top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Briusterio kampo nustatymas ir maliu dėsnio patikrinimas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. 1. Aparatūra ir darbo metodas. Aparatūros principinė schema parodyta 3.8 paveiksle. 2. Darbo rezultatai. Išvados. Kuo statesniu kampu krenta lazerio šviesa į poloroidą, tuo didesnė srovė sukuriama fotorezistoriuje. Fotosrovės stiprumo priklausomybės nuo kampo kreivė.
0

Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio tikrinimas 3parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis. Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB į dviejų skaidrių, vienalyčių aplinkų ribą su skirtingais lūžio rodikliais (n1 ir n2), atspindžio šviesa yra tiesiai poliarizuota. Kampo iB dydį nusako Briusterio dėsnis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Briusterio kampo apskaičiavimas. Išvados. Gavome Briusterio kampą..
10

Dalelėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: 1. Molekulines jegos. Molekuliu saveikos energija. 2. Van der Valso lygtis. 3. Realiuju duju izotermes. Krizine busena. 4. Elektros kruvis. Kulono desnis. 5. Elektrostatinio lauko stiprumas. 6. Darbas perkeliant kruvi elektriniame lauke. 7. Elektrinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprumo rysys. 8. Lauko stiprumo vektoriaus srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui vakuume. 9. Gauso teoremos taikymas ielektrintos plokstumos, sferos, rutulio, kuriamo lauko stiprumo skaiciavimas. 10. Dielektriku tipai. Laisvieji ir suristieji kruvininkai. 11. Dielektriku poliarizacija. 12. Elektrostatinis laukas dielektrike. 13. Gauso teoremadielektrikui.Dielektrine slinktis. 14. Segnetoelektrikai ir pjezoelektrinis efektas. 15. Laukas laidininko viduje ir ties jo pavirsiumi. 16. Laidininko ir kondensatoriaus talpa. 17. Ielektrintu kunu ir kondensatoriaus energija. 18. Elektrostatinio lauko energija. 19. Elektros sroves stiprumas ir jos tankis. 20. Klasikines elektronines metalu laidumo teorijos pagrindai. Omo desnio diferencialine israiska. 21. Elektrovaros jega, pasaliniu jegu darbas. 22. Omo desnis nevienalytei grandines daliai. 23. Elektros srove dujose. 24. Plazma. 25. Termoelektronine emisija. 26. Magnetinio lauko charakteristikos. 27. Bio, Savaro ir Laplaso desnis. Jo taikymas. 28. Judancio kruvininko magnetinis laukas. 29. Magnetinio lauko sukuriskumas. 30. Gauso teorema magnetiniam laukui. 31. Ampero jega. Ampero desnis. 32. Sroves remelis magnetiniame lauke. 33. Lorenco jega. 34. Elektromagnetine indukcija. Faradejaus desnis. 35. Indukcines evj kilme. 36. Saviindukcijos reiskinys. 38. Elektronu ir atomu magnetiniai momentai. Imagnetejimas. 39. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. 40. Magnetinis laukas magnetike.Diamagnetizmas ir paramagnetizmas.
0

Dalelių greitintuvaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aukštos įtampos greitintuvai. Netiesiniai rezonansiniai greitintuvai. Cikliniai greitintuvai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Šiuo metu visame pasaulyje veikia labai daug įvairių greitintuvų. Pagal dalelių trajektoriją jie gali būti: tiesiniai, kuriuose dalelės juda tiesiai, nuskriedamos kartais iki kelių kilometrų ilgio kelią greitinančioje elektrodų sistemoje, cikliniai, kuriuose, veikiant magnetiniam laukui, dalelės priverčiamos judėti apskritimine arba spiraline orbita. Dalelių orbitų radiusai gali būti nuo kelių metrų iki kelių kilometrų. Pagal greitinimo būdą jie skirstomi į: tiesioginio veikimo, kai dalelė vieną kartą vakuume perbėga labai didelį potencialų skirtumą ir iš karto įgyja galutinę energiją, daugkartinio veikimo, kai dalelė kintamu elektriniu lauku laipsniškai greitinama iki labai didelės galutinės energijos. Be to, greitintuvai gali būti nuolatinio veikimo, kuriuose pagreitintų dalelių srautas yra netrūkus, ir impulsiniai, kuriuose iki galutinės energijos pagreitintos dalelės išlekia tam tikromis porcijomis - impulsais. Visi didžiausios energijos greitintuvai yra impulsiniai ir, be to, juose dažniausiai taikomas pakopinis greitinimo būdas, t.y. atskiriems greitinimo laipsniams gali būti: iikomi įvairūs čia išvardyti būdai. Aukštos įtampos greitintuvai. Kokrofto ir Voltono greitintuvas naudoja Greinacherio sistemą transformatoriaus įtampai pakelti. Sistema sudaryta iš transformatoriaus, lygintuvų ir kondensatorių, kurie laipsniški kraunami iki vis didesnio poencialo. Šiuo atveju iki 4U0; čia U0 yra aukštos įtampos transformatoriaus įtampos amplitudė. Tokiu greitintuvu Kokroftas ir Voltonas greitindavo protonus ir vykdė reakcijas su ličio izotopais. Didžiausia šiuo įrenginiu pasiekiant įtampa yra 2 MV, dalelių srovės stipris apytiksliai lygus 1 mA. Elektrostatinis van de Grafo (R. Van de Graaff, 1901-1967) generatorius. Šiame įrenginyje teigiami jonai greitinami...
0

