top


Konspektai.com > Sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Socialinės reabilitacijos ir integracijos programa vaikams sergantiems cerebriniu paralyžiuparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Reabilitacijos centrai ir jų veikla. Klianto situacijos įvertinimas. Socialinės pagalbos planavimas. Individualios programos sudarymas. Grupės reabilitacijos programos sudarymas. Tikslinė grupė. Veiklos planas. Biudžetas. Reabilitacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Cerebrinis paralyžius - raumenų valdymo sutrikimas, kurio metu sutrinka vaiko judėjimas (gulėjimas, sėdėjimas, vartymasis, vaikščiojimas). Pakenkta smegenų dalis, atsakinga už organizmo judesius, siunčia klaidingus signalus raumenims, dėl ko raumenys būna labai įtempti arba suglebę. Šiame darbe bandysiu subsurti ratą žmoniu sergančių šia liga tad, šio darbo tikslas yra. Sukurti Socialinės reabilitacijos ir integracijos programą Vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiu. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kokiuose sveikatos gydymo įstaigose yra gydomi vaikai sergantys cerebriniu paralyžiu, ir kokios gydimo programos šiose įstaigose yra vykdomos. Suprasti, kaip yra sudaroma grupinės rabilitacijos programa. I. Reabilitacijos centrai ir jų veikla. Cerebrinis paralyžius raidos sutrikimas, pasireiškiantis kūno padėties, judėjimo ir pusiausvyros sutrikimais, atsiradusiais dėl smegenų dalių, kontroliuojančių raumenų veiklą ir valingus judesius, pažeidimo. Jis yra dažniausia vaikų judėjimo negalios priežastis. Cerebriniam paralyžiui gydyti yra vykdomos įvairios programos reabilitacijos centruose. Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų SAULUTĖ teikia šias paslaugas. Kineziterapija (individuali kineziterapija, grupinė kineziterapija, mechanoterapija su treniruokliais, stuburo tempimas vandenyje, kineziterapija baseine, pasyvi terapija,. Ergoterapija (rankų funkcijos gerinimas, kompensacinė įrangos adaptacija, kasdienės veiklos mokymas, laisvalaikio organizavimas,. Logotrapija. Sensorinis ugdymas. Gydomasis masažas (atpalaiduojantis, stimuliuojantis, vibracinis,. Fizioterapija (šilti vilnoniai įvyniojimai,...
2

Socialinės saugos teisėparsisiųsti


Lapų skaičius: 100
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Socialinės saugos samprata. Lietuvos socialinės saugos pokyčiai globalizacijos sąlygomis. Socialinės saugos principai. Lietuvos socialinės saugos sistema. Kontroliniai klausimai. Socialinė rizika ir socialinė lengvatos. Nedarbingumas. Nelaimingas atsitikimas darbe ir profesinis susirgimas. Nedarbas. Motinystė. Vaikų auginimas (šeima). Sveikatos priežiūra. Nepriteklius (skurdas). Socialinė rizika ir socialinė lengvatos įvairiais. Socialinė rizika ir socialinė lengvatos nepritekliaus atveju. Savivaldybių teikiama parama. Kontroliniai klausimai. Išmoka vaikui. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinės išmokos: globos (rūpybos) išmoka ir vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti. Laidojimo pašalpos. Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialinio draudimo išmokos. Draudimo valstybės lėšomis kompensacijos. Lyginant su kai kuriomis Vakarų Europos valstybėmis, kuriose socialinė sauga suprantama labai plačiai ir apima tokias sritis kaip sveikatos apsaugos ir darbo aplinkos klausimai, Lietuvoje socialinė apsauga apima tris sudėtines dalis – socialinį draudimą, socialinę paramą ir specialiąsias (papildomas) socialines išmokas.
0

