top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Optikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Ekranas; Neskaidrus kūnas; Taškinis šviesos šaltinis; Šviesos spinduliai; Šešėlis; Pusšešėlis. Taškinis šaltinis – tai šviesos šaltinis, kurio matmenys mažesni už atstumą nuo jo iki stebėtojo; Tiesioginis šviesos sklidimo dėsnis: vienalytėje aplinkoje šviesa sklinda tiesiai; Šviesos spinduliai – yra linijos, statmenos bangų paviršiams ir rodančios šviesos sklidimo kryptį; Todėl ir susidaro visų neskaidrių kūnų šešėliai t.y. sritys į kurias nepatenka šviesos energija; Šešėlis – tai erdvės dalis, į kurią nepatenka šviesos šaltinio spinduliai; Pusšešėlis – sritis į kurias vienų šviesos šaltinių spinduliai patenka, o kitų – nepatenka;
2

Paprastieji mechanizmaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Paprastieji mechanizmai. 8 klasei. Paprastieji mechanizmai. Svertu vadinamas kietasis kūnas, kuris, jėgų veikiamas, gali pasisukti apie atramos tašką. Svertas yra pusiausvyras tada, kai jį veikiančios jėgos atvirkščiai proporcingos jų pečiams. Skridinių rūšys. Kilnojamuoju skridiniu. Nuožulnioji plokštuma. Plokštuma, sudaranti kampą su horizontu, vadinama nuožulniąja. Kroviniui pakelti nuožulniąja plokštuma reikia tiek kartų mažesnės jėgos, kiek kartų nuožulnios plokštumos ilgis didesnis už jos aukštį.
0

Paprastųjų mechanizmų praktinis pritaikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 8KL Darbams atlikti arba palengvinti žmonės nuo seno naudoja įvairius įrankius,prietaisus,mechanizmus: svertą, suktuvą, nuožulniąsias plokštumas ir kt. Jie vadinami paprastaisiais mechanizmaias. Kūnas yra pusiausviras jei: 1) visų jį veikiančių išorinių jėgų atstojamoji gėga lygi nuliui. 2) Visų veikiančių įšorinių jėgų momentų suma lygi nuliui Svertai- tai kietieji kųnai, kurie gali suktis apie įtvirtintą ašį.(atramos tašką).
0

Periodinių signalų diskretizavimas matlab terpėje ir dažnių persiklojimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Periodinių signalų diskretizavimas MATLAB terpėje ir dažnių persiklojimas Darbo tikslas: Išmokti MATLAB terpėje sukurti ir atvaizduoti tolydinio bei diskrečiojo laiko signalus laiko ir dažnių srityse. Sumažintojo diskretizavimo dažnio (nenaudojant ŽDF) signalo laiko diagrama ir spektras, kai dsr=8 Sumažintojo diskretizavimo dažnio (su ŽDF) signalo laiko diagrama ir spektras Išvados: Tyrėme trumpą, sukurtą garso atkarpėlę MATLAB programų paketu. Matėme, jog kai signalo diskretizvimo dažnį nustatėme į 8, t.y. jį sumažinome, signalas praretėjo. Tai galime stebėti lygindami 1 pav. ir 2 pav. Kai sumažintoje diskretizavimo dažnio signalui pritaikėme žemųjų dažnių filtrą, matėme jog dažnio spektre (3 pav.) nebeliko žemųjų dažnių
0

Plokščiojo kondensatoriaus tirimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. Ištirti kondensatorius įkrovos priklausomybės nuo įtampos funkciją; 2. Ištirti kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo atstumo tarp plokščių funkciją; 3. Nustatyti kondensatoriaus talpą esant skirtingiems dielektrikams. Kondensatorius – dviejų laidininkų, vadinamu elektrodais, sistema, kuri turi sąvybę kaupti energiją tarp tų elektrodų sukurtame elektriniame lauke. Prijungus įtampą ant elektrodų (arba „plokštelių“) kaupiasi krūviai, kurių absoliutinės vertės lygios, tik priešingi ženklai. Tipai: Pagal formą kondensatoriai skirstomi į: Plokščiuosius Sferinius Cilindrinius Pagal naudojamą dielektriką dažniausiai skirstomi į dvi grupes: Elektrolitinius Keramikinius
0

Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos. Jėgos F tempiamoje skerspjūvio ploto S stygoje skersinių bangų sklidimo fazinis greitis priklauso nuo stygos įtempio. Tačiau taip įtvirtintoje stygoje stovinčiosios bangos susidaro tik tuomet, kai jos ilgyje telpa sveikas sklindančios bangos pusbangių skaičius, t.y. Darbo rezultatai. 1. Išmatavę stygos ilgį l ir skersmenį d, stygą įtempiame padėję ant lėkštelės m1 = 0,1 kg svarelį. Išvados. Lėkštelės apkrovos masę didindami kas 0,1 kg.
0

Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę, nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos. Nustatyti: žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; nežinomo tirpalo koncentraciją. Kai kurios medžiagos pasuka jomis sklindančios tiesiai poliarizuotos šviesos poliarizacijos plokštumą. Tokios medžiagos vadinamos optiškai aktyviomis. Tiesiai poliarizuotai šviesai sklindant optiškai aktyviu tirpalu, poliarizacijos plokštumos sukimo kampas. Čia a - tirpalo specifinis sukimas; l - šviesos sklidimo tirpale kelio ilgis; c - masinė tūrinė aktyviosios medžiagos koncentracija tirpale (kg/m3). Iš lygybės matyti, jog tirpalo specifinis sukimas skaitine savo reikšme lygus natūralaus poliarizacijos plokštumos sukimo kampui, nusklidus tiesiai poliarizuotai šviesai tirpalo vienetinį ilgį, esant 1 kg/m3 medžiagos koncentracijai. Medžiagos, kurios nepasuka šviesos poliarizacijos plokštumos, vadinamos optiškai neaktyviomis. Faradėjus pastebėjo, jog magnetiniame lauke jos pasidaro optiškai aktyvios. Tada tiesiai poliarizuotos šviesos, sklindančios medžiaga išilgai solenoido vektoriaus krypties, poliarizacijos plokštuma pasukama kampu jH. Šis magnetooptinis efektas vadinamas Faradėjaus reiškiniu. Sukimo kampas proporcingas šviesos sklidimo medžiagoje kelio ilgiui l ir magnetinio lauko stiprumui H. Čia v - verdės konstanta. Ji priklauso nuo medžiagos savybių, temperatūros ir šviesos bangos ilgio. Iš lygybės matyti, jog Verdės konstanta skaitine reikšme lygi magnetinio poliarizacijos plokštumos sukimo kampui, nusklidus tiesiai poliarizuotai šviesai medžiagos vienetinį ilgį išilgai magnetinio lauko stiprumo linijų, esant vienetiniam lauko stiprumui. Poliarizacijos plokštumos sukimo kryptis priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo krypties ir medžiagos...
0

Polikristalinės medžiagos struktūros tyrimas elektronografijos metoduparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Susipažinti su elektronografijos metodu ir jo taikymu medžiagos struktūrai tirti. Nustatyti bangų, su elektronais, ilgio priklausomybę nuo greitinančio potencialų skirtumo ua. Iš gautų elektronogramų apskaičiuoti tarpatominių plokštumų konstantas ir sudaryti grafito kristolografinę plokštumą. Teorinė dalis. Elektronografijoje naudojamas elektrinio lauko pagreitintų elektronų pluoštas. Elektrinio lauko pagreitinto elektrono kinetinė energija, šiame atliekame darbe yra lygi darbui eua, ir šiame darbe reikalingos de brolio bangos ilgis bus apskaičiuojamas pagal šią formulę. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvados. Literatūra.
0

Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Tikslas. Ištirti įtampų rezonanso reiškinį ir nustatyti kontūro rezonansinį dažnį. Prieminės. Garsinio dažnio generatorius, voltmetrai kintamajai įtampai matuoti, kondencatoriai, ritė, rezistorius, jungiamieji laidai. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Susipažįstame su generatoriaus dažnio keitimo bai įtampos reguliavimo galimybėmis ir su voltmetro vaikimu bai įtampos matavimo galimybėmis. Išsiaiškiname, kokie yra ritės induktyvumas ir kondencatoriaus talpa. Teoriškai apskaičiuojame grandinės, sudarytos iš tokios ritės ir tokio kondencatoriaus, rezonansinį dažnį. Išvados. Ištyrėme įtampų rezonanso reiškinį ir nustatėme kontūro rezonansinį dažnį, pirmosios grandinės. Literatūra.
0

Puslaidininkiai inžinerinių medžiagų referatasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Puslaidininkiai – tai medžiagos, kurių elektrinis laidumas stipriai priklauso nuo vidinių ir išorinių faktorių ir kurių varža lygi (10-6-108)mΩ. Puslaidininkinių medžiagų elektrinis laidumas yra didesnis kaip dielektrikų, tačiau mažesnis kaip laidininkų.
Puslaidininkių elektrinį laidumą galima keisti, įterpiant priemaišas, veikiant elektriniu lauku, temperatūra, magnetiniu lauku, šviesa ir pan. Puslaidininkių krūvininkų koncentracija keičiama į juos dedant priemaišų, kurių atomai ir jonai išsidėsto gardelės mazguose ir yra papildomi elektronų šaltiniai. Elektroninis priemaišinis laidumas vadinamas n tipo laidumu (jei įterpiamos donorinės medžiagos) arba p tipo laidumu (jei įterpiamos akceptorinės medžiagos).
Puslaidininkių elektrinis laidumas susijęs su krūvininkų tipu, tankiu, judriu, draustinės energijos pločiu. Svarbiausi faktoriai, sąlygojantys krūvininkų buvimą puslaidininkyje, yra medžiagos grynumas ir temperatūra.
0

Paieška


bottom