Darbas praktinio mokymo firmojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbas praktinio mokymo firmoje mokomosios praktikos tikslai: 1Susipažinti su naujausia kanceliarijos technika, jos įdiegimu į įmonė. 2. Suprasti įvairios veiklos galimybes ir pagal sugebėjimus atlikti atitinkamą darbą. 3. Suprasti rūpestingo, organizuoto darbo svarbą. 4. Suvokti atitinkamų skyrių svarbą įmonės veikloje. 5. Mokėti rengti atitinkamų skyrių darbo aprašymus. 6. Mokėti parengti atitinkamo skyriaus pareigybinius nuostatus. 7. Taikyti vidaus ir užsienio prekybos taisykles. 8. Mokėti formuoti asortimento politiką. 9. Mokėti formuoti nuomonę apie firmą, jos prekę/ paslaugą, ir pristatyti prekę. 10. Mokėti racionaliai panaudoti reklamos ir paradavimo reikalavimus. 11. Mokėti rengti bei propaguoti įmonės reklaminę medžiagą. 12. Įgyti praktinius užsienio kalbos įgūdžius 13. Mokėti pritaikyti specializuotas kompiuterines programa. Prieš atliekant pasirinktos įmonės tyrimą, labai svarbu yra apibrėžti, ką reiškia įmonė. Kiekviena įmonė yra organizacija. O tai reiškia, kad ji yra socialinė grupė, nes suburia žmones ir organizuoja jų darbą, gaminanti ar teikianti paslaugas ir paskirstanti uždirbtas pajamas, atvira aplinkai, tai yra bendraujanti su kitomis įmonėmis, savivaldybe, bankais, ir pan.; turi tikslus veikti, išgyventi, didinti pelnus ir t. t. Pagal bendrus bruožus galima apibrėžti, kas yra įmonė. Įmonė – tai ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Mano pasirinkta įmonė yra Latvijos ir Lietuvos kapitalo UAB „Flamingo tour“ filialas, nes tai įmonė, kuri žvelgia į ateitį ir bando rasti kelius į naujas rinkas, kurdama naujus produktus, yra verta pagarbos ir išskirtinio dėmesio. Įmonės paketai išsiskiria kokybe ir originaliu pateikiamu.
0

Dinamikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: 1.1. Pagrindinės dinamikos sąvokos. 1.2. Dinamikos dėsniai. 1.3.Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas... 2. Materialaus taško svyravimai. 2.3. Priverstiniai ta6ko svyravimai. 3. Mechaninė sistema. 3.1. Pagrindinės sąvokos. 3.2. Mechaninės sistemos masių centras. 3.3. Kieto kūno inercijos momentai. 4. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. 4.1. Mechaninės sistemos difirencialinės lygtys. Susipažinsime su 1 ir 4 teoremomis. Virpesių samplaka.
0