Socialiniai institutaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Socialinio instituto samprata, funkcijos ir vaidmuo visuomenėje. Socialinio instituto samprata. Tam tikrų visuomeninių poreikių atsiradimas ir sąlygos jiems patenkinti yra pirma būtina institucionalizacijos sąlyga. Socialinis institutas formuojamas (kuriamas) konkrečių asmenų, individų, socialinių grupių ir kitų bendrijų tarpusavio sąveikos ir santykių, socialinių ryšių pagrindu. Tačiau jis, kaip ir kitos socialinės sistemos, negali būti suvedamas į šių asmenų ir tarpusavio sąveikų sumą. Socialiniai institutai nėra individualaus pobūdžio, jų veikla - sisteminė visuminė. Tuo būdu socialinis institutas reiškiasi kaip savarankiškas visuomeninis darinys, turintis tam tikrą vystymosi logiką (tvarką). Todėl į socialinius institutus galima žiūrėti kaip į organizuotas socialines sistemas, kurios charakterizuojamos pastovia struktūra, jų elementų integruotumu ir apibrėžta jų fukcijų kaita. Individų sociokultūrinių elementų internalizacija, jų pagrindu formuojant asmenybės poreikių, vertybinių orientacijų ir lūkesčių sistemą, yra antras svarbus institucionalizacijos elementas. Trečias svarbiausias institucionalizacijos elementas yra socialinio instituto organizacinis pateikimas. Išoriškai socialinis institutas pasireiškia kaip asmenų, įstaigų, aprūpintų materialinėmis priemonėmis ir atliekančių apibrėžtą socialinę funkciją, visuma. Socialiniai institutai – tai organizuotos žmonių bendrijos, atliekančios tam tikras socialiai reikšmingas funkcijas, užtikrinančios bendrų tikslų siekimą, žmonių socialinių rolių, kurių vykdymą užtikrina socialinės vertybės, normos ir elgesio standartai, pagrindu. Socialinių institutų klasifikavimas. Socialiniai institutai (lot. institutum – įstaiga) – tai istoriškai nusistovėjusios bendros žmonių veiklos organizavimo formos. Termino “socialinis institutas” vartojimo reikšmės įvairios. Institucionalizacijos procesas charakterizuotinas plačiau. Socialinio instituto atsiradimą sąlygoja. Visuomenės narių atgaminimo. Ekonominiai – socialiniai institutai. Normatyviniai – sankcionuojantys. Sumner institutus.
0

Socialinio darbo 5 metodaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. METODAS KONFLIKTŲ MEDIS TIKSLAI: išanalizuoti konfliktą; įsisąmoninti konfliktų priežastis ir pasekmes; aptarti esant konfliktui išgyvenamus jausmus, ginamus interesus ir poreikius. PRIEMONĖS: didelis popieriaus lapas su nupieštu medžiu; spalvotas popierius; žymekliai, flomasteriai, žirklės, klijai; dideli popieriaus lapai; TRUKMĖ: 40 min. DALYVIAI: 2-3 grupės žmonių po 3-4 žmones vienoje grupėje. ATLIKIMO EIGA: prašoma, kad kiekvienas dalyvis prisimintų konfliktą, kuriame pats dalyvavo ar kurį stebėjo. Įspėjama, kad konfliktas neturi būti skausmingas, nes apie jį reikės kalbėti viešai. Grupė suskirstoma po 3–4 žmones. Kiekvienas dalyvis pristato konfliktą atsakydamas į klausimus: Kodėl kilo konfliktas? Kas dalyvavo konflikte? Kokius jausmus išgyveno abu konflikto dalyviai? Ko norėjo oponentai? Kuo konfliktas baigėsi?
0

