top


Konspektai.com > Sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Individo nuomonės į šiuolaikinį meną apklausos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo santrauka. Tyrimo išvados. Klausimynas. Įvadas. Skirtingo amžiaus žmonių yra skirtingas požiūris į meną. Tai gali priklausyti nuo aplinkos, nuo žmonių su kuriais mes bendraujame, nuo šeimos tradicijų ir pan. Todėl, vieni žmonės labiau susiję su menu, kiti mažiau. Mūsų grupė atliko apklausą apie tai, koks dabar yra žmonių požiūris į meną. Buvo nagrinėjamos 4 meno šakos: muzika, dailė, kinas ir teatras. Muzika išraiškos forma laiko terpėje, naudojant garsų ir pauzių struktūrą. Tai sudėtingos formos kūriniai, išreiškiami per natūraliai išgaunamo dirgiklio, dažniausiai garso, kombinacijų ir modelių konstrukciją. Dailė meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją (tapyba, grafika ir skulptūra) ir taikomąją dekoratyvinę (keramika, tekstilė, oda, amatai, liaudies meistrų dirbiniai ir kt. ). Skirtingai nuo kitų meno rūšių (muzikos, teatro, literatūros, kino) dailės kūriniai paprastai turi materialią - tūrinę formą. Kinas kultūros sritis, apimanti kūrybinę, gamybinę, mokslinę, techninę, mokomąją, informacinę, švietėjišką veiklą, kurios pagrindinis tikslas gaminti ir rodyti filmus. Teatras meninės išraiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje, dalyvaujant artistams (aktoriams) bei publikai. Šiame darbe analizuosime atliktą apklausą. Bandysime išsiaiškinti, koks žmonių požiūris į meną, kaip jis pasikeičia kiekvienoje amžiaus grupėje. Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslai. Mūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, ar dabar daug žmonių domisi menu, kokia amžiaus grupė daugiausia skiria dėmesio menui. Taip pat palyginti įvairių amžiaus grupių domėjimąsi menu. Šioje apklausoje išskyrėme jaunimą norėjome sužinoti ar šiuolaikinis jaunimas domisi menu ir kaip dažnai tai daro. Tyrimo uždaviniai. Nustatyti, kokia meno šaka labiausiai domisi žmonės. Taip pat išsiaiškinti, ar dažnai yra domimasi menu ir kokiu būdu tai daroma. Tyrimo tikslinė grupė. Apklausėme 15 74 metų žmones. Tikslinės grupės...
0

Informacinių technologijų reikšmė viešajam administravimuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Informacinių technologijų atsiradimo reikšmė viešajame administravime. E-valdžia. Tyrimo metodika. Anketa. Apklausos rezultatai ir aptarimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą, funkcijas ir veiklą teikimo, taip pat įvairiapusės statistinės informacijos bei kitų paslaugų teikimo, priemone. Naujos informacinės komunikacinės technologijos, sparti interneto plėtra lėmė didžiulius pokyčius ir valdymo bei viešojo administravimo srityse. Pasikeitė valdymo aplinkos, informacinės valdymo sistemos tampa vis svarbesnės administruojant institucijas. Vis daugiau dokumentų buvo paruošiama ir perduodama elektronine forma, jie pradėti pasirašinėti skaitmeniniu parašu. Interneto plitimas leido žmonėms plačiau dalyvauti valdymo ir administravimo institucijų veikloje bei priimant valdymo sprendimus, pradėjo formuotis dalyvaujamosios demokratijos sąvoka. Pastaraisiais metais Lietuvoje gerokai paspartėjo internetinių technologijų taikymo procesas. Tiriant savivaldybių internetinių svetainių informatyvumą, nustatyta, kad internetines svetaines dabar turi visos 60 savivaldybių. Aptartieji tyrimo rezultatai rodo, kad pastaraisiais metais ministerijos ir savivaldybės padarė žymią pažangą, taikant šiuolaikines informacines technologijas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti informacinių technologijų reikišmę viešajam administravimui. Uždaviniai. Atlikti anketinę apklausą. Išsiaiškinti informacinių technologijų paplitimą viešajame administravime. Sužinoti kokį poveikį (teigiamą, neigiamą) daro informacinės technologijos administraciniame darbe. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Anketinė apklausa. Informacinių technologijų atsiradimo reikšmė viešajame administravime. Informacinėmis technologijomis vadinami procesai, kurių metu kompiuteriniais įrenginiais renkama, saugoma, analizuojama,...
0