Dinamika 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 1. Skaliariniai ir vektoriniai laukai. 2. Diferencialinės Maksvelo lygtys. 3. Maksvelo lygtys kompleksinėmis amplitudėmis. 4. Medžiagų skirstymas į laidininkus ir dielektrikus. 5. Dielektrinė skvarba. 6. Kintamo elektromagnetinio lauko energijos balansas. 7. Banginės lygtys. 8. Elementarieji spinduliuotuvai (antenos). 9. Elementarieji spinduliuotuvai arba Herco dipolis. 10. Energijos pasiskirstymas erdvėje. 11. Elektrinis dipolis. 12. Hiugenso spinduliuotuvas. 13. Bangų sklidimas terpėje be nuostolių ir su nuostoliais. 14. Paviršinis efektas. 15. Bangų poliarizacija. 16. Elektromagnetinių bangų praėjimas pro dviejų medžiagų ribą. 17. Pilnasis bangos atspindys. 18. Difrakcija.
0

Dinamikos dėsniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Dinamikos dėsniai kasdieniniame gyvenime. Svoris. Svorio sąvoka. Kūno svoriu vadiname jėgą, kuria žemės traukiamas kūnas veikia atramą arba pakabą. Taigi svorio jėga veikia atramą (pakabą) o ne patį kūną. Kūno svorio vaizdavimas brėžiniuose. Kūno svoris nėra pastovus dydis. Skiriami keli atvejai. Svorio jėgos modulis lygus sunkio jėgos moduliui. Svorio jėgos modulis nelygus sunkio jėgos moduliui. Kai atrama (pakaba) ir ant jos padėtas (pakabintas) m masės kūnas žemės atžvilgiu nejuda arba juda tiesiai ir tolygiai (pvz. M masės kūnas yra nejudančiame lifte arba tas pats m masės kūnas leidžiasi liftu tolygiai), tai kūno svorio jėgos modulis lygus sunkio jėgos moduliui, t.y.
0

Einšteino lygties patikrinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Einšteino lygties patikrinimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Literatūra. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Eksperimento duomenimis nedidelė fotosrovė tekas ir tada, kai anodinė srovė lygi nuliui ir išnyksta elektrinis laukas tarp anodo ir katodo. Šią nedidelę fotosrovę sukelia didesnių greičių fotoelektronai, kurie pasiekia anodą turimos kinetinės energijos dėka. Nedidelė fotosrovė teka ir tada, kai anodui suteikiamas nedidelis neigiamas potencialas. Kai anodinė įtampa būna pakankamai neigiama, stūmos jėgos sustabdo visus elektronus ir neleidžia tekėti srovei. Ta įtampa vadinama stabdymo U. Elektrono išlaisvinimo darbas jam pasiekus neigiamą katodą lygus elektrono krūvio ir anodinės įtampos sandaugai. Šį maksimalų darbą gali atlikti elektronai lėkdami greičiu vmax todėl iš Einšteino lygties. Aparatūrą sudaro dvi dalys: pirma skirta monochromatinei šviesai gauti, o antroji neigiamai anodinei įtampai matuoti. S šviesos šaltinis. Monochromatoriussudarytas iš kolimatoriaus KL, prizmės Z, objektyvo vamzdžio M. Kolimatoriuje yra sklendė Sk. Antroje shemos dalyje yra anodinės įtampos šaltinis E, potenciometrai R1 ir R2, voltmetras V, perjungiklis G. Darbui paruošiame elektroninį oscilografą, maitinimo šaltinį bei monochromatorių. Atliekame matavimus su duotais bangų ilgiais ir užpildome lentelę. Būgnelio padėtis. Nubrėžiame fotoelemento volamperines charakteristikas esant neigiamoms anodinėms įtampoms. Ordinatę UA nustatome iš grafiko ekstrapoliuodami eksperimentiškai gautą tiesę iki susikirtimo su ordinačių ašimi...
0

Einšteino lygties patikrinimas (Fizika 1)parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1.Darbo tikslas. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. 2.Teorinė dalis. Eksperimento duomenimis nedidelė fotosrovė tekas ir tada, kai anodinė srovė lygi nuliui ir išnyksta elektrinis laukas tarp anodo ir katodo. Šią nedidelę fotosrovę sukelia didesnių greičių fotoelektronai, kurie pasiekia anodą turimos kinetinės energijos dėka. Nedidelė fotosrovė teka ir tada, kai anodui suteikiamas nedidelis neigiamas potencialas. Kai anodinė įtampa būna pakankamai neigiama, stūmos jėgos sustabdo visus elektronus ir neleidžia tekėti srovei. Ta įtampa vadinama stabdymo U0.
0

Paieška


bottom