Socialinio darbuotojo etikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Etikos samprata. Socialinė etika. Socialinio gyvenimo būdas. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (straipsniai). Sociologija ir etika. Išvados. Literatūros sarašas. Specialistai iki šiol ginčijasi, ar etika iki šiol apima visą žinių apie moralę kompleksą, ar ribojasi tik moralinės privalomybės, moralinių imperatyvų ( liepimų, reikalavimų) formavimu ir teigimu. Jeigu etika pripažįstama mokslu, tai ji moralinius reiškinius turi nagrinėti objektyviai, neutraliai, bešališkai. Jeigu manoma, kad etika yra ne mokslas. O tik mąstanti etika, tai belieka kalbėti apie tai, kaip ji padeda valdyti, vadovauti, kaip nurodo, kreipia žmogų į dorą elgesį.Manau etika ra svarbi žmogaus gyvenime,darbe ir viur kitur,kur ji tik gali būti. Etika – mokslas tiriantis moralę; žmonių elgesio normų visuma. Sąvoka kilusi iš lotynų kalbos žodžio ethica, reiškiančio paprotį, įprotį, būdą. Todėl etika, kaip tam tikra žinių sritis, yra mokslas, o moralė – jos tyrimų objektas. Dažnai vietoj moralės vartojama dorovės sąvoka. Skiriasi šios sąvokos tik tuo, kad moralė – tarptautinis žodis, lietuviškai reiškiantis dorovę. Moralė – objektyvi, bendra, visuomeninė, o dorovė – subjektyvi, individuali to paties reiškinio pusė. Dorovė – kaip visų žmonių dvasinė lytis, apimanti vidinių vyksmų visumą, kuri yra dorovinio elgesio pamatas. Tai sąmonės ar pasąmonės parengtis elgtis ar veikti laikantis gėrio normų. Dora – tai realizuota dorovė – doras elgesys, tai, kas kuria asmeninę ir visuomeninę laimę. Šiandien gyvenant sudėtingoje kultūros ir nekultūrės maišatyje, labai svarbu suvokti tikrosios kultūros esmę. Pačiais bendriausiais bruožais kultūra - tai pavienių individų ir kolektyvų materialinė bei dvasinė pažanga. Pravartu priminti, kad kultūros turinį sudaro keturi idealai: žmogaus, socialinės ir politinės visuomenės, religinės- dvasinės vienovės ir žmonijos. Nagrinėjamuoju aspektu svarbu idealas.
0

Socialinio darbuotojo įvaizdžio įpatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas – atskleisti socialinio darbo profesijos, socialinių darbuotojų įvaizdžio ypatumus. Darbo objektas – Kolpingo kolegijos studentų požiūris į socialinio darbuotojo įvaizdį.   Darbo uždaviniai: Atskleisti socialinio darbuotojo įvaizdžio teorinius aspektus. Išanalizuoti socialinio darbuotojo įvaizdžio savybes Kolpingo kolegijos studentų nuomone. Atskleisti socialinio darbuotojo įvaizdžio formavimosi ypatumus.
0

Socialinio darbuotojo požiūris į sutrikusio intelekto vaikų savarankiško gyvenimo perspektyvasparsisiųsti