Islamo samprata Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Islamas [arab. islam - nuolankumas] viena iš 3 pasaulinių (greta krikščionybės ir budizmo) religijų. Islamą išpažįsta daugiau kaip 750 mln. žmonių 120 šalių, daugiausia Azijoje (510 mln,) ir Š. Afrikoje (217 mln.). Europoje yra per 25 mln. musulmonų, daugiausia Jugoslavijoje (apie 3,5 mln.), Albanijoje (1,8 mln.), D. Britanijoje (1,3 mln.), Vokietijoje (1 mln.); Amerikoje jų yra apie 1,5 mln. (JAV - apie 0,8 mln.). 35 šalyse musulmonai sudaro tikinčiųjų daugumą, 28 šalyse Islamas yra oficiali religija. Buvusios TSRS teritorijoje Islamas daugiausia išpažįstamas Vid. Azijos Respublikose, Kazachijoje, Užkaukazėje, Totorijos, Baškirijos Autonominėse Respublikose. Lietuvoje musulmonų bendruomenė yra išlikusi Raižiuose (Alytaus raj.). Lietuvoje islamas atsirado XIV a. pabaigoje Vytautui atgabenus Krymo totorių. Jie buvo įkurdinti Trakuose, Alytuje, Butrimonyse ir kitur. Lietuvos musulmonų bendruomenė, daugiausia sudaryta iš totorių, skaičiuoja 600 metų istoriją. Tai ne tik Lietuvos musulmonai – jie save suvokia kaip dalį didesnės buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės musulmonų bendruomenės. Musulmonai Lenkijoje, Baltarusijoje yra šios bendrijos dalis. Tarpukaris buvo savotiškas islamo bendruomenės žydėjimo metas – aktyvi inteligentija kūrė ir integravo po skirtingus regionus išsibarsčiusias bendrijas, Vilniuje atidarytas muftijatas, Kaune pradėta mečetės statyba. Antras pasaulinis karas ir sovietmetis palietė musulmonus lygiai taip pat kaip ir kitus Lietuvos gyventojus. Didelė dalis emigravo į JAV (pirmoji Niujorke mečetė pastatyta šio regiono musulmonų), Angliją ar net Naująją Zelandiją, kiti prisitaikė ir liko Lietuvoje, tačiau inteligentija sunyko, bendruomenės gyvenimas apmirė. Nepriklausomybė atvėrė naujas galimybes, tačiau bendruomenės gyvenimas aktyvėja pamažu. Kol kas tik du vadovai studijavo islamą ir specialiai ruošėsi vadovauti bendruomenei. Jei sovietmečiu Lietuva nuo "svetimų" musulmonų buvo atribota geležine uždanga, tai nepriklausomybė atvėrė kelius į Lietuvą daugeliui islamiškojo pasaulio gyventojų. Į mečetę užsuka prekeiviai iš Centrinės Azijos valstybių, mokslo metais gausu studentų iš Libano, Sirijos, Palestinos ir kitų arabų kraštų.
0

Jaunų specialistų nedarbas ir jų plitimo priežastisparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 tyrimo metodinė dalis. Tyrimo metodika ir metodologija. 2 tyrimo empyrinė dalis. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Apklausos anketa. 7- literatūra. Temos parinkimas: Mano pasirinkta tema – jaunų specialistų nedarbas, kurio pagrindinė priežastis nepakankama kompetencija ir darbo patirties stoka. Jauni specialistai yra ateities darbo perspektyva, tačiau dabartinė darbo rinka nesuteikia galimybių atsiskleisti. Dabartinėje darbo rinkoje yra paklausūs patyrę darbuotojai turintys ilgametę darbo patirtį. Atsirandančios nedarbo priežastys – tai daugumos įmonių susikurtos ir nusistovėjusios tradicijos, įmonių bankrotas ir taipogi nepakankama kompetencija ir darbo patirtis. Šios priežastys turi įtakos pagrindinei problemai (jaunų specialistų nedarbui) iš kur atsiranda pasekmės. Paplinta emigracija, atsiranda įvairių sveikatos bei kitų sutrikimų, sumažėja karjeros kūrimo galimybių (žiūrėti į 1 pav., priedą Nr.1). Temos aktualumas: Profesijos pasirinkimas – labai svarbus žingsnis kiekvieno žmogaus gyvenime. Kokią profesiją pasirinkti? Kur studijuoti? Kaip po studijų rasti darbą? Tokie klausimai kankina kiekvieną jauną žmogų. Svarbu ne vien tik paisyti savo norų, bet reikia atsižvelgt ir į rinkos poreikius, kurie diktuoja dabartinę darbo rinkos paklausą. Dauguma jaunų specialistų baigę studijas dažnai neranda darbo atitinkančios specialybės, o kurie randa – dirba tokį darbą, kuris neatitinka jų įgytos profesijos.
0

