gauti leidimą. Ar nvo gali priklausyti politinės partijos organizacijai. Kur registruojamas nvo pavadinimas. Bendruomenių tipai. Vaiką žalojančio elgesio rūšys. Vaiko globos rūšys. Vaiko globos formos. Vaiko globa. Kokie teisės aktai reglamentuoja vaiko globos organizavimą. Vaiko globos tikslas. Globa bendruomenėje. Pagalbos į namus gavėjai. Kas yra kompleksinė pagalba. Rizikos grupių terminas apima. Kas yra bendruomenė. Socialinių paslaugų lankstumo principas. Pagal kokius kriterijus nustatomas asmens savarankiškumas. Integracija. Aprūpinimas kompensacine technika tikslas. Kaip skirstomos socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą. Kokios socialinių paslaugų kliento grupės. Likęs be tėvų globos vaikas. Vaikas su negalia. Neįgalimas gali būti šių lygių. Integracija. Vaiko nepriežiūra. Rizikos grupių terminas apima. Darbingumo lygis neįgaliesiems nustatomas asmenims. Specialaus transporto paslaugos. Globa bendruomenėje. Agresija. Smurto rūšys. Nvo. Problemos, kylančios rizikos grupių asmenims. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinių paslaugų įstaiga. Vaiko apsauga. Kur pirmiausia privalo kreiptis asmuo, norėdamas nusistatyti neįgalumo laipsnį. Konflikto fazės. Ką vadiname konfliktu. Socialinio darbo metodai. Pagalba į namus gavėjai. Kompleksinė pagalba. Slaugos poreikiai. Kieno atsakomybėje yra vaiko teisių apsaugos tarnyba ( vtat)? Bendruomenių tipai. Vaikus žalojančio elgesio rūšys. Kas tvarko įvaikinimą. Koks pagrindinis dokumentas svarbus visoms valstybėms dėl vaiko teisių apsaugos. Nuo kurių metų atsiranda visiškas veiksnumas. Kaip skirstomas žmogaus amžius pagal pso. Socialiniai poreikiai. Pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai. Neįgaliesiems asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos. Svarbiausi šeimos uždaviniai ugdant neįgalų vaiką. Susilaukus neįgalaus vaiko tėvai išgyvena šias gedėjimo pakopas. Bendriausios senų ir pagyvenusių žmonių problemos. Geriatrija. Reabilitacija. Ar gali socialinis darbuotojas neįgaliojo prašymu atlikti įvairius korekcinius pratimus. Kur pirmiausia privalo kreiptis senas ar neįgalus asmuo, gauti korekcines ar buitį pagerinančias priemones. Žmogus su negalia. Sutrikusio intelekto asmenys. Kokias teises turi vaikas? Vaiko įvaikinimas. Vaiko į. Kuriais metais priimtas vaiko teisių apsaugos įstatymas? Pagrindinis dokumentas. Kas reglamentuoja vardą, pavardę, šeimą? Kas sudaro lietuvos socialinės apsaugos sistemą.
0

Socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėmsparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Socialinės paslaugos - tai pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas - patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti. Galutinis socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. Pagalba namuose, įskaitant namųruošą, paprasta slaugą. Maisto programos (į namus ar centruose). Lankytojai. Adaptacijos ir pagalbinės priemonės. Chiropodija (pėdų priežiūra). Skalbimas. Paslaugos akliesiems (klubai, rankdarbiai, bibliotekos).
0

Paieška


bottom