Lapų skaičius: 48
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uždaviniai. Sutrikusio intelekto vaikų asmenybės psichosocialinė charakteristika. Asmenybės kompetencija savarankiškame gyvenime. Teorinis aspektas. Asmenybės kompetencijų teorinė analizė. Sutrikusio intelekto vaikų savarankiško gyvenimo kompetencijų analizė. Socialinio darbuotojo veikla, ugdant sutrikusio intelekto vaikų savarankiško gyvenimo kompetencijas. Socialinės, intelektinės, fizinės, emocinės, moralinės kompetencijos ugdymas. Empyrinė dalis. Tyrimo rezultatai. 1 pav. Kas lėmė auklėtinių patekimą į instituciją. 2 pav. Kokios būna auklėtinių nuotaikos. 3 pav. Kas būdinga auklėtiniams. 4 pav. Kas būdinga ugdytinių savęs suvokimui. 5 pav. Kas būdinga ugdytinių kalbiniams sugebėjimams. 6 pav. Ką gali atlikti jų auklėtiniai. 7 pav. Auklėtinių mąstymo ypatybės. 8 pav. Kas būdinga ugdytinių fiziniam išsivystymui. 9 pav. Ugdytinių fizinio vystymosi ypatumai. 10 pav. Auklėtinių sugebėjimas apsitarnauti. 11 pav. Savybės būdingos auklėtiniui bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais. 12 pav. Ugdytinių gebėjimas įsijausti į kito žmogaus būseną. 13 pav. Ugdytinių savęs vertinimas. 14 pav. Darbuotojo paaiškinimas ugdytiniams, kaip reikėtų atlikti vieną ar kitą darbą. 15 pav. Kokios darbinės veiklos gali imtis ugdytinis. Pav. Ugdytinių perspektyvos gyventi savarankiškai.tyrimo apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Metodai. Vidutinio protinio atsilikimo vaikų savarankiško gyvenimo kompetencijų ugdymo vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate apibūdinimas. Intelektinę. Įvadas. Visi vaikai yra talentingi. Visi yra stiprūs, o jų poreikiai – patys įvairiausi. Nuo seno sutrikusio intelekto vaikai buvo laikomi neįgaliaisiais ne dėl savo poreikių išskirtinumo ar negalės dydžio, bet pirmiausia dėl to, kad didžiausias dėmesys buvo kreipiamas būtent į jų silpnybes. O tai reiškė, kad šių vaikų ateities perspektyvos liūdnos, kad jie neturės galimybių įgyvendinti savo vilčių ir svajonių. Sutrikęs intelektas ( ypatingi poreikiai ) – tai iššūkis mums, sveikiesiems. Priimdami jį, mes turime mokytis gerbti kiekvieno individo unikalumą, pripažinti jo teisę dalyvauti mūsų valstybių, bendruomenių, šeimų, mokyklų gyvenime. Šis dalyvavimas suteikia kiekvienam individui galimybę visapusiškai patenkinti savo poreikius ir jaustis priimtu, o ne būti atstumtąja visuomenės dalimi. Ilgą laiką visame pasaulyje iš vaikų, turinčių ypatingų poreikių, buvo atimta teisė priklausyti visuomenei, kurios dalimi jie yra, veikti jos labui. Tolimesnis pasirinkimas visiškai aiškus: arba susitaikyti su tuo, kad karta iš kartos auga vaikai, kurie neturi draugų, visuomenės ir ateities, neturi galimybių veikti ir būti gerbiami už tai, kas jie yra, arba globaliai įsipareigoti sukurti naują kartą, tikinčią nauja pilnavertės visuomenės vizija.
BYLOJE YRA PREZENTACIJA.
0

Socialinio darbuotojo veikla, dirbant su socialinės rizikos šeimomis anykščių rajono socialinių paslaugų centreparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Socialinės rizikos šeimų tematika yra aktuali daugelyje pasaulio valstybių, ypač tų, kurios išgyveno ir tebeišgyvena(pavyzdžiui, Lietuva) esmines socialines permainas. Vaikai – būsimieji socialinio veiksmo dalyviai ir nuo jiems skiriamo dėmesio priklausys ateities visuomenė, tautos ir jos valstybės perspektyva. Siekiant užtikrinti socialinės rizikos šeimų mažėjimą neužtenka aktyvinti visuomenės, teritorinių bendruomenių ir valstybės bendradarbiavimą. Šios pastangos pirmiausia turi būti grindžiamos gilesniu, išsamesniu reguliuojamo reiškinio sociologiniu išmanymu: reiškinio išskleidimu, jo apimtimi, determinacijos, sklaidos pasekmėmis ir realiomis jo valdymo galimybėmis bei jų plėtimu. Socialiniai ekonominiai pokyčiai paveikė daugelį visuomenės gyvenimo sričių, kartu veikdami žmogų ir jo aplinką. Be abejonės, ne tik dėl globalizacijos, bet ir dėl jos ypatingo santykio su transformaciniais procesais, vykstančiais Lietuvoje (visų pirma su laisvosios rinkos įsitvirtinimu) atsirado specifiniai socialinių įtampų laukai, socialinė atskirtis, formuojasi užribio sluoksnis ir kt
0

Socialinio pedagogo profesijos pasirinkimo motyvacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Priežastys,išaukusios socialinio pedagogo pareigybę respublikos ugdymo institucijose. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinio pedagogo samprata. Asmenybės ir profesinės savybės reikalingos socialiniams pedagogams. Keletas motyvacijos teorijų. Motyvai nulėmę jūsų studijuojamos programos pasirinkimą. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Socialinis darbas yra profesionali veikla, kurios tikslas - padėti žmogui. Spręsti socialines problemas. Socialinės vaikų problemos ypatingai sudėtingos ir skaudžios, nes jos. Neatskiriama suaugusių gyvenimo dalis ir susijusios su vaiko prigimtimi. Vystymusi, veikiamos tiesioginių ir šalutinių veiksnių. Buitis vaikui nėra. Pirmaeilė egzistencijos sąlyga, todėl socialinė pagalba jam išeina toli už. Globos ir rūpybos ribų. Pagrindinė vaiko problema - bendravimas ir. Santykiai. Todėl reikalingas suderintas, organizuotas prevencinis darbas. Įvairių globos, teisinių, švietimo institucijų, teritorinių socialinių. Darbuotojų vieningas požiūris į vaiko problemas.
0

Socialinio veiksmo samprata klasikinėje sociologijos teorijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Socialinio veiksmo supratimas: individualistinė ir holistinė perspektyvos. M.weberio racionalumo samprata: individualistinė perspektyva. Žaidimo taisyklės kaip socialinio veiksmo supratimo pagrindas. Apibendrinimai ir išvados. Sąvokų paaiškinimas. Literatūra. Socialinio veiksmo supratimo problema M.Hollis’o knygos Socialinių mokslų filosofija 7 skyriuje sprendžiama prieš tai 1-6 skyriuose aptarus, kad lygiuojantis į gamtos mokslų metodus socialinis pasaulis negali būti nei pakankamai išsamiai paaiškintas, nei suprastas. Taip yra dėl to, kad socialinio pasaulio tyrinėjimų objektai labai stipriai skiriasi nuo gamtos pasaulio tyrinėjimo objektų, kadangi socialiniai mokslai kiekviename žingsnyje susiduria su individų ar jų grupių atliekamais veiksmais, kuriuos reikia suprasti bei paaiškinti. Tik tai padarius galima kalbėti apie didesnės ar mažesnės apimties socialinio pasaulio prognozes, tam tikrus elgesio dėsningumus (pasikartojamumus) ir t. t. Vis dėlto tai nereiškia, kad visiškai atsiribojama nuo gamtos mokslų metodų taikymo socialiniuose moksluose. “Socialinio pasaulio materija ir forma iš esmės skiriasi nuo gamtos pasaulio, o priežastiniam aiškinimui gali tekti užleisti vietą interpretaciniam supratimui. Tačiau net ir tokiu atveju gali likti vietos kompromisui ir bendradarbiavimui” (Hollis M., 2000: 174). Šiame skyriuje Hollis’as apžvelgia interpretacinę (kitaip dar vadinamą hermeneutinę) socialinės teorijos tradiciją. Šios tradicijos kertinę poziciją galima nusakyti teiginiu, jog socialinis pasaulis yra įvairiausių prasmių pasaulis, o prasmės visuomet turi būti interpretuojamos, suprantamos iš vidaus. Kitaip nei gamtos moksluose, socialiniuose moksluose yra neįmanomas objektyvus pažinimas. Socialinis teoretikas negaus laukiamų rezultatų, jei socialinį pasaulį prilygins gamtiniam ir stengsis viską paaiškinti priežastiniais ryšiais bei dėsningumais. Socialinis pasaulis yra lankstus, nuolat kintantis tyrinėjimų objektas. Hollis’o socialinio veiksmo supratimo atspirties taškas yra Dilthey’aus teiginys, jog prasmė yra “specifinė gyvenimo ir istorinio pasaulio kategorija”
0

Paieška


bottom