Kaimo moterų užimtumas. nedarbas, jo priežastys ir socialinės pasekmėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Nedarbas ir maži atlyginimai yra viena didžiausių problemų, šiuo metu slegiančių žmones beveik visose pasaulio šalyse. Šiais laikais labai sunku susirasti darbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasekmių pasakyti labai sunku, nes esant prastai šalies ekonomikai jau net neįmanoma ką nors pakeisti. Valstybė neturi pakankamai lėšų, o ir kiekviena prestižinė firma nori gerai kvalifikuotų ir turinčių nemažą darbo stažą darbuotojų. Darbo rinkos, užimtumo ir nedarbo problemų sprendimas susijęs su radikaliais pokyčiais vykdant ekonomikos pertvarkymus. Nepakanka konstatuoti nedarbo didėjimo faktą ir mastą, būtina nagrinėti nedarbo atsiradimo ir didėjimo priežastis, suformuoti nacionalinę gyventojų užimtumo politiką ir parengti šios politikos įgyvendinimo priemones. Nedarbas daro nuolatinį spaudimą valstybių narių ekonomikoms, todėl būtina kuo skubiau imtis konkrečių reformų. Mums ypač rūpi, kas daroma Lietuvoje. Tyrimo objektas – kaimo moterų užimtumas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti kaimo moterų užimtumo lygį ir su tuo susiejusias socialines problemas. Tyrimo metodai –mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų analizė anketavimas. Tyrimo uždaviniai: 1. Surinkti, išanalizuoti ir sisteminti duomenis apie kaimo moterų užimtumą, nedarbą. 2. Išnagrinėti užimtumo tendencijas. 3. Identifikuoti užimtumo problemas ir ieškoti būdų joms spręsti.
0

Laisvalaikio tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Laisvalaikio samprata. Šeimoje organizuojamas laisvalaikis. Mokykloje organizuojamas laisvalaikis. Tyrimo analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Yra daug laisvalaikio apibrėžimų, tačiau jie visi turi panašią (arba tokią pat) reikšmę, tik kiekviena asmenybė laisvalaikį apibrėžia savaip. Laisvalaikis yra gana svarbus vaikų gyvenime. Jei jis tinkamai organizuotas, vaikas auga dorovingas, savarankiškas, žinantis socialines vertybes ir normas. Todėl labai svarbu kad vaiko laisvas laikas būtų išnaudotas tikslingai ir socialiai. Čia svarbus vaidmuo tenka ne tik šeimai, bet ir mokyklos bendruomenei. Temos problema: laisvalaikis, kuris tradiciškai apibrėžiamas kaip laikas, laisvas nuo darbo, yra mažiausiai instituciškai ir socialiai reglamentuota žmogaus gyvenimo sfera. Tyrimo objektas: mokinių laisvalaikio praleidimo būdai. Tyrimo tikslas: ištirti, kaip mokiniai leidžia laisvalaikį. Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinti, kaip vaikai supranta sąvoką laisvalaikis. Dažniausios vaikų laisvalaikio praleidimo formos. Išsiaiškinti, su kuo dažniausiai mokiniai.
10

Laisvalaikio tyrimas apklausos anketaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Anketa skirta išanalizuoti savo grupės draugių hobį, pomėgius ir kaip jos praleidžia laisvalaikį.
0

Lietuva šių dienų pasaulyje: politika, ūkis, visuomenėparsisiųsti


Lapų skaičius: 238
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pasaulyje. Naujausi Lietuvos istorijos puslapiai. Sausio 13-oji Lietuvos istorijoje. Lietuvos ūkio raida. Oficialioji informacija. ir kita medalio pusė. Verslo grimasos. Lietuvos kaimo problemos. Lietuvos politika. Politinės partijos ir jų veikla. Lietuvos visuomenė. Emigracija – Lietuvos kasdienybė?. Teisė ir teisingumas. Lietuvos žiniasklaida. Švietimo ir profesinio rengimo problemos. Žmonių ištekliai. Miesto strategija. Strateginio valdymo naujovės. Tautos genijus – Bernardas Brazdžionis. Jonas Paulius II: Europos istorijoje blogiui nustatytos ribos. Kinija - nauja globalinės dinamikos ašis. Naftos amžiaus pabaiga. Ar Baltarusija tikrai toli?. Kaip bus išspręsta K. miesto problema?. Suskilę slavai. Ko „išsidirbinėja“ tie prancūzai?. Užsienio reikalų ministras ragina nutildyti. Lietuvoje priešiškos propagandos ruporus iš Rusijos. Vežėčių traukimas į skirtingas puses?. Apie tris europinės sąmonės šaltinius. Strasbūro teismas iš vidaus. Karūnos spindesys. Sunkiai išgyvendinamas stalininės sovietinės istorijos paveldas. JAV Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją. dėl Baltijos šalių sovietinės okupacijos. Vyriausybės ataskaita - 2004. Kaimas - be ryšio. Rusijos grėsmės Lietuvai - didesnės nei bet kada. Lietuvos ūkis pagal Eduardą Vilką - be pudros ir iliuzijų. Lietuvą valdo biurokratinis aparatas, o ne politikai. Darbdaviai dažnai neįvertina darbuotojų poreikio būti pastebėtiems. Ką daryčiau kitaip?. Aludarių reklama. Išlaidos viršija pajamas? Ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai. Ar bendruomenės nušvies Lietuvą?. Kaimo plėtros tyrimų integralumo problema. Geriausia prezidento kalba. Prisitaikėlio valanda. 2005 m. politikoje: politinės atsakomybės stoka. Pavojingos tendencijos bado akis. Kurkime valstybės tikslų sąjungą. Darbo partija turtingiausia, vargingiausi - liberaldemokratai. Užsitęsusios liberalų ir liberalcentristų skyrybos. Lapė vištidėj, arba už ką balsuotų ketvirtadalis apklaustųjų. Dieve mano, kur aš gyvenu?. Vasarinis bambėjimas. Diagnozė: pirkimo manija. Lietuviai girtavimu gąsdina Europą. Apie girtuoklius. Telšiškiai pelnėsi iš antklodžių ir šildytuvų. Refeodalizacija arba “Lietuvos žmonės”, “valdžios vyrai” ir “kunigaikštienės”. Tas saldus žodis “Uspaskich”. Rėkti - tai tylėti. Valstybė tuštybės zonoje. Makiavelizmas ir jo karikatūros Lietuvoje. Krizė Lietuvoje - dėl asocialios lyderystės kerų. Pokolonijinės sąmonės grimasos. Terorizmas, megapoliai ir lietuviai. Lygybės principas. Kapinėse siautėję paaugliai patyrė avariją. Garsenybė ir įvaizdis arba Viešojo žmogaus krizė. Politinės kosmetikos kaina. Regionų atspindžiai: kriminalai, verslas ir sportas. Gyvenimas pseudoįvykių pasaulyje. Ar gresia Lietuvai vieno žodžio laisvė?. Kunigas A. Narbekovas: „Tiesa negali atostogauti“. Romas Sakadolskis: “Atvažiavau į Lietuvą nepensininkauti”. Mokslas ir studijos: ar reforma įgaus formą?. Švietimo politika - be telkiančios pusiausvyros. Ar turėsime po 10 metų Lietuvoje universitetų? Besitraukianti Lietuva. pavyzdžiai, kuriais nereikėtų sekti. Šiauliai – Saulės miestas: atviras, veržlus ir saugus. Mintys apie Šiaulių įvaizdį.
0

Lietuvos gyventojų skaičius, jo kitimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lietuvos gyventojų skaičius, jo kitimas. Vidutinis gyventojų lygis. Gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietą. Šalies gyventojų sudėtis pagal amžių. Šalies tautinės mažumos. Šalies gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Mirtingumas ir žemas gimstamumo lygis. Emigracija. Gyventojų skaičiaus kitimo tempai. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Šalies gyventojų skaičiaus ir emigracijos ryšys. Naudotos formulės. Išvados. Literatūra. Šiame darbe apžvelgiamos pagrindinės šalies gyventojų skaičiaus, jo kitimo ir sudėties pagal amžių charakteristikos 2002-2006m. Laikotarpiu. Viena iš pagrindinių lietuvos problemų yra nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas. Vidutiniškai šalyje dėl jaunimo emigracijos, žemo gimstamumo lygio, kuris nebeužtikrina kartų kaitos, per metus sumažėja apie 18 tūkst. Gyventojų. Mažėjant šalies gyventojų skaičiui, didėja pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių dalis, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi. Prognozuojama, kad šalies gyventojų skaičius ir toliau mažės. Statistikos departamento skaičiavimais 2050 m. Lietuvoje gyvens 2881,1 tūkst. Gyventojų ir kas trečias bus pagyvenęs. Šio darbo tikslas – šalies gyventojų statistinė analizė. Darbo metodika – literatūros ir internetinių tinklapių analizavimas.
8

Lytis ir seksualumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Lytis – biologinė sąvoka, apibūdinanti priklausomybę vienai iš dviejų gyvųjų būtybių gimčių: vyriškajai arba moteriškajai. Tai būdinga didžiajai daliai gyvūnų rūšių ir kai kuriems augalams. Lytis yra esminis skirtumas tarp tos pačios rūšies individų, sąlygojantis jų anatominį sudėjimą ir reprodukcinę funkciją. Tai yra visuma genetiškai nulemtų individo požymių. Seksualumas– tai sąvoka, apimanti su lytimi ir seksu susijusius jausmus, artimumą (intymumą) bei elgesį tarp žmonių. Seksualumas dažnai yra tam tikra meilės, simpatijos ar dėmesio patraukimo forma: tam tikra apranga, elgsena, šukuosena, bendravimo būdas, meno kūriniai ir kt.
0

Paieška